Menu Zavrieť

Zdravotníctvo

Hospodárenie nemocníc a poisťovní, lieková politika, vzťahy lekárov s farmafirmami sú meradlom nášho protikorupčného úsilia v zdravotníctve. Bojujeme za viac zdravotníckych informácií pre kvalifikovanejšie rozhodovanie pacientov ako i mocných.

 

Prečo je to problém?

V zdravotníctve ide naozaj o život. Korupcia spôsobuje neefektivitu systému, čo v najhoršom prípade vedie k tzv. odvrátiteľným úmrtiam. To znamená, že ročne zomrú zbytočne tisícky ľudí, na ktorých liečbu neboli peniaze aj preto, že sa klientelisticky a nehospodárne nakupuje či zazmluvňuje. Nemožnosť prístupu k účinnej liečbe znásobuje i úplatkárstvo či uprednostňovanie súkromných záujmov zdravotníka. Necitlivosť na dopady korupcie, na etický rozmer služieb a hlavne na beztrestnosť zodpovedných ochromuje funkčnosť slovenského zdravotníctvo.

Naše riešenie

Využívame a presadzujeme rôzne nástroje verejnej kontroly k zužovaniu priestoru na neetické konanie a korupciu v zdravotníctve. Analýzou tendrov nemocníc poukazujeme na slabiny a navrhujeme opatrenia pre efektívnejšie verejné súťaže. Porovnávaním otvorenosti nemocníc tlačíme na ich transparentné a hospodárne manažovanie. Vyhodnocujeme personálne politiky a navrhujeme kroky k otvoreným výberovým konaniam manažmentu nemocníc a štátnej poisťovne. Sledujeme uzatváranie zmlúv poisťovňami a bojujeme za uplatňovanie jasných pravidiel tohto procesu. Sledujeme spoluprácu lekárov a farmapriemyslom s dôrazom na rizika konfliktov záujmov. Do analytickej a investigatívnej činnosti zapájame i verejnosť organizáciou lokálnych školení. O prijatie systémových zmien sa snažíme i dialógmi s partnermi či priamou účasťou v rozhodovacích a poradných orgánov rezortu.

Naše výsledky

Poukazovaním na nehospodárnosť tendrov nemocníc sme napomohli naštartovať centrálne nakupy a benchmarkovanie zdravotníckej techniky. Odhalením nezákonného zvýhodňovania podnikateľov CT-ečiek a vytrvalým bojom za jasné kritéria zazmluvňovania sme prispeli k verejnému tlaku, ktorý primäl štátnu poisťovňu k manažérskym zmenám. Ocenením nášho úsilia je nominácia Transparency International Slovensko do dozornej rady poisťovne, a tým možnosť priamo ovplyvňovať jej fungovanie. Participovali sme na novele zákona o liekoch, vďaka ktorej môžeme odhaliť konflikty záujmov vo farmapriestore. Vydali sme niekoľko prípadových štúdií, publikácií a blogov s odporúčaniami ku kategorizácií, verejnému obstarávaniu, či dohľadovým orgánom v zdravotníctve a i.

Najväčšie úspechy a kauzy