Menu Zavrieť

Ako poznáte slovenské súdnictvo? (jedna odpoveď správna)

Krátky kvíz o slovenskom súdnictve a jeho fungovaní (12 otázok s jednou správnou odpoveďou a komentármi)

Súdy majú zákonnú povinnosť zverejňovať svoje rozhodnutia. Kde by ste takéto rozhodnutia hľadali?
Ktoré z nasledujúcich informácií nie sú verejne dostupné?
Ktorý orgán nie je oprávnený skúmať prieťahy v súdnom konaní zavinené zákonným sudcom?
Špecializovaný trestný súd je podľa Trestného poriadku súdom, ktorý rozhoduje v prípadoch trestných činov korupcie. Ktorá z nasledujúcich skupín osôb mala najpočetnejšie zastúpenie medzi obžalovanými v období posledných štyroch rokov?
V zmysle Trestného poriadku možno trestné oznámenie podať:
O podanom trestnom oznámení sa má spravidla rozhodnúť do:
Sudcovia sú každoročne povinní vo vyhlásení deklarovať blízke osoby, ktorými sú:
O ochrane pre oznamovateľa protispoločenskej činnosti v trestnom konaní podľa zákona č. 54/2019 Z.z. rozhoduje:
Medzi trestné činy korupcie nepatrí:
Podľa štúdie majetkových priznaní a vyhlásení o blízkych osobách má príbuzného v justícii každý:
Modelová situácia 1: Na okresný súd ste podali civilnú žalobu týkajúcu sa vlastníctva nehnuteľnosti (pozemkov). Po dvoch rokoch súd nevytýčil hlavné pojednávanie, ani predbežné prejednanie veci, no máte informácie, že vo veci sa nekoná. Aké možnosti obrany sú najefektívnejšie?
Modelová situácia 2: Po podaní trestného oznámenia na policajnom oddelení z podozrenia o prijatí úplatku zamestnanca mestského úradu dôjde k obvineniu konkrétneho úradníka. Prokuratúra neskôr zastaví trestné stíhanie, pretože podľa vyšetrovania sa ukáže, že skutok sa nestal. Aké máte ako oznamovateľ právne možnosti, ak nie ste v postavení poškodeného?