Menu Zavrieť

Kto vlastní Gruzínsko?

Projekt „Posilňovanie kontroly verejnosti a kapacít kľúčového aktéra protikorupčného boja v Gruzínsku“ je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko (TIS), Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
  • Číslo projektu: SAMRS/2023/GE/1/5
  • Výška grantu: 127 681 EUR
  • Trvanie projektu: 09/2023 – 07/2025
  • Partner projektu: Transparency International Georgia

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť transparentnosť verejného aj súkromného sektora v Gruzínsku, ako aj posilniť informovanosť a angažovanosť gruzínskych občanov. Ciele vychádzajú z hĺbkovej diskusie o situácii v krajine so zástupcami partnerskej organizácie Transparency International Georgia (TIG), ktorí dlhodobo poukazujú na nízku transparentnosť súkromných spoločností často registrovaných v daňových rajoch s neznámou vlastníckou štruktúrou. Tento stav sťažuje verejnú kontrolu, kam prúdia verejné zdroje, a posilňuje aj prostredie pre pranie špinavých peňazí a korupčné väzby.

Projekt sa preto z dlhodobejšej perspektívy zameriava na podporu vytvorenia protischránkového registra, v čom patrí Slovensko medzi lídrov v EÚ. Kľúčovou aktivitou projektu je vytvorenie pilotnej mapy konečných vlastníkov zariadení v cestovnom ruchu a ďalších odvetviach “WhoOwnsGeorgia”, ktorý sa inšpiruje portálom KtoVlastni – TIS ho spustila v roku 2021.

Mapa bude zároveň prepojená s existujúcimi portálmi TIG, ktoré umožňujú párovanie vlastníkov zariadení s údajmi o verejných zákazkách či politickom sponzoringu. Sieť portálov zvýši a sprehľadní informovanosť novinárov, aktivistov i verejnosti o témach konečných vlastníkov firiem a využívania verejných zdrojov. Upgrade portálu Tendermonitor posilní jeho udržateľnosť a umožní aj lepšie analyzovanie dát o verejných zákazkách.

Mapa “WhoOwnsGeorgia” navyše podporí myšlienku férového podnikania a etického nakupovania – zákazníci získajú prehľadné informácie o vlastníckom pozadí zariadení v turizme a ďalších odvetviach. Na základe dobrých skúseností s podobným projektom zo Slovenska projekt zároveň sleduje sekundárny cieľ, ktorým je posilňovanie budovania komunity dobrovoľníkov a šírenia verejného povedomia o aktivitách partnerskej organizácie TIG.

Aktuality: 

28. januára 2024 – Prvá monitorovacia cesta do Tbilisi

V dňoch 24. – 27. januára 2024 sme navštívil našich partnerov z Transparency International Georgia (TIG) v Tbilisi s cieľom odštartovať náš spoločný projekt aktivitami zameranými na boj proti korupcii v sfére čerpania verejných prostriedkov a posilňovanie kapacít neziskových organizácií.

Stretnutie s riaditeľkou gruzínskej Transparency Ekou Giaguri otvorilo diskusiu o podobnostiach politického a spoločenského nastavenia na Slovensku a v Gruzínsku, ako aj o spoločných výzvach v podobe škodlivých naratívov a dezinformácií. Naša expertka na budovanie komunity Zuzana Grochalová následne vyškolila kolegov z tímu TIG v témach budovania komunity a zapájania dobrovoľníkov do činností organizácie, ktorým sa v TIS venujeme dlhodobo.

Hlavným bodom programu bol expertný okrúhly stôl o transparentnosti skutočných vlastníkov a verejných obstarávaniach. Zúčastnili sa ho odborníci z verejných inštitúcií, ale aj zástupcovia občianskej spoločnosti. Riaditeľ TIS Michal Piško a náš právnik Ján Ivančík predstavili portál KtoVlastníSlovensko a kauzy, ktoré sa s jeho pomocou podarilo odhaliť. Už toto leto totiž plánujeme spustiť gruzínsku verziu tohto portálu. Naopak, od gruzínskych partnerov sme sa inšpiroval v oblasti verejných obstarávaní, nakoľko ich legislatíva patrí medzi vysoko pokrokové, a to aj vďaka funkčnej centralizovanej obstarávacej platforme.

Do diskusie prispel aj Juraj Sýrny z Protimonopolného úradu SR, ktorý objasnil, ako úrad identifikuje prípady kartelových dohôd, aké sankčné mechanizmy existujú a aké sú nedostatky aktuálnej právnej úpravy. Okrúhly stôl priniesol cennú výmenu skúseností a zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce v boji proti korupcii a budovaní transparentnosti.

Ďakujeme partnerom z TIG za srdečné privítanie a výbornú organizáciu, všetkým účastníkom okrúhleho stola za aktívny prístup a Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu za podporu projektu.

Fotogaléria: