Menu Zavrieť

Často kladené otázky z oblasti súdnictva

1. V mojom konaní na súde sa už nerozhodlo niekoľko rokov od podania žaloby. Ako môžem postupovať?

Môžete sa obrátiť sťažnosťou na prieťahy v konaní na predsedu súdu, ktorý o tejto rozhodne do 30 dní. Zároveň je následne možné obrátiť sa na Ústavný súd s ústavnou sťažnosťou pre porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v zmysle čl. 48 ods. 2 Ústavy SR. Ústavný súd však nerozhoduje o veci samej, iba o skutočnosti, či konaním, resp. nekonaním súdu došlo k porušeniu Vašich práv.

2. Na verejnom súdnom pojednávaní si na diktafón chcete vyhotoviť zvukový záznam z pojednávania. Sudca Vás upozorní, že takéto konanie je v rozpore so zákonom. Postupoval sudca správne?

Nie, vyhotovať zvukový záznam na verejnom súdnom pojednávaní je oprávnený každý účastník konania. K tejto otázke sa viackrát vyjadril aj ústavný súd v rámci otázky verejnosti súdneho konania.

3. Musím byť v každom konaní pred súdom zastúpený advokátom?

Nie, osobitné zákony (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny Súdny poriadok, Trestný poriadok) ustanovujú v ktorých prípadoch je účastník konania povinný v konaní pred súdom byť zastúpený advokátom. V iných prípadoch si môže advokáta zvoliť.

4. Môže sa poškodený v trestnom konaní odvolať voči výške trestu odňatia slobody obžalovaného?

Nie, poškodený sa môže odvolať iba voči výroku rozsudku o náhrade škody.

5. V súčasnosti sú zverejňované informácie o menách sudcov, súde na ktorom pôsobia a ich majetkovom priznaní. Sú takéto informácie zverejňované aj o prokurátoroch?

Áno, ale iba informácie o mene a majetkovom priznaní. Pôsobisko jednotlivých radových prokurátorov Generálna prokuratúra SR nezverejňuje.

6. Prečo nie je možné na internete vyhľadať niektoré súdne rozhodnutia, ak sa tieto povinne zverejňujú?

Ešte stále takmer jedna šestina rozsudkov nie je zverejnených, a to buď preto, že súdy ich jednoducho nezverejnia buď z kapacitných alebo technických dôvodov alebo v konaniach, kedy bola verejnosť z konania vylúčená.

7. Ak poznám spisovú značku konania, no nedokážem nájsť zverejnený rozsudok v právoplatne skončenej veci, môžem o neho požiadať prostredníctvom infozákona?

Áno, súdy na základe zákona o súdoch sprístupňujú rozhodnutia vo veci samej, medzi ktoré patria aj rozsudky na základe podanej žiadosti o informácie.

8. Ak mám pochybnosti o správnosti postupu vyšetrovateľa v prípravnom konaní, v ktorom vystupujem ako poškodený, na koho sa môžem obrátiť so sťažnosťou?

Na základe žiadosti o preskúmanie postupu policajta, ak sa v ňom vyskytujú nedostatky, prípadne ide o prieťahy v konaní, rozhoduje o tejto žiadosti prokurátor, ktorý daný prípad dozoruje.

9. Ak ako štátny zamestnanec oznámim skutočnosti, že na pracovisku v súvislosti so zadanou zákazkou mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu, kto poskytuje ochranu na pracovisku na základe žiadosti oznamovateľa?

Prokurátor.

10. Môže osoba, ktorá podala trestné oznámenie, neskôr navrhovať vykonanie dôkazov v priebehu súdneho konania?

Iba v prípade, ak je oznamovateľ zároveň poškodenou osobou. Inak mu túto možnosť Trestný poriadok nepriznáva.

11. Ktoré korupčné trestné činy upravuje slovenská legislatíva?

Trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania, trestný čin nepriamej korupcie, trestný čin volebnej korupcie a trestný čin športovej korupcie.

12. Môže ústavný súd aj rušiť rozhodnutia všeobecných súdov?

Ak ústavný súd rozhodne, že v konaní pred všeobecným súdom boli porušené základné práva a slobody účastníka, môže takéto rozhodnutie zrušiť. Týka sa to nielen rozhodnutí okresných súdov, ale aj krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR.

13. Majú sudcovia trestnoprávnu imunitu?

Sudcovia však podliehajú pôsobnosti Trestného zákona ako iní občania, avšak nemožno ich stíhať za rozhodovanie a to ani po zániku ich funkcie. V prípade žiadosti o vzatie do väzby sudcu, o takejto žiadosti generálneho prokurátora rozhoduje ústavný súd v pléne.

14. Polícia a prokuratúra informuje o rozličných prípadoch trestnej činnosti rozdielne, pričom v niektorých prípadoch prezrádza viacero detailov z vyšetrovania, inokedy nepovedia o prípade nič. Je toto informovanie nejako zákonne regulované?

Áno, podmienky informovania verejnosti orgánmi činnými v trestnom konaní o prebiehajúcich prípadoch upravuje §6 Trestného poriadku, pričom stanovuje zásady a informovania či obmedzenia vo vzťahu k ochrane utajovaných skutočností, skutočností, ktoré by mohli zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci a iných.

15. Aký najprísnejší trest umožňuje uložiť zákon za niektorý z trestných činov korupcie?

V prípade dokázania viny páchateľovi trestného činu prijímania úplatku, ktorého sa dopustil vo veľkom rozsahu (teda úplatok minimálne v hodnote 133 000 eur), hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou 15 rokov.