Názov: Ochrana oznamovateľov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Estónsko
Autorstvo: Lenka Franková, Lenka Petráková
Téma: Whistleblowing
Anotácia: Analýza ochrany oznamovateľov (whistleblowerov) v krajinách V4 a Estónsku poukazuje na nedostatky v legislatívnom rámci, ktoré veľmi sťažujú možnosti poskytovať dostatočnú či funkčnú ochranu pre oznamovateľa pri oznamovaní nekalých praktík. Publikácia obsahuje hĺbkovú analýzu osobných skúseností ohlasovateľov na základe 40 rozhovorov.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 50
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Európska komisia
Kľúčové slová: Oznámenia, Ochrana, Korupcia, Ohlasovateľ, Rozhovor
Keywords:
Stiahnuť publikáciu