Whistleblowing

Whistleblowing predstavuje alternatívu oproti mlčaniu o nekalých praktikách, ktoré sa dejú v našom okolí. Oznámenia z vnútra organizácií predstavujú najefektívnejší spôsob odhaľovania podvodov – sú dokonca trikrát efektívnejšie ako vnútorný audit. Preto pomáhame whistleblowerom, ako Zuzana Hlávková, o nekalých praktikách prehovoriť a zasadzujeme sa za ich silnú ochranu.

Prečo je to problém?

Až pre 27% obyvateľov Slovenska je hlavným dôvodom pre ktorý by korupciu nenahlásili práve strach z následkov takéhoto oznámenia. Ľudí, ktorí o korupcií na pracovisku vedia, zvyknú odradiť obavy zo straty zamestnania, odvety zo strany zamestnávateľa či iných osobných dôvodov. Na ďalších miestach u občanov prevládajú pochybnosti o tom, či budú ich podnety dôsledne prešetrené. Práve zákon na ochranu whistleblowerov má pomôcť odstrániť tieto prekážky – chrániť zamestnanie oznamovateľa a zabezpečiť prešetrovanie podnetov vnútri organizácií.

Dostupnosť právnej ochrany a jej efektívne uplatňovanie umožňuje zamestnancom a zamestnankyniam prehovoriť a poukázať na pochybné konanie vnútri organizácií. Na druhej strane, využívanie vnútorných systémov na podávanie podnetov umožňuje organizáciám pochybné konanie odhaliť, vnútorne prešetriť a odstrániť. Pre ľudí, ktorí spravili oznámenie či už na polícií alebo priamo u svojho zamestnávateľa, je dostupná ochrana ich pracovného pomeru, podmienok a osoby.

Naše riešenie

Pomáhame chrániť whistleblowerov, zabezpečujeme im odbornú pomoc a podporu, či radíme ako bezpečne postupovať pri oznamovaní korupcie. V prípadoch, ktoré to umožňujú, pomáhame whistleblowerom investigatívou verejných výdavkov. Monitorujeme poskytovanie ochrany ľudom, ktorí spravili oznámenie o nekalej praktike. Školíme inšpektorov a inšpektorky práce a pomáhame tak zvyšovať efektívne poskytovanie ochrany oznamovateľov a oznamovateliek. Taktiež kontrolujeme zavádzanie a využívanie vnútorných kanálov na podávanie oznámení vo verejných inštitúciách. Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie na vznesenie pochybností a ich efektívne prešetrenie vo vnútri organizácií (so zameraním na štátnu správu a súkromných zamestnávateľov). Okrem toho informujeme o prípadoch whistleblowingu zo Slovenska a zo zahraničia, čím budujeme pozitívny obraz o oznamovaní nekalých praktík v spoločnosti.

Naše výsledky

Spolupracovali sme pri príprave a implementácií zákona o whistleblowingu. Zasadzujeme sa za prijatie spoločných štandardov na ochranu whistleblowerov v celej EÚ. Zavádzanie zákona o ochrane whistleblowerov pravidelne sledujeme na viacerých úrovniach. Jednak na úrovni činnosti inšpektorátov práce, ktoré poskytujú ochranu ľudom, ktorí spravili oznámenie. A jednak sledujeme využívanie vnútorných kanálov na vybavovanie podnetov v ústredných orgánoch štátnej správy, v samosprávach, v nemocniciach. Žiarivým príkladom našich výsledkov je podpora Zuzany Hlávkovej, ktorá poukázala na prípady predražených kultúrnych akcií MZV pri príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Najväčšie úspechy a kauzy

Iné odkazy