Menu Zavrieť

Publikácie

Register of beneficial ownership How to make beneficial ownership register work: Lessons from the Slovak beneficial ownership register

Dátum: December 2017

Autori: Gabriel Šípoš

In November 2015 Slovakia became the first EU country to set up a public register of companies’ beneficial ownership. The register is currently limited only to companies in active business with the state, which is around 5% of companies listed in the Slovak business register. Over 80% of the beneficial owners are Slovak citizens, the rest are mostly Czechs, Austrians and Germans.
The register has brought some benefits so far. Since 2015, the growth of the number of Slovak firms owned in offshore destinations dropped from 10% annually to 1%. Two companies have been sanctioned for misrepresenting their ownership, out of which one is a construction giant. Both then changed their ownership structure into a more transparent format.
On the other hand, the Slovak registration system is rather costly. Verification through external attorneys costs as much as 15 million euros per year. Better impact monitoring is also required. Nevertheless, expanding publicly accessible beneficial ownership register to all companies in 2018 is likely to boost the potential for less motivation of carrying out corrupt or tax fraud transactions in the future.

Donor: Office of the European Commission in Slovakia

 

Register of beneficial ownership How to Improve Regulatory Bodies in Slovakia: History and challenges in building independent and accountable state oversight institutions.

Dátum: Október 2017

Autori: Gabriel Šípoš, Richard Hoda

Building independent and respected regulatory institutions has proved a rather difficult task in Slovakia. Half of the leaders of these institutions so far have been elected based on their party affiliation and social connections rather than expertise and widespread reputation. Institutions have been repeatedly taking a softer line in politically sensitive cases. Over time, we observe some shift toward more transparency in decision-making as well as selection of the institutional leadership. Further rebalancing of nomination or appointment powers away from the government, introducing more onerous pre- and post-employment restrictions and making public nomination hearings a mandatory part of the selection process would in our opinion strengthen control institutions’ independence. However, we also believe that the key to building trustworthy regulatory institutions will be more in changes of political culture which would allow for the nomination of respected institutional leaders rather than in any major legal or procedural changes in the institutional setup.

Donor: Office of the European Commission in Slovakia

 

Register of beneficial ownership The Register of Beneficial Ownership in Slovakia: Revolutionary transparency, questionable implementation, unsure benefits

Dátum: Jún 2017

Autori: Juraj Labant, Gabriel Šípoš

Analýza sa zameriava na možnosti a limity využitia informácií obsiahnutých v registri konečných užívateľov výhod pri kontrole verejného obstarávania.

Donor: Eurodad, Open Society Foundation

[sdm_download_counter id=“39978″]

Manual cover Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to
Dátum: Júl 2016
Autori: Pavel Nechala (TIS), Jana Mochňacká (NIP)

Anotácia: Transparency International Slovensko v spolupráci s Národným inšpektorátom práce predstavuje praktický manuál pre oznamovateľov nekalých praktík (whistleblowerov). Manuál informuje o možnostiach právnej ochrany oznamovateľov a poskytuje praktické rady ako pri oznámení nekalej praktiky postupovať.

Donor: Transparency International Secretariat

[sdm_download_counter id=“39987″]

open data publication Open Data to Fight Corruption – Case Study: Slovakia’s Health Sector
Date: March 2016
Author: Gabriel Šípoš

This case study – one of three produced – focuses on Slovakia’s health sector and aims to provide guidance to policy-makers and activists in a diverse range of countries for how specific data sets can used to prevent, detect and investigate corruption. All three case studies look at national chapter or regional initiatives carried out by the Transparency International movement. These initiatives have been designed to leverage open data sets as part of addressing corruption. As such, the studies do not assess the broader landscape of open data or how it has been used in other areas to promote change.

Donor: Transparency International Secretariat

wb publication front page Whistleblower protection is only on paper
Date: February 2016
Authors: Pavel Nechala, Zuzana Dančíkova, Erik Skácal

Content: The whistleblower protection law has been in force since early 2015. We reviewed the Labor Inspectorates` readiness to provide protection to those who blow the whistle. The number of protected disclosures has, so far, been very low. Some of the causes are weak awareness of the new law and the Labor Inspectorates` insufficient financial and staff capacities.

Donor: Transparency International Secretariat

Ako uskutočniť výberové konanie v samospráve? (Available also in English)
Dátum: november 2015
Autor: Pavel Nechala

Anotácia: Na jeseň 2015 pozval primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zástupcov TIS ako pozorovateľov do výberovej komisie na obsadenie top pozícií v štyroch významných mestských obchodných spoločnostiach. Výberové konanie sprevádzalo množstvo pochybností, ktoré sme zhrnuli v hodnotiacej správe. Experti TIS však aj vďaka tejto cennej skúsenosti dokázali vypracovať manuál, ako by transparentné výberové konania na riaditeľov mestských firiem mali prebiehať.

Donor: Open Society Institute v Budapešti

Slovak companies owned by public sector remain nontransparent
Published: November 2015 (English version)
Authors: Pavel Nechala, Martina Kormanová, Jana Kubíková, Michal Piško

Content: In May 2015 TIS published the second Ranking of transparency in companies owned by public sector. In this project we evaluated 81 Slovak companies, 46 of which were state-owned companies, 31 city-owned and 4 were county-owned companies. We compared the results of our companies with the practices in the companies with private capital and in the companies owned by public sector abroad. The publication also contains Legal analysis – How to oversight companies owned by public sector? We also prepared a series of recommendations for public companies, which want to improve their transparency.

Donors: Open Society Institute-Budapest and The Ekopolis Foundation

Oznamovateľov nekalých praktík chránime len na papieri (plus tri prípadové štúdie zo zahraničia)(Available also in English)
Dátum: november 2015
Autori: Pavel Nechala, Zuzana Dančíkova, Erik Skácal

Anotácia: Od začiatku roku 2015 platí na Slovensku zákon o ochrane oznamovateľov nekalej činnosti alebo whistleblowerov. Skúmali sme, ako si so zákonom poradili Inšpektoráty práce, ktoré majú oznamovateľov chrániť. Počet oznamovateľov pod ochranou je doposiaľ veľmi nízky. Príčinou môže byť slabá komunikácia zákona ako aj nedostatočné finančné a personálne kapacity inšpektorátov.

Donori: Transparency International Secretariat

publikacia rebricek SOE Slovenské verejné firmy zostávajú netransparentné(Výsledky druhého rebríčka transparentnosti štátnych, mestských a župných firiem na Slovensku)
Dátum: júl 2015
Autori: Pavel Nechala, Martina Kormanová, Jana Kubíková, Michal Piško

Anotácia: Publikácia obsahuje hlavné zistenia Transparency International Slovensko z Rebríčku transparentnosti firiem, v ktorom sme hodnotili úroveň otvorenosti v 81 slovenských verejných firmách. Pre lepšiu predstavu o aktuálnej situácii sme ich výsledky porovnali aj s praxou v dvadsiatke firiem so súkromným kapitálom, ako aj v zahraničných verejných spoločnostiach. Publikácia obsahuje aj právnu analýzu o využívaní infozákona v prostredí verejných obchodných spoločností a sériu odporúčaní pre zvýšenie transparentnosti v týchto firmách.

Donori: Open Society Institute v Budapešti a Nadácia Ekopolis

Open Contracts picture Not In Force Until Published Online: What The Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved In Slovakia
Published: May 2015
Authors: Gabriel Šípoš, Samuel Spáč, Martin Kollárik

Content: In January 2011, Slovakia introduced the regime of unprecedented openness by deciding to have most of the public contracts published online. The move from passive (by demand) to active (automatic) transparency was to engage wider public control over the dealings of public institutions in a country seen as one of the most corrupt in the European union. The study suggests that the reform indeed bore fruits and other countries started considering emulating Slovakia’s example.Donors: Open Society Foundations

Protikorupcne odporucania picture 150 Protikorupčných odporúčaní pre Slovensko: Odporúčania pre politikov, aktivistov, štátnych manažérov i starostov
Dátum: apríl 2015
Autor: Transparency International Slovensko

Anotácia: Táto publikácia obsahuje konkrétne odporúčania Transparency International Slovensko pre politikov, štátnych manažérov a starostov ako zverejňovať informácie a aktívne informovať občanov o svojich činnostiach, ako aj odporúčania pre aktivistov a občanov o tom ako môžu realizovať svoje právo na prístup informáciám.Donor: Európska komisia, Medzinárodný vyšehradský fond

Donor: Európska komisia, Medzinárodný vyšehradský fond

Lobing v politike picture Lobing v politike: Málo transparentnosti, veľa neznámych
Dátum: apríl 2015
Autori:  Ľuboslava Riapošová, Katarína Klingová

Anotácia: Táto správa skúma praktiky lobingu a pokusy o jeho reguláciu v 19 krajinách EÚ a v rámci troch hlavných inštitúcií EÚ. Komparatívna štúdia sa zameriava na posúdenie troch hlavných zložiek legislatívnej regulácie lobingu: transparentnosť, integritu a rovnosť prístupu.

Donor: Európska komisia, FIPRA Slovakia

Lobbying in Europe picture Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access
Published: April 2015
Author: Suzanne Mulcahy Ph.D

Content: This report examines the practice of lobbying and the attempts to regulate it in 19 European countries and within the three core EU institutions. The report compiles the results of national level studies examining how lobbying manifests itself across Europe and the quality of responses by both governments and the EU institutions to the risks and realities of undue influence in public decision-making. It is the first time that such a holistic and comparable assessment has been carried out.

Donors: European Commission

Analyza VO picture Analýza verejného obstarávania na Slovensku v roku 2014
Dátum: január 2015
Autori: Gabriel Šípoš, Martin Turček

Anotácia: Verejné obstarávanie sa v roku 2014 nezlepšilo. Hoci klesol počet obstarávaní s jednou ponukou, klesol aj priemerný počet ponúk a významne sa predĺžila dĺžka trvania obstarávaní.

Donor: EEA grants, Open Society Foundation

whistleblowers picture Ochrana oznamovateľov: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Estónsko
Dátum: december 2014
Autori: Oživení

Anotácia: Analýza ochrany oznamovateľov (whistleblowerov) v krajinách V4 a Estónsku poukazuje na nedostatky v legislatívnom rámci, ktoré veľmi sťažujú možnosti poskytovať dostatočnú či funkčnú ochranu pre oznamovateľa pri oznamovaní nekalých praktík. Publikácia obsahuje hĺbkovú analýzu osobných skúseností ohlasovateľov na základe 40 rozhovorov.

Donor: Európska komisia

 Access to Information picture Analýza slobodného prístupu k informáciám v krajinách Európskej únie – Slovinsko, Veľká Británia, Estónsko a Chorvátsko

Dátum: november 2014

Autor: Zuzana Dančíková, Veronika Ferčíková

Anotácia: Informačný komisár, ako nezávislý dohľadový orgán aktívne zvyšuje vymožiteľnosť zákona, technickú podporu úradníkov ako aj ich tréning. Občania nemusia čakať roky na súdne rozhodnutie a podávať podnety a sťažnosti na rôzne štátne orgány. Dĺžka súdneho konania zabezpečuje neaktuálnosť požadovanej informácie. Režim sprístupňovania informácii potrebuje rýchlejší a zjednocujúci prístup tak pre úrady ako aj pre občanov. Inštitúcia informačného komisára toto umožňuje, čím zároveň odbremeňuje prácu ostatných inštitúcií.

Donor: Európska komisia

Access to Information picture Name: Analysis of Free Access to Information in Countries in the European Union – Slovenia, the United Kingdom, Estonia and Croatia
Published: August 2014
Authors:Zuzana Dančíková, Veronika Ferčíková

Content: The Information Commissioner as an independent supervisory body actively increases law enforcement, technical support of officials as well as their training. The regime for making information available needs a quicker and more unifying approach for both offices and citizens. The institution of the Information Commissioner enables this and relieves the work of other institutions at the same time.

Donors: European Commission

 Freedom of Info Act picture Analýza vymáhateľnosti infozákona v štátnych a mestských firmách – Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Estónsko
Dátum: máj 2014
Autor: Zuzana Dančíková, Ľuboslava Riapošová

Anotácia: Štátne a mestské spoločnosti hospodária s majetkom štátu. Zároveň pôsobia v kľúčových oblastiach ako doprava, energie, infraštruktúra či bývanie. Cieľom tejto štúdie je poukázať na problematické miesta infozákonov v súvislosti s mestskými a štátnymi firmami v Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku, a ponúknuť odporúčania pre silnejšie infozákony.

Donor: Európska komisia

Freedom of Info Act picture Enforcement of Freedom of Information Act in State- and Municipality-owned Enterprises in Czech Republic, Estonia, Hungary, Slovakia and Poland
Date: May 2014
Authors:Zuzana Dančíková, Ľuboslava Riapošová

Content: State-owned enterprises (SOEs) and municipality-owned enterprises (MOEs) manage public properties. The objective of this study is to highlight the weak points of the Freedom of Information Act enforcement in relation to the SOEs and MOEs in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, and Slovakia, and offer recommendations for their reinforcement.

Project: Anti-Corruption Agencies and Anti-Corruption Measures Enforcement in CEE Countries

Donors: European Commission

whistleblowers picture About us with us – Protection of whistleblowers in the Czech context and in comparison with other countries
Date: April 2014
Authors: Oživení

Content: The analysis of 40 interviews with whistleblowers from the V4 countries and Estonia shows that whistleblower protection is inadequate both in terms of applicable law and the utilization of various options in practice, and also in terms of the real needs of whistleblowers.

Project: Anti-Corruption Agencies and Anti-Corruption Measures Enforcement in CEE Countries

Donors: European Commission

Batter indicators to measure corruption picture Lepšie indikátory na meranie korupcie na Slovensku (in English)
Dátum: apríl 2014
Autori: Adrian Lewis, Daniela Jonova, Giovanni Lotti, Maryam Hassan

Anotácia: Môžu dáta o procesoch a výsledkoch verejného obstarávania pomôcť k identifikovaniu príznakov korupcie, podozrivých obstarávateľov a dodávateľov? Na túto otázku sa v štúdii pokúsili odpovedať študenti London School of Economics s použitím dát Transparency International Slovensko.

Projekt alebo donor:

whistleblowing2 Poskytovanie alternatívy k tichu: Smerom k silnejšej ochrane a podpore whistleblowerov v EÚ
Dátum: november 2013
Autori: TI Slovensko

Anotácia: Oznamovanie  nekalých  praktík  nie  je  silnou  stránkou  slovenskej  spoločnosti.  Občania, napriek  prísnej trestnoprávnej  povinnosti, volia  radšej  riziko  stíhania  pre  trestný  čin  Neoznámenia  trestného  činu  ako oznámenie  a následnú  možnú  odplatu.  Neexistencia  samostatného  právneho  predpisu  nie  je  najväčšou prekážkou posilnenia občianskej aktivity, prijatie zákona o whistleblowingu by však určite pomohlo zvýšiť pozornosť a pozitívne ovplyvniť pohľad verejnosti, podnikateľského sektora alebo súdov.

Projekt alebo donor: Transparency International

whistleblowing2 Whistleblowing v Európe: Právna ochrana nahlasovateľov korupcie v EÚ (in English)
Dátum:november 2013
Autori: Mark Worth

Anotácia: Táto správa obsahuje celkové posúdenie primeranosti právnych predpisov na ochranu nahlasovateľov korupcie v 27 členských krajinách Európskej únie. Zaoberá sa aj radom politických, sociálnych a ďalších faktorov, ktoré podporujú alebo odrádzajú ľudí od whistleblowingu na pracovisku, a ktoré umožňujú alebo bránia prijatiu zákonov o whistleblowingu v krajinách EÚ.

Projekt alebo donor: Transparency International

obalka_e-aukcie Elektronické aukcie: cesta k transparentnosti, súťaživosti a efektívnemu nakladaniu s verejnými prostriedkami
Dátum: september 2013
Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Ľuboslava Riapošová

Anotácia: Prekladaný manuál sa tak skladá z troch časti. V prvej odpovedáme na 3 základné otázky spojené s touto agendou:
– Čo sú elektronické aukcie,
– Prečo ich používať,
– Za akých podmienok zabezpečujú lepší nákup ako pri klasickom postupe verejného obstarávania.Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative

obalka_komparace picture Komparace instituciálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v Česku
Dátum: september 2013
Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: I přesto, že regulace v oblasti veřejných zakázek jsou v obou zkoumaných zemích dost podobné, zjištěné rozdíly mohou být vzhledem na podobný společensko-historický kontext pro obě strany inspirující. Při porovnávání institucionálního zabezpečení a fungování regulace veřejných zakázek na Slovensku a v Česku se věnujeme institucionálnímu rámci, zabezpečení klíčových funkcí a porovnání vstupů a výstupů. Co se týče časového rámce předkládané komparace, v principu pracujeme s obdobím let 2010 – 2012. Avšak vzhledem k legislativnímu dynamismu v této oblasti v místech, kde je to relevantní, poukazujeme i na legislativní změny, které se udály roku 2013.

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative

Publikacia Organizacne a procesne zabezpecenie VO na Slovensku picture Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstarávania na Slovensku: Komparatívna analýza
Dátum: máj 2013
Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Analýza má ambíciu bližšie sa pozrieť na činnosť Úradu pre verejné obstarávanie a priniesť vyargumentované návrhy na zmeny v jeho organizácii a činnosti. Domnievame sa totiž, že ďalšie vážnejšie zmeny v kvalite verejného obstarávania sa už nedajú dosiahnuť jednoduchou zákonnou zmenou postupov obstarávania, ale treba sa zamerať aj na činnosť Úradu a komplexne riešiť celé inštitucionálne nastavenie systému obstarávania na Slovensku.

Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative

obalka_kto reguluje VO Kto reguluje verejné obstarávanie? Profily a výber najvyšších predstaviteľov úradu  na Slovensku a v Česku
Dátum: marec 2013
Autori: Darina Ondrušová, Emília Sičáková-Beblavá

Anotácia: Štúdia mapuje a analyzuje profily predsedov a podpredsedov, ich kariérne dráhy, ako aj kritériá výberu a spôsob odchodu z danej funkcie. Okrajovo sa dotýka ďalších  otázok spojených s riadením uvedených typov inštitúcii, ako je napr. nastavenie vzťahov medzi predsedom a podpredsedom daného úradu. Poukazuje tiež, že dichotómia straník vz. odborník je v mnohom zjednodušená a dostatočne nevystihuje bežnú prax.

Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative

Publikacia_periodika-vydavane-samospravami Radničné noviny – tlačené periodiká vydávané samosprávami (správa z monitoringu)
Dátum: rok 2008
Autori: Ivan Rončák

Anotácia:  Médiá financované z verejných zdrojov sú na centrálnej úrovni zákonom definované ako verejnoprávne, posuny od ideálu verejnoprávnosti sú veľmi citlivou politickou otázkou a sú verejne diskutované.

Ako to teda naozaj je? Ako radničné noviny na Slovensku vyzerajú? Akými pravidlami sa riadi ich vydávanie? Aký je ich obsah? Správa z monitoringu TIS má ambíciu odpovedať na tieto otázky.

Téma: médiá

Projekt alebo donor: Posilňovanie úlohy miestnych a regionálnych watchdogových organizácií v boji proti korupcii; Európska komisia

PAS_Lobing a nastroje jeho regulacie_obalka Lobing a nástroje jeho regulácie
Dátum: marec 2013
Autori: Ľuba Riapošová

Anotácia: Štúdia sa zaoberá analýzou regulácie lobingu. Bližšie sa pozerá najmä na skutočnosti, či v krajinách existuje právna úprava lobingu a aká je reálne zaužívaná prax, na povinnosť registrácie lobistov, na spôsoby, ktorými sa lobisti môžu kontaktovať s verejnými činiteľmi, čo všetko musia o sebe nahlásiť a zverejniť, aký je systém kontroly lobingu a aké sú reálne dopady regulácie.

Téma: lobing

Projekt alebo donor: FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., Soitron, a.s.

PAS_opatrenia na obmedzenie korupcie v podnikatelskom prostredi_obalka Názov: Opatrenia na obmedzenie korupcie v podnikateľskom prostredí
Dátum: marec 2013
Autori: Róbert Kičina, Gabriel Šípoš, Eugen Jurzyca, Ľuba RiapošováAnotácia: Analýzy a odporúčania obsiahnuté v tejto publikácii predstavujú hlavný výstup projektu PAS, ktorého cieľom bolo prispieť k zníženiu rozsahu korupcie v podnikateľskom prostredí na Slovensku zanalyzovaním súčasného stavu a návrhom odporúčaní na obmedzenie korupcie a zvýšenia transparentnosti v aktivitách verejnej správy a v podnikateľskom prostredí. Súčasťou je analýza regulácie lobingu vo vyspelých krajinách. Projekt vypracovala PAS v spolupráci sTransparency International Slovensko a Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.

Téma: korupcia v podnikateľskom prostredí

Projekt alebo donor: FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., Soitron, a.s.

Obalka SOVO Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov

Dátum: december 2012

Autori: Zuzana Dančíková, Emília Sičáková-BeblaváAnotácia: Nová štúdia TIS prináša odpovede na základné otázky o spoločnom obstarávaní. Čo sa rozumie pod pojmom spoločné obstarávanie?  Akými spôsobmi je ho možné realizovať a aké formy už boli vyskúšané na Slovensku? A konečne: aké sú základné odporúčania pre  spoločné obstarávanie na Slovensku?

Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Národný systém integrity spravovania; Európska komisia, International Visegrad Fund, Open Society Foundation

VO_2013 picture Kvalita verejného obstarávania na Slovensku v roku 2012
Dátum: január 2013
Autori: Gabriel Šípoš, Peter Klátik

Anotácia: Systém verejného obstarávania na Slovensku vykázal aj v roku 2012 známky zlepšenia. V priemere sa viac používajú transparentné metódy ako verejná súťaž a elektronické aukcie. Dosiahli sa vyššie úspory a stúpol aj priemerný počet uchádzačov (hoci nie pri prepočte na objem tendrov)

Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative, „Zlepšenie systémov verejného obstarávanie v Českej a Slovenskej republike“

Visegrad_obal_EN Corruption Risks in the Visegrad Countries
Date: July 2012
Authors: Dávid Jancsics, Erik Láštic, Marek Solon-Lipiński, Štěpán Zelinger

Content: This report focuses on the four Visegrad countries’ – Czech Republic, Hungary, Slovakia, and Poland – National Integrity Systems (NIS), by analysing key institutions important in preventing and fighting against corruption. The study highlights the major weaknesses and strengths, as well as the alarming and best practices in each country’s anti-corruption system.

Topic: integrity system

Project and donor: Visegrad Integrity System; EU Commission, International Visegrad Fund

Visegrad_obal_SK Korupčné riziká v krajinách  Vyšehradskej skupiny
Dátum: júl 2012
Autori: Dávid Jancsics, Erik Láštic, Marek Solon-Lipiński, Štěpán ZelingerAnotácia: Táto správa sa, na základe analýzy kľúčových inštitúcií dôležitých v prevencii a boji proti korupcii,  zameriava na národné systémy integrity spravovania (NIS) krajín V4 − Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Poľska. Štúdia poukazuje na hlavné slabiny a silné stránky, a tiež na alarmujúce a najlepšie postupy v protikorupčnom systéme každej krajiny.

Téma: systém integrity

Projekt alebo donor: Visegrad integrity system; Európska komisia, International Visegrad Fund

obal_Dohladovy organ_Kurian_aug2012 Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku
Dátum: august 2012
Autor: Matej Kurian

Anotácia: Štúdia tematizuje problém financovania politiky a na základe medzinárodných porovnaní poukazuje na vynútiteľnosť predpisov ako na hlavný nedostatok slovenského režimu financovania. Následne naznačuje možné riešenie v zriadení nezávislého orgánu.

Téma: financovanie politických strán

Projekt alebo donor: Národný systém integrity spravovania; Európska komisia, International Visegrad Fund, Open Society Foundation

obalka_analyza-nemocnice_august2012 Analýza verejného obstarávania nemocníc v rokoch 2009-2012: Intenzita súťaže v tendroch je nízka
Dátum: august 2012
Autor: Zuzana Dančíková, Dušan Zachar

Anotácia: Táto analýza verejného obstarávania v nemocniciach má ambíciu poukázať na niektoré neduhy a neefektívnosti pri obstarávaniach vo verejných nemocniciach, a tým vytvoriť v laickej, ako aj  v odbornej  verejnosti  väčší  tlak  a  dopyt  po  účinnejšej  kontrole  využívania  verejných prostriedkov v nemocniciach.

Téma:

Projekt alebo donor: Bayer, Dôvera, GSK, Novartis, Sanofi, Siemens

Obalka_IRI Good Governance in Local Government
Dátum: júl 2012
Autor: TIS a SGI

Anotácia: The main goal of the present study is to identify challenges to national and local governance and civil society, suggest feasible and effective recommendations on how these challenges can be addressed, and demonstrate that childhood diseases of new democracies, such as secrecy, corruption, cronyism, or any other manifestation of unethical behaviour can be dealt with.

Téma:

Projekt alebo donor:

firmy2012_obalka Slovenské štátne firmy: Netransparentné a spolitizované
Dátum: júl 2012
Autor: Gabriel Šípoš, Ľuba Riapošová, Pavel Nechala

Anotácia: Táto publikácia obsahuje výsledky prvého rebríčka transparentnosti štátnych a mestských firiem na Slovensku. Publikácia obsahuje analýzu právneho stavu oblasti, prezentuje výsledky prieskumu, uvádza najlepšie príklady zo zahraničia a odporúčania pre jednotlivé hodnotené oblasti.

Téma

Projekt alebo donor: Open Society Institute

mato picture Recent Slovak Anti-corruption Measures
Dátum: jún 2012
Autor: Matej Kurian

Anotácia: Štúdia sumarizuje nedávno prijaté opatrenia na Slovensku, ktoré majú protikorupčný potenciál. Kedykoľvek je to možné, štúdia skúma opatrenia z perspektívy štát – podnik. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma

Projekt alebo donor:

obalka_costs-of-corruption Costs Of Corruption
Dátum: máj 2012
Autori: Zuzana Dančíková

Anotácia: Cieľom predloženej štúdie je poukázať na to, ako korupcia ovplyvňuje štát a jeho ekonomiku, resp. koľko nás korupcia stojí. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma

Projekt alebo donor:

obalka_introducing-anticorruption-policies-in-companies Introducing anti-corruption policies in companies: theory and practice from Slovakia
Dátum: apríl 2012
Autori: Slavomíra Šatníková

Anotácia: Autorka v štúdii opisuje prečo je nevyhnutné vypracovať a prijať protikorupčný program v každom podniku, čo taký program zahŕňa a ponúka príklady z praxe zo Slovenska. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma:

Projekt alebo donor:

priznaky kartelovych dohod Príznaky kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní
Dátum: apríl 2012
Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Štúdia sa zaoberá hľadaním štatistickej metódy, ktorá by z tisícov tendrov ročne umožnila zúžiť skupinu podozrivých tendrov, ktoré by mohli byť zasiahnuté kartelovými dohodami, na niekoľko desiatok.

NIS hodnotiaca sprava obal Národný systém integrity spravovania: Hodnotiaca správa
Dátum: február 2012
Autori: Ctibor Košťál, Erik Láštic, Katarína Lovrantová, Robert Žitňanský, Michael Srba, Radana Deščíková

Anotácia: Štúdia Národný systém integrity spravovania na Slovensku sa zaoberá situáciou z hľadiska integrity, transparentnosti a boja proti korupcii v Slovenskej republike na národnej – centrálnej úrovni. Zachytáva obdobie od polovice roku 2009 do septembra 2011. Vznikla ako súčasť celoeurópskeho projektu, do ktorého sa zapojilo 25 európskych krajín. Projekt National Integrity System podporila Európska komisia.

NIS zhrnutie obal Národný systém integrity spravovania: Zhrnutie
Dátum: február 2012
Autori: Ctibor Košťál, Erik Láštic, Katarína Lovrantová, Robert Žitňanský, Michael Srba, Radana Deščíková

Anotácia: Štúdia Národný systém integrity spravovania na Slovensku sa zaoberá situáciou z hľadiska integrity, transparentnosti a boja proti korupcii v Slovenskej republike na národnej – centrálnej úrovni. Zachytáva obdobie od polovice roku 2009 do septembra 2011. Vznikla ako súčasť celoeurópskeho projektu, do ktorého sa zapojilo 25 európskych krajín. Projekt National Integrity System podporila Európska komisia.

pkm2012_obalka_thumb1 Protikorupčné minimum 2012: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie na Slovensku
Dátum: február 2012
Autor: Gabriel Šípoš, Emília Sičáková-Beblavá, Matej Kurian, Tomáš Jacko

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie na Slovensku, obsahuje hodnotenie činnosti vlády v období rokov 2010 až 2012, hodnotenie poslancov NR SR a predložených návrhov zákonov za posledné volebné obdobie, hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí, a tiež protikorupčné odporúčania TIS v prioritných oblastiach.

obstaravanie_cover Analýza kvality verejného obstarávania na Slovensku v rokoch 2009-2011
Dátum: 27.1.2012
Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Štúdia analyzuje vývoj kvality vo verejnom obstaravaní v roku 2011 v oblastiach súťaživosti, ekonomických úspor a otvorenosti konania v perspektíve legislatívnych (elektronické aukcie) a ekonomických zmien v danom období.

cover_postkontrakt Postkontraktačné správanie verejných obstarávateľov na Slovensku
Dátum: 23.1.2012
Autori: Jan Pavel, Emília Sičáková-Beblavá

Anotácia: Štúdia analyzuje postkontraktačné správanie vybraných slovenských obstarávateľov na úrovní miestnej samosprávy ako aj centrálnej štátnej správy. Snahou je priniesť informácie o tom, ako významné (najmä z hľadiska dopadu na cenu) sú zmeny v zmluvách uzavretých podľa zákona o verejnom obstarávaní a či je možné identifikovať nejaké faktory, ktoré toto správanie ovplyvňujú.

cover_aukcie Vplyv elektronických aukcií na efektivitu verejného obstarávania na Slovensku: prvé výsledky
Dátum: 23.1.2012
Autori: Gabriel Šípoš, Peter Klátik, Matej Tunega

Anotácia: Štúdia sa zameriava na analýzu ekonomických vplyvov e-aukcií po zavedení ich povinného používania prostredníctvom analýzy súťaživosti a deklarovaných úspor oproti predpokladanej cene podľa dát Vestníka verejného obstarávania.

Transparentnost-miest-na-Slovensku-a-v-Madarsku_web Transparentnosť miest na Slovensku a v Maďarsku: Porovnávacia štúdia
Dátum: 30.12.2011
Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Zámerom predkladanej štúdie je zmerať stav transparentnosti v tridsiatke miest na Slovensku i v Maďarsku v susediacich regiónoch, ako aj hlbšie po dvoch samosprávach v oboch krajinách s cieľom porovnať postupy a umožniť tak výmenu dobrých opatrení na zlepšenie stavu.

1-obalka Transparentnosť spoločností založených mestom
Dátum: 29.12.2011
Autori: Ivan Rončák, Monika Mateičková

Anotácia: Hlavným cieľom predkladanej správy z monitoringu je popísať a analyzovať vybrané aspekty fungovania obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest.

tis.obalka_pred Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní: teória a prax na Slovensku
Dátum: 08.12.2011
Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Slavomíra Šatníková, Peter Klátik

Anotácia: V predkladanej monografii sa autori venovali e-aukciám, ich teoretickým aspektom a zároveň ich praktickým dôsledkom pre nakladanie s verejnými zdrojmi na Slovensku.

obalka.preml_.lehoty Premlčacie lehoty: bariéry pre úspešné stíhanie korupcie?
Dátum: 17.12.2010
Autor: Pavel Nechala

Anotácia: Publikácia je výstupom analýzy slovenskej legislatívy a uplatňovania premlčania trestného stíhania trestných činov korupcie. Obsahuje tiež odporúčania pre novelizáciu právnej úpravy, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia v tejto oblasti.

PKM 2010 pre samopspravy obal Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie v miestnych samosprávach na Slovensku
Dátum: 12.11.2010
Autor: TIS

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie vo vybraných miestnych samosprávach na Slovensku, obsahuje hodnotenie a rebríček 100 najväčších samospráv z pohľadu otvorenosti, hodnotenie volebných programov kandidátov na starostov v najväčších samosprávach SR, a protikorupčné odporúčania TIS pre miestne samosprávy.

Obal PKM 2010 Protikorupčné minimum 2010: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie na Slovensku
Dátum: 26.05.2010
Autor: TIS

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie na Slovensku, obsahuje hodnotenie činnosti vlády v období rokov 2006 až 2010, hodnotenie poslancov NR SR a predložených návrhov zákonov za posledné volebné obdobie, hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí, a tiež protikorupčné odporúčania TIS v prioritných oblastiach.

obalkaA5.tis(2) Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu
Dátum: 11.04.2010
Autor: TIS

Anotácia: Aktuálne prieskumy verejnej mienky ukazujú vysokú mieru úplatkárstva na súdoch a prokuratúre (až 48% respondentov ho považuje za veľmi rozšírené), ako aj nízku dôveru občanov v slovenské súdnictvo (len 30%). Aké sú dôvody tohto stavu? Je to dĺžka konania, prekvapujúce rozsudky, či zjavná nečinnosť sudcov v niektorých veciach alebo iné? A ako zlepšiť stav výkonu spravodlivosti na Slovensku? V snahe zodpovedať tieto a ďalšie otázky TIS usporiadala seminár Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu, ktorého cieľom bolo pomenovať súčasný stav súdnictva a hľadať riešenia na jeho zlepšenie. Príspevky odborníkov nájdete v rovnomennom bulletine.

resize Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998 – 2008)
Dátum: 05.03.2010
Autor: Grigorij Mesežnikov

Anotácia: Štúdia sa venuje identifikácii rovín, v ktorých politici narábajú s problematikou boja proti korupcii, od tvorby praktických opatrení až po využívanie témy korupcie na oslovenie voličov. Následne analyzuje výnosy a náklady protikorupčnej agendy v činnosti politických aktérov a na základe toho vymedzuje kategórie politikov, ktorí konkrétnejšie pracovali s problematikou korupcie v uvedenom období. Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislostí korupcie na Slovensku.

manual Protikorupčný manuál
Dátum: 15. 01. 2010
Autor: Pavel Nechala, Zuzana Bukvišová, Ivan Mjartan, Igor Šumichrast

Anotácia: Publikácia predstavuje užitočný návod pre tých, ktorí sa stretli s korupciou v jej rôznych formách. Prináša informácie o tom, na aké inštitúcie sa obrátiť, aký sú postupy riešenia a vybavovania oznámení, či aké možnosti má občan v strete s inštitúciami verejnej správy vrátane návrhov podaní na jednotlivé orgány verejnej správy.

wb-hodnotiaca Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku. Hodnotiaca správa
Dátum: 29.12.2009
Autor: TIS

Anotácia: Správa hodnotí súčasný stav whistleblowingu (chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku) na Slovensku, a to z pohľadu právnej úpravy ako aj implementácie pravidiel vo verejnom a súkromnom sektore. Hodnotiaca správa je v slovenskej aj anglickej verzii.

wb-bulletin Whistleblowing – oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. Teória a prax. Seminárny bulletin
Dátum: 26.11.2009
Autor: TIS

Anotácia: Bulletin prinášajúci príspevky, ktoré odzneli na seminári TIS v rámci projektu: „Blowing the Whistle Harder: Enhancing the Whistleblowers‘ Protection in the EU“ s cieľom upriamiť pozornosť na whistleblowing ako chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku.

dotacieII Pridaná hodnota transparentnosti II
Dátum: 02.10.2009
Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Baťová (editorky)

Anotácia: Publikácia nadväzuje na štúdiu Pridaná hodnota transparentnosti vydanú v roku 2008 a venuje sa rozhodovaniu o poskytovaní nenávratných finančných transferov z centrálnej úrovne správy vecí verejných obciam.

pocet_uchadzacov_cena_zakaz Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?
Dátum: 12.08.2009
Autor: Jan Pavel

Anotácia: Štúdia sa venuje vplyvu počtu uchádzačov o verejnú zákazku na jej cenu na príklade stavieb dopravnej infraštruktúry.

zavpravakadetiky Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách
Dátum: 15.06.2009
Autor: Renáta Králiková

Anotácia: Cieľom predloženej štúdie je zmapovať situáciu v oblasti zavádzania akademickej etiky na Slovensku. Úvodná časť štúdie je venovaná popisu metodológie výskumu. Štúdia samotná potom poskytuje obraz o stave definovania etiky, primárne prostredníctvom etických kódexov, a o implementácii etických kódexov ako o nástrojoch zavádzania akademickej etiky. Informácie zo Slovenska sú uvádzané na pozadí informácií zo zahraničnej odbornej literatúry a konkrétnych príkladov z praxe.

poplatky_externisti Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad školného za externé vysokoškolské štúdium
Dátum: 21.05.2009
Autor: Renáta Králiková

Anotácia: Štúdia sa venuje analýze uplatňovania zákonov vo vzťahu k financovaniu vysokých škôl. Zaoberá sa najmä problematikou nelegálneho výberu školného.

infminverobst Názov: Informačné minimum postupových krokov procesu verejného obstarávania
Dátum: 23.04.2009
Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Publikácia je stručným návodom pre účastníkov procesu verejného obstarávania (najmä pre obstarávateľa) na to, aké typy informácií, kedy a ako sa majú spracúvať, poskytovať, zverejňovať tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť použitého postupu.

effungkontsys_cover Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku
Dátum: 12.02.2009
Autor: Jan Pavel

Anotácia: Štúdia efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.

sprpouzppp_cover Príručka pre správne používanie projektov PPP
Dátum: 28.11.2008
Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Príručka obsahuje základné koncepty o PPP, pričom chce upozorniť na jeho výhody a riziká. Jej cieľom je znížiť pravdepodobnosť uskutočnenia zlého PPP projektu.

abynevsukrsek_cover Aby nevládol len súkromný záujem
Dátum: 01.10.2008
Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Pavel Nechala a kol.

Anotácia: Komparatívna analýza riešenia konfliktu záujmov a odporúčania pre Slovensko. Autori sa venujú krajinám, ktoré majú nižšiu mieru korupcie ako Slovensko, z čoho vyplýva aj predpoklad lepšieho riešenia konfliktu záujmov v porovnaní so Slovenskom.

ozdravte1 Ozdravte vašu organizáciu. Praktická príručka na liečenie a prevenciu korupcie v miestnej samospráve.
1. diel (Koncepty a stratégie)
Dátum: 14.07.2008
Autor: Fred Fischer

Anotácia: Príručka sa venuje ako teoretickému a praktickému pozadiu témy korupcie, tak aj praktickým odporúčaniam a nástrojom boja s ňou. Publikácia je prevzatá zo zahraničia a adaptovaná na situáciu na Slovensku.

11statocnych 11 statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku
Dátum: 19.05.2008
Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslav Beblavý

Anotácia: Publikácia prináša podrobnejší pohľad na 11 protikorupčných opatrení. Prípadové štúdie majú za cieľ preskúmať konkrétny vplyv prijatého opatrenia na rozsah korupcie v príslušnej oblasti.

pridhodtrans Pridaná hodnota transparentnosti
Dátum: 17.04.2008
Autor: Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Publikácia sa venuje rozhodovaniu o poskytovaní nenávratných finančných transferov z centrálnej úrovne správy vecí verejných obciam.

repiste2007 Zborník príspevkov z protikorupčného seminára v Repišti, 26.-27.1.2007
Dátum: 05.02.2008
Autor: Ivan Rončák (editor)

Anotácia: Zborník prinášajúci príspevky, ktoré odzneli na protikorupčnom seminári TIS v Repišti určený mladým ľuďom s cieľom upriamiť ich pozornosť na decentralizovanú korupciu.

akotovidia Ako to vidia občania
Dátum: 21.01.2008
Autor: Ivan Rončák

Anotácia: Publikácia prezentuje názory verejnosti na stav korupcie v miestnej samospráve a na aktivity občanov vykonávajúcich verejnú kontrolu moci.

socaspkor2007 Sociologické aspekty korupcie
Dátum: 01.10.2007
Autor: Michal Vašečka

Anotácia: Štúdia sa snaží sociologicky uchopiť problematiku korupcie všeobecne i s prihliadnutím k postkomunistickej realite Slovenska. Práca zámerne abstrahuje od explanačných schém iných vedných odborov, ako sú politológia či právna veda.

korvoverdis2007 Výskumná práca v oblasti verejnej politiky č. 2: Korupcia vo verejnej diskusii v rokoch 1996 – 2007
Dátum: 01.10.2007
Autor: Zuzana Fialová

Anotácia: Publikácia zachytáva vývoj spoločenského diskurzu na tému korupcie od r.1996. Sústreďuje sa na to, akým jazykom sa hovorilo o témach spojených s korupciou či aké významové konotácie malo slovo korupcia. Taktiež sa zameriava na debatu o rôznych antikorupčných nástrojoch.

akoobstar Ako dobre a správne verejne obstarávať
Dátum: 17.05.2007
Autor: Jiří Vlach, Dušan Ursíny

Anotácia: Praktická príručka o tom, ako vyberať správne postupy verejného obstarávania a ako pri nich správne postupovať.

verkontsamos Verejná kontrola samosprávy
Dátum: 12.03.2007
Autor: Vladimír Pirošík

Anotácia: Kľúčovú časť publikácie tvoria príspevky aktivistov, novinárov, expertov i verejných funkcionárov, ktoré odzneli v rámci seminára Watchdogerská Skalka v rokoch 2004-2006. Obsahuje tiež 6 pohľadov na verejnú kontrolu samosprávy a prehľad vybranej legislatívy.

benchsluzmiessam Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku
Dátum: 30.11.2006
Autor: Eva Balážová

Anotácia: Cieľom predkladanej benchmarkingovej štúdie je načrtnúť možnosti aplikácie benchmarkingu v podmienkach manažmentu verejných služieb v obciach ako metódy hodnotenia efektívnosti ich výkonu.

kvalita_riadenia_eap Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore
Dátum: 13.09.2006
Autor: Ľudmila Malíková, Katarína Staroňová, Emília Sičáková-Beblavá (editorky)

Anotácia: Zborník prinášajúci príspevky a diskusie, ktoré majú za cieľ analyzovať doterajšie výsledky reforiem a zhodnotiť zámery vlád koordinovať proces tvorby politiky v súlade s princípmi EÚ a v modernom admin. priestore, a otestovať pripravenosť aktérov efektívne adaptovať nové princípy a pravidlá v praxi.

PKM2006 Protikorupčné minimum 2006
Dátum: 28.07.2006
Autor: Emília Sičáková-Beblavá, Pavel Nechala
Anotácia: Príručka opisuje stav korupcie na Slovensku, hodnotenia prijatých protikorupčných opatrení a odporúčaní, a tiež hodnotenie volebných programov polit. strán z hľadiska ich protikorupčného potenciálu.
pmp Protikorupčný manuál podnikateľa
Dátum: 20.07.2006
Autor: Pavel Nechala, Anna Remišová, Gabriel Csanyi

Anotácia: Táto publikácia sa venuje predstaveniu prieskumov verejnej mienky zameraných na vzťah podnikania a korupcie a pokúša sa priniesť čo najviac praktických pomôcok pre zavádzanie protikorupčných opatrení v podnikaní.

prejemeeurofondy Prejeme alebo využijeme eurofondy?
Dátum: 07.06.2006
Autor: Miroslav Beblavý, Emília Sičáková-Beblavá (editori)

Anotácia: Štúdia sa zaoberá analýzou čerpania eurofondov. Popisuje preferované spôsoby čerpania eurofondov od vstupu Slovenska do EÚ, a zaoberá sa rôznymi otáznikmi pri čerpaní týchto prostriedkov.

strukfondyeu Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku
Dátum: 24.02.2006
Autor: Maroš Babitz, Rastislav Havran

Anotácia: Predkladaná publikácia sa zameriava na poskytnutie stručného obrazu o základných vecných charakteristikách štrukturálnych fondov, ich riadenia a rozdeľovania. Ďalej sa venuje jednotlivým protikorupčným nástrojom, ktoré umožňujú zvýšiť transparentnosť rozhodovania v tejto oblasti, riešiť existujúce konflikty záujmov či odhaliť korupciu.

vychnos Protikorupčná výchova v náuke o spoločnosti
Dátum: 08.12.2005
Autor: Daniela Ďurajková, Martin Kríž

Anotácia: Táto príručka ponúka námety, ako možno zaradiť túto problematiku do vyučovania spoločenskovedného seminára nenásilnou formou. Ponúka prehľad moderných metód vyučovania, ktoré sú pripravené na vyučovanie o korupcii v publikáciách Celospoločenský problém – korupcia I. a II.

celospolprob_kor2 Celospoločenský problém – korupcia I. (Námety a formy na vyučovanie)
Dátum: 08.12.2005
Autor: Daniela Ďurajková

Anotácia: Prináša prehľad moderných metód vyučovania o korupcii. Plne korešponduje s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z náuky o spoločnosti a zároveň umožňuje žiakom demonštrovať svoj prehľad v problematike korupcie a boja proti nej.

Tak dobre ako sa len dá
Dátum: 22.11.2005
Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá

Anotácia: Publikácia sumarizuje poznatky získané v piatich kolách monitoringu verejného obstarávania. Zmyslom a cieľom uskutočneného monitoringu verejného obstarávania z vybraných hľadísk (vrátane etického a protikorupčného hľadiska) bolo získať prehľad o stave verejného obstarávania v niektorých porovnateľných organizáciách verejných obstarávateľov, získané charakteristiky porovnať, vyvodiť primerané závery a navrhnúť možné odporúčania. Uskutočnilo sa hodnotenie a porovnávanie aktuálneho stavu verejného obstarávania nielen obstarávateľov na centrálnej úrovni správy vecí verejných, ale aj na úrovni územnej samosprávy z viacerých hľadísk.

participvsamosp Participácia v samospráve
Dátum: 29.03.2005
Autor: Vladimír Pirošík (editor)

Anotácia: Publikácia sa venuje problematike participácie na správe vecí verejných. Predstavuje jednotlivé participačné úrovne, poukazuje na konkrétne skúsenosti v tejto oblasti, poskytuje prehľad participačnej legislatívy v SR a analýzu vybraných noriem. Taktiež obsahuje návrhy a odporúčania zamerané na to, ako podporiť občiansku participáciu na Slovensku.

korprotikorpol2004 Korupcia a protikoručná politika na Slovensku v roku 2004
Dátum: 28.01.2005
Autor: Emília Sičáková-Beblavá (editorka)

Anotácia: Jednotlivé kapitoly tejto štúdie sú zamerané na popis existujúceho stavu v danej oblasti z hľadiska legislatívy, identifikovanie korupčne problematických oblastí a naznačenie riešení, ktoré by prispeli k obmedzeniu priestoru pre korupciu.

transmiestsamospr Transparentná miestna samospráva
Dátum: 13.01.2005
Autor: Emília Sičáková-Beblavá, Vladimír Pirošík (editori)

Anotácia: Cieľom príručky je prispieť k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu spravovaniu miestnych verejných záležitostí na Slovensku.

monitorvonemoc Monitoring verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach SR
Dátum: 22.10.2004
Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá, Juraj Nemec

Anotácia: Predkladaná správa je z druhého kola monitorovania verejného obstarávania, ktoré bolo zamerané na vybrané nemocnice v Slovenskej republike. Sumarizujeme v nej jednotlivé zistenia a zároveň formulujeme odporúčania, ktoré môžu viesť k zníženiu podozrení z používania korupčných praktík a k efektívnejšiemu používaniu verejných zdrojov.

celospolprobkor2 Celospoločenský problém – korupcia II (Metodická príručka)
Dátum: 12.10.2004
Autor: Daniela Ďurajková, Daniela Zemanovičová, Martina Zuberská

Anotácia: Príručka nadväzuje na už vytvorenú a v roku 2002 vydanú publikáciu s rovnocenným názvom, ale je obsahovo bohatšia, ucelenejšia, logicky a odborne vyváženejšia. Neposkytuje len námety na formu vyučovania predkladanej témy, ale je aj komplexným metodickým materiálom.

decentralakorupcia Decentralizácia a korupcia
Dátum: 13.05.2004
Autor: Emília Sičáková-Beblavá, Vladimír Pirošík, Branislav Pavlovič

Anotácia: Štúdia sa venuje fenoménu decentralizácie. Jej cieľom je upozorniť na riziká s ňou spojené.

protikorpol2003 Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003
Dátum: 01.03.2004
Autor: Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková-Beblavá (editorky)

Anotácia: Cieľom tejto hodnotiacej správy je poskytnúť externé (zo strany mimovládnej organizácie), systematické hodnotenie inštitucionálneho rámca v SR, ktoré do značnej miery determinuje potenciál pre korupciu.

podnikvskornaslov Podnikatelia versus korupcia na Slovensku
Dátum: 09.09.2003
Autor: Daniela Zemanovičová, Jarmila Lajčáková, Pavel Nechala

Anotácia: Cieľom tejto štúdie je poskytnúť informácie o názoroch podnikateľov na otázky korupcie, etiky a protikorupčných opatrení a priblížiť opatrenia, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu korupcie.

konzaujmozapers Konflikt záujmov: možnosti a perspektívy
Dátum:01.08.2003
Autor: Pavel Nechala, Vladimír Pirošík

Anotácia: Predložená publikácia je tak vhodným materiálom pre každého, kto chce získať podrobnejší prehľad o možnostiach a perspektívach legislatívnej úpravy konfliktu zájmov nielen v podmienkach Slovenskej republiky, ale i v širšom meradle.

nastroje1 Protikorupčné nástroje
Dátum: 13.05.2003
Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia predstavuje súbor 18 protikorupčných nástrojov na znižovanie korupcie na Slovensku. Vychádza ako aktualizácia pôvodných Protikorupčných nástrojov z roku 2001, avšak obohatená o ďalšie aktuálne témy z rôznych oblastí spoločenského života.

eticky Etický kódex a Pakt integrity vo verejnom obstarávaní
Dátum: 04.03.2003
Autor: Juraj Nemec, Jiří Vlach

Anotácia: Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na základné súvislosti a problémy spojené s prípravou a uplatňovaním Etického kódexu verejného obstarávania a Paktu integrity v procesoch verejného obstarávania v SR.

polstranyafinancie Politické strany a financie – tajomstvo alebo dôvera?
Dátum: 04.03.2003
Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Príručka je venovaná problematike financovania politických strán, ktoré je spájané s korupciou. Prináša modely financovanie pol. strán vo svete i v SR, a tiež závery a odporúčania pre túto oblasť.

protikorinfmin_vo Protikorupčné a informačné minimum vo verejnom obstarávaní
Dátum: 08.08.2002
Autor: Dušan Ursíny, Jiří Vlach

Anotácia: Publikácia má napomôcť k tomu, aby sa účastníkom verejného obstarávania ako aj odbornej a laickej verejnosti dostávalo maximum možných informácií, a aby sa tak dosahovala zvýšená transparentnosť.

Clipboard01 Protikorupčné minimum
Dátum: 07.07.2002
Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová, Pavel Nechala, Jozef Majchrák, Vladimír Pirošík

Anotácia: Publikácia sa venuje stavu korupcie na Slovensku, protikorupčnej politike jednotlivých vlád a projektu Protikorupčné minimum, ktorého cieľom bolo presadenie kľúčových opatrení prostredníctvom monitorovania práce vlády, ale aj parlamentu v kontexte ich predvolebných sľubov.

spolocne_vo_vuk Spoločné verejné obstarávanie vo Veľkej Británii
Dátum: 14.05.2002
Autor: Jiří Vlach, Daniela Zemanovičová, Pavol Mužík

Anotácia: Príručka sa zaoberá verejným obstarávaním vo Veľkej Británii. Jej zmyslom je ukázať, že úspešné prenesenie spoločného obstarávania na Slovensko musí byť spojené s množstvom podmienok.

inovacnetemy_vo Inovačné témy verejného obstarávania
Dátum: 01.10.2001
Autor: Jiří Vlach, Imrich Flassik, Juraj Nemec, Peter Gašparovič, Milan Moško

Anotácia: Predkladaná štúdia sa zaoberá svetovými inovačnými témami uplatnenia informačných technológií a zjednodušením procesu verejného obstarávania.

korupciavsr_sprvmediach Korupcia na Slovensku a jej spracovanie v médiách
Dátum: 06.06.2001
Autor: Izabela Nagyová, Eduard Žitňanský (editori)

Anotácia: Predkladaná príručka je výsledok série workshopov, ktoré Transparency International Slovensko usporiadalo v roku 2001 na tému Korupcia na Slovensku a jej spracovanie v médiách s dôrazom na investigatívnu žurnalistiku.

sk2001_transpakorupcia Slovensko 2001 – súhrnná správa o stave spoločnosti – Kapitola transparentnosť a korupcia
Dátum: 05.05.2001
Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Kapitola sa zaoberá rozsahom a vnímaním korupcie na Slovensku. Venuje sa dôsledkom korupcie z hľadiska ekonomického a sociálneho, ale vníma aj jej politické, resp. etické a morálne aspekty.

korvsr_celospolprobl Korupcia v SR ako celospoločenský problém
Dátum: 01.05.2001
Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Táto kniha je pokusom prispieť k zvýšeniu informovanosti občanov o tom, akými opatreniami je možné obmedziť priestor pre korupciu.

pristupkinf_protikornastr Prístup k informáciám ako protikorupčný nástroj
Dátum: 01.05.2001
Autor: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Anotácia: Publikácia sa venuje nutnosti prístupu k informáciám z každého uhla a opisuje tiež proces sprístupnenia informácií.

etika Etika, etická infraštruktúra ako prevencia korupcie
Dátum: 01.05.2001
Autor: Emília Sičáková, Ľubica Slimáková

Anotácia: Príručka sa venuje neformálnym pravidlám v spoločnosti, ako je etika a etické normy a poukazuje na ne ako na dôležitú zložku prevencie korupcie.

konflikt_s_sprava Konflikt záujmov na úrovni štátnej správy
Dátum: 01.05.2001
Autor: Vladimír Pirošík, Ľubica Slimáková, Juraj Nemec

Anotácia: Publikácia sa venuje stavu korupcie v SR, ilustruje problém na konkrétnych prípadoch, možné opatrenia a ich potenciálny dopad na mieru korupcie v SR.

konflikt_cinitel Konflikt záujmov na úrovni verejných činiteľov
Dátum: 01.05.2001
Autor: Milan Galanda, Ladislav Orosz, Vladimír Pirošík

Anotácia: Štúdia sa venuje právnej úprave konfliktu záujmov, ponúka prípadové štúdie o tejto problematike, komparácie so zahraničím, a taktiež návrh opatrení a odporúčaní pre túto oblasť.

transp_sprava Transparentnosť v štátnej správe
Dátum: 01.05.2001
Autor: Miroslav Beblavý, Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia analyzuje pohľad na transparentnosť a korupciu vo verejnej správe z pohľadu občana, prezentuje analýzu kľúčových problémových okruhov v štátnej správe a načrtáva niektoré systémov riešenia.

trans_financie Transparentnosť verejných financií
Dátum: 01.05.2001
Autor: Miroslav Beblavý, Peter Švec

Anotácia: Publikácia sa venuje výdavkovej strany verejných financií, zaoberá sa transparentnosťou príjmovej stránky rozpočtu, a taktiež analyzuje transparentnosť verejných financií z hľadiska transparentnosti rozpočtového procesu a vykazovania deficitu verejných financií.

Verejné obstarávanie vo väzbe na korupciu a transparentnosť
Dátum: 01.05.2001
Autor: Jiří Vlach, Juraj Nemec

Anotácia: Štúdia sa venuje stavu korupcie na Slovensku, ilustruje tento problém na konkrétnych prípadoch a prináša možné opatrenia, resp. prípady, námety a skúsenosti zo zahraničia, či potenciálne opatrenia v SR a ich dopad na mieru korupcie.

Voľnosť v rozhodovaní ako zdroj korupcie
Dátum: 01.05.2001
Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová, Peter Ondrejka

Anotácia: Publikácia analyzuje orgány štátnej správy, načrtáva možné riešenia v niektorých oblastiach, napr. regulácia podnikania, poskytovanie licencií, rozhodovanie v štátnych podnikoch. Taktiež sa venuje skúsenostiam zo zahraničia a načrtáva zmeny, ktoré obmedzia rozhodovaciu možnosť.

Kontrola a jej úloha v boji s korupciou
Dátum: 01.05.2001
Autor: Anton Klíma, Emília Sičáková, Martin Karchňák

Anotácia: Štúdia sa v rámci analýzy stavu kontroly v SR zameriava na legislatívu upravujúcu oblasť kontroly, aj na systém kontroly v SR v členení podľa vonkajšej a vnútornej kontroly.

Úloha médií v boji proti korupcii, etika v médiách, korupcia v médiách
Dátum: 01.05.2001
Autor: Zuzana Mistríková, Milan Žitný

Anotácia: Publikácia sa venuje nezastupiteľnosti úlohy médií v boji s korupciou, ale taktiež problematike korupcie v nej.

Úloha polície v boji proti korupcii
Dátum: 01.05.2001
Autor: Miroslav Lisoň, Jozef Stieranka, Ján Vittek

Anotácia: Príručka skúma väzbu medzi korupciou a organizovaným zločinom, právny základ odhaľovania korupčných aktivít či problematiku prania špinavých peňazí. Taktiež prináša niektoré prípadové štúdie z tejto oblasti.

Úloha prokuratúry a súdov pri odhaľovaní korupcie, trestné konanie
Dátum: 01.05.2001
Autor: Ján Hrubala, Denisa Ivanová

Anotácia: Publikácia sa pokúša priblížiť právny pohľad na korupciu, základné pravidlá trestného konania, postavenie a úlohy polície, prokuratúry a súdov v trestnom konaní, a ako je možné dosiahnuť ich kontrolu spolu s možnosťami riešenia.

Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii
Dátum: 01.05.2001
Autor: Jiří Vlach, Juraj Nemec

Anotácia: Publikácia je zameraná na úpravu procesu verejného obstarávania v USA a EÚ. Orientuje sa na implementáciu princípov verejného obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy v USA. Taktiež sa zameriava na toho času pripravovanú legislatívnu zmenu v rámci EÚ týkajúcu sa verejného obstarávania.

Konflikt záujmov na úrovni samosprávy
Dátum: 01.05.2001
Autor: Katarína Tomanová

Anotácia: Príručka analyzuje skutkový stav z pohľadu boja proti korupcii, venuje sa legislatívnym opatreniam v tejto oblasti a trendom doma a v zahraničí.

Právne nástroje boja proti korupcii
Dátum: 01.01.2001
Autor: Denisa Ivanová, Ján Hrubala

Anotácia: Štúdia približuje zmluvné nástroje v oblasti boja proti korupcii.

Ako skladá verejná správa účty na Slovensku – Objektívne kritéria
Dátum: 01.12.2000
Autor: Miroslav Beblavý, Andrea Butašová

Anotácia: Táto publikácia predstavuje súčasť projektu Accountable Government. Predstavuje tzv. objektívne kritéria, teda snahu vyhodnotiť, aká je legislatívna základňa pre skladanie účtov a vo vybraných prípadoch aj reálny stav.

Konflikt záujmov, etika, etický kódex vo verejnej správe
Dátum: 01.09.2000
Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia skúma záujmy v spoločnosti, vzťah verejnej správy a občana, trendy v reorganizácii verejnej správy v zahraničí, ako i odporúčaný postup pri etickej reforme verejnej správy v SR.

Korupcia na Slovenska z hľadiska spravovania vecí verejných
Dátum: 01.06.2000
Autor: Daniela Zemanovičová, Oľga Gyarfášová

Anotácia: Publikácia vychádza z prieskumu verejnej mienky. Zaoberá sa modelmi spravovania vecí verejných, snaží sa priblížiť na aký model je pripravená slovenská verejnosť a prináša názor slovenskej verejnosti o jej rozšírení v SR.

Verejné obstarávanie na Slovensku
Dátum: 01.05.2000
Autor: Imrich Flassik, Juraj Nemec, Jiří Vlach, Dušan Ursíny

Anotácia: Predkladaná príručka prináša názory slovenských odborníkov vo verejnom obstarávaní na také dôležité problematiky verejného obstarávania, ako je napr. strategický pohľad na využívanie verejných prostriedkov zo zdrojov občanov vo verejnom obstarávaní, koncepcia vlastnej právnej úpravy verejného obstarávania či systém právnej ochrany verejného obstarávania.

Decentralizácia verejnej správy a opatrenia na obmedzenie korupcie
Dátum: 01.05.2000
Autor: Viktor Nižňanský, Katarína Tomanová

Anotácia: Príručka sa zaoberá decentralizáciou, venuje sa tiež príčinám korupčného správania na samosprávnej úrovni a prináša príklady zo zahraničia.

Podoby korupcie na Slovensku I.
Dátum: 01.09.1999
Autor: Emília Sičáková

Anotácia: Príručka sa zaoberá a opisuje stav korupcie v jednotlivých oblastiach verejného sektora.

Name: How to realize selection procedures in self-governments

Published: November 2015

Author: Pavel Nechala

Content: In autumn 2015 the mayor of the capital city Bratislava Mr. Ivo Nesrovnal invited representatives of Transparency International Slovakia as observers to the commission for selection procedure of directors in four important city-owned companies.  Procedure was accompanied by several doubts, which we described in our final report. However, for the experts of TIS it was a valued experience, which we utilized for creating the manual for mayors and active citizens with our recommendations about How to realize selection procedures in self-governments.

Donor: Open Society Institute-Budapest

  Name: Slovak companies owned by public sector remain nontransparent

Published: November 2015 (English version)

Authors: Pavel Nechala, Martina Kormanová, Jana Kubíková, Michal Piško

Content: In May 2015 TIS published the second Ranking of transparency in companies owned by public sector. In this project we evaluated 81 Slovak companies, 46 of which were state-owned companies, 31 city-owned and 4 were county-owned companies. We compared the results of our companies with the practices in the companies with private capital and in the companies owned by public sector abroad. The publication also contains Legal analysis – How to oversight companies owned by public sector? We also prepared a series of recommendations for public companies, which want to improve their transparency.

Donors: Open Society Institute-Budapest and The Ekopolis Foundation

Open Contracts picture Name: Not In Force Until Published Online: What The Radical Transparency Regime of Public Contracts Achieved In Slovakia

Published: May 2015

Authors: Gabriel Šípoš, Samuel Spáč, Martin Kollárik

Content: In January 2011, Slovakia introduced the regime of unprecedented openness by deciding to have most of the public contracts published online. The move from passive (by demand) to active (automatic) transparency was to engage wider public control over the dealings of public institutions in a country seen as one of the most corrupt in the European union. The study suggests that the reform indeed bore fruits and other countries started considering emulating Slovakia’s example.

Donors: Open Society Foundations

Lobbying in Europe picture Name: Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access
Published: April 2015Author: Suzanne Mulcahy Ph.DContent: This report examines the practice of lobbying and the attempts to regulate it in 19 European countries and within the three core EU institutions. The report compiles the results of national level studies examining how lobbying manifests itself across Europe and the quality of responses by both governments and the EU institutions to the risks and realities of undue influence in public decision-making. It is the first time that such a holistic and comparable assessment has been carried out.Donors: European Commission
 Access to Information picture Name: Analysis of Free Access to Information in Countries in the European Union – Slovenia, the United Kingdom, Estonia and CroatiaPublished: August 2014

Authors:Zuzana Dančíková, Veronika Ferčíková

Content: The Information Commissioner as an independent supervisory body actively increases law enforcement, technical support of officials as well as their training. The regime for making information available needs a quicker and more unifying approach for both offices and citizens. The institution of the Information Commissioner enables this and relieves the work of other institutions at the same time.

Donors: European Commission, International Visegrad Fund

 Freedom of Info Act picture Name: Enforcement of Freedom of Information Act in State- and Municipality-owned Enterprises in Czech Republic, Estonia, Hungary, Slovakia and Poland

Date: May 2014

Authors:Zuzana Dančíková, Ľuboslava Riapošová

Content: State-owned enterprises (SOEs) and municipality-owned enterprises (MOEs) manage public properties. The objective of this study is to highlight the weak points of the Freedom of Information Act enforcement in relation to the SOEs and MOEs in the Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland, and Slovakia, and offer recommendations for their reinforcement.

Project: Anti-Corruption Agencies and Anti-Corruption Measures Enforcement in CEE Countries

Donors: European Commission, International Visegrad Fund

whistleblowers picture Name: About us with us – Protection of whistleblowers in the Czech context and in comparison with other countries

Date: April 2014

Authors: Oživení

Content: The analysis of 40 interviews with whistleblowers from the V4 countries and Estonia shows that whistleblower protection is inadequate both in terms of applicable law and the utilization of various options in practice, and also in terms of the real needs of whistleblowers.

Project: Anti-Corruption Agencies and Anti-Corruption Measures Enforcement in CEE Countries

Donors: European Commission, International Visegrad Fund

  Title: Better Indicators to Measure Corruption in Slovakia
Date: April 2014Authors: Adrian Lewis, Daniela Jonova, Giovanni Lotti, Maryam HassanAnnotation: Can the procurement data on the process and results of tenders help to identify corruption patterns, suspicious procurers and suppliers? This is the research question that the students of London School of Economics attempted to answer using the data of Transparency International Slovakia in this analysis.Project or donors:
Názov: Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstarávania na Slovensku: Komparatívna analýza

Dátum: máj 2013

Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Analýza má ambíciu bližšie sa pozrieť na činnosť Úradu pre verejné obstarávanie a priniesť vyargumentované návrhy na zmeny v jeho organizácii a činnosti. Domnievame sa totiž, že ďalšie vážnejšie zmeny v kvalite verejného obstarávania sa už nedajú dosiahnuť jednoduchou zákonnou zmenou postupov obstarávania, ale treba sa zamerať aj na činnosť Úradu a komplexne riešiť celé inštitucionálne nastavenie systému obstarávania na Slovensku.Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative

Názov: Radničné noviny – tlačené periodiká vydávané samosprávami (správa z monitoringu)

Dátum: rok 2008

Autori: Ivan Rončák

Anotácia:  Médiá financované z verejných zdrojov sú na centrálnej úrovni zákonom definované ako verejnoprávne, posuny od ideálu verejnoprávnosti sú veľmi citlivou politickou otázkou a sú verejne diskutované.

Ako to teda naozaj je? Ako radničné noviny na Slovensku vyzerajú? Akými pravidlami sa riadi ich vydávanie? Aký je ich obsah? Správa z monitoringu TIS má ambíciu odpovedať na tieto otázky.Téma: médiá

Projekt alebo donor: Posilňovanie úlohy miestnych a regionálnych watchdogových organizácií v boji proti korupcii; Európska komisia

Názov: Lobing a nástroje jeho regulácie

Dátum: marec 2013

Autori: Ľuba RiapošováAnotácia: Štúdia sa zaoberá analýzou regulácie lobingu. Bližšie sa pozerá najmä na skutočnosti, či v krajinách existuje právna úprava lobingu a aká je reálne zaužívaná prax, na povinnosť registrácie lobistov, na spôsoby, ktorými sa lobisti môžu kontaktovať s verejnými činiteľmi, čo všetko musia

o sebe nahlásiť a zverejniť, aký je systém kontroly lobingu a aké sú reálne dopady regulácie.Téma: lobing

Projekt alebo donor: FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., Soitron, a.s.

Názov: Opatrenia na obmedzenie korupcie v podnikateľskom prostredí

Dátum: marec 2013

Autori: Róbert Kičina, Gabriel Šípoš, Eugen Jurzyca, Ľuba RiapošováAnotácia: Analýzy a odporúčania obsiahnuté v tejto publikácii predstavujú hlavný výstup projektu PAS, ktorého cieľom bolo prispieť k zníženiu rozsahu korupcie v podnikateľskom prostredí na Slovensku zanalyzovaním súčasného stavu a návrhom odporúčaní na obmedzenie korupcie a zvýšenia transparentnosti v aktivitách verejnej správy a v podnikateľskom prostredí. Súčasťou je analýza regulácie lobingu vo vyspelých krajinách. Projekt vypracovala PAS v spolupráci sTransparency International Slovensko a Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO.Téma: korupcia v podnikateľskom prostredí

Projekt alebo donor: FIPRA Slovakia, s.r.o., Google Slovakia, KPS Poradenské centrum s.r.o., Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., nebotra s.r.o., RELAS, s.r.o., Soitron, a.s.

  Title: Efektívne spoločné obstarávanie viacerých obstarávateľov (Efficient joint procurement of multiple procurers)

Date: December 2012

Authors: Zuzana Dančíková, Emília Sičáková-Beblavá

Annotation: The new TIS study brings answers to the most fundamental questions on joint procurement. What is understood by the term „joint procurement“? By what means is it viable and which forms have been tested in practice in Slovakia? And finally: what are the most fundamental recommendations for joint procurement in Slovakia?

Topic: public procurement

Project or donors: Národný systém integrity spravovania; Európska komisia, International Visegrad Fund, Open Society Foundation

Názov: Kvalita verejného obstarávania na Slovensku v roku 2012

Dátum: január 2013Autori: Gabriel Šípoš, Peter KlátikAnotácia: Systém verejného obstarávania na Slovensku vykázal aj v roku 2012 známky zlepšenia. V priemere sa viac používajú transparentné metódy ako verejná súťaž a elektronické aukcie. Dosiahli sa vyššie úspory a stúpol aj priemerný počet uchádzačov (hoci nie pri prepočte na objem tendrov)Téma: verejné obstarávanie

Projekt alebo donor: Siemens Integrity Initiative,  „Zlepšenie systémov verejného obstarávanie v Českej a Slovenskej republike“

  Name: Corruption Risks in the Visegrad Countries

Date: July 2012

Authors: Dávid Jancsics, Erik Láštic, Marek Solon-Lipiński, Štěpán Zelinger

Content: This report focuses on the four Visegrad countries’ – Czech Republic, Hungary, Slovakia, and Poland – National Integrity Systems (NIS), by analysing key institutions important in preventing and fighting against corruption. The study highlights the major weaknesses and strengths, as well as the alarming and best practices in each country’s anti-corruption system.

Topic: integrity system

Project and donor: Visegrad Integrity System; EU Commission, International Visegrad Fund

  Názov: Korupčné riziká v krajinách  Vyšehradskej skupiny

Dátum: júl 2012

Autori: Dávid Jancsics, Erik Láštic, Marek Solon-Lipiński, Štěpán ZelingerAnotácia: Táto správa sa, na základe analýzy kľúčových inštitúcií dôležitých v prevencii a boji proti korupcii,  zameriava na národné systémy integrity spravovania (NIS) krajín V4 − Českej republiky, Maďarska, Slovenska a Poľska. Štúdia poukazuje na hlavné slabiny a silné stránky, a tiež na alarmujúce a najlepšie postupy v protikorupčnom systéme každej krajiny.

Téma: systém integrity

Projekt alebo donor: Visegrad integrity system; Európska komisia, International Visegrad Fund

Názov: Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku

Dátum: august 2012

Autor: Matej Kurian

Anotácia: Štúdia tematizuje problém financovania politiky a na základe medzinárodných porovnaní poukazuje na vynútiteľnosť predpisov ako na hlavný nedostatok slovenského režimu financovania. Následne naznačuje možné riešenie v zriadení nezávislého orgánu.

Téma: financovanie politických strán

Projekt alebo donor: Národný systém integrity spravovania; Európska komisia, International Visegrad Fund, Open Society Foundation

  Názov: Analýza verejného obstarávania nemocníc v rokoch 2009-2012: Intenzita súťaže v tendroch je nízka

Dátum: august 2012

Autor: Zuzana Dančíková, Dušan Zachar

Anotácia: Táto analýza verejného obstarávania v nemocniciach má ambíciu poukázať na niektoré neduhy a neefektívnosti pri obstarávaniach vo verejných nemocniciach, a tým vytvoriť v laickej, ako aj  v odbornej  verejnosti  väčší  tlak  a  dopyt  po  účinnejšej  kontrole  využívania  verejných prostriedkov v nemocniciach.

Téma

Projekt alebo donor: Bayer, Dôvera, GSK, Novartis, Sanofi, Siemens

  Názov: Good Governance in Local Government

Dátum: júl 2012

Autor: TIS a SGI

Anotácia: The main goal of the present study is to identify challenges to national and local governance and civil society, suggest feasible and effective recommendations on how these challenges can be

addressed, and demonstrate that childhood diseases of new democracies, such as secrecy, corruption, cronyism, or any other manifestation of unethical behaviour can be dealt with.

Téma

Projekt alebo donor:

  Názov: Slovenské štátne firmy: Netransparentné a spolitizované

Dátum: júl 2012

Autor: Gabriel Šípoš, Ľuba Riapošová, Pavel Nechala

Anotácia: Táto publikácia obsahuje výsledky prvého rebríčka transparentnosti štátnych a mestských firiem na Slovensku. Publikácia obsahuje analýzu právneho stavu oblasti, prezentuje výsledky prieskumu, uvádza najlepšie príklady zo zahraničia a odporúčania pre jednotlivé hodnotené oblasti.

Téma

Projekt alebo donor: Open Society Institute

  Názov: Recent Slovak Anti-corruption Measures

Dátum: jún 2012

Autor: Matej Kurian

Anotácia: Štúdia sumarizuje nedávno prijaté opatrenia na Slovensku, ktoré majú protikorupčný potenciál. Kedykoľvek je to možné, štúdia skúma opatrenia z perspektívy štát – podnik. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma

Projekt alebo donor:

  Názov: Costs Of Corruption

Dátum: máj 2012

Autori: Zuzana Dančíková

Anotácia: Cieľom predloženej štúdie je poukázať na to, ako korupcia ovplyvňuje štát a jeho ekonomiku, resp. koľko nás korupcia stojí. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma

Projekt alebo donor:

  Názov: Introducing anti-corruption policies in companies: theory and practice from Slovakia

Dátum: apríl 2012

Autori: Slavomíra Šatníková

Anotácia: Autorka v štúdii opisuje prečo je nevyhnutné vypracovať a prijať protikorupčný program v každom podniku, čo taký program zahŕňa a ponúka príklady z praxe zo Slovenska. Pozn.: Štúdia písaná v angličtine.

Téma:

Projekt alebo donor:

Názov: Príznaky kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní

Dátum: apríl 2012

Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Štúdia sa zaoberá hľadaním štatistickej metódy, ktorá by z tisícov tendrov ročne umožnila zúžiť skupinu podozrivých tendrov, ktoré by mohli byť zasiahnuté kartelovými dohodami, na niekoľko desiatok.

Názov: Národný systém integrity spravovania: Hodnotiaca správa

Dátum: február 2012

Autori: Ctibor Košťál, Erik Láštic, Katarína Lovrantová, Robert Žitňanský, Michael Srba, Radana Deščíková

Anotácia: Štúdia Národný systém integrity spravovania na Slovensku sa zaoberá situáciou z hľadiska integrity, transparentnosti a boja proti korupcii v Slovenskej republike na národnej – centrálnej úrovni. Zachytáva obdobie od polovice roku 2009 do septembra 2011. Vznikla ako súčasť celoeurópskeho projektu, do ktorého sa zapojilo 25 európskych krajín. Projekt National Integrity System podporila Európska komisia.

Názov: Národný systém integrity spravovania: Zhrnutie

Dátum: február 2012

Autori: Ctibor Košťál, Erik Láštic, Katarína Lovrantová, Robert Žitňanský, Michael Srba, Radana Deščíková

Anotácia: Štúdia Národný systém integrity spravovania na Slovensku sa zaoberá situáciou z hľadiska integrity, transparentnosti a boja proti korupcii v Slovenskej republike na národnej – centrálnej úrovni. Zachytáva obdobie od polovice roku 2009 do septembra 2011. Vznikla ako súčasť celoeurópskeho projektu, do ktorého sa zapojilo 25 európskych krajín. Projekt National Integrity System podporila Európska komisia.

Názov: Protikorupčné minimum 2012: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie na Slovensku

Dátum: február 2012

Autor: Gabriel Šípoš, Emília Sičáková-Beblavá, Matej Kurian, Tomáš Jacko

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie na Slovensku, obsahuje hodnotenie činnosti vlády v období rokov 2010 až 2012, hodnotenie poslancov NR SR a predložených návrhov zákonov za posledné volebné obdobie, hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí, a tiež protikorupčné odporúčania TIS v prioritných oblastiach.

Názov: Analýza kvality verejného obstarávania na Slovensku v rokoch 2009-2011

Dátum: 27.1.2012

Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Štúdia  analyzuje vývoj kvality vo verejnom obstaravaní v roku 2011 v oblastiach súťaživosti, ekonomických úspor a otvorenosti konania v perspektíve legislatívnych (elektronické aukcie) a ekonomických zmien v danom období.

Názov: Postkontraktačné správanie verejných obstarávateľov na Slovensku

Dátum: 23.1.2012

Autori: Jan Pavel, Emília Sičáková-Beblavá

Anotácia: Štúdia  analyzuje  postkontraktačné  správanie  vybraných  slovenských  obstarávateľov  na úrovní miestnej samosprávy ako aj centrálnej štátnej správy. Snahou je priniesť informácie o tom, ako významné  (najmä  z hľadiska  dopadu  na  cenu)  sú  zmeny  v  zmluvách  uzavretých  podľa  zákona o verejnom obstarávaní a či je možné identifikovať nejaké faktory, ktoré toto správanie ovplyvňujú.

Názov: Vplyv elektronických aukcií na efektivitu verejného obstarávania na Slovensku: prvé výsledky

Dátum: 23.1.2012

Autori: Gabriel Šípoš, Peter Klátik, Matej Tunega

Anotácia: Štúdia sa zameriava  na  analýzu  ekonomických  vplyvov  e-aukcií  po zavedení ich povinného používania prostredníctvom analýzy súťaživosti a deklarovaných úspor oproti predpokladanej cene podľa dát Vestníka verejného obstarávania.

Názov: Transparentnosť miest na Slovensku a v Maďarsku: Porovnávacia štúdia

Dátum: 30.12.2011

Autori: Gabriel Šípoš

Anotácia: Zámerom predkladanej štúdie je zmerať stav transparentnosti v tridsiatke miest na Slovensku i v Maďarsku v susediacich regiónoch, ako aj hlbšie po dvoch samosprávach v oboch krajinách s cieľom porovnať postupy a umožniť tak výmenu dobrých opatrení na zlepšenie stavu.

Názov: Transparentnosť spoločností založených mestom

Dátum: 29.12.2011

Autori: Ivan Rončák, Monika Mateičková

Anotácia: Hlavným  cieľom  predkladanej  správy  z  monitoringu  je  popísať  a  analyzovať  vybrané aspekty fungovania obchodných spoločností s majetkovou účasťou miest.

Názov: Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní: teória a prax na Slovensku

Dátum: 08.12.2011

Autori: Emília Sičáková-Beblavá, Slavomíra Šatníková, Peter Klátik

Anotácia: V predkladanej monografii sa autori venovali e-aukciám, ich teoretickým aspektom a zároveň ich praktickým dôsledkom pre nakladanie s verejnými zdrojmi na Slovensku.

Názov: Premlčacie lehoty: bariéry pre úspešné stíhanie korupcie?

Dátum: 17.12.2010

Autor: Pavel Nechala

Anotácia: Publikácia je výstupom analýzy slovenskej legislatívy a uplatňovania premlčania trestného stíhania trestných činov korupcie. Obsahuje tiež odporúčania pre novelizáciu právnej úpravy, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia v tejto oblasti.

Názov: Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie v miestnych samosprávach na Slovensku

Dátum: 12.11.2010

Autor: TIS

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie vo vybraných miestnych samosprávach na Slovensku, obsahuje hodnotenie a rebríček 100 najväčších samospráv z pohľadu otvorenosti, hodnotenie volebných programov kandidátov na starostov v najväčších samosprávach SR, a protikorupčné odporúčania TIS pre miestne samosprávy.

Názov: Protikorupčné minimum 2010: Hodnotenia, odporúčania a stav korupcie na Slovensku

Dátum: 26.05.2010

Autor: TIS

Anotácia: Publikácia popisuje aktuálny stav a rozsah korupcie na Slovensku, obsahuje hodnotenie činnosti vlády v období rokov 2006 až 2010, hodnotenie poslancov NR SR a predložených návrhov zákonov za posledné volebné obdobie, hodnotenie volebných programov politických strán a hnutí, a tiež protikorupčné odporúčania TIS v prioritných oblastiach.

Názov: Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu

Dátum: 11.04.2010

Autor: TIS

Anotácia: Aktuálne prieskumy verejnej mienky ukazujú vysokú mieru úplatkárstva na súdoch a prokuratúre (až 48% respondentov ho považuje za veľmi rozšírené), ako aj nízku dôveru občanov v slovenské súdnictvo (len 30%). Aké sú dôvody tohto stavu? Je to dĺžka konania, prekvapujúce rozsudky, či zjavná nečinnosť sudcov v niektorých veciach alebo iné? A ako zlepšiť stav výkonu spravodlivosti na Slovensku? V snahe zodpovedať tieto a ďalšie otázky TIS usporiadala seminár Výzvy slovenského súdnictva a možnosti zlepšenia existujúceho stavu, ktorého cieľom bolo pomenovať súčasný stav súdnictva a hľadať riešenia na jeho zlepšenie. Príspevky odborníkov nájdete v rovnomennom bulletine.

Názov: Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998 – 2008)

Dátum: 05.03.2010

Autor: Grigorij Mesežnikov

Anotácia: Štúdia sa venuje identifikácii rovín, v ktorých politici narábajú s problematikou boja proti korupcii, od tvorby praktických opatrení až po využívanie témy korupcie na oslovenie voličov. Následne analyzuje výnosy a náklady protikorupčnej agendy v činnosti politických aktérov a na základe toho vymedzuje kategórie politikov, ktorí konkrétnejšie pracovali s problematikou korupcie v uvedenom období. Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislostí korupcie na Slovensku.

Názov: Protikorupčný manuál

Dátum: 15. 01. 2010

Autor: Pavel Nechala, Zuzana Bukvišová, Ivan Mjartan, Igor Šumichrast

Anotácia: Publikácia predstavuje užitočný návod pre tých, ktorí sa stretli s korupciou v jej rôznych formách. Prináša informácie o tom, na aké inštitúcie sa obrátiť, aký sú postupy riešenia a vybavovania oznámení, či aké možnosti má občan v strete s inštitúciami verejnej správy vrátane návrhov podaní na jednotlivé orgány verejnej správy.

Názov: Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku. Hodnotiaca správa

Dátum: 29.12.2009

Autor: TIS

Anotácia: Správa hodnotí súčasný stav whistleblowingu (chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku) na Slovensku, a to z pohľadu právnej úpravy ako aj implementácie pravidiel vo verejnom a súkromnom sektore. Hodnotiaca správa je v slovenskej aj anglickej verzii.

Názov: Whistleblowing – oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. Teória a prax. Seminárny bulletin

Dátum: 26.11.2009

Autor: TIS

Anotácia: Bulletin prinášajúci príspevky, ktoré odzneli na seminári TIS v rámci projektu: „Blowing the Whistle Harder: Enhancing the Whistleblowers‘ Protection in the EU“ s cieľom upriamiť pozornosť na whistleblowing ako chráneného oznamovania nekalých praktík na pracovisku.

Názov: Pridaná hodnota transparentnosti II

Dátum: 02.10.2009

Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Baťová (editorky)

Anotácia: Publikácia nadväzuje na štúdiu Pridaná hodnota transparentnosti vydanú v roku 2008 a venuje sa rozhodovaniu o poskytovaní nenávratných finančných transferov z centrálnej úrovne správy vecí verejných obciam.

Názov: Ako ovplyvňuje počet uchádzačov o verejnú zákazku cenu verejnej zákazky?

Dátum: 12.08.2009

Autor: Jan Pavel

Anotácia: Štúdia sa venuje vplyvu počtu uchádzačov o verejnú zákazku na jej cenu na príklade stavieb dopravnej infraštruktúry.

 

 

Názov: Zavádzanie pravidiel akademickej etiky na slovenských vysokých školách

Dátum: 15.06.2009

Autor: Renáta Králiková

Anotácia: Cieľom predloženej štúdie je zmapovať situáciu v oblasti zavádzania akademickej etiky na Slovensku. Úvodná časť štúdie je venovaná popisu metodológie výskumu. Štúdia samotná potom poskytuje obraz o stave definovania etiky, primárne prostredníctvom etických kódexov, a o implementácii etických kódexov ako o nástrojoch zavádzania akademickej etiky. Informácie zo Slovenska sú uvádzané na pozadí informácií zo zahraničnej odbornej literatúry a konkrétnych príkladov z praxe.

 

Názov: Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov – príklad školného za externé vysokoškolské štúdium

Dátum: 21.05.2009

Autor: Renáta Králiková

Anotácia: Štúdia sa venuje analýze uplatňovania zákonov vo vzťahu k financovaniu vysokých škôl. Zaoberá sa najmä problematikou nelegálneho výberu školného.

 

Názov: Informačné minimum postupových krokov procesu verejného obstarávania

Dátum: 23.04.2009

Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Publikácia je stručným návodom pre účastníkov procesu verejného obstarávania (najmä pre obstarávateľa) na to, aké typy informácií, kedy a ako sa majú spracúvať, poskytovať, zverejňovať tak, aby sa zabezpečila čo najväčšia transparentnosť použitého postupu.

 

Názov: Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku

Dátum: 12.02.2009

Autor: Jan Pavel

Anotácia: Štúdia efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.

 

 

Názov: Príručka pre správne používanie projektov PPP

Dátum: 28.11.2008

Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Príručka obsahuje základné koncepty o PPP, pričom chce upozorniť na jeho výhody a riziká. Jej cieľom je znížiť pravdepodobnosť uskutočnenia zlého PPP projektu.

 

 

Názov: Aby nevládol len súkromný záujem

Dátum: 01.10.2008

Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Pavel Nechala a kol.

Anotácia: Komparatívna analýza riešenia konfliktu záujmov a odporúčania pre Slovensko. Autori sa venujú krajinám, ktoré majú nižšiu mieru korupcie ako Slovensko, z čoho vyplýva aj predpoklad lepšieho riešenia konfliktu záujmov v porovnaní so Slovenskom.

 

Názov: Ozdravte vašu organizáciu. Praktická príručka na liečenie a prevenciu korupcie v miestnej samospráve.

1. diel (Koncepty a stratégie)

Dátum: 14.07.2008

Autor: Fred Fischer

Anotácia: Príručka sa venuje ako teoretickému a praktickému pozadiu témy korupcie, tak aj praktickým odporúčaniam a nástrojom boja s ňou. Publikácia je prevzatá zo zahraničia a adaptovaná na situáciu na Slovensku.

 

Názov: Ozdravte vašu organizáciu. Praktická príručka na liečenie a prevenciu korupcie v miestnej samospráve.

2. diel (Pomocník pri hľadaní riešení)

Dátum: 14.07.2008

Autor: Ana Vasilache, Nicole Rata

Anotácia: 2. diel príručky, ktorý taktiež opisuje strategický prístup na plánovanie a implementáciu akčných plánov.

 

Názov: 11 statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku

Dátum: 19.05.2008

Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Miroslav Beblavý

Anotácia: Publikácia prináša podrobnejší pohľad na 11 protikorupčných opatrení. Prípadové štúdie majú za cieľ preskúmať konkrétny vplyv prijatého opatrenia na rozsah korupcie v príslušnej oblasti.

 

 

Názov: Pridaná hodnota transparentnosti

Dátum: 17.04.2008

Autor: Emília Sičáková – Beblavá

Anotácia: Publikácia sa venuje rozhodovaniu o poskytovaní nenávratných finančných transferov z centrálnej úrovne správy vecí verejných obciam.

 

 

Názov: Zborník príspevkov z protikorupčného seminára v Repišti, 26.-27.1.2007

Dátum: 05.02.2008

Autor: Ivan Rončák (editor)

Anotácia: Zborník prinášajúci príspevky, ktoré odzneli na protikorupčnom seminári TIS v Repišti určený mladým ľuďom s cieľom upriamiť ich pozornosť na decentralizovanú korupciu.

 

 

Názov: Ako to vidia občania

Dátum: 21.01.2008

Autor: Ivan Rončák

Anotácia: Publikácia prezentuje názory verejnosti na stav korupcie v miestnej samospráve a na aktivity občanov vykonávajúcich verejnú kontrolu moci.

 

Názov: Sociologické aspekty korupcie

Dátum: 01.10.2007

Autor: Michal Vašečka

Anotácia: Štúdia sa snaží sociologicky uchopiť problematiku korupcie všeobecne i s prihliadnutím k postkomunistickej realite Slovenska. Práca zámerne abstrahuje od explanačných schém iných vedných odborov, ako sú politológia či právna veda.

 

Názov: Výskumná práca v oblasti verejnej politiky č. 2: Korupcia vo verejnej diskusii v rokoch 1996 – 2007

Dátum: 01.10.2007

Autor: Zuzana Fialová

Anotácia: Publikácia zachytáva vývoj spoločenského diskurzu na tému korupcie od r.1996. Sústreďuje sa na to, akým jazykom sa hovorilo o témach spojených s korupciou či aké významové konotácie malo slovo korupcia. Taktiež sa zameriava na debatu o rôznych antikorupčných nástrojoch.

 

Názov: Ako dobre a správne verejne obstarávať

Dátum: 17.05.2007

Autor: Jiří Vlach, Dušan Ursíny

Anotácia: Praktická príručka o tom, ako vyberať správne postupy verejného obstarávania a ako pri nich správne postupovať.

 

 

Názov: Verejná kontrola samosprávy

Dátum: 12.03.2007

Autor: Vladimír Pirošík

Anotácia: Kľúčovú časť publikácie tvoria príspevky aktivistov, novinárov, expertov i verejných funkcionárov, ktoré odzneli v rámci seminára Watchdogerská Skalka v rokoch 2004-2006. Obsahuje tiež 6 pohľadov na verejnú kontrolu samosprávy a prehľad vybranej legislatívy.

 

Názov: Benchmarking služieb miestnej samosprávy na Slovensku

Dátum: 30.11.2006

Autor: Eva Balážová

Anotácia: Cieľom predkladanej benchmarkingovej štúdie je načrtnúť možnosti aplikácie benchmarkingu v podmienkach manažmentu verejných služieb v obciach ako metódy hodnotenia efektívnosti ich výkonu.

 

Názov: Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore

Dátum: 13.09.2006

Autor: Ľudmila Malíková, Katarína Staroňová, Emília Sičáková-Beblavá (editorky)

Anotácia: Zborník prinášajúci príspevky a diskusie, ktoré majú za cieľ analyzovať doterajšie výsledky reforiem a zhodnotiť zámery vlád koordinovať proces tvorby politiky v súlade s princípmi EÚ a v modernom admin. priestore, a otestovať pripravenosť aktérov efektívne adaptovať nové princípy a pravidlá v praxi.

 

Názov: Protikorupčné minimum 2006

Dátum: 28.07.2006

Autor: Emília Sičáková-Beblavá, Pavel Nechala

Anotácia: Príručka opisuje stav korupcie na Slovensku, hodnotenia prijatých protikorupčných opatrení a odporúčaní, a tiež hodnotenie volebných programov polit. strán z hľadiska ich protikorupčného potenciálu.

 

Názov: Protikorupčný manuál podnikateľa

Dátum: 20.07.2006

Autor: Pavel Nechala, Anna Remišová, Gabriel Csanyi

Anotácia: Táto publikácia sa venuje predstaveniu prieskumov verejnej mienky zameraných na vzťah podnikania a korupcie a pokúša sa priniesť čo najviac praktických pomôcok pre zavádzanie protikorupčných opatrení v podnikaní.

 

Názov: Prejeme alebo využijeme eurofondy?

Dátum: 07.06.2006

Autor: Miroslav Beblavý, Emília Sičáková-Beblavá (editori)

Anotácia: Štúdia sa zaoberá analýzou čerpania eurofondov. Popisuje preferované spôsoby čerpania eurofondov od vstupu Slovenska do EÚ, a zaoberá sa rôznymi otáznikmi pri čerpaní týchto prostriedkov.

 

Názov: Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku

Dátum: 24.02.2006

Autor: Maroš Babitz, Rastislav Havran

Anotácia: Predkladaná publikácia sa zameriava na poskytnutie stručného obrazu o základných vecných charakteristikách štrukturálnych fondov, ich riadenia a rozdeľovania. Ďalej sa venuje jednotlivým protikorupčným nástrojom, ktoré umožňujú zvýšiť transparentnosť rozhodovania v tejto oblasti, riešiť existujúce konflikty záujmov či odhaliť korupciu.

 

Názov: Protikorupčná výchova v náuke o spoločnosti

Dátum: 08.12.2005

Autor: Daniela Ďurajková, Martin Kríž

Anotácia: Táto príručka ponúka námety, ako možno zaradiť túto problematiku do vyučovania spoločenskovedného seminára nenásilnou formou. Ponúka prehľad moderných metód vyučovania, ktoré sú pripravené na vyučovanie o korupcii v publikáciách Celospoločenský problém – korupcia I. a II.

 

Názov: Celospoločenský problém – korupcia I. (Námety a formy na vyučovanie)

Dátum: 08.12.2005

Autor: Daniela Ďurajková

Anotácia: Prináša prehľad moderných metód vyučovania o korupcii. Plne korešponduje s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z náuky o spoločnosti a zároveň umožňuje žiakom demonštrovať svoj prehľad v problematike korupcie a boja proti nej.

 

Názov: Tak dobre ako sa len dá

Dátum: 22.11.2005

Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá

Anotácia: Publikácia sumarizuje poznatky získané v piatich kolách monitoringu verejného obstarávania. Zmyslom a cieľom uskutočneného monitoringu verejného obstarávania z vybraných hľadísk (vrátane etického a protikorupčného hľadiska) bolo získať prehľad o stave verejného obstarávania v niektorých porovnateľných organizáciách verejných obstarávateľov, získané charakteristiky porovnať, vyvodiť primerané závery a navrhnúť možné odporúčania. Uskutočnilo sa hodnotenie a porovnávanie aktuálneho stavu verejného obstarávania nielen obstarávateľov na centrálnej úrovni správy vecí verejných, ale aj na úrovni územnej samosprávy z viacerých hľadísk.

 

Názov: Participácia v samospráve

Dátum: 29.03.2005

Autor: Vladimír Pirošík (editor)

Anotácia: Publikácia sa venuje problematike participácie na správe vecí verejných. Predstavuje jednotlivé participačné úrovne, poukazuje na konkrétne skúsenosti v tejto oblasti, poskytuje prehľad participačnej legislatívy v SR a analýzu vybraných noriem. Taktiež obsahuje návrhy a odporúčania zamerané na to, ako podporiť občiansku participáciu na Slovensku.

 

Názov: Korupcia a protikoručná politika na Slovensku v roku 2004

Dátum: 28.01.2005

Autor: Emília Sičáková-Beblavá (editorka)

Anotácia: Jednotlivé kapitoly tejto štúdie sú zamerané na popis existujúceho stavu v danej oblasti z hľadiska legislatívy, identifikovanie korupčne problematických oblastí a naznačenie riešení, ktoré by prispeli k obmedzeniu priestoru pre korupciu.

 

Názov: Transparentná miestna samospráva

Dátum: 13.01.2005

Autor: Emília Sičáková-Beblavá,

Vladimír Pirošík (editori)

Anotácia: Cieľom príručky je prispieť k efektívnejšiemu a zodpovednejšiemu spravovaniu miestnych verejných záležitostí na Slovensku.

 

Názov: Monitoring verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach SR

Dátum: 22.10.2004

Autor: Jiří Vlach, Emília Sičáková-Beblavá, Juraj Nemec

Anotácia: Predkladaná správa je z druhého kola monitorovania verejného obstarávania, ktoré bolo zamerané na vybrané nemocnice v Slovenskej republike. Sumarizujeme v nej jednotlivé zistenia a zároveň formulujeme odporúčania, ktoré môžu viesť k zníženiu podozrení z používania korupčných praktík a k efektívnejšiemu používaniu verejných zdrojov.

 

Názov: Celospoločenský problém – korupcia II (Metodická príručka)

Dátum: 12.10.2004

Autor: Daniela Ďurajková, Daniela Zemanovičová, Martina Zuberská

Anotácia: Príručka nadväzuje na už vytvorenú a v roku 2002 vydanú publikáciu s rovnocenným názvom, ale je obsahovo bohatšia, ucelenejšia, logicky a odborne vyváženejšia. Neposkytuje len námety na formu vyučovania predkladanej témy, ale je aj komplexným metodickým materiálom.

 

Názov: Decentralizácia a korupcia

Dátum: 13.05.2004

Autor: Emília Sičáková-Beblavá,

Vladimír Pirošík, Branislav Pavlovič

Anotácia: Štúdia sa venuje fenoménu decentralizácie. Jej cieľom je upozorniť na riziká s ňou spojené.

 

 

Názov: Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003

Dátum: 01.03.2004

Autor: Daniela Zemanovičová, Emília Sičáková-Beblavá (editorky)

Anotácia: Cieľom tejto hodnotiacej správy je poskytnúť externé (zo strany mimovládnej organizácie), systematické hodnotenie inštitucionálneho rámca v SR, ktoré do značnej miery determinuje potenciál pre korupciu.

 

Názov: Podnikatelia versus korupcia na Slovensku

Dátum: 09.09.2003

Autor: Daniela Zemanovičová, Jarmila Lajčáková, Pavel Nechala

Anotácia: Cieľom tejto štúdie je poskytnúť informácie o názoroch podnikateľov na otázky korupcie, etiky a protikorupčných opatrení a priblížiť opatrenia, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu korupcie.

 

 

Názov: Konflikt záujmov: možnosti a perspektívy

Dátum:01.08.2003

Autor: Pavel Nechala, Vladimír Pirošík

Anotácia: Predložená publikácia je tak vhodným materiálom pre každého, kto chce získať podrobnejší prehľad o možnostiach a perspektívach legislatívnej úpravy konfliktu zájmov nielen v podmienkach Slovenskej republiky, ale i v širšom meradle.

 

Názov: Protikorupčné nástroje

Dátum: 13.05.2003

Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia predstavuje súbor 18 protikorupčných nástrojov na znižovanie korupcie na Slovensku. Vychádza ako aktualizácia pôvodných Protikorupčných nástrojov z roku 2001, avšak obohatená o ďalšie aktuálne témy z rôznych oblastí spoločenského života.

 

Názov: Etický kódex a Pakt integrity vo verejnom obstarávaní

Dátum: 04.03.2003

Autor: Juraj Nemec, Jiří Vlach

Anotácia: Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na základné súvislosti a problémy spojené s prípravou a uplatňovaním Etického kódexu verejného obstarávania a Paktu integrity v procesoch verejného obstarávania v SR.

 

Názov: Politické strany a financie – tajomstvo alebo dôvera?

Dátum: 04.03.2003

Autor: Emília Sičáková – Beblavá, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Príručka je venovaná problematike financovania politických strán, ktoré je spájané s korupciou. Prináša modely financovanie pol. strán vo svete i v SR, a tiež závery a odporúčania pre túto oblasť.

 

 

Názov: Protikorupčné a informačné minimum vo verejnom obstarávaní

Dátum: 08.08.2002

Autor: Dušan Ursíny, Jiří Vlach

Anotácia: Publikácia má napomôcť k tomu, aby sa účastníkom verejného obstarávania ako aj odbornej a laickej verejnosti dostávalo maximum možných informácií, a aby sa tak dosahovala zvýšená transparentnosť.

Názov: Protikorupčné minimum

Dátum: 07.07.2002

Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová, Pavel Nechala, Jozef Majchrák, Vladimír Pirošík

Anotácia: Publikácia sa venuje stavu korupcie na Slovensku, protikorupčnej politike jednotlivých vlád a projektu Protikorupčné minimum, ktorého cieľom bolo  presadenie kľúčových opatrení prostredníctvom monitorovania práce vlády, ale aj parlamentu v kontexte ich predvolebných sľubov.

Názov: Spoločné verejné obstarávanie vo Veľkej Británii

Dátum: 14.05.2002

Autor: Jiří Vlach, Daniela Zemanovičová, Pavol Mužík

Anotácia: Príručka sa zaoberá verejným obstarávaním vo Veľkej Británii. Jej zmyslom je ukázať, že úspešné prenesenie spoločného obstarávania na Slovensko musí byť spojené s množstvom podmienok.

 

Názov: Inovačné témy verejného obstarávania

Dátum: 01.10.2001

Autor: Jiří Vlach, Imrich Flassik, Juraj Nemec, Peter Gašparovič, Milan Moško

Anotácia: Predkladaná štúdia sa zaoberá svetovými inovačnými témami uplatnenia informačných technológií a zjednodušením procesu verejného obstarávania.

 

Názov: Korupcia na Slovensku a jej sracovanie v médiách

Dátum: 06.06.2001

Autor: Izabela Nagyová, Eduard Žitňanský (editori)

Anotácia: Predkladaná príručka je výsledok série workshopov, ktoré  Transparency International Slovensko usporiadalo v roku 2001 na tému Korupcia na Slovensku a jej spracovanie v médiách s dôrazom na investigatívnu žurnalistiku.

Názov: Slovensko 2001 – súhrnná správa o stave spoločnosti – Kapitola transparentnosť a korupcia

Dátum: 05.05.2001

Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Kapitola sa zaoberá rozsahom a vnímaním korupcie na Slovensku. Venuje sa dôsledkom korupcie z hľadiska ekonomického a sociálneho, ale vníma aj jej politické, resp. etické a morálne aspekty.

Názov: Korupcia v SR ako celospoločenský problém

Dátum: 01.05.2001

Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Táto kniha je pokusom prispieť k zvýšeniu informovanosti občanov o tom, akými opatreniami je možné obmedziť priestor pre korupciu.

Názov: Prístup k informáciám ako protikorupčný nástroj

Dátum: 01.05.2001

Autor: Tomáš Kamenec, Vladimír Pirošík

Anotácia: Publikácia sa venuje nutnosti prístupu k informáciám z každého uhla a opisuje tiež proces sprístupnenia informácií.

Názov: Etika, etická infraštruktúra ako prevencia korupcie

Dátum: 01.05.2001

Autor: Emília Sičáková, Ľubica Slimáková

Anotácia: Príručka sa venuje neformálnym pravidlám v spoločnosti, ako je etika a etické normy a poukazuje na ne ako na dôležitú zložku prevencie korupcie.

Názov: Konflikt záujmov na úrovni štátnej správy

Dátum: 01.05.2001

Autor: Vladimír Pirošík, Ľubica Slimáková, Juraj Nemec

Anotácia: Publikácia sa venuje stavu korupcie v SR, ilustruje problém na konkrétnych prípadoch, možné opatrenia a ich potenciálny dopad na mieru korupcie v SR.

Názov: Konflikt záujmov na úrovni verejných činiteľov

Dátum: 01.05.2001

Autor: Milan Galanda, Ladislav Orosz, Vladimír Pirošík

Anotácia: Štúdia sa venuje právnej úprave konfliktu záujmov, ponúka prípadové štúdie o tejto problematike, komparácie so zahraničím, a taktiež návrh opatrení a odporúčaní pre túto oblasť.

Názov: Transparentnosť v štátnej správe

Dátum: 01.05.2001

Autor: Miroslav Beblavý, Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia analyzuje pohľad na transparentnosť a korupciu vo verejnej správe z pohľadu občana, prezentuje analýzu kľúčových problémových okruhov v štátnej správe a načrtáva niektoré systémov riešenia.

Názov: Transparentnosť verejných financií

Dátum: 01.05.2001

Autor: Miroslav Beblavý, Peter Švec

Anotácia: Publikácia sa venuje výdavkovej strany verejných financií, zaoberá sa transparentnosťou príjmovej stránky rozpočtu, a taktiež analyzuje transparentnosť verejných financií z hľadiska transparentnosti rozpočtového procesu a vykazovania deficitu verejných financií.

 

Názov: Verejné obstarávanie vo väzbe na korupciu a transparentnosť

Dátum: 01.05.2001

Autor: Jiří Vlach, Juraj Nemec

Anotácia: Štúdia sa venuje stavu korupcie na Slovensku, ilustruje tento problém na konkrétnych prípadoch a prináša možné opatrenia, resp. prípady, námety a skúsenosti zo zahraničia, či potenciálne opatrenia v SR a ich dopad na mieru korupcie.

 

Názov: Voľnosť v rozhodovaní ako zdroj korupcie

Dátum: 01.05.2001

Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová, Peter Ondrejka

Anotácia: Publikácia analyzuje orgány štátnej správy, načrtáva možné riešenia v niektorých oblastiach, napr. regulácia podnikania, poskytovanie licencií, rozhodovanie v štátnych podnikoch. Taktiež sa venuje skúsenostiam zo zahraničia a načrtáva zmeny, ktoré obmedzia rozhodovaciu možnosť.

 

Názov: Kontrola a jej úloha v boji s korupciou

Dátum: 01.05.2001

Autor: Anton Klíma, Emília Sičáková, Martin Karchňák

Anotácia: Štúdia sa v rámci analýzy stavu kontroly v SR zameriava na legislatívu upravujúcu oblasť kontroly, aj na systém kontroly v SR v členení podľa vonkajšej a vnútornej kontroly.

 

Názov: Úloha médií v boji proti korupcii, etika v médiách, korupcia v médiách

Dátum: 01.05.2001

Autor: Zuzana Mistríková, Milan Žitný

Anotácia: Publikácia sa venuje nezastupiteľnosti úlohy médií v boji s korupciou, ale taktiež problematike korupcie v nej.

 

Názov: Úloha polície v boji proti korupcii

Dátum: 01.05.2001

Autor: Miroslav Lisoň, Jozef Stieranka, Ján Vittek

Anotácia: Príručka skúma väzbu medzi korupciou a organizovaným zločinom, právny základ odhaľovania korupčných aktivít či problematiku prania špinavých peňazí. Taktiež prináša niektoré prípadové štúdie z tejto oblasti.

 

Názov: Úloha prokuratúry a súdov pri odhaľovaní korupcie, trestné konanie

Dátum: 01.05.2001

Autor: Ján Hrubala, Denisa Ivanová

Anotácia: Publikácia sa pokúša priblížiť právny pohľad na korupciu, základné pravidlá trestného konania, postavenie a úlohy polície, prokuratúry a súdov v trestnom konaní, a ako je možné dosiahnuť ich kontrolu spolu s možnosťami riešenia.

 

Názov: Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii

Dátum: 01.05.2001

Autor: Jiří Vlach, Juraj Nemec

Anotácia: Publikácia je zameraná na úpravu procesu verejného obstarávania v USA a EÚ. Orientuje sa na implementáciu princípov verejného obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy v USA. Taktiež sa zameriava na toho času pripravovanú legislatívnu zmenu v rámci EÚ týkajúcu sa verejného obstarávania.

Názov: Konflikt záujmov na úrovni samosprávy

Dátum: 01.05.2001

Autor: Katarína Tomanová

Anotácia: Príručka analyzuje skutkový stav z pohľadu boja proti korupcii, venuje sa legislatívnym opatreniam v tejto oblasti a trendom doma a v zahraničí.

 

Názov: Právne nástroje boja proti korupcii

Dátum: 01.01.2001

Autor: Denisa Ivanová, Ján Hrubala

Anotácia: Štúdia približuje zmluvné nástroje v oblasti boja proti korupcii.

 

Názov: Ako skladá verejná správa účty na Slovensku – Objektívne kritéria

Dátum: 01.12.2000

Autor: Miroslav Beblavý, Andrea Butašová

Anotácia: Táto publikácia predstavuje súčasť projektu Accountable Government. Predstavuje tzv. objektívne kritéria, teda snahu vyhodnotiť, aká je legislatívna základňa pre skladanie účtov a vo vybraných prípadoch aj reálny stav.

 

Názov: Konflikt záujmov, etika, etický kódex vo verejnej správe

Dátum: 01.09.2000

Autor: Emília Sičáková, Daniela Zemanovičová

Anotácia: Publikácia skúma záujmy v spoločnosti, vzťah verejnej správy a občana, trendy v reorganizácii verejnej správy v zahraničí, ako i odporúčaný postup pri etickej reforme verejnej správy v SR.

 

Názov: Korupcia na Slovenska z hľadiska spravovania vecí verejných

Dátum: 01.06.2000

Autor: Daniela Zemanovičová, Oľga Gyarfášová

Anotácia: Publikácia vychádza z prieskumu verejnej mienky. Zaoberá sa modelmi spravovania vecí verejných, snaží sa priblížiť na aký model je pripravená slovenská verejnosť a prináša názor slovenskej verejnosti o jej rozšírení v SR.

 

Názov: Verejné obstarávanie na Slovensku

Dátum: 01.05.2000

Autor: Imrich Flassik, Juraj Nemec, Jiří Vlach, Dušan Ursíny

Anotácia: Predkladaná príručka prináša názory slovenských odborníkov vo verejnom obstarávaní na také dôležité problematiky verejného obstarávania, ako je napr. strategický pohľad na využívanie verejných prostriedkov zo zdrojov občanov vo verejnom obstarávaní, koncepcia vlastnej právnej úpravy verejného obstarávania či systém právnej ochrany verejného obstarávania.

 

Názov: Decentralizácia verejnej správy a opatrenia na obmedzenie korupcie

Dátum: 01.05.2000

Autor: Viktor Nižňanský, Katarína Tomanová

Anotácia: Príručka sa zaoberá decentralizáciou, venuje sa tiež príčinám korupčného správania na samosprávnej úrovni a prináša príklady zo zahraničia.

 

Názov: Podoby korupcie na Slovensku I.

Dátum: 01.09.1999

Autor: Emília Sičáková

Anotácia: Príručka sa zaoberá a opisuje stav korupcie v jednotlivých oblastiach verejného sektora.