Menu Close

K najslabším inštitúciám v boji proti korupcii patria polícia, súdy a prezident

Slovenská republika má na európske pomery štandardne nastavený právny rámec, nedostatkom je však implementácia pravidiel v praxi a slabé využívanie nástrojov integrity. Medzi najslabšie články patria polícia, súdy, úrad prezidenta a zo špecializovaných inštitúcií Úrad pre verejné obstarávanie. Vyplýva to z komplexnej štúdie o existencii etických a protikorupčných programoch Národný systém integrity spravovania, ktorý Transparency International minulý rok urobila v 25 krajinách Európy. Hodnotenie bolo zamerané na stav legislatívy, ako aj prax v období od marca 2009 do septembra 2011, slovenskú štúdiu písali experti z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

Skúmané inštitúcie vo väčšine prípadov netrpia nedostatkom zdrojov – finančných, ľudských či technických, avšak v praxi sa niektoré stretávajú so zásahmi do ich nezávislosti. Zákony v oblasti transparentnosti a zodpovedania sa inštitúcií za svoju činnosť sú vo väčšine prípadov na dostatočnej úrovni, avšak implementácia nastavených pravidiel je jedným z hlavných nedostatkov, neumožňujúcich využiť potenciál inštitúcií. Slabou stránkou väčšiny oblastí je neexistencia resp. neuplatňovanie etických kódexov, pravidiel konfliktu záujmov a ochrany oznamovateľov nekalej činnosti v rámci inštitúcie. Nevyužívanie potenciálu je prítomné aj v prípade prínosu k boju proti korupcii, kde viaceré silnejšie inštitúcie ostávajú pasívne (ombudsman, prezident).

Medzi najslabšie hodnotené inštitúcie patria tie, ktoré v poslednom období fungujú v nestálom prostredí, alebo sa protikorupčnými aktivitami a mechanizmami integrity nezaoberajú. Do prvej skupiny radíme políciu, súdnictvo, prokuratúru a Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorých došlo v ostatnom období k zmenám, avšak ich implementácia nebola dokončená alebo prebieha a výsledok nie je zrejmý. Do druhej skupiny patria prezident, podnikateľské prostredie a miestna štátna správa, pretože neposkytujú dostatok informácií o svojej činnosti a sú pasívne v boji proti korupcii.

Naopak, medzi úspešnejšie oblasti z hľadiska protikorupčných aktivít patria médiá a občianska spoločnosť, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vykonávaní kontrolných aktivít. Medzi oblasti s dobrým hodnotením patria aj tie, ktoré majú predpoklady byť silnou súčasťou protikorupčných aktivít a v ostatnom čase prispeli k zavedeniu vyššej transparentnosti a protikorupčných opatrení, konkrétne Národná rada SR a vláda SR. Rovnako silným potenciálom disponujú aj ďalšie inštitúcie ako Najvyšší kontrolný úrad SR, ombudsman a politické strany.

K hlavným odporúčaním správy patrí odpolitizovanie štátnej správy, posilnenie ochrany nahlasovateľov korupčných praktík z prostredia zamestnancov a zriadenie stálej volebnej komisie pre kontrolu financovania straníckych aktivít i majetkových priznaní politikov.

Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, 02/44 636 080

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko, 02/5341 7207

Plné znenie tlačovej správy (pdf)

Zhrnutie výskumnej správy (75 strán, pdf)

Plné znenie výskumnej správy ( 270 strán, pdf)

Projekt Národný systém integrity spravovania na Slovensku bol financovaný Európskou komisiou (Program prevencie a boja proti kriminalite Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti), Medzinárodným vyšehradským fondom a Nadáciou otvorenej spoločnosti.

K najslabším inštitúciám v boji proti korupcii patria polícia, súdy a prezident

While Slovakia has a standard legal framework to support integrity, implementation is lacking. The Police Force, Judiciary, President, and Public Procurement Office have scored the lowest and are thus considered to be the weakest institutions in Slovakia. The results are based on the National Integrity System (NIS), a study of integrity and anti-corruption programs, conducted by Transparency International in 25 European countries over the last year. In Slovakia, researchers from the Slovak Governance Institute carried out the national study for Transparency International Slovakia with a focus on the quality of legislation and its implementation in practice. The study looks at the period from March 2009 to September 2011.

The majority of institutions analyzed in the study does not lack resources – financial, human, and technical – but has faced inappropriate interventions threatening independence in practice.

The legal framework of many of the institutions assessed – in terms of transparency and accountability – is sufficient. However implementation of the existing rules is lacking. Weak implementation of integrity mechanisms such as codes of conduct, rules on conflict of interest, or whistleblower’s protection is widespread. Even well-resourced pillars such as the President or Ombudsman do not use their potential to support the fight against corruption, mainly due to their passive approach to the relevant issues.

There are two groups of pillars that have not performed well in the National Integrity System. The first group consists of the Police Force, Judiciary, Prosecution, and Public Procurement Office – those institutions that have lately been operating in a very unstable environment. The second group includes the pillars of the President, Business, and the Local Civil Service – those institutions that are passive in their role in the system and are very weak in terms of accountability.

The Media and Civil Society play an important role as watchdogs in society, and both are considered to be strong pillars of the Slovak NIS. Both the Legislature and the Government have lately contributed to the anti-corruption effort by drafting and approving anti-corruption legislation and new transparency standards. The Supreme Audit Office, Ombudsman, and Political Parties are also among the stronger pillars with sufficient resources. However, they are not fulfilling their potential with regards to anti-corruption activities.

The main recommendations based on the NIS findings include de-politicizing the civil service, drafting a whistleblower’s protection act and setting up a permanent election committee, responsible for monitoring political party financing and asset disclosure by politicians.

The National Integrity System project in Slovakia was supported by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Commission Directorate-General Home Affairs, International Visegrad Fund, and the Open Society Foundation.

Ctibor Košťál, Slovak Governance Institute, 02/44 636 080

Gabriel Šípoš, Transparency International Slovakia, 02/5341 7207

[:] (more…)