Menu Zavrieť

Registrácia na panelovú diskusiu: „Ako zvýšiť odbornosť a nezávislosť regulačných a kontrolných orgánov?“

Registrácia
Súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov): Ako dotknutá osoba udeľujem týmto súhlas so spracúvaním správou a uchovaním osobných údajov podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOU“) občianskemu združeniu Transparency International Slovensko, so sídlom Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SR, IČO: 31817823 (ďalej len „Transparency“) v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, fotografie, audio-vizuálneho alebo audio záznamu. Týmto udelený súhlas sa vzťahuje najmä na účely prípravy podujatia a zasielania noviniek a v prípade audio-vizuálneho a audio záznamu na vyhotovenie a použitie, správu, spracúvanie, uchovanie a zverejnenie (najmä prostredníctvom internetu – internetovej stránky www. transparency.sk, oficiálnej Facebook stránke www.facebook.com/transparencysk/ alebo prostredníctvom iných internetových stránok alebo médií/newsletter, informačná brožúra/) uvedených osobných údajov osobitnej kategórie, pričom spracúvanie týchto údajov sa uskutočňuje pre účely propagácie a komunikácie aktivít organizácie. Súhlas je daný na dobu neurčitú (doplň, či doba určité – koľko – alebo neurčitá). Po období troch rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som bol/bola informovaný/á o svojich právach v zmysle § 28 ZoOU, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, o práve na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, o práve na ich blokovanie, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 ZoOU. Zároveň potvrdzujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a spolu so súhlasom s vyhotovením a použitím osobitnej kategórie osobných údajov boli poskytnuté dobrovoľne.