Menu Zavrieť

Školstvo manuál

Rada školy

Každá materská, základná, stredná škola a dokonca aj centrum voľného času, jazyková škola či školský internát má svoju radu školy. Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Za ustanovenie rady školy je zodpovedný zriaďovateľ.
Okrem toho sa rada školy vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.
Skladá sa z 5 až 11 členov. Počet v každom type školy, aj podľa počtu žiakov definuje legislatíva. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca, zamestnanci školy musia tvoriť menej ako polovicu členov rady školy.

Vzory dokumentácie k rade školy (hlasovacie lístky, zápisnice, Štatút rady školy a pod.) sú dostupné na webe Ministerstva vnútra.
Mnohé rady školy fungujú len veľmi formálne – ich členovia si často nie sú istí kompetenciami rady a svojimi právami a povinnosťami. Častý je jav, keď sú poslanci miestnych zastupiteľstiev členmi viacerých školských rád, ale nezúčastňujú sa jej zasadaní alebo sa ich zúčastňujú len pasívne. Pritom, pri počte škôl a vzdelávacích zariadení, sa dá predpokladať, že v rôznych radách škôl je zastúpených viac ako 50-tisíc ľudí, teda asi percento slovenskej populácie.
Pomerne rozsiahly a ucelený dokument o Rade školy je dostupný online TU. Nie je však úplne aktuálny, keďže od jeho vzniku sa menila legislatíva. Ak máte záujem o rozsiahlejší a aktualizovaný dokument, odporúčame zakúpiť si knihu Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy od Márie Stanislavovej (TU).
Stručnú prezentáciu o rade školy a výbere riaditeľa ponúka aj prezentácia z okresného úradu Trenčín, odbor školstva TU. Práve okresné školské úrady sú orgány, ktoré odporúčame osloviť, ak máte otázky o právach a kompetenciách členov rady školy.
Čo je rada školy a aké sú jej úlohy? Čo všetko jej členovia môžu a fungujú tieto orgány na Slovensku tak, ako by mali? A kto ešte okrem radných môže školy kontrolovať? O tejto téme hovorí v našom videu riaditeľ školy a predseda Komisie školstva Prešovského samosprávneho kraja Marián Damankoš.