Menu Zavrieť

Ľudia

 

Michal Piško
riaditeľ
pisko@transparency.sk
LinkedIn
Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 11 rokov. Od januára 2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach. Riaditeľom TIS je od apríla 2021.
Ľuboš Kostelanský
projektový koordinátor
lubos.kostelansky@transparency.sk
Po 15-ročnej novinárskej praxi v týždenníku Trenčianske noviny, denníkoch Pravda a Hospodárske Noviny a v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky pôsobí od septembra 2018 v Transparency International Slovensko. Venuje sa oblastiam samosprávy a justície, ako aj investigatívnej činnosti.
Ján Ivančík
senior právnik
jan.ivancik@transparency.sk
Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v rámci projektu Erasmus študoval aj na Helsinskej univerzite vo Fínsku. Od roku 2014 pracoval v medzinárodnej advokátskej kancelárii TaylorWessing. V Transparency pracuje od roku 2018 na pozícii senior právnik.
Zuzana Grochalová
fundraiserka, projektová koordinátorka
zuzana.grochalova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala kulturológiu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dva semestre strávila na Palackého univerzite v Olomouci a jeden na Jagielonskej univerzite v Krakove. Pracovala v neziskovom sektore na pozíciách koordinátorky štipendijných programov a špecialistky komunikácie. V Transparency pracuje od roku 2018.
Eduard Marček
fundraiser
eduard.marcek@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval obchod a marketing (Ing.) na Ekonomickej univerzite, sociológiu (MA) na Stredoeurópskej univerzite (CEU) vo Varšave a doktorát z verejnej ekonómie (PhD.) na Masarykovej univerzite v Brne. Pracoval ako konzultant pre viacero organizácií, stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň je prezidentom Európskej fundraisingovej asociácie. V Transparency pracuje od roku 2018.
Róbert Pakan
finančný manažér
robert.pakan@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval ekonómiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2008 pracoval v audite a neskôr ako analytik v IBM a Johnson Controls. Tiež pôsobí v oblasti ľudských práv, kultúry LGBTI menšín a zasadzuje sa v boji proti radikalizácii a extrémizmu. Je riaditeľom Divadelného festivalu Drama Queer a pravidelne prispieva do ľudskoprávneho magazínu QYS. Finančným manažérom v Transparency je od roku 2018.
Kristína Kroková
projektová a office koordinátorka
kristina.krokova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala financie, bankovnícto a investovanie na Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici. Pracovala ako finančný analytik v Amazone a absolvovala 5-mesačnú Schumanovu stáž v Európskom parlamente na oddelení ľudských zdrojov a strategického monitorovania. Koordinátorkou v Transparency je od roku 2021.
Dominika Iršová
projektová koordinátorka
dominika.irsova@transparency.sk
LinkedIn
Absolvovala štúdium kriminálnej psychológie na londýnskej Middlesex University a neskôr aj štúdium kriminológie a trestného práva na holandskej Leiden University. Od roku 2020 pracovala ako junior právnička v slovenskom batériovom start-upe InoBat Auto. Na pozícii koordinátorky v Transparency pôsobí od roku 2022.
Martina Hilbertová
projektová koordinátorka
martina.hilbertova@transparency.sk
LinkedIn
Po štúdiu hudobnej vedy na Univerzite Komenského pôsobila ako kultúrna reportérka v TASR a ČTK. Potom sa v denníku SME zamerala hlavne na bratislavskú komunálnu politiku. V posledných rokoch sa venuje aj zbieraniu príbehov svedkov nedemokratických režimov pre Post Bellum Sk. V roku 2022 s podporou Fondu investigatívnej žurnalistiky poukázala na finančné toky obecných firiem v projekte Márnivé dcéry z Bratislavy. V Transparency pracuje od júla 2023.

 

SPOLUPRACOVNÍCI

Vladimír Pirošík
spolupracovník
pirosik@changenet.sk
Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ako spolupracovník TIS sa venuje verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy. Od roku 2006 do novembra 2022 pôsobil zároveň ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.

 

SPRÁVNA RADA

Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu. Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov.  Členovia Správnej rady vykonávajú svoju funkciu bezplatne, nie sú zamestnancami Transparency.
Aktuálny register záujmov vedúcich predstaviteľov Transparency International Slovensko

Samuel Spáč

Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského (Bc.) v roku 2011 a Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti (M.A.) v roku 2013. Výskumne sa venuje najmä témam súvisiacim s otázkami demokratizácie a právneho štátu so zameraním najmä na inštitúcie súdnej moci. Momentálne pôsobí na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne a zároveň na katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave.
Do funkcie predsedu Správnej rady TIS bol zvolený do 5.12.2024.

Ladislav Orosz

Právo vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Ako odborník na ústavné právo doteraz publikoval viac ako 80 štúdií, monografií a odborných článkov. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR a neskôr aj Národnej rady (SDĽ), kde pôsobil ako predseda Ústavnoprávneho výboru. V rokoch 2007-19 pôsobil ako sudca Ústavného súdu SR. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia, vrátane cien „Judikát roka“ či „Právnik roka.“ Momentálne opäť pôsobí na UPJŠ ako profesor ústavného práva.
Do funkcie zvolený do 28.6.2026.

Pavol Baboš

Vyštudoval sociológiu na K.U. Leuven v Belgicku (M.Sc.) a doktorát v politológii obhájil na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2013. V minulosti sa výskumne venoval vnímaniu korupcie, momentálne sa viac sústredí na behaviorálny výskum v oblasti voličského správania a postojov k demokracii a EÚ. Pracoval v prieskumnej agentúre 2muse, aj na katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne pôsobí na tamojšej katedre sociológie.
Do funkcie zvolený do 20. 05. 2027.

Lucia Žitňanská

Docentka práva, pôsobí na Katedre občianskeho a obchodného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2006, 2010 až 2012 a 2016 až 2018 zastávala post ministerky spravodlivosti. Presadila viacero dôležitých reforiem v oblasti transparentnosti a súdnictva, vrátane povinného zverejňovania zmlúv a súdnych rozhodnutí. V roku 2018 sa rozhodla pre odchod z politiky, naďalej spolupracuje s Legislatívnou radou vlády a Národnou bankou Slovenska.
Do funkcie zvolená do 30. 06. 2028.

Filip Glasa

Venoval sa financiám a založil magazín pre investorov a brokerov Ako investovať, súčasne aj dátový projekt druhypilier.sme.sk. V roku 2012 založil a rozbehol projekt FinStat.sk, ktorý zhromažďuje údaje o slovenských firmách. S projektom FinStat sa zapája do rôznych iniciatív v oblasti boja proti korupcii či podpore podnikateľského prostredia. FinStat spolupracuje s mnohými novinármi, neziskovými organizáciami či občianskymi iniciatívami. Podieľa sa aj na rozbiehaní projektov zastrešujúcich dáta o firmách z celej Európy.
Do funkcie zvolený do 30. 06. 2028.

Gabriel Šípoš

Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99) a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. Od októbra 2009 do marca 2021 pôsobil ako riaditeľ slovenskej pobočky Transparency International. Je spoluautorom knihy Moc korupcie o vyše dvadsaťročnom angažovaní sa organizácie v boji proti korupcii na Slovensku. Od februára 2022 pôsobí ako protikorupčný koordinátor organizácie monitorujúcej obchodovanie s divo žijúcimi zvieratami TRAFFIC.
Do funkcie zvolený do 9. 11. 2029.

Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák je kazateľ, spisovateľ a publicista. Vyštudoval reštaurátorstvo na Strednej umeleckej škole v Košiciach a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave, ktorú ukončil v roku 1987. Následne začal pôsobiť ako kazateľ v Cirkvi bratskej v Michalovciach, kde sa zapojil do organizovania politického diania počas Nežnej revolúcie a stal aj pri kreovaní miestnej organizácie VPN. Od roku 1992 pôsobí v Bratislave, ako kazateľ a publicista sa pravidelne venuje komentovaniu dôležitých spoločenských tém.
Do funkcie zvolený do 10. 05. 2030.