Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

 

 • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
 • Názov projektu: Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
 • Doba realizácie projektu: 05/2018 – 07/2020
 • Výška poskytnutého NFP: 283 666,39 EUR

 

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie transparentnosti fungovania lokálnych samospráv a vzdelávanie občanov o možnostiach participácie a kontroly miestnych inštitúcií. Na Slovensku je právne zakotvených viacero silných nástrojov participácie pre občanov na lokálnej politike. Od fyzických (účasť na zastupiteľstve, komisiách, verejných diskusiách) po digitálne (prístup k zmluvám, procesu verejného obstarávania, výberových konaní či iným informáciám). Transparency vedie občanov k vyššej participácii vzdelávaním o týchto nástrojoch, mapovaním skúseností občanov s nimi, online poradňou či manuálom. Pre študentov vstupujúcich do aktívneho života sú určené špecifické prednášky. Naopak pre komplikovanejšie prípady potenciálnych nahlasovateľov nekalých praktík (tzv. whistleblowerov) ponúkame personalizované poradenstvo a vytvorenie záchrannej siete právnikov a podnikateľov v prípade straty zamestnania.

Na druhej strane školeniami úradníkov lokálnych samospráv zlepšíme ich vlastné nástroje pre občanov, a zároveň zvýšime prístup občanov k tvorbe verejných politík. Meraním transparentnosti cez rebríčky miest, žúp a mestských firiem pomôžeme inštitúciám ako aj občanom identifikovať dobrú i zlú prax, objavíme nedostatky aj možnosti a tak lepšie zacielime tlak na zlepšovanie do budúcnosti aj po skončení projektu. Všetky kľúčové aktivity (workshop, školenia, prednášky) sa fyzicky odohrávajú vo všetkých krajoch Slovenska. Zároveň ďalšie aktivity (prieskum, poradňa, rebríčky, otvorená dát) zahŕňajú  osoby, inštitúcie či dokumenty z celého Slovenska. Transparency má podpísané memorandá o spolupráci so subjektmi zo všetkých ôsmich samosprávnych krajov (viď priložené memorandá), čo vytvára predpoklad dopadu projektu na celonárodnej úrovni.

Hlavná aktivita bude celkovo trvať 24 mesiacov. Fyzická realizácia začala 1.5.2018. Všetky odborné aktivity musia byť ukončené najneskôr do júla 2020. Po skončení realizácie hlavnej aktivity projektu bude 3 mesiace prebiehať administratívne a finančné ukončenie projektu. Celková dĺžka realizácie projektu tak bude predstavovať 27 mesiacov. Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z viacerých aktivít/činností. Jednotlivé aktivity sú naplánované tak, aby priniesli maximálny úžitok z vynaložených finančných prostriedkov. Hlavná aktivita sleduje dosiahnutie niekoľkých cieľov, ktorých napĺňanie bude prebiehať prostredníctvom jednotlivých aktivít.

 

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

 

 • 10.12.2018: Prednáška pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (Katedra sociálnej práce) “Prečo všetci podvádzame… A ako sa tomu vyhnúť? (interaktívny workshop o etických dilemách). 

Prednášky/interaktívneho workshopu sa zúčastnilo 9 študentov. Lektorkou bola Zuzana Grochalová.

Fotogaléria:

 • 6.12.2018: Prednáška (workshop) pre študentov Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína v Nitre “Prečo všetci podvádzame… A ako sa tomu vyhnúť? (interaktívny workshop o etických dilemách).”

Prednášky/interaktívneho workshopu sa zúčastnilo 25 študentov. Lektorkou bola Zuzana Grochalová.

Fotogaléria:

    

 

 • 6.12.2018: Prednáška pre študentov Trenčianskej univerzity Ako kontrolovať politikov a úradníkov okolo nás – Moc občana meniť svet okolo nás. 

Prednáška sa uskutočnila na fakulte ekonomických sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Zúčastnilo sa jej 126 vysokoškolských študentov.

Prednáška nadviazala na proces tvorby a výsledky rebríčka transparentnosti sto najväčších miest, ktorý bol zverejnený v októbri 2018 (viac nižšie) a jeho výsledky sú dostupné aj na webovej stránke Otvorená samospráva.

Fotogaléria:

 

 

 • 16.10.2018: Tlačová konferencia k Hodnoteniu Transparency International Slovensko – Otvorená samospráva 2018.

Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018 zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u počtom obyvateľov 100 najväčších miestnych samospráv, vychádza zo štyroch zdrojov dát:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

Fotogaléria:

 

  

 

 • 14.10.2018: Prieskum verejnej mienky

Na reprezentatívnej vzorke 1015 respondentov uskutočnila agentúra Focus v dňoch 18. až 25. septembra 2018 prieskum verejnej mienky. V desiatich otázkach skúmal mieru občianskej angažovanosti, používaných verejných nástrojoch typu infožiadosti, ochotu participácie a skúsenosti s ňou, ako aj nahlasovania korupcie.  Výsledky sú postupne uverejňované formou tlačových správ: TU.

 

Seminár sa uskutočnil od 20.-22. júla 2018 v Čiernom Balogu. Zúčastnilo sa ho 55 účastníkov, z toho 12 sa zapojilo aktívne do prípravy alebo realizácie workshopu – formou prednášok a pod a 43 sa zapojilo ako účastníci.

Diskutovať o spravovaní mesta s prišiel bývalý šéf Inštitútu pre verejné otázky, expredseda Rady RTVS a dnešný primátor Hlohovca Miroslav Kollár, o spolupráci miestnych aktivistov s orgánmi činnými v trestnom konaní účastníci debatovali s prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Brezne Jankou Kupcovou, generálny riaditeľ Kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR Ľubomír Andrassy prezentoval skúsenosti NKÚ pri kontrolách samospráv, šéfredaktor Denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ sa podelil o novinársky pohľad na pokrývanie lokálnych káuz a dlhoročný aktivista Juraj Rizman z občianskeho združenia Via Iuris previedol skúsenosťami z desiatok úspešných i menej vydarených občianskych kampaní.

Nezanedbateľnou súčasťou seminára boli aj workshopy, na ktorých účastníci hľadali odpovede, ako pomáhať vytvárať lepšie mesto či obec, alebo ako sa brániť voči zneužívaniu verejnej moci. Počas interaktívnej prípadovej štúdie účastníci posudzovali rôzne pohľady na riešenie dilem, s ktorými sa boria takmer všetky samosprávy.

Fotogaléria:

 

 

 

 

 •  21.5.2018: Tlačová konferencia, STOJÍME ZA ODVÁŽNYMI, Firmy podporujú čestných úradníkov a úradníčky

Dňa 21. 8. 2018 sa uskutočnila tlačová konferencia k aktivite “Záchranná sieť” pre whistleblowerov. Súčasťou informačnej kampane bola aj tlačová konferencia, na ktorej sa zúčastnili novinári z viacerých celoštátnych médii. Tlačová konferencia a tlačová správa boli spúšťacím momentom aktivity, ktorej výsledkom bol vznik kampane, register firiem, ktoré sa do Iniciatívy zapojili, vzniknuté partnerstvo s Nadáciou Pontis a Klubom úradníkov dobrej vôle a Memorandum s Nadáciou Zastavme korupciu.

Fotogaléria: