Menu Zavrieť

Hromadná pripomienka k novele Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.

Neobmedzujte súťaž ani verejnú kontrolu zákaziek!

Novela pravidiel pre verejné obstarávanie predložená Úradom podpredsedu vlády SR zužuje občanom priestor pre verejnú kontrolu zákaziek a dáva politikom či úradníkom voľné ruky prideliť zákazky vopred vybraným firmám. Tento krok zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu v zákazkách, ktorá je už aj tak pri tendroch vysoká.

Preto navrhujeme, aby sa podlimitné zákazky nevyňali zo zákona a tak sa nezvyšovala úroveň hodnoty, do ktorej možno zadať zákazky bez centrálneho zverejňovania kritérií, súťažných podkladov, zápisníc z vyhodnotenia ponúk či samotných ponúk uchádzačov. Podľa našich odhadov by pri očakávaných objemoch obstarávania navrhovaná novela de facto vyňala z postupov verejného obstarávania rádovo v počte dvetisíc zákaziek v hodnote až jednej miliardy eur ročne[1]Znížená transparentnosť v dostupnosti informácií o týchto zákazkách bude mať kvôli nižšej súťaživosti tendrov negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, inovácie, ale kvôli vyššiemu počtu predražených tendrov aj na verejné financie.

Navrhovaná závažná koncepčná zmena bude mať za následok zníženie záujmu malých a stredných podnikov o obchodné vzťahy s verejným sektorom, keďže im právna úprava nebude zabezpečovať transparentnosť a predvídateľnosť kontraktačného procesu v cieľovom segmente z pohľadu objemov plnenia, ale najmä im nebude dávať legálny nástroj právnej ochrany individuálnych práv u týchto zákaziek.

Tieto pripomienky považujeme za zásadné.

 

Text hromadnej pripomienky:

Podávame pripomienku k  Zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý bol predložený do MPK 10.decembra 2020.

Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/615

 

Navrhujeme tieto zmeny:

 1. K článku I bodu 5 (a ostatné súvisiace body)

Navrhujeme vypustenie plánovaného vyňatia doterajších podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou z tohto zákona.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ nedostatočne zdôvodnil navrhovanú zmenu. Limity pre podlimitné zákazky sa opakovane zvyšovali v ostatných štyroch rokoch, no navrhovateľ v dôvodovej správe neposkytol žiadnu analýzu dopadov týchto zmien na trvanie výberu, konkurenciu uchádzačov, dopad na informovanosť a ďalšie aspekty kľúčové pre kvalitu verejného obstarávania. Doložka vplyvov pre podnikateľské prostredie úplne opomína zvýšené riziko korupcie a nižšej súťaživosti v zákazkách nízkej hodnoty. Zvyšovanie limitov totiž ďalej zúži verejnú kontrolu zákaziek, lebo zverejňované budú len zmluvy ex-post, nie kompletná dokumentácia ako doteraz. Zvýši sa aj riziko vopred dohodnutého výberu uchádzačov a fiktívnej konkurencie. Akékoľvek zvyšovanie limitov by malo byť podmienené centrálnym vyhlasovaním takýchto zákaziek a centrálnym zverejňovaním dokumentácie z výberu.

Jediná verejná štúdia dopadov zvyšovania limitov pri podlimitných zákazkách (čoho extrémnou analógiou je ich zrušenie a de facto zvýšenie limitov na súčasné limity nadlimitných zákaziek) je štúdia Transparency International Slovensko zo septembra 2018.  Pri sledovaní efektov zvýšenia limitov o 20, resp. 30 tisíc eur bolo zistené 7% zvýšenie cien nákupov, skrátenie doby nákupu o jeden týždeň a pokles priemerného počtu uchádzačov zo 4 na troch pri zákazkách, ktoré prešli z režimu podlimitných zákaziek do formy nákupov cez prieskum trhu.

Výrazne poklesla aj transparentnosť, keďže dokumentácia z prieskumov trhu nie je centrálne zverejňovaná tak, ako pri podlimitných zákazkách. Takmer 20% tendrov neboli autori štúdie schopní preveriť do mesiaca od žiadosti o podklady už len preto, lebo obstarávatelia na žiadosť o informácie vôbec nereagovali.

Ak by sa zrušenie tzv. podlimitných zákaziek prejavilo v praxi podobne ako štúdiou skúmané mierne zvýšenie limitov v minulosti, v praxi by to mohlo znamenať predraženie zákaziek (a teda negatívny dopad na verejné financie) zhruba o 50 miliónov eur ročne. Zníženie transparentnosti by sa prejavilo na základe čísel z verejného obstarávanie od roku 2015 rádovo v 1500 zákazkách ročne za zhruba 750 miliónov eur. Pri očakávanom príleve eurofondov z Plánu Obnovy môže ísť o presun do neregulovaného režimu odhadom dvetisíc zákaziek za miliardu eur ročne. Umelé delenie zákaziek v snahe vyhnúť sa prísnejšej regulácii môže tieto sumy zákaziek ešte navýšiť. Navyše, dokumentácia k stovkám týchto tendrov by sa mohla stať pre verejnosť málo dostupnou.

Rizikom pre verejné financie bude aj nárast súdnych sporov pri zákazkách, ktoré neúspešní uchádzači už nebudú môcť vzhľadom na zvýšenie limitov namietať na Úrad pre verejné obstarávanie. Za roky 2018-19 dostal úrad priemerne 40 námietok ročne k podlimitných zákazkám. ÚVO v priemere vyhovie takmer tretine námietok.

Na druhej strane sa dá sa očakávať, že mnohí uchádzači sa na súdy ani neobrátia, čím sa celkovo  sťaží dostupnosť k férovému rozhodovaniu pri procese zadávania verejných zákaziek.
Súvisiaca zmena zák. č. 523/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlách verejnej správy v navrhovanom § 19b  negarantuje transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie ani hospodárnosť ani zďaleka v úrovni dnešného legislatívneho stavu, a to z týchto dôvodov:

 • Pravidlá § 19b sa budú vzťahovať len na nákupy nad hodnotu určenú nariadením vlády. Zákazky pod túto hodnotu budú v režime porovnateľnom s dnešnými zákazkami s nízkou hodnotou. Teda v režime úplnej deregulácie. Navrhovaný „náhradný“ inštitút transparentnosti a hospodárnosti v rozpočtových pravidlách v žiadnom prípade nebude pokrývať dnešný rozsah regulovaných nákupov;
 • V rámci okolitých krajín sa staneme jedinou krajinou, ktorá reguluje pravidlá verejných nákupov až od takto vysokých hodnôt (porovnávaná úprava Českej republiky – 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, Rakúska – a Poľska – USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych);
 • Pre podlimitné zákazky nebudú existovať pravidlá pre opis predmetu zákazky, tak ako je tomu dnes, teda opísať predmet zákazky jasne, jednoznačne, určito a bez priamych alebo nepriamych odkazov na konkrétne riešenia. V praxi to znamená, že nebude možnosť brániť sa nejasne opísanému predmetu plnenia, alebo technickej špecifikácii, v ktorej budú uvedené výrobky od konkrétneho výrobcu;
 • Nebudú existovať pravidlá pre zmeny záväzkov – dodatkovanie kontraktu a ich kontrola. To znamená, že v konečnom dôsledku môže byť dodané niečo úplne iné, než bolo zadané do systému sledovania cien;
 • Navrhovaná právna úprava umožňuje bez väčších komplikácií odchýliť sa od poradia ekonomickej výhodnosti získaných cenových ponúk. Vôbec nie sú upravené pravidlá pre férové hodnotenie ponúk alebo pre multikriteriálne hodnotenie. Objednávateľ si môže vybrať nevýhodnejšiu cenovú ponuku na základe ďalších vlastností ponuky, ktoré vopred neoznámil;
 • Neexistuje možnosť aktívnej obrany uchádzača, okrem podania podnetu na podozrenie z porušenia finančnej disciplíny, ktoré ale nemá žiadne restitučné, ale výhradne sankčné účinky. To znamená, že uchádzač zákazku nezíska, aj keď podá oprávnený podnet;

Pripomienka je zásadná.

 

 1. K článku I bod 12

Navrhujeme nevypustiť povinnosť tzv. dotovaných subjektov, na obstaranie služieb a tovarov,

Odôvodnenie:

Zmena zásadným spôsobom okliešťuje definíciu dotovaného obstarávateľa. Vypustením povinnosti dotovaných subjektov postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní podľa kritéria podielu verejných prostriedkov je v rozpore s princípom zákona sprísňovať dohľad a postupy s rastúcou hodnotou investovaných verejných prostriedkov. Ak ide napríklad o dodanie tovaru za milión eur, a podiel dotácie je 50%, navrhovateľ by upustil od akejkoľvek kontroly procesu zadávania zákazky, hoci ide o sumu 500 tisíc eur, ktorá iným subjektom prikazuje postupovať cez najprísnejšie, nadlimitné postupy. Vytvára to nerovnosť pre zákonom a navádza na špekulatívny prístup.

Pripomienka je zásadná.

 

 1. K článku I bod 27 a bod 29

Navrhujeme dobu archivácie dokumentácie o tendroch ponechať na 10 rokov od oznámenia výsledku súťaže, nie znížiť na 5 rokov ako to navrhuje navrhovateľ.

Odôvodnenie:

Keďže povinná dokumentácia je dnes už prevažne elektronická, a ÚVO navyše poskytuje obstarávateľom bezplatný priestor, náklady archivácie hrajú len minimálnu rolu. Na druhej strane v posledných rokoch opakovane vyvstáva otázka dostupnosti dokumentov pri starších obstarávaniach, ktoré boli kontroverzné, prípadne dodávka služieb trvá aj päť a viac rokov. Berúc do úvahy nedostatočnú a pomalú prácu orgánov činných v trestnom konaní v ostatnom období je z hľadiska verejnej kontroly doba 5 rokov absolútne nedostatočná.

Pripomienka je zásadná.

 

 1. K článku I bod 31

Navrhujeme ponechať povinnosť obstarávateľov zaslať kompletnú dokumentáciu pre ÚVO za účelom kontroly priebehu obstarávania.

Odôvodnenie:

Úrad pre verejné obstarávanie je najkompetentnejší úrad pre kontrolu procesu verejného obstarávania. Ostatné úrady, ktoré by mali stále kompetenciu kontroly, ako Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo financií či obecní kontrolóri nie sú odborne ani kapacitne pripravení prevziať objem práce, ktorí dnes ÚVO vykonáva. Následkom tohto kroku bude opäť zvýšenie rizika korupcie a neefektívneho vynakladania verejných financií.

Pripomienka je zásadná.

 

 1. K článku I bod 53

Navrhujeme ponechať právo ÚVO požiadať o súčinnosť orgány činné v trestnom konaní alebo správcu dane.  

Odôvodnenie:

Machinácie vo verejnom obstarávaní majú z právneho pohľadu interdisciplinárny charakter. Môžu, a aj vznikajú situácie, kedy jeden úkon môže mať za následok spáchanie trestného činu a zároveň porušenie pravidiel verejného obstarávania. ÚVO pomocou tohto oprávnenia má možnosť si overiť informácie potrebné pre vyhodnotenie potreby začať kontrolu ex offo priamo od orgánu činného v trestnom konaní. Prakticky to znamená, že v prípade začatia trestného stíhania vo veci machinácie vo verejnom obstarávaní a medializácie takejto informácie ÚVO môže požiadať orgán činný v trestnom konaní o súčinnosť a nahliadnutím do spisu, zistiť skutočnosti a začať kontrolu.

Kooperácia so správcom dane je podstatná pre overovanie podozrenia na existenciu stretu záujmov alebo pre podozrenie na existenciu dohody narušujúcej súťaž medzi uchádzačmi (bid rigging). Vďaka informáciám od správcu dane sa dajú identifikovať platobné vzťahy, ktoré by jeden alebo druhý závažný spôsob narušenia súťaže indikovali.

Pripomienka je zásadná.

 

V prípade, že hromadnej pripomienke nebude vyhovené, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

 • Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
 • Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu, Staré Grunty 18, Bratislava
 • Peter Kulich, Slovensko.Digital, Staré Grunty 18, Bratislava
 • Peter Goliaš, Inštitút INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
 • Peter Kunder, Aliancia Fair-play, Hubeného 7, 830 05 Bratislava

[1] https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2666/Pr%C3%ADlohy

Sample Petition

Dear SpeakOut! user

This is a sample petition to get you started. Edit it to suit your campaign.

Be sure to go through all the tabs at the top of this page to see the available options.

%%váš podpis%%

2 podpisy

Zdieľať s vašimi priateľmi:

     

Hromadnú pripomienku doteraz podporili:

Najnovšie podpisy
2 Ms. Eduard M. dec 05, 2023
1 Mr. Kristián B. dec 05, 2023

Celkový počet zozbieraných podpisov:  2