Menu Zavrieť

Ako sme miestnym politikom vystavili odpočet

Príbeh občianskej iniciatívy z Banskej Bystrice

Ivan Rončák

 

Komunálni politici nie sú zvyknutí na spätnú väzbu – mimo samotných volieb verejnosť iba zriedkavo hodnotí ich rozhodnutia. Pritom ide o správu našich spoločných vecí, politici sú len dočasní správcovia, a je preto potrebné sa o ich rozhodnutia priebežne zaujímať a dať im o názore občanov aj vedieť. Pred rokmi sme sa o to systematickejšie pokúsili v Banskej Bystrici.

Skupina aktivistov z občianskej iniciatívy Občania mestu sa sformovala začiatkom tisícročia a jej úsilie o nastavenie zrkadla vtedajším mestským politikom (primátorovi a poslancom) vyvrcholila pred komunálnymi voľbami v roku 2006.

Bol som jej súčasťou ako aktivista. S trvalým bydliskom v blízkej obci, takže ani teoreticky som nemohol vstúpiť do miestnej politiky ako aktér. Viacerí moji kolegovia sa neskôr poslancami sami stali, v tom čase však medzi nami nebol žiaden politik a vtedy ešte ani nikto z iniciatívy takú ambíciu nemal.

Kto ich platí?

Začiatky neboli jednoduché. Keď napríklad vyšiel náš článok v tlači, ktorý hodnotil rozhodnutie politikov, vyvolalo to často otázky o motivácii autora článku typu prečo sa do nás stará, čo za tým je alebo kto ho platí. Raz sme mali mať záujem o sprivatizovanie mestských lesov, inokedy ovládnuť celé mesto. Zaujímať sa nebolo bežné, dotknutí to aspoň tak nevnímali.

Pomohlo nám, že ako skupina aktivistov sme získali podporu od miestneho Centra komunitného organizovania, ktoré poskytlo priestory na stretávanie sa a čiastočne aj administratívno-organizačnú podporu v podobe jednej osoby. Dovtedy jednorazové akcie tak mohli dostať systematickejšiu podobu.

Snaha o kontrolu politikov pred voľbami v roku 2006 vyústila do skupiny aktivít, ktoré sa dajú realizovať priebežne aj v ktorejkoľvek inej samospráve. Konanie komunálnych volieb je na hodnotiace občianske aktivity voči dosluhujúcej skupine politikov najpríhodnejším časom, keďže si ho väčšmi všímajú oni samotní ako aj médiá.

Odpočtové noviny

Odpočtové aktivity spočívali najmä v dvoch činnostiach: vydaní 4 čísiel novín a analýze hlasovaní poslancov počas končiaceho volebného obdobia.

Noviny boli vydané ako jednoduchý čiernobiely jednolistový obojstranne potlačený leták formátu A4. Každému zo štyroch rokov volebného obdobia bolo venované jedno číslo, vydania vychádzali s približne jednomesačným odstupom. Obsah aj grafické spracovanie si aktivisti zabezpečili sami, náklad do schránok Banskobystričanov distribuovali aktivisti tiež svojpomocne.

Kombinácia jednoduchosti  a svojpomocnosti zabezpečila veľmi nízke náklady vydávania novín. Noviny boli ale obsahovo bohaté – obsahovali krátke texty o najdôležitejších udalostiach daného roku a stručné informácie z jednotlivých zasadnutí banskobystrického zastupiteľského zboru so zameraním na protikorupčnú agendu a podporu participácie obyvateľov.

V analýze činnosti poslancov sme vybrali 49 najkľúčovejších hlasovaní, ktoré boli dôležité z pohľadu ochrany životného prostredia, podpory účasti obyvateľov mesta na samospráve a spravovania verejných záležitostí transparentným a protikorupčným spôsobom.

Patril medzi ne napríklad návrh zabezpečiť na zasadnutí  MsZ konajúceho sa vo Veľkej  sieni mestského úradu priestor na sedenie pre verejnosť (dovtedy verejnosť mohla využívať spolu s novinármi iba neveľký balkón sály), návrh zverejňovať zápisnice z rokovaní komisií MsZ alebo návrh, aby boli všetky dotácie z rozpočtu mesta za rok 2006 zverejnené na internetových stránkach mesta a v najbližšom čísle radničných novín.

Vysvedčenia pre poslancov

Aktivisti posúdili každé hlasovanie a určili mu hodnotu správnosti, resp. nesprávnosti, z hľadiska vyššie spomenutých troch kritérií. Pri každom dôležitom rozhodovaní boli prítomní všetci aktivisti so záujmom o danú tému. Každé rozhodnutie padlo v tejto skupine po vzájomnej diskusii.

Výstupom tejto aktivity nebol len prostý zoznam hlasovaní s anotáciami a presnými zdrojmi, ale aj informácie o spôsobe výpočtu hodnotenia a vysvedčenia pre poslancov. Aktivisti stanovili klasifikačnú stupnicu a každému z 31 poslancov vyrobili vysvedčenie za jeho hlasovania vo volebnom období 2003 – 2006. Pridali sme aj pútavú grafickú úpravu vysvedčení (rovnakú formu sme potom použili aj v priebežnom hodnotení ich nástupcov).

Analýza s anotáciami hlasovaní bola verejne prístupná na internetovej stránke občianskej iniciatívy. Práve forma jednoduchej vizualizácie obsiahlej a zložitej analýzy vo forme vysvedčenia bola magnetom pre médiá, ktoré jednoducho a zrozumiteľne celú vec prerozprávali aj verejnosti.

Urazené reakcie

Vysvedčenia samozrejme dostali do svojich poštových priečinkov na mestskom úrade aj samotní poslanci. Prílohou vysvedčení bola aj stupnica so zoznamom vybratých 49 hlasovaní.

Vieme o tom, že niektorí poslanci sa týmito vysvedčeniami chválili, iní sa ich snažili s blahosklonným úsmevom ignorovať, no stal sa aj prípad rituálneho spálenia tohto vysvedčenia jedným poslancom.

Niektorých poslancov sa naše hodnotenie tak dotklo, že nasledovala odplata v mestských novinách, ako aj séria priestupkových konaní v oblasti občianskeho spolunažívania. Všetky podania na aktivistov však boli zamietnuté ako neodôvodnené, pretože naše výstupy sa opierali o širokú bázu verejných a oficiálnych úradných zdrojov a dokumentov.

Vrcholom zadosťučinenia pre aktivistov bolo pokarhanie pre mestské noviny udelené Tlačovou radou SR za uverejnený článok jedného poslanca, ktorého terčom boli práve odpočtové aktivity členov občianskej iniciatívy Občania mestu voči odchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu.

Politici pod kontrolou

Po sérii spomenutých občianskych odpočtových aktivít a rozhodnutí oficiálnych orgánov verejnej moci (príslušný banskobystrický okresný úrad prejednávajúci priestupky, Tlačová rada SR) bolo všetkým verejným činiteľom na miestnej úrovni (minimálne v Banskej Bystrici) jasné, že sú predmetom verejnej kontroly zo strany aktívnych občanov a o ich prácu a hlasovania v otázkach verejného záujmu sa môže ktokoľvek zaujímať a hodnotiť ich.

Zároveň to bolo aj povzbudenie pre aktivistov, že moc je naozaj v ich rukách a keď sa oprú o úradné dáta, nikto ich nemôže obviniť z ohovárania a podobných výmyslov, ktoré radi dočasní držitelia moci voči “bezmocným“ aktivistom využívajú.  Nik z vtedajších poslancov ani kandidátov nemohol voči týmto aktivitám namietať ich zaujatosť alebo sledovanie nejakého politického cieľa, pretože nikto z nás nemal ambíciu v tom čase pôsobiť v komunálnej politike na úrovni poslanca alebo primátora mesta.

Samozrejme, aj tieto skúsenosti sme využili v neskoršom angažovaní sa ako poslanci alebo aktivisti – či už v Banskej Bystrici alebo – ako v mojom prípade – po presťahovaní sa v mojom novom domovskom meste Ružomberok, kde som pôsobil ako mestský poslanec dve volebné obdobia v rokoch 2010 – 2018.

 

Kto je Ivan Rončák

Narodil sa v roku 1978 v Banskej Bystrici. Absolvoval štúdium histórie a politických vied na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2002), následne postgraduálne štúdium (PhD.) v odbore teória politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave (2012). Odborne sa venuje najmä problematike verejnej správy a samosprávy, otázkam transparentnosti a boja proti korupcii. V rokoch 2007 – 2014 bol koordinátorom samosprávneho programu v Transparency International Slovensko, v súčasnosti pôsobí ako analytik oddelenia Hodnoty za peniaze Žilinského samosprávneho kraja, je aj členom správnej rady OZ Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS). V r. 2010 – 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Ružomberku. Je ženatý, má 3 deti.