Menu Zavrieť

Whistleblowing

Prečo je to problém?

Za posledné štyri roky počet ľudí ochotných nahlásiť korupciu stagnujedlhodobo by viac ako polovica ľudí na Slovensku korupciu na pracovisku nenahlásila. Kým v júni 2020 by tak určite alebo zrejme spravilo 36 % opýtaných, v decembri 2019 i na jeseň 2018 by korupciu na pracovisku ohlásilo 33 % respondentov. Najvyššia ochota ozvať sa proti nekalému konaniu v zamestnaní bola v roku 2017, kedy by tak určite alebo zrejme spravilo 37 % respondentov. Až 58 % občanov tvrdí, že by korupciu polícii určite alebo asi nenahlásili, aj keby o nej vedeli.

Ľudí, ktorí o korupcii na pracovisku vedia, zvyknú odradiť obavy zo straty zamestnania, odvety zo strany zamestnávateľa či iných osobných dôvodov. Na ďalších miestach u občanov prevládajú pochybnosti o tom, či budú ich podnety dôsledne prešetrené. Práve zákon na ochranu whistleblowerov má pomôcť odstrániť tieto prekážky – chrániť zamestnanie oznamovateľa a zabezpečiť prešetrovanie podnetov vnútri organizácií.

Nahlasovanie korupcie zamestnancami je všeobecne považované za jeden z najúčinnejších nástrojov odhaľovania nielen malej, ale aj veľkej korupcie. Hoci zákon na ochranu nahlasovateľov korupcie bol prijatý už v roku 2014, polovica občanov si myslí, že takýto zákon u nás neexistuje. Len 37 % bolo v júni 2020 presvedčených o opaku. Medziročný nárast znalosti o existencii legislatívnej ochrany je žiadny alebo nízky, v decembri 2019 o zákone vedelo 39 % Slovákov, na jeseň 2018 iba 29 %.

Naše riešenie

Pomáhame chrániť whistleblowerov, zabezpečujeme im odbornú pomoc a podporu, či radíme, ako bezpečne postupovať pri oznamovaní korupcie. V prípadoch, ktoré to umožňujú, pomáhame whistleblowerom investigatívou verejných výdavkov. Monitorujeme poskytovanie ochrany ľudom, ktorí spravili oznámenie o nekalej praktike. V roku 2019 bol status chráneného oznamovateľa poskytnutý 13-tim osobám, rok predtým bolo zaevidovaných 16 chránených oznamovateľov a oznamovateliek a v roku 2017 inšpektoráty práce poskytli ochranu 10-tim whistleblowerom.

Školili sme inšpektorov a inšpektorky práce, aktuálne vzdelávame zodpovedné osoby v štátnej a verejnej správe a pomáhame tak zvyšovať efektívne poskytovanie ochrany oznamovateľov a oznamovateliek. Taktiež kontrolujeme zavádzanie a využívanie vnútorných kanálov na podávanie oznámení vo verejných inštitúciách. Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie na vznesenie pochybností a ich efektívne prešetrenie vo vnútri organizácií (so zameraním na štátnu správu a súkromných zamestnávateľov). Okrem toho informujeme o prípadoch whistleblowingu zo Slovenska a zo zahraničia, čím budujeme pozitívny obraz o oznamovaní nekalých praktík v spoločnosti.

Naše výsledky

Spolupracovali sme pri príprave a implementácii zákona o whistleblowingu a jeho novele, ktorá vošla do platnosti 1. marca 2019. Zasadzujeme sa za prijatie spoločných štandardov na ochranu whistleblowerov v celej EÚ, spolupracovali sme na tvorbe celoeurópskej smernice.

Zavádzanie zákona o ochrane whistleblowerov a jeho novely pravidelne sledujeme na viacerých úrovniach. Prvou sledovanou úrovňou je činnosť inšpektorátov práce, ktoré poskytujú ochranu ľudom nahlasujúcim protispoločenskú činnosť a zároveň činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc súvisiacu s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Ďalšiu sledovanú úroveň predstavuje využívanie vnútorných kanálov na vybavovanie podnetov v ústredných orgánoch štátnej správy, v samosprávach, v nemocniciach.

Žiarivým príkladom našich výsledkov je podpora Zuzany Hlávkovej, ktorá poukázala na prípady predražených kultúrnych akcií MZV pri príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Sme hrdí na sieť vyše 700 firiem, ktoré sa zapojili do iniciatívy#StojimeZaOdvaznymi. Zaviazali sa pomôcť pri hľadaní zamestnania prepusteným oznamovateľom nekalého konania. Firmy dali najavo nulovú toleranciu ku korupcii a práve jej nahlásenie si vážia ako prejav profesionality, morálneho kreditu a odvahy.

Najväčšie úspechy a kauzy

Iné odkazy

  • Transparency International v spolupráci s národnými pobočkami pôsobiacimi v EÚ vrátane slovenskej pripomienkovali počas roka 2018 tvorbu celoeurópskej smernice na ochranu whistlebowerov. V roku 2019 sa zasadili za znenie smernice, v ktorej ostáva zachovaná široká definícia oznamovateľa a tiež zaručené dôležité práva vrátane voľného výberu mechanizmu, ktorým oznamovateľ korupciu alebo nekalú činnosť nahlási.
  • Prieskum verejnej mienky (jeseň 2018) zisťoval povedomie a informovanosť o existencii právnej úpravy na ochranu oznamovateľov nekalých praktík ako aj ochotu nahlasovať korupciu.
  • Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation – Transparency International, v spolupráci s národnými pobočkami, ktoré úspešne prispeli k prijatiu zákonov na ochranu whistleblowerov v krajinách, predstavuje ako zasadiť medzinárodné princípy dobrej legislatívnej praxe do právnych rámcov – marec 2018
  • Prieskum verejnej mienky o chránenom oznamovaní – máj 2016 – Prieskum zisťoval povedomie a informovanosť o dostupnosti právnej ochrany pri oznamovaní nekalej praktiky, ako aj vnímanie whistleblowerov verejnosťou.
  • Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU – Publikácia z roku 2013 prináša prierezový pohľad do právnych, politických a sociálnych aspektov whistleblowingu v 27 členských štátoch Európskej únie.