Whistleblowing

Whistleblowing predstavuje alternatívu oproti mlčaniu o nekalých praktikách, ktoré sa dejú v našom okolí. Oznámenia z vnútra organizácií predstavujú najefektívnejší spôsob odhaľovania podvodov – sú dokonca trikrát efektívnejšie ako vnútorný audit. Preto pomáhame whistleblowerom, ako Zuzana Hlávková, o nekalých praktikách prehovoriť a zasadzujeme sa za ich silnú ochranu.

Prečo je to problém?

Za posledné dva roky poklesol počet ľudí ochotných nahlásiť korupciu. Kým v máji 2016 by tak určite alebo zrejme spravilo 37 % opýtaných, na jeseň 2018 ich bola necelá tretina. Až 58 % občanov tvrdí, že by korupciu polícii určite alebo asi nenahlásili, aj keby o nej vedeli.

Ľudí, ktorí o korupcii na pracovisku vedia, zvyknú odradiť obavy zo straty zamestnania, odvety zo strany zamestnávateľa či iných osobných dôvodov. Na ďalších miestach u občanov prevládajú pochybnosti o tom, či budú ich podnety dôsledne prešetrené. Práve zákon na ochranu whistleblowerov má pomôcť odstrániť tieto prekážky – chrániť zamestnanie oznamovateľa a zabezpečiť prešetrovanie podnetov vnútri organizácií.

Dostupnosť právnej ochrany a jej efektívne uplatňovanie umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam prehovoriť a poukázať na pochybné konanie vnútri organizácií. Na druhej strane, využívanie vnútorných systémov na podávanie podnetov umožňuje organizáciám pochybné konanie odhaliť, vnútorne prešetriť a odstrániť. Pre ľudí, ktorí spravili oznámenie či už na polícií alebo priamo u svojho zamestnávateľa, je dostupná ochrana ich pracovného pomeru, podmienok a osoby.

Nahlasovanie korupcie zamestnancami je všeobecne považované za jeden z najúčinnejších nástrojov odhaľovania nielen malej, ale aj veľkej korupcie. Hoci zákon na ochranu nahlasovateľov korupcie bol prijatý už v roku 2014, polovica občanov si myslí, že takýto zákon u nás neexistuje. Len 29 % bolo na jeseň 2018 presvedčených o opaku. Vedomosť o zákone stúpla od roku 2016 len minimálne – pred dvoma rokmi o ňom vedelo 26 % respondentov.

Naše riešenie

Pomáhame chrániť whistleblowerov, zabezpečujeme im odbornú pomoc a podporu, či radíme, ako bezpečne postupovať pri oznamovaní korupcie. V prípadoch, ktoré to umožňujú, pomáhame whistleblowerom investigatívou verejných výdavkov. Monitorujeme poskytovanie ochrany ľudom, ktorí spravili oznámenie o nekalej praktike. V roku 2018 bolo zaevidovaných 16 chránených oznamovateľov a oznamovateliek.

Školili sme inšpektorov a inšpektorky práce, aktuálne vzdelávame zodpovedné osoby v štátnej a verejnej správe a pomáhame tak zvyšovať efektívne poskytovanie ochrany oznamovateľov a oznamovateliek. Taktiež kontrolujeme zavádzanie a využívanie vnútorných kanálov na podávanie oznámení vo verejných inštitúciách. Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie na vznesenie pochybností a ich efektívne prešetrenie vo vnútri organizácií (so zameraním na štátnu správu a súkromných zamestnávateľov). Okrem toho informujeme o prípadoch whistleblowingu zo Slovenska a zo zahraničia, čím budujeme pozitívny obraz o oznamovaní nekalých praktík v spoločnosti.

Naše výsledky

Spolupracovali sme pri príprave a implementácii zákona o whistleblowingu a jeho novele, ktorá vošla do platnosti 1. marca 2019. Zasadzujeme sa za prijatie spoločných štandardov na ochranu whistleblowerov v celej EÚ, spolupracovali sme na tvorbe celoeurópskej smernice.

Zavádzanie zákona o ochrane whistleblowerov a jeho novely pravidelne sledujeme na viacerých úrovniach. Prvou sledovanou úrovňou je činnosť inšpektorátov práce, ktoré poskytujú ochranu ľudom nahlasujúcim protispoločenskú činnosť a zároveň činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc súvisiacu s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Ďalšiu sledovanú úroveň predstavuje využívanie vnútorných kanálov na vybavovanie podnetov v ústredných orgánoch štátnej správy, v samosprávach, v nemocniciach.

Žiarivým príkladom našich výsledkov je podpora Zuzany Hlávkovej, ktorá poukázala na prípady predražených kultúrnych akcií MZV pri príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Najväčšie úspechy a kauzy

Iné odkazy