Menu Zavrieť

Spájame ľudí pre lepšie zdravotníctvo

Seminár „Ako hospodári moja nemocnica„, ktorý sa konal minulý týždeň vo štvrtok v Žiline, hostil 24 účastníkov. Stretli sa zdravotnícki tak aj nezdravotnícki pracovníci nemocníc, zástupcovia manažmentu zdravotníckych zariadení, odboru zdravotníctva samosprávneho kraja, ale aj členovia dozorných rád či zamestnanci pôsobiaci v odborových organizáciach.

Medzi účastníkmi rezonovala predovšetkým téma verejného obstarávania, ktorej sa venoval riaditeľ Inštitútu verejného obstarávania, Jaroslav Lexa. Svojim príspevkom narušil negatívne nazeranie na zákon o verejnom obstarávaní, ktorý v očiach mnohých obstarávateľov javí ako komplikácia či prekážka k efektívnemu nakupovaniu. Naopak, ozrejmil ako pripraviť neprestrielné obstarávanie bez obáv, že bude javiť známky diskriminačných parametrov, no zároveň zabezpečí dostatočné možnosti pre účasť kvalitných dodávateľov. Z diskusie vzišla potreba zabezpečenia relevantnej štátnej autority, ktorá by metodicky usmerňovala zdravotnícke zariadenia pri procesnej príprave obstarávania, nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie ako dozorný orgán nemá túto kompetenciu.

Zamyslite sa nad prípadom, kedy ste obišli pravidlá alebo svoje etické princípy.“ Touto úvahou Zuzana Grochalová z TIS otvorila tému etických dilem, ktorým aj naši účastníci môžu čeliť vo svojich pozíciách v zdravotníckom prostredí. Spoločne sme prešli základne princípy, ktoré nás môžu podnietiť k vedomejšiemu rozhodovaniu. Čo je správne? Sú na prvom mieste interné pravidlá alebo moje osobné morálne presvedčenie? Aj tieto otázky si museli klásť účastníci pri riešení modelovej situácie obsadzovania voľného miesta na odbore zdravotníctva samosprávneho kraja.

Čo prináša nový zákon na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti a či je jeho opodstatnenie v zdravotníctve zhrnul Ján Ivančík z TIS. Okrem prechodu agendy na nový úrad dochádza k rozšíreniu ochrany aj na rodinných príslušníkov oznamovateľov, či tých, ktorí informácie uverejnia v médiách.

Otázka, či je v poriadku obed šéfa so zástupcami dodávateľskej, resp. farmaceutickej firmy rozprúdila debatu o prínosoch a rizikách, ale hlavne vnímaní týchto vzťahov samotnými účastníkmi, ale aj zo strany verejnosti. Je teda konflikt záujmov korupcia? Existuje v našich zdravotníckych zariadeniach politika manažmentu konfliktov záujmov? Aj o tom sme spolu s Nikolou Gurgoľovou hovorili v závere seminára.

Program a prednášky diskutujúcich si môžete pozrieť tu:

Program: Ako hospodári moja nemocnica

Jaroslav Lexa: Ako zodpovedne verejne obstarávať (doplníme)

Zuzana Grochalová: Prečo všetci podvádzame a ako sa tomu vyhnúť? O etických dilemách a ako sa v nich rozhodujeme

Ján Ivančík: Jeden hlas môže veľa zmeniť – praktické aspekty chráneného oznamovania nekalých praktík

Nikola Gurgoľová: Konflikty záujmov pri spolupráci lekárov s farmaceutickým priemyslom

Seminár Ako hospodári moja nemocnica bol jedným zo série seminárov, ktoré organizujeme už 15 rokov a ktoré sa tematicky venovali predovšetkým samospráve. Zámerom týchto seminárov bolo podporiť protikorupčný boj, resp. aktivity smerujúce k verejnej kontrole na lokálnej úrovní občianskymi aktivistami – účastníkmi seminárov. Sme radi, že sa nám za posledné tri roky podarilo preniesť ideu aj do ďalších oblastí. Spojili sme tak viac ako 60 ľudí so záujmom o zdravotníctvo či viac ako 20 ľudí pôsobiacich v školstve. Aktuálne pripravujeme podobné podujatie pre novozvolených poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Pozitívnu spätnú väzbu sa budeme snažiť pretaviť do organizácie série ďalších seminárov. Sledujte preto našu webstránku, Facebook alebo sa prihláste k odberaniu newslettera a už čoskoro sa možno na niektorom z podobných seminárov stretneme aj s Vami.

Seminár sa uskutočnil v rámci projektov Posilňovanie občianskej kontroly verejnej správy a Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva.