Menu Zavrieť

O projekte

Prečo štátne firmy?

Štátne firmy, aj napriek objemu finančných prostriedkov, s ktorými hospodária, sú na okraji záujmu verejnosti. V priebehu rokov sa ale stali jedným z najpopulárnejších korupčných nástrojov a aj tzv. Spis Gorila sa rozvíja okolo štátom vlastnených spoločností. Po rokoch privatizácie a deregulácie ešte stále ostávajú desiatky spoločností v rukách štátu či samospráv, pričom viac než 5% zamestnancov Slovenska pracuje v takýchto spoločnostiach. Až traja z piatich najväčších zamestnávateľov v krajine sú vlastnení štátom.

V roku 2012 sme v Transparency International Slovensko uskutočnili prieskum transparentnosti v štátnych firmách a zistili sme, že možnosti kontroly spoločností s majetkovou účasťou štátu sú značne obmedzené. Každá šiesta spoločnosť nemala zverejnené výročné správy, dve tretiny neboli ochotné poskytnúť životopis riaditeľa a drvivá väčšina z nich nezverejňovala na základe akých kritérií sú udeľované neraz mimoriadne vysoké odmeny manažérom. Často lukratívne miesta v štátnych firmách sú obsadzované politicky, pričom odbornosť a bezúhonnosť sú až druhoradými kritériami. Pritom až dve tretiny manažérov v štátnych firmách je vymenených do roka od nástupu novej vlády, čo poukazuje na silnú politizáciu obsadzovania manažérskych pozícií.

V rámci tohto projektu spolupracujeme pod záštitou Sekretariátu Transparency International aj s CEU School of Public Policy na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti, kde sa študenti s našou pomocou a na základe nami zbieraných dát budú usilovať o identifikovanie indikátorov neefektívneho využívania verejných prostriedkov.

Odkiaľ máme dáta?

Usilujeme sa o to, aby v profile každej z firiem mohol používateľ nájsť čo najviac z dostupných informácií o danej spoločnosti. Tie sú získavané viacerými spôsobmi.

Základné informácie o podniku a jeho organizačnej štruktúre sú spracúvané z Obchodného registra spravovanéhoMinisterstvom spravodlivosti a dopĺňané o informácie dostupné vo výročných správach spoločností.

Časť z dát týkajúcich sa finančných ukazovateľov zabezpečuje spoločnosť FinStat Data Services, s. r. o., ktorá je tvorcom portálu finstat.sk a vyvinula a programovala aj túto aplikáciu. Tieto dáta sú čerpané z Obchodného vestníka, zbierky listín a ďalších verejne dostupných zdrojov. Tieto z dát sú ešte dopĺňané o informácie získané pomocou žiadostí o poskytnutie informácií zaslaných v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií a dáta manuálne získané z výročných správ spoločností. Prepojenie dát a realizáciu webovej stránky zabezpečila firma MetaApp s.r.o..

Ak máte záujem o zozbierané dáta v tabuľkovej podobe, v budúcnosti plánujeme možnosť ich stiahnutia priamo zo stránky. Dovtedy nás kontaktujte na nižšie uvedenej mailovej adrese.

Právne informácie

Pri použití dát z tohto projektu, ich reprodukcii, ďalšom spracovaní a tvorbe nových aplikácií z nich Vás žiadame uvádzať tento portál ako zdroj informácií. Akékoľvek zásahy do technického alebo vecného charakteru tohto servera sú výslovne zakázané.

Našli ste chyby? Máte nejaké nápady na rozvoj portálu?

Ak ste na stránke našli chybu v prezentovaných údajoch, grafoch alebo v čomkoľvek, prosím informujte nás na adresu uvedenú nižšie. Ak máte nápady, ktoré by mohli užitočnosť stránky zlepšiť, či už v obsahu prezentovaných dát alebo ich forme tiež sa na nás neváhajte obrátiť.

Kontakt:

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25,
827 18 Bratislava

Tel.: +421 2 5341 7207
e-mail: statnefirmy@transparency.sk

Autorské práva

© Transparency International Slovensko

Autori: Transparency International Slovensko
Technická realizácia: MetaApp s.r.o.

Podmienky licencovania

Educational Community License 1.0.

Toto dielo vrátane softvéru, zdrojového kódu, dokumentov, alebo iných súvisiacich položiek, poskytujú držitelia autorských práv podľa podmienok uvedených v Educational Community License. Nadobudnutím, používaním a / alebo kopírovaním tohto diela, prejavujete súhlas s tým, že ste si prečítali a pochopili podmienky licencie a budete konať v súlade s nimi.

Podmienky Educational Community License:

Povolenie na použitie, kopírovanie, upravovanie, zlučovanie, publikovanie, distribuovanie a sublicencovanie tohto pôvodného diela a jeho dokumentácie, s modifikáciou alebo bez nej, na akýkoľvek účel, bez poplatku pre držiteľa autorských práv, je týmto udelené za predpokladu, že uvediete nasledovné položky vo všetkých ďalších zhotoveninách diela, ich častiach, úpravách alebo derivátoch, ktoré vytvoríte:

  • Plné znenie Educational Community License na mieste viditeľnom pre používateľov odvodených diel alebo derivátov.
  • Oznámenia o všetkom už existujúcom duševnom vlastníctve vrátane súvisiacich podmienok.
  • Oznámenie o akýchkoľvek zmenách alebo úpravách originálneho diela, vrátane dátumu, kedy boli zmeny vykonané.

Akékoľvek zmeny pôvodného diela musia byť distribuované takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s pôvodnou prácou držiteľov autorských práv.

Softvér je poskytovaný bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo vyplývajúcej z kontextu, vrátane obchodných záruk, záruky vhodnosti pre konkrétny účel, neporušovania iných práv a iných záruk. V žiadnom prípade autori alebo držitelia autorských práv nenesú zodpovednosť za škody a nemožno si u nich nárokovať náhrady škôd, ktoré vyplynuli v súvislosti so softvérom a jeho používaním alebo iným nakladaním s ním.

Názov a ochranné známky autorských práv nemožno použiť v reklame ani inak na zabezpečenie publicity v súvislosti s originálom alebo derivátmi bez špecifického predchádzajúceho písomného súhlasu. Nárok na autorské práva pôvodného diela a všetkých súvisiacich dokumentov ostáva bez časového obmedzenia na strane držiteľov autorských práv.