Menu Zavrieť

Infozákon FAQ

1. Aké všetky informácie si môžem vyžiadať od konkrétneho úradu?

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) taxatívne nevymenúva, aký druh informácií je možné vyžiadať. Infozákon ustanovuje kategórie povinne zverejňovaných informácií, a v prípade sprístupňovania ako osobitného režimu prístupu verejnosti k informáciám sa uplatňuje zásada, že povinná osoba (úrad) sprístupní tie informácie, ktoré má k dispozícii. Toto pravidlo sa uplatní za súčasného uplatnenia ustanovení §8-§12 infozákona, teda nesprístupnia sa tie informácie, ktoré podliehajú určitej zákonnej ochrane (napr. ochrana osobných údajov, obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a iné).

2. Úrad mi na infožiadosť neodpovedal do zákonom stanovenej lehoty. Je možné podať odvolanie aj v takomto prípade?

Áno, v takomto prípade platí zákonná fikcia, že ak úrad nevydá rozhodnutie, prípadne informácie nesprístupní, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol informácie sprístupniť. Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti. Od tohto dňa začína plynúť 15-dňová lehota na podanie odvolania voči tomuto tzv. „fiktívnemu“ rozhodnutiu.

3. Môže si úrad predĺžiť lehotu na rozhodnutie o žiadosti?

Áno, zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac o 8 pracovných dní zo závažných dôvodov, ktoré sú taxatívne uvedené v zákone a ktoré úrad musí v oznámení o predĺžení lehoty uviesť.

4. Je povinnou osobou podľa infozákona aj základná či stredná škola?

Áno, základné či stredné školy spadajú do kategórie povinných osôb podľa §2 ods. 2 infozákona (ako právnické osoby zriaďované podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy), ak nejde o školy, ktorých zriaďovateľom či zakladateľom je iba súkromný subjekt alebo subjekty.

5. Môžem trvať na tom, aby mi úrad miesto odkazu na webe, kde je informácia zverejnená požadovať, aby mi informácia bola sprístupnená priamo emailom či listom?

Áno, podľa §7 ods. 2 infozákona, ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, úrad mu ich sprístupní.

6. Je možné požiadať o informácie aj ústne alebo musím úradu doručiť písomnú žiadosť/email?

Áno, v zmysle §14 ods. 1 medzi spôsoby podania infožiadosti patrí aj ústne podanie. Takýto prejav však musí spĺňať základné náležitosti infožiadosti.

7. Je obec povinná sprístupniť plat starostu a jeho odmeny a odmeny pre obecných poslancov, ak nie sú zverejnené?

Áno, táto povinnosť vyplýva z §9 ods.3 infozákona. V prípade finančných prostriedkov, ktoré sa verejným funkcionárom sprístupňujú, patrí mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie.

8. Je polícia povinná sprístupniť uznesenie o vznesení obvinenia voči konkrétnej fyzickej osobe?

Nie, v prípade uznesenia o vznesení obvinenia sa sprístupnia iba informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie nezakazuje zákon alebo ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy.

9. Vzťahuje sa infozákon aj na Ústavný súd SR alebo Slovenskú informačnú službu?

Áno, v oboch prípadoch ide o štátne orgány, pričom infozákon ich zo svojej pôsobnosti nevylučuje. V závislosti od osobitných predpisov a špecifického postavenia SIS ako tajnej služby je rozsah sprístupňovaných informácií obmedzený predovšetkým z dôvodu ochrany utajovaných skutočností podľa §8 infozákona.

10. Vzťahuje sa infozákon aj na obchodné spoločnosti, ktoré vlastní sčasti mesto a sčasti súkromný subjekt?

Infozákon ustanovuje, že povinnou osobou, je aj právnická osoba, ktorú založil štátny orgán, obec, mesto, VÚC či ďalšie ustanovené subjekty, pričom nerozlišuje, či musí ísť o také právnické osoby, kde je ich účasť 100% alebo menej ako 100%.

11. Ak odo mňa úrad požaduje úhradu za poskytnutie informácie, a to za náklady na materiál a za prácu zamestnanca, som povinný to uhradiť?

Úrad si môže pýtať iba úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Tieto náklady môže povinná osoba aj odpustiť. Náklady na prácu zamestnanca požadovať nemôže.

12. Ak požadujem od úradu sprístupnenie zmluvy, ktorá nie je zverejnená, no úrad mi ju odmietne sprístupniť s poukazom, že ide o obchodné tajomstvo, postupuje správne?

V prípade, ak úrad pristúpi k obmedzeniu sprístupnenia informácie, má postupovať tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon, teda napríklad ochrana obchodného tajomstva. Úrad teda má sprístupniť zmluvu s „vyčiernenými“ pasážami, ktoré obsahujú obchodné tajomstvo.