Menu Zavrieť

Kto platí školenia lekárov?

Prečo môj lekár chodí na školenia platené výrobcom liekov?

a) dostáva tam vzorky liekov, ktoré mi potom predpíše „zadarmo“;

b) lebo podľa zákona sa musí neustále vzdelávať;

c) je to len zámienka, v skutočnosti má z toho nejakú výhodu, napr. dovolenku v zahraničí;

d) prikázala mu to lekárska komora.

POPIS VZŤAHOV, SITUÁCIE

Spolupráci lekárov a výrobcov liekov vďačíme za medicínsky pokrok. Kým lekári disponujú medicínskymi znalosťami a poznatkami z klinickej praxe, vklad výrobcov spočíva najmä vo finančnom (vývoj lieku trvá 10-12 rokov a stojí 1 miliardu eur[1]) a materiálnom (najmodernejšie laboratória a prístroje) zabezpečení. Vývoj lieku bez jedného či druhého nie je možný. S vývojom lieku súvisí viacero pridružených aktivít, patrí sem aj vzdelávanie o medicínskych inováciách.

Aká je rola môjho lekára? Lekár môže priamo participovať na vývoji daného lieku a zapojiť sa do klinickej štúdie. Nadobudnuté poznatky zúročí nielen pri liečbe svojich pacientov, ale je aj ich šíriteľom. Ide o publikovanie výstupov v odborných medicínskych žurnáloch či prednášanie o výsledkoch výskumu na odborných sympóziách. Nie každý lekár sa venuje výskumu. Každý jeden sa však musí vzdelávať a je povinný liečiť v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami. Podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa musia lekári vzdelávať celoživotne (meria sa to kreditmi získanými za určité obdobie). Pod vzdelávaním sa rozumie pasívna či aktívna účasť (prednášanie) na seminároch ale aj publikačná činnosť. Tie môžu byť rôzne podporené výrobcami liekov (napr. finančný dar vzdelávacej ustanovizne zodpovednej za sústavne vzdelávanie lekárov).

Kde je problém? Už vieme, že spoločnosť benefituje zo spolupráce lekárov a výrobcov liekov. Samozrejme, ako lekári tak aj výrobcovia majú osobné motivácie spolupracovať. Tie sú prirodzené a legitímne. Je legitímne, že lekár so záujmom o vedeckú činnosť bude na výskume spolupracovať s výrobcom a za svoju prácu prijme finančnú odmenu. Výrobca lieku je podnikateľ, ktorého legitímnym záujmom je vytvárať zisk. Jeho motiváciou pre vedeckú spoluprácu je teda vývoj  produktov – liekov, ktoré budú účinné, žiadané a teda ziskové. Problémovým prvkom týchto vzťahov je tzv. konflikt záujmov. Ide o situáciu, kedy v profesionálnom živote musí človek čeliť dileme či motiváciám uprednostniť súkromný záujem pred verejnýmkedy získanie súkromnej výhody poškodzuje verejný záujem. V našom prípade k uplatneniu konfliktu záujmov dôjde, ak motiváciou spolupráce nie je šíriť nové poznatky, ale budovať recipročné vzťahy. Lekár tak predpíše, resp. odporučí svojmu pacientovi liek spolupracujúceho výrobcu, i keď na trhu existuje rovnako účinný liek iného výrobcu, ktorý je lacnejší.

Obrázok 1: Aký dopad môže mať rozhodovanie pod vplyvom konfliktov záujmov?

Ktorá odpoveď je pravdivá? Každá odpoveď môže odrážať reálnu situáciu a pri zachovaní správnych motivácií nemusí viesť k škode. Absolvovanie zahraničnej konferencie aj získanie vzoriek zadarmo sú legitímne spôsoby spolupráce, ak sa nedejú so zámerom osobnej výhody v podobe „dovolenky“ či nekalého zvyšovania zisku. V opačnom prípade si to „odnesie“ ak nie zdravie pacienta, tak jeho peňaženka či štátny rozpočet.

Čo by si mal robiť ako pacient, či môžeš zabrániť vzniku korupčného správania a kde nájdeš potrebné informácie sa dozvieš v nasledujúcej časti.