Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Názov projektu: Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
  • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
  • Doba realizácie projektu: 05/2018 – 07/2020
  • Výška poskytnutého NFP: 283 666,39 EUR

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu zvýšenie transparentnosti fungovania lokálnych samospráv a vzdelávanie občanov o možnostiach participácie a kontroly miestnych inštitúcií. Na Slovensku je právne zakotvených viacero silných nástrojov participácie pre občanov na lokálnej politike. Od fyzických (účasť na zastupiteľstve, komisiách, verejných diskusiách) po digitálne (prístup k zmluvám, procesu verejného obstarávania, výberových konaní či iným informáciám). Transparency vedie občanov k vyššej participácii vzdelávaním o týchto nástrojoch, mapovaním skúseností občanov s nimi, online poradňou či manuálom. Pre študentov vstupujúcich do aktívneho života sú určené špecifické prednášky. Naopak pre komplikovanejšie prípady potenciálnych nahlasovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowerov) ponúkame personalizované poradenstvo a vytvorenie záchrannej siete právnikov a podnikateľov v prípade straty zamestnania.

Na druhej strane školeniami úradníkov lokálnych samospráv zlepšíme ich vlastné nástroje pre občanov, a zároveň zvýšime prístup občanov k tvorbe verejných politík. Meraním transparentnosti cez rebríčky miest, žúp a mestských firiem pomôžeme inštitúciám ako aj občanom identifikovať dobrú i zlú prax, objavíme nedostatky aj možnosti a tak lepšie zacielime tlak na zlepšovanie do budúcnosti aj po skončení projektu. Všetky kľúčové aktivity (workshop, školenia, prednášky) sa fyzicky odohrávajú vo všetkých krajoch Slovenska. Zároveň ďalšie aktivity (prieskum, poradňa, rebríčky, otvorená dát) zahŕňajú  osoby, inštitúcie či dokumenty z celého Slovenska. Transparency má podpísané memorandá o spolupráci so subjektmi zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov (viď priložené memorandá), čo vytvára predpoklad dopadu projektu na celonárodnej úrovni.

Hlavná aktivita bude celkovo trvať 24 mesiacov. Fyzická realizácia začala 1.5.2018. Všetky odborné aktivity musia byť ukončené najneskôr do júla 2020. Po skončení realizácie hlavnej aktivity projektu bude 3 mesiace prebiehať administratívne a finančné ukončenie projektu. Celková dĺžka realizácie projektu tak bude predstavovať 27 mesiacov. Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z viacerých aktivít/činností. Jednotlivé aktivity sú naplánované tak, aby priniesli maximálny úžitok z vynaložených finančných prostriedkov. Hlavná aktivita sleduje dosiahnutie niekoľkých cieľov, ktorých napĺňanie bude prebiehať prostredníctvom jednotlivých aktivít.

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

 

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

  •  21.5.2018: Tlačová konferencia, STOJÍME ZA ODVÁŽNYMI, Firmy podporujú čestných úradníkov a úradníčky

[simple-social-share]