Menu Zavrieť

Prístup k informáciám

Áno. Na obce a VÚC sa v plnom rozsahu vzťahuje povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle, pokiaľ ho má zriadené. Pokiaľ obec nemá zriadené webové sídlo, posiela zmluvy bezodplatne na zverejnenie do Obchodného vestníka.

V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je obec povinná zverejňovať nie len platné všeobecne záväzné nariadenia, ale aj ich návrhy. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.
Obec je taktiež povinná zverejňovať uznesenia obecného zastupiteľstva, a to v zmysle §5 ods. 8. infozákona.

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám župám, mestám, mestským častiam Bratislavy a Košíc a obciam nariaďuje obdobne ako Národnej rade zverejňovať aj termíny schôdzí zastupiteľstva a zasadnutí komisií a návrh programu rokovania, zápisnice z verejných zasadnutí zastupiteľstva, údaje o dochádzke poslancov na zasadnutiach zastupiteľstva a komisií, ako aj výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva. V prípade žúp, miest a mestských častí musia byť tieto informácie zverejňované aj na ich webovom sídle, pri obciach (dedinách) je minimom úradná tabuľa.

Proti rozhodnutiu obce o nesprístupnení informácie je možné podať opravný prostriedok – odvolanie. Viac informácií získate v sekcii o Infozákone.

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy majú právnické osoby, ktoré boli založené štátnymi orgánmi, obcami, vyššími územnými celkami (tzv. verejné firmy), obmedzenú informačnú povinnosť v zmysle §3 ods. 2 infozákona na päť oblastí informácií, a to o:

  • hospodárení s verejnými prostriedkami;
  • nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce;
  • životnom prostredí;
  • úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia;
  • obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

V zmysle §12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení sú rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, to neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:

  • použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
  • nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.

Áno. V tomto ohľade existuje rozhodovacia prax súdov a to aj na úrovni Ústavného súdu SR, ktorý napr. v rozhodnutí so sp. zn. III. ÚS 451/2014 skonštatoval, že právo nahrávať si zasadnutia obecného zastupiteľstva je súčasťou základného práva získavať a šíriť informácie.

Zmluvy sa zásadne musia zverejňovať celé, pričom prílohy zväčša tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto dokumentov. V zmysle §5a ods. 4 sa nemusia zverejniť: „časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory.“ Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na všeobecné obchodné podmienky, na ktoré je možné odkázať.