Menu Zavrieť

FAQ Školstvo

Pokiaľ sú školy zriadené alebo založené povinnou osobou v zmysle infozákona (t.j. najmä obcou, vyšším územným celkom, prípadne zo zákona), vzťahuje sa na ne informačná povinnosť podľa infozákona. Pre viac informácií ohľadom zriaďovateľov škôl pozri otázku č. 3.

Materské a základné školy sú zväčša zriaďované obcou ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie, stredné školy podobným spôsobom kreuje príslušný vyšší územný celok. Na tieto školy sa vzťahuje §2 ods. 2 infozákona. Pokiaľ by škola bola povinnou osobnou založená s vlastnou právnou subjektivitou (napr. ako nezisková organizácia), vzťahoval by sa na ňu tretí odsek vyššie citovaného paragrafu. Vysoké školy sa na Slovensku rozdeľujú na verejné a štátne. Verejné vysoké školy sa zriaďujú na základe zákona, štátne vysoké školy sú štátne rozpočtové, resp. príspevkové organizácie. Na všetky vysoké školy (s výnimkou súkromných) sa preto vzťahujú povinnosti podľa infozákona.

Na základné školy, ktoré sú zriadené alebo založené obcou sa vzťahujú ustanovenia infozákona. Preto sú školy (platí to aj pre materské školy, resp. stredné školy zriadené/založené VÚC) povinné zverejňovať zmluvy (§5 infozákona), resp. ďalšie dokumenty podľa infozákona na svojej webovej stránke (pokiaľ ju majú zriadenú). V prvom rade by ste sa preto informácie o hospodárení školy mali dozvedieť na webovom sídle školy. Pokiaľ ich na tomto mieste nenájdete, do úvahy prichádza vyžiadanie si predmetných informácií na základe infožiadosti.

Áno. Nakoľko riaditeľ školy je vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, vzťahuje sa na neho ustanovenie §9 ods. 3 infozákona.