Menu Zavrieť

Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
 • Názov projektu: Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
 • Doba realizácie projektu: 05/2018 – 07/2020
 • Výška poskytnutého NFP: 283 666,39 EUR

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie transparentnosti fungovania lokálnych samospráv a vzdelávanie občanov o možnostiach participácie a kontroly miestnych inštitúcií. Na Slovensku je právne zakotvených viacero silných nástrojov participácie pre občanov na lokálnej politike. Od fyzických (účasť na zastupiteľstve, komisiách, verejných diskusiách) po digitálne (prístup k zmluvám, procesu verejného obstarávania, výberových konaní či iným informáciám). Transparency vedie občanov k vyššej participácii vzdelávaním o týchto nástrojoch, mapovaním skúseností občanov s nimi, online poradňou či manuálom. Pre študentov vstupujúcich do aktívneho života sú určené špecifické prednášky. Naopak pre komplikovanejšie prípady potenciálnych nahlasovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowerov) ponúkame personalizované poradenstvo a vytvorenie záchrannej siete právnikov a podnikateľov v prípade straty zamestnania.

Na druhej strane školeniami úradníkov lokálnych samospráv zlepšíme ich vlastné nástroje pre občanov, a zároveň zvýšime prístup občanov k tvorbe verejných politík. Meraním transparentnosti cez rebríčky miest, žúp a mestských firiem pomôžeme inštitúciám ako aj občanom identifikovať dobrú i zlú prax, objavíme nedostatky aj možnosti a tak lepšie zacielime tlak na zlepšovanie do budúcnosti aj po skončení projektu. Všetky kľúčové aktivity (workshop, školenia, prednášky) sa fyzicky odohrávajú vo všetkých krajoch Slovenska. Zároveň ďalšie aktivity (prieskum, poradňa, rebríčky, otvorená dát) zahŕňajú  osoby, inštitúcie či dokumenty z celého Slovenska. Transparency má podpísané memorandá o spolupráci so subjektmi zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov (viď priložené memorandá), čo vytvára predpoklad dopadu projektu na celonárodnej úrovni.

Hlavná aktivita bude celkovo trvať 24 mesiacov. Fyzická realizácia začala 1.5.2018. Všetky odborné aktivity musia byť ukončené najneskôr do júla 2020. Po skončení realizácie hlavnej aktivity projektu bude 3 mesiace prebiehať administratívne a finančné ukončenie projektu. Celková dĺžka realizácie projektu tak bude predstavovať 27 mesiacov. Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z viacerých aktivít/činností. Jednotlivé aktivity sú naplánované tak, aby priniesli maximálny úžitok z vynaložených finančných prostriedkov. Hlavná aktivita sleduje dosiahnutie niekoľkých cieľov, ktorých napĺňanie bude prebiehať prostredníctvom jednotlivých aktivít.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

5.5.2020 – Tlačová beseda – prezentovanie rebríčka transparentnosti žúp (vyšších územných celkov)

5. mája 2020 prezentovlao TIS v online priestore výsledkov rebríčka transparentnosti žúp (vyšších územných celkov). Rebríček bol výsledkom hodnotenia 132 indikátorov žúp v 11 oblastiach. Prvé miesto v rebríčku obsadil Trenčiansky samosprávny kraj, druhé miesto Banskobystrický kraj a tretie Košická župa. Komplexná video prezentácia výsledkov a hodnotenia bolo prezentovaná naživo na facebookovej stránke TIS. Formou tlačovej správy boli o výsledkoch a spôsobe hodnotenia informované aj celoštátne a regionálne médiá. Súčasťou informačnej kampane bolo aj prezentovanie krátkeho videa, ktoré sumarizovalo výsledky rebríčka v krátkej forme –  aj pre širšiu verejnosť.  Toto video bolo šírené cez sociálne siete.

Krátke video sumarizujúce výsledky rebríčka žúp:

https://www.youtube.com/watch?v=yaML9uPQi1E 

Komplexná prezentácia rebríčka:

Foto: Víťaz rebríčka Otvorená samospráva 2020 – Jaroslav Baška – župan Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

Výsledky rebríčka a porovnanie hodnotených oblastí:

   

5.3.2020 – Tlačová konferencia – prezentovanie Hĺbkového auditu mesta Nitra (Protikorupčná stratégia vybraných politík Mesta Nitra) – Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra

Tlačovej besedy sa zúčastnilo vedenie mesta Nitra na čele s primátorom, Marekom Hattasom. Zástupcom Transparency International bol riaditeľ, Gabriel Šípoš.

Predmetom skúmania tejto analýzy bolo 8 konkrétnych oblastí:

 • Prístup k informáciám
 • Vybrané aspekty rozpočtovej politiky
  o Predaj a prenájom majetku
  o Prideľovanie dotácií formou participatívneho rozpočtu
 • Verejné obstarávanie
 • Politika územného plánovania a stavebného úradu
 • Mediálna politika
 • Personálna politika
 • Politika prideľovania miest a kontroly v zariadeniach sociálnych služieb
 • Správa mestských firiem

19.12.2019 – Prednáška/workshop pre žiakov Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická ul., Bratislava

Prednáška/workshop s názvom Etické dilemy (alebo prečo všetci podvádzame) pre 26 žiakov ročníka sexta (6. ročník osemročného gymnázia) realizovala Zuzana Grochalová z Transparency International.

16.12. 2019 – Školenie zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja

Školenia sa zúčastnilo spolu 170 zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja. Školenie viedli Eva Demková a Ľuboš Kostelanský z Transparency International Slovensko.

Fotogaléria:

 

12. 12. 2019 – Tlačová beseda k rebríčku transparentnosti mestských firiem

V rámci tlačovej besedy bol predstavený rebríček transparentnosti verejných firiem, ktorý pokrýva 100 najvýznamnejších štátnych, mestských, župných a univerzitných firiem. Je dostupný online na webe.

Rebríček vznikol na základe 57 indikátorov zo šiestich oblastí. Rebríček transparentnosti zverejnila TIS už po tretí raz, prvýkrát v roku 2012 a druhýkrát v roku 2015. Otvorenosť štátnych, mestských či župných firiem voči verejnej kontrole sa za posledné štyri roky zvýšila len mierne. Hoci dovedna hospodária s miliardami eur, činnosť mnohých ich manažérov je pod menším dohľadom, ako je to pri starostoch malých obcí.

Prvé miesto v kategórii mestských firiem obsadili Mestké Lesy Košice a.s.

Analytický dokument „Transparentné mestské firmy“ je dostupný na webe firmy.transparency.sk.

Fotogaléria:

3. 10. 2019 prednáška pre študentov Univerzity Jozefa Šafárika v Košiciach

V spolupráci s Prednášku s názvom „Ako kontrolovať politikov a meniť svet okolo nás“ s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šípošom. Uskutočnila sa v spolupráci s Katedrou Politológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášky s diskusiou sa zúčastnilo 16 študentov.

Fotogaléria:

 

2. 10. 2019 prednáška pre študentov Univerzity Jozefa Šafárika v Košiciach

Prednášku s názvom „Ako kontrolovať politikov a meniť svet okolo nás“ viedol riaditeľ Transparency International Slovensko, Gabriel Šípoš. Uskutočnila sa v spolupráci s Fakultou verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prednášky s diskusiou sa zúčastnilo 54 študentov.

Fotogaléria:

 

1. 10. 2019 prednáška pre študentov v Prešovskej univerzite v Prešove

Prednáška s názvom „Ako kontrolovať politikov a meniť svet okolo nás“ s diskusiou s riaditeľom Transparency International Slovensko, Gabrielom Šípošom. Uskutočnila sa v spolupráci s Inštitútom Etiky a Bioetiky Filozofickej fakulty PU. Prednášky s diskusiou sa zúčastnilo 19 študentov.

Fotogaléria:

17. 9. 2019 Etické školenie v meste Zvolen

Etické školenie pre zamestnancov mestského úradu. Zúčastnilo sa ho 43 úradníkov a 20 vedúcich predstaviteľov – vrátane prednostu úradu pána Mikuša a pani primátorky Balkovičovej.

Lektori: Eva Demková, Ľuboš Kostelanský

Fotogaléria:

 

19.7. – 21.7.2019 – Seminár Verejná kontrola miestnej samosprávy 2019

Seminár sa uskutočnil v Liptovskom Jáne. Zúčastnilo sa ho 40 účastníkov a ďalší členovia organizačného tímu. Otvorili sme ho v piatok duelom, v ktorom sa stretli bývalý šéf Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora so zakladajúcim predsedom Združenia občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS), ktorý zastupoval Vladimír Špánik. V priebehu soboty a nedeľného dopoludnia trénovali účastníkov experti na verejnú kontrolu cez otvorené dáta, samosprávne školstvo, či oblasť etiky. Dôležitý bol aj workshop, kde sa vymieňali skúsenosti z práce v konkrétnych oblastiach.

Na záver dostali účastníci úlohu vytvoriť kampaň, ktorá by zmobilizovala verejnosť v ich fiktívnom meste. Jednak zverejnením statusov na sociálnej sieti, kde sme vytvorili fiktívnu stránku a tiež nakrútením krátkeho mobilizačného videa.

Materiály z prednášok nájdete tu:

Lektori: Ľuboš Kostelanský – Transparency International Slovensko, Marián Damankoš, Riaditeľ školy a predseda Komisie školstva Prešovského samosprávneho kraja, Tomáš Kriššák, politológ a expert na nové médiá, Nadácia otvorenej spoločnosti, Michal Sýkora, starosta Štrby a dlhoročný predseda ZMOS a Vladimír Špánik, zakladateľ ZOMOS, občiansky aktivista a poslanec OZ Vinodol

Fotogaléria:

 

 

1.7.2019 – spustenie webového portálu – online manuál o a pre samosprávu

Online manuál pre aktívneho občana je návodom pre občanov ako sa aktivizovať, spájať, zapájať do práce samospráv či ich kontroly. Je dostupný pod stránkou Transparency akadémia.

Obsahuje kapitoly:

 • Inšpirácie zo samosprávy – Sedem príbehov aktívnych občanov
 • Praktické návody – Ako vytvoriť etické a transparentné mesto
 • Časté otázky (FAQs) – Odpovede Transparency na najčastejšie problémy a otázky
 • Prednášky – prezentácie zo seminárov
 • Kvízy
 • Videomanuály – rozhovory s expertmi na témy ako:

27.6. 2019 – Etické školenia v Trenčíne

Dvoch školení v mestskom úrade v Trenčíne sa zúčastnilo 47 úradníkov a vedúcich úradníkov

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená

Foto:

20.6. 2019 a 8.7.2019 – Etické školenia – Bratislava-Staré mesto

Dvoch školení – pre 70 zamestnancov úradu aj vedúcich úradníkov/zamestnancov.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená a Ján Ivančík

Fotogaléria:

 

11.6. 2019 Etické školenie – Liptovský Mikuláš

Školenia sa zúčastnilo 96 účastníkov – zamestnancov úradu aj vedúcich úradníkov.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená

Fotogaléria:

14.5.2019 Etické školenie – Mestský úrad Trnava

Prednáška o etickej infraštruktúre a etických dilemách pre vedenie a zamestnancov mestského úradu v Trnave. Zúčastnilo sa 31 zamestnancov a 16 vedúcich pracovníkov vrátane pani prednostky úradu a pani viceprimátorky.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená

Foto:

17.4. 2019 Etické školenie – Mestský úrad Nitra

Prednáška (školenie) o etickej infraštruktúre, etických dilemách a whistleblowingu pre vedenie a zamestnancov mestského úradu v Nitre. Prvého bloku školenia sa zúčastnilo 83 zamestnancov, druhej časti – pre vedenie úradu – 11 ľudí vrátane primátora, Mareka Hattasa, viceprimátorky Michaely Hefková a riaditeľa úradu.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená, Ján Ivančík

Fotogaléria:

 

10. 4. 2019 Etické školenie – Mestský úrad Vranov nad Topľou

Prednáška (školenie) o etickej infraštruktúre a etických dilemách pre vedenie a zamestnancov mestského úradu vo Vranove nad Topľou. V dvoch blokoch sa školenia zúčastnilo 46 ľudí.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená

Fotogaléria:

 

9. 4. 2019 Etické školenie – Magistrát mesta Košice

Prednáška (školenie) o etickej infraštruktúre a etických dilemách pre vedenie a zamestnancov Magistrátu mesta Košice. V dvoch blokoch sa školenia zúčastnilo 140 ľudí.

Lektori: Ľuboš Kostelanský, Eva Bilená, Oliver Fecsu

Fotogaléria:

 

5. – 7.  4. 2019: Workshop pre poslancov samospráv v Bešeňovej

Prevažne novozvolení poslanci, v ich prvom funkčnom období, boli účastníkmi workshopu v Bešeňovej (spolu až 40 ľudí). Počas troch dní získali vhľad do problematiky verejného obstarávania, právnych kompetencií poslanca, ale aj hlavného kontrolóra. Diskutovali o skúsenostiach z iných samospráv a spoločne riešili aj konkrétne situácie, ktoré môžu v samospráve nastať. Vďaka tomuto workshopu spoznali ľudí, na ktorých sa budú môcť v budúcnosti obrátiť.

Viac o workshope nájdete TU, program podujatia TU.

Lektori a rečníci: Jarolav Lexa, Vladimír Pirošík, Vladimír Špánik, Adrián Macko, Elena Pätoprstá, Martin Baran, Michal Piško, Eva Bilená, Ľuboš Kostelanský

Fotogaléria:

 

2.4.2019: Prednáška pre študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Prednášky, ktorú viedla Zuzana Grochalová, sa zúčastnilo 26 študentov.

10.4.2019: Prednáška pre žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave

Prednášky, ktorú viedla Zuzana Grochalová, sa zúčastnilo 21 žiakov.

11.4.2019: Prednáška a interaktívny workshop pre žiakov Žilinskej univerzity v Žiline s názvom „Prečo všetci podvádzame – o etických dilemách a behaviorálnej ekonómii“.

Podujatia, ktoré viedla Zuzana Grochalová, sa zúčastnilo 18 študentov.

 

20.2.2019: Prednáška pre študentov Fakulty sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave s názvom „Otvorená samospráva – od Skalice po Novú Sedlicu. Prezentácia nástrojov verejnej kontroly na regionálnej a lokálnej úrovni.“  

Prednášky, ktorú viedol Michal Piško, a zúčastnilo sa ho viac ako 50 študentov.

 

10.12.2018: Prednáška pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Katedra sociálnej práce) „Prečo všetci podvádzame… A ako sa tomu vyhnúť? (interaktívny workshop o etických dilemách). 

Prednášky/interaktívneho workshopu sa zúčastnilo 9 študentov. Lektorkou bola Zuzana Grochalová.

Fotogaléria:

6.12.2018: Prednáška (workshop) pre študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína v Nitre „Prečo všetci podvádzame… A ako sa tomu vyhnúť? (interaktívny workshop o etických dilemách).“

Prednášky/interaktívneho workshopu sa zúčastnilo 25 študentov. Lektorkou bola Zuzana Grochalová.

Fotogaléria:

    

6.11.2018: Prednáška pre študentov Trenčianskej univerzity Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás – Moc občana meniť svet okolo nás. 

Prednáška sa uskutočnila na fakulte ekonomických sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Zúčastnilo sa jej 126 vysokoškolských študentov.

Prednáška nadviazala na proces tvorby a výsledky rebríčka transparentnosti sto najväčších miest, ktorý bol zverejnený v októbri 2018 (viac nižšie) a jeho výsledky sú dostupné aj na webovej stránke Otvorená samospráva.

Fotogaléria:

 

16.10.2018: Tlačová konferencia k Hodnoteniu Transparency International Slovensko – Otvorená samospráva 2018.

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018 zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

Fotogaléria:

 

  

14.10.2018: Prieskum verejnej mienky

Na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra 2018 prieskum verejnej mienky. V desiatich otázkach skúmal mieru občianskej angažovanosti, používaných verejných nástrojoch typu infožiadosti, ochotu participácie a skúsenosti s ňou, ako aj nahlasovania korupcie.  Výsledky sú postupne uverejňované formou tlačových správ: TU.

20.7.2018: Seminár: Verejná kontrola miestnej samosprávy 2018

Seminár sa uskutočnil od 20.-22. júla 2018 v Čiernom Balogu. Zúčastnilo sa ho 55 účastníkov, z toho 12 sa zapojilo aktívne do prípravy alebo realizácie workshopu – formou prednášok a pod a 43 sa zapojilo ako účastníci.

Diskutovať o spravovaní mesta s prišiel bývalý šéf Inštitútu pre verejné otázky, expredseda Rady RTVS a dnešný primátor Hlohovca Miroslav Kollár, o spolupráci miestnych aktivistov s orgánmi činnými v trestnom konaní účastníci debatovali s prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Brezne Jankou Kupcovou, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy prezentoval skúsenosti NKÚ pri kontrolách samospráv, šéfredaktor Denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ sa podelil o novinársky pohľad na pokrývanie lokálnych káuz a dlhoročný aktivista Juraj Rizman z občianskeho združenia Via Iuris previedol skúsenosťami z desiatok úspešných i menej vydarených občianskych kampaní.

Nezanedbateľnou súčasťou seminára boli aj workshopy, na ktorých účastníci hľadali odpovede, ako pomáhať vytvárať lepšie mesto či obec, alebo ako sa brániť voči zneužívaniu verejnej moci. Počas interaktívnej prípadovej štúdie účastníci posudzovali rôzne pohľady na riešenie dilem, s ktorými sa boria takmer všetky samosprávy.

Fotogaléria:

 

 

 

21.5.2018: Tlačová konferencia, STOJÍME ZA ODVÁŽNYMI, Firmy podporujú čestných úradníkov a úradníčky

Dňa 21. 5. 2018 sa uskutočnila tlačová konferencia k aktivite “Záchranná sieť” pre whistleblowerov. Súčasťou informačnej kampane bola aj tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili novinári z viacerých celoštátnych médii. Tlačová konferencia a tlačová správa boli spúšťacím momentom aktivity, ktorej výsledkom bol vznik kampane, register firiem, ktoré sa do Iniciatívy zapojili, vzniknuté partnerstvo s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkov dobrej vôle a Memorandum s Nadáciou Zastavme korupciu.

Fotogaléria: