Menu Zavrieť

Študenti a farmafirmy

Téma konfliktov záujmov pri spolupráci s farmaceutickým priemyslom sa týka aj študentov – predovšetkým študentov lekárskych fakúlt. Interakcie farmaceutického priemyslu so študentmi v našom prostredí nie sú zmapované. Dáta z prieskumu medzi študentmi na amerických medicínskych univerzitách hovoria, že sú bežné (vyhľadateľné  sú aj dáta z  viacerých európskych krajín). Americký medik sa aspoň raz v týždni dostáva do stretu s farmapriemyslom. Čo by ma ako študenta medicíny malo v tomto kontexte zaujímať? Prinášame prehľad kľúčových tém a stručný opis rizík tejto spolupráce v akademickom prostredí.

1.Spolupracuje moja lekárska fakulta/ univerzita s farmaceutickým priemyslom? Získava na výskumné činnosti granty od priemyslu?

Zdroj: Prieskum medzi 459 katedrami lekárskych fakúlt a 15 najväčších nemocníc v USA, 2006, Campbell et al. Percentá vyjadrujú, koľko oslovených potvrdilo, že má tieto väzby s priemyslom. Prieskum neriešil oblasť prijímania darov, obedov a návštevy medicínskych reprezentantov

Ako v tejto tak aj v nasledujúcich otázkach je výzvou, aby si vzdelávacie inštitúcie zachovali správne motivácie a intelektuálnu nezávislosť pri výskume ako aj vzdelávaní budúcej generácie lekárov. K tomu, aby som to vedel vyhodnotiť, potrebujem poznať prítomné riziká.

V posledných desaťročia klesla podpora výskumu z verejných dotácií a rastie podiel firemných dotácií, o ktoré sa bojuje vo vyššej konkurencii. To môže vyústiť do prikrášľovania žiadostí s cieľom zvýšiť šancu získať grant. Snaha zastabilizovať finančnú podporu môže zase vyústiť do využitia grantu, realizácie výskumných aktivít v prospech „očakávaných“ výsledkov sponzora (viď nižšie).

Sú dostupné kritériá, na základe ktorých je možné overiť postup vyhodnotenia žiadostí o grant? Je dostupná zmluva, účel finančnej podpory, v prípade výskumu jeho dizajn?  Sú dostupné informácie o výsledku výskumu, spôsobe využitia získaných prostriedkov?

Fakulty by mali byť transparentné ohľadne finančných záujmoch, ktoré by mohli ovplyvniť ich odborné úsudky a rozhodnutia. To dáva možnosť komukoľvek kriticky vyhodnotiť relevantnosť spolupráce. Zverejňovanie finančných vzťahov sa vyžaduje v rôznych oblastiach lekárskej činnosti vrátane predkladania článkov v časopisoch, žiadostí o granty na výskum a účastí na akreditovaných kurzoch ďalšieho vzdelávania.

2. Spolupracuje môj prednášajúci s farmaceutickým priemyslom? Ako garantuje moja fakulta, že vo vyučovacom procese sú mi sprostredkované nezávislé medicínske poznatky? 

Štandardom v prípade zahraničných lekárskych univerzít sú tzv. politiky konfliktov záujmov. Ide o pravidlá, ktoré špecifikujú, aké vzájomné vzťahy medzi vyučujúcimi (lekármi), ale aj študentmi a reprezentantmi farmapriemyslu sú a nie sú povolené a ako konať v prípadoch konfliktov záujmov. Napr. konzultačná činnosť je povolená pre vedecké, ale nie pre marketingové účely. Zakazuje sa účasť študentov, praktikantov na propagačných či vzdelávacích aktivitách, ktoré sú priamo podporované priemyslom. Odporúča sa, aby súčasťou učebných osnov bola aj téma konfliktov záujmov.

Kľúčovým princípom je však zverejňovanie všetkých vzťahov s farmapriemyslom týkajúcich sa akademických aktivít ako vyučovanie, výskum, praxovanie atď. Tieto informácie majú byť dostupné študentom ako aj praktikantom spolu s údajom o ich povahe, vrátane názvu firmy a terapeutického výrobku a hlavne informácie ako súvisia so vzdelávacími témami.

Odkryť konflikty záujmov nemusí stačiť, niektoré situácie si vyžadujú ich správny manažment. V skratke by sme postup, akým by fakulta mala pristupovať pri znižovaní rizika, že spolupráca s priemyslom ohrozí nezávislosť vzdelávacieho procesu, mohli ilustrovať nasledovne:

  • Regulovať, aké vzťahy, kontakty sú a aké nie sú povolené
  • Zverejňovať informácie o (povolených) vzťahoch, kontaktoch, stretoch
  • Ohodnotiť tieto situácie
  • Ak riziko negatívneho vplyvu existuje, fakulta by mala prijať opatrenie. Podľa povahy veci ide najčastejšie o tieto rozhodnutia:
  1. Zverejnenie konfliktu záujmov postačuje a nevyžaduje sa ďalší manažérsky krok
  2. Pri vyššom riziku sa okrem zverejnenia stanoví aj nejaké obmedzenie až zákaz (vyučujúci môže viesť kurz, ale na konkrétnu tému, ktorá ho stavia do konfliktu záujmov, by mal zabezpečiť iného vyučujúceho)

V tomto kontexte je dôležité poznať nekalú praktiku, a to tzv. ghostwriting. Ide o medicínske štúdie, texty, ktorých autorom je osoba z farmaceutickej firmy, ale ako autor sa uvedie rešpektovaný lekár – akademik, čím si firma zabezpečí kredibilitu či publicitu pre danú štúdiu. Obsah článkov je formulovaný v prospech cieľov farmaceutickej spoločnosti.

3. Stanovuje moja fakulta medze, v rámci ktorých môže farmaceutický priemysel angažovať študentov?

Aj to má byť súčasť politík konfliktov záujmov (viď otázku 2). Za zmysluplné  interakcie s priemyslom z pohľadu ich vzdelávacej hodnoty sa považujú tie, kde vedci zastupujúci priemysel vystupujú na seminároch o stratégiách vývoja liekov, alebo keď medicínski reprezentanti poskytujú školenie k inovatívnym medicínskym prístrojom, ktoré boli nedávno schválené na trhu. Sú však aj názory, že vo všeobecnosti finančné vzťahy s priemyslom neprospievajú poslaniu vzdelávacích inštitúcií takým spôsobom, ktorý by kompenzoval vzniknuté riziká.