Menu Zavrieť

Krajiny V4: Postkomunistické inštitúcie nie sú schopné zabrániť korupcii

Podľa novej medzinárodnej štúdie Transparency International, zostáva politický vplyv na nezávislé štátne inštitúcie systémovým korupčným rizikom nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

Štúdia zdôrazňuje, že demokratické inštitúcie a právne rámce prijaté v krajinách V4 počas prístupového procesu EÚ automaticky neposkytujú dostatočnú ochranu pred rizikami korupcie. V mnohých prípadoch boli navyše tieto inštitúcie postupne oslabené alebo úplne zrušené politickými aktérmi v jednotlivých krajinách po vstupe do EÚ.

“Zákony a inštitúcie proti korupcii vo vyšehradskom regióne zostanú prázdne škrupiny pokiaľ nedôjde k zmysluplnému záväzku k transparentnosti. Najdôležitejšie je, aby vysokí štátni úradníci a politici deklarovali svoj majetok a záujmy, verejné inštitúcie musia byť nezávislé od vplyvu a musí tiež existovať lepšia kontrola financovania politických strán, “uviedol Miklos Marschall, zástupca generálneho riaditeľa Transparency International.

Krajiny V4 vytvorili na začiatku 90. rokov 20. storočia formálne regionálne zoskupenie so spoločným programom, ktorý zdôrazňoval najmä politickú spoluprácu v oblasti strategických cieľov členstva v EÚ a NATO. Krajiny popri tejto formálnej spolupráci tiež nasledovali podobné cesty rozvoja a vzniku nových demokratických inštitúcií a právneho rámca.  Cieľom bolo harmonizovať ich s obdobnými inštitúciami v EÚ.

Nedávne prieskumy Eurobarometra však ukazujú, že približne 87% občanov regiónu sa zhoduje, že korupcia je závažným problémom vo svojej krajine a priemerné skóre Indexu vnímania korupcie (CPI) vyšehradských krajín stále značne zaostáva za západoeurópskymi členskými štátmi.

Nová štúdia Transparency International je založená na národných prieskumov, ktoré hodnotia silu protikorupčných mechanizmov a inštitúcií vyšehradských krajín. Štúdia zachytáva niektoré dôležité podobnosti a rozdiely v regióne, medzi hlavné závery správy patria:

• Spoločným problémom je financovanie strán

Financovanie politických strán je kľúčovou oblasťou vo vyšehradskom regióne. Dochádza často nielen k protiprávnemu konaniu, ale zároveň pretrváva slabý právny rámec. Politické strany sa často vzdávajú snahy o vytvorenie transparentného systému straníckeho financovania a kampaní, ktorý by zároveň obsahoval primeranú kontrolu, monitorovanie a sankcie. Dominantné politické strany zvyčajne míňajú oveľa viac peňazí na financovanie svojej činnosti a kampane, ako je množstvo, ktoré je zo zákona povolené.

• Médiá a občianska spoločnosť: kľúčové subjekty v oblasti boja proti korupcii

Politické a ekonomické záujmové skupiny v krajinách V4 sú schopné ovplyvňovať a manipulovať štátne inštitúcie, avšak ich vplyv a kontrola nad subjektmi mimo štátnej moci, najmä médií a občianskej spoločnosti sú oveľa nižšie.

V prípade že závažne skorumpovaný systém nie je schopný „samonápravy“, sú to práve vonkajší aktéri, ktorí môžu zohrať kľúčovú úlohu. Krajiny V4 často vďačia investigatívnym novinárom, webovým stránkam a blogom za zverejňovanie korupčných praktík jednotlivcov a organizovaných skupín, ktorí majú naopak záujem tieto informácie utajiť.  Preto je nezávislosť týchto inštitúcií kľúčová v boji proti korupcii, a tiež v post-komunistickom vývoji krajín vyšehradského regiónu.

• Podnikateľský sektor čelí alarmujúcim korupčným rizikám v Maďarsku a Poľsku

Riziko vzniku korupcie, ktorá súvisí s činnosťou podnikateľského sektora, je obzvlášť vysoké v Maďarsku a Poľsku. V krajinách však dochádza k odlišným modelom. Kým v Maďarsku sa môžu silní ekonomickí aktéri zmocniť a ovládnuť verejný sektor, v Poľsku dochádza k opačnej situácii a verejný sektor sa „zmocňuje  podnikateľov“. Silné maďarské záujmové skupiny sú schopné získať peniaze z verejného systému prostredníctvom zámerne navrhnutých a profesionálne spravovaných korupčných sietí. V Poľsku navyše dochádza na úrovni najvyšších štátnych úradníkov k vymáhaniu úplatkov od prosperujúcich podnikov.

• Trestné stíhanie je rizikovým faktorom v Českej republike a na Slovensku

Proces trestného stíhania a činnosť prokuratúry sa ukázali byť obzvlášť slabé v Českej republike a na Slovensku. Orgány činné v trestnom konaní ľahko podliehajú priamemu politickému vplyvu kvôli ich prísnym hierarchickým a netransparentným organizačným štruktúram, a tiež chýbajúcim reformám od pádu komunizmu.

Štúdia na stiahnutie (English)

Kontakt pre médiá

Krisztina Papp

+36 1 269 9534

krisztina.papp@transparency.hu

Tomáš Jacko

+421 2 5341 7207

Email: jacko@transparency.sk 

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs

Krajiny V4: Postkomunistické inštitúcie nie sú schopné zabrániť korupcii

Budapest, 26 July 2012 – Political influence over independent institutions is a systemic corruption risk in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia according to a new study released today by Transparency International.

CORRUPTION RISKS IN THE VISEGRAD COUNTRIES – Visegrad Integrity System Study (download pdf)

The report highlights that democratic institutions and adequate legal frameworks adopted by the Visegrad countries during their accession process to the EU do not automatically provide sufficient protection against corruption risks. In many cases, these institutions have been weakened or entirely abandoned by dominant political actors after the accession.

The laws and institutions against corruption in the Visegrad region will remain empty shells without a meaningful commitment to transparency. Most important is that high level public servants and politicians declare their assets and interests, public institutions must be independent from influence and there needs to be better checks on party financing”, said Miklos Marschall, Deputy Managing Director at Transparency International.

In the early 1990s, Visegrad countries established a formal sub-regional grouping with a common agenda that mainly emphasised political cooperation for the strategic goals of the EU and NATO membership. Beyond this formal collaboration, the countries also followed similar institution development paths, creating new democratic institutions and legal framework at an early stage and – during the accession process – made efforts to harmonise them with the EU’s equivalent institutions.

But recent Eurobarometer surveys suggests that about 87% of citizens in the region agree that corruption is a major problem in their respective country and the average Corruption Perceptions Index (CPI) score of the Visegrad countries lags far behind the Western European member states.

Transparency International’s new report, which is based on national surveys assessing the strength of the anti-corruption frameworks of the Visegrad countries, captures some important similarities and differences in the region. Key findings of the report include:

Party financing is a common problem

Party financing is a key area in the Visegrad region where not only are practices unlawful but the legal framework is also weak. Political parties often abandon attempts to create transparent party and campaign financing systems with adequate controlling, monitoring and sanctioning mechanisms. Dominant political parties typically spend much more money to finance their operations and campaigns than the amount that is legally allowed.

Media and Civil Society: Key actors in fighting corruption

Political and economic interest groups in the Visegrad region are capable of influencing and manipulating state organisations, however they are much less adept at controlling actors outside the state’s authority, especially media and civil society.

When a predominantly corrupt system cannot self-correct, external actors will have key roles. In all Visegrad countries investigative journalists, websites and blogs exposed corrupt practices that could  not  be  hidden  anymore  by  corrupt  cliques. Therefore the independence of these institutions is crucial in the fight against corruption in the post-Communist Visegrad region.

Business sector faces alarming corruption risks in Hungary and Poland

Business related corruption risks are especially high in Hungary and Poland but they show different patterns. While in Hungary economic actors can capture the state, in Poland “state captures the business”. Powerful Hungarian interest groups are able to extract public money from the system through intentionally designed and  professionally managed corrupt networks. In Poland top level public officials extort bribes from prosperous businesses.

Prosecution is a risk factor in the Czech Republic and Slovakia

Prosecution proved to be especially weak in the Czech Republic and Slovakia. The  prosecuting bodies are vulnerable to direct political influence because of their strictly hierarchical and non-transparent organisational structures, and the lack of reforms since the fall of communism.

CORRUPTION RISKS IN THE VISEGRAD COUNTRIES – Visegrad Integrity System Study (download pdf)

###

 Media contact:

Krisztina Papp

+36 1 269 9534

krisztina.papp@transparency.hu

With financial support from the International Visegrad Fund and Prevention of and Fight Against Crime Programme

European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security