Menu Zavrieť

Ako sme v Považskej Bystrici sprístupnili verejnosti komisie mestského zastupiteľstva

Príbeh z Považskej Bystrice, kde začal zverejňovať zápisnice z rokovaní samosprávy občiansky portál a primal tak mesto k zmene

Juraj Smatana

 

Problém, aký sme riešili v Považskej Bystrici v roku 2010, rieši mnoho slovenských samospráv dodnes. Ukazuje to aj posledný rebríček miest, ktorý v roku 2018 zverejnila Transparency International. Podľa neho nie sú komisie zastupiteľstva automaticky (bez predošlého schvaľovania poslancami) otvorené aj pre verejnosť až takmer v polovici zo stovky najväčších samospráv. Ide pritom o kľúčové orgány samosprávy.

Obecné zastupiteľstvá si zriaďujú odborné komisie na základe Zákona o obecnom zriadení ako svoje stále dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie zasadajú spravidla niekoľko dní pred rokovaním zastupiteľstva, takže vďaka prístupu k informáciám z komisií získava verejnosť čas na zorganizovanie sa, presviedčanie poslancov, medializáciu problému a podobne. Na samotné rokovanie zastupiteľstva spravidla prichádzajú materiály, na ktorých sa zhodli poslanecké kluby. Ak komisie nie sú otvorené verejnosti či novinárom, na rokovaní samotného mestského zastupiteľstva už býva často na občiansku participáciu neskoro.

Občiansky portál

Takýto stav vládol aj v Považskej Bystrici až do roku 2010. V roku 2006 v Považskej Bystrici po troch funkčných obdobiach prehral voľby primátor Ľuboš Lackovič, a k moci sa dostala garnitúra pod vedením Miroslava Adameho. V počiatočnom návale ústretovosti ponúkla miesto v komisii pre výstavbu, dopravu a životné prostredie aj zástupcovi nášho občianskeho združenia Klub Strážov.

Z pozície radového člena komisie som začal zverejňovať na občianskom webovom portáli PB.OTVORENE.SK zápisnice z komisií, a v diskusii pod zápisnicou následne vychádzali najavo aj detaily z rokovania komisie, kto ako hlasoval a podobne. Spočiatku sa proti tejto praxi niektorí členovia ohradzovali, avšak zápisnica z komisie nie je utajiteľným dokumentom (informačný zákon už platil od roku 2000) a právo na slobodu prejavu je zakotvené ústavným článkom.

Nakoniec predseda tejto komisie Juraj Pekár navrhol odhlasovanie zásady, že všetky zasadnutia komisie sú prístupné aj pre verejnosť a médiá, pokiaľ komisia hlasovaním nerozhodne inak. Návrh prešiel aj hlasmi členov, ktorí sa spočiatku vyslovovali proti zverejňovaniu informácií, pretože „aj tak sa nakoniec všetko objaví na PB.OTVORENE.SK“.

Prax potvrdená štatútom

V roku 2011, po nástupe nového vedenia, došlo síce k pokusu zabrániť tejto praxi novelou štatútu komisií, avšak tlak médií a odbornej verejnosti bol taký, že mestská rada navrhla rozšíriť transparentnú prax z jednej komisie aj na komisie ostatné. Nový primátor Karol Janas sa pre médiá vyjadril:Návrh, ktorý bol daný pôvodne do materiálov mestskej rady, bol surový, vyšiel priamo zo zasadnutia predsedov. Mali tento materiál pripraviť. Mesto však chce pristupovať transparentne aj k zasadnutiam komisií. Na mestskej rade to bolo preto zmenené s tým, že všetky komisie budú spravidla verejné.“

Nakoniec bol teda schválený štatút komisií, obsahujúci nasledovné body:  

Rokovanie komisie je verejné, pokiaľ komisia hlasovaním neurčí, že je neverejné. Verejnosť nesmie rušiť priebeh rokovania komisie. V prípade nevhodného správania alebo rušenia poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa z rokovacej miestnosti. Ak rušenie rokovania komisie pokračuje ďalej, predsedajúci môže nariadiť vykázanie verejnosti z rokovacej miestnosti.“

Neskôr bol do rokovacieho poriadku doplnený aj bod o povinnom zverejňovaní zápisníc z komisie na mestskom webe, a to ešte v čase pred zasadnutím mestského zastupiteľstva:

„Tajomník komisie zašle zápisnicu v elektronickej podobe všetkým členom komisie, poslancom, primátorovi mesta a zástupcovi primátora mesta do 7 dní od konania komisie a súčasne zabezpečí zverejnenie zápisnice na webovej stránke mesta s výnimkou častí zápisnice obsahujúcich osobné údaje, hospodárske tajomstvo a pod.“

Zachránené ihriská

Toto právo rozhodne nie je samoúčelné, iba v mojom volebnom obvode sa vďaka včasnej informácii z komisie podarilo zachrániť pred zastavaním dve detské ihriská.

Postupne si členovia komisií na verejné rokovanie zvykli a dnes už je bežnou praxou, že počas celého rokovania má prítomná regionálna novinárka na stole položený zapnutý diktafón.

Uvedené opatrenie sa dá ešte rozšíriť o to, že sa bude do zápisníc povinne zachytávať nielen výsledok hlasovania, ale aj menovitý prehľad o hlasovaní jednotlivých členov komisie.

Kľúčovými podmienkami pre presadenie tohto opatrenia boli:

  1. Existencia informačného zákona 211/2000, vďaka ktorému je jasné, že materiály z komisií nie je možné utajovať.
  2. V komisii bol aspoň jeden člen, ochotný čeliť istému miernemu psychickému tlaku kvôli sústavnému zverejňovaniu informácií z komisie.
  3. Aktivisti mali k dispozícii médium – hojne navštevovanú webovú stránku, na ktorej prebiehala slobodná diskusia.

Kombináciou týchto faktorov sa ostatní členovia komisie dostali do pozície, že radšej uprednostnili uverejňovanie informácií v tradičných médiách a na mestskom webe, než aby ponechali občianskemu webu výhodu exkluzivity. Zápisnice z komisie tam totiž chodili čítať aj niektorí poslanci a úradníci, pretože nemali inú možnosť, ako sa k informáciám dostať.

Súvisiace linky:

 

Kto je Juraj Smatana

Juraj Smatana pracoval do roku 1989 ako elektrotechnik. Vyštudoval dejepis a geografiu na Filozofickej fakulte a Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Učí na Gymnáziu v Považskej Bystrici. Pracoval ako inštruktor v hnutí Strom života a organizáciách Prázdninová škola Lipnice, Štúdio zážitku – Outward Bound Slovakia. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi organizáciami v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Bol poradcom predsedníčky vlády Ivety Radičovej pre oblasť životného prostredia. V súčasnosti je mestským poslancom v Považskej Bystrici (tretie funkčné obdobie), krajským poslancom za mesto Považská Bystrica v Trenčianskom samosprávnom kraji (druhé funkčné obdobie) a poslaneckým asistentom Jána Budaja (Zmena zdola). Od roku 2014 sa venuje aj téme dezinformácií, hoaxov a propagandy na internete. Má dve dospelé dcéry. Vyskytuje sa v internetovom priestore, v Považskej Bystrici, Bratislave a reštauračnom vagóne medzi týmito mestami.