Menu Zavrieť

Ako budú obsadzované mestské firmy v Bratislave?

“Výberové konania na riaditeľov mestských podnikov konečne realitou. Od včera sú na stránke mesta a na profesia.sk uverejnené inzeráty na generálnych riaditeľov mestských podnikov. Nebolo jednoduché presadiť jeden z mojich hlavných volebných bodov, ale som rád, že aj za pomoci Transparency Int. sa to podarilo. Stranícke nominácie sú minulosťou, dvere pre profesionalizáciu a odbornosť v mestských podnikoch sú otvorené.” pochválil sa jedenásteho júla na svojej facebookovej stránke primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Transparency International Slovenska (ďalej len „TIS“) bola požiadaná I. Nesrovnalom o pomoc pri nastavovaní pravidiel  výberových konaní na obsadzovanie miest v mestských firmách. K základnému cieľu TIS patrí prinášanie nových a inovatívnych riešení pri správe vecí verejných. Výber vedenia mestských firiem považujeme súčasne za najdôležitejší krok pre skvalitnenie ich služieb a zlepšenie ich hospodárenia. Vypracovali sme preto súbor odporúčaní, ktoré podľa nášho názoru, robili výberový proces dôveryhodným, transparentným a vytvárali sľubný predpoklad pre úspešnú realizáciu výberového konania. Naše odporúčania sme predložili primátorovi Bratislavy I. Nesrovnalovi  a jeho prostredníctvom aj poslancom mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo následne až 40 z 43 hlasov prítomných poslancov schválilo návrh postupu pri obsadzovaní predsedov predstavenstiev mestských firiem. V akej podobe a v akom rozsahu boli naše odporúčania akceptované? Predkladáme stručné porovnanie a vyhodnotenie, čo sa podarilo presadiť a ktoré opatrenie zostávajú zatiaľ nesplnené.

1.       Výberové konania na všetkých členov štatutárnych orgánov mestských firiem

Oproti odporúčanému riešeniu, aby všetky miesta v predstavenstvách mestských firiem boli obsadzované výberovými konaniami, budú týmto spôsobom obsadzované výhradne miesta predsedu predstavenstva. Uvedená funkcia bude spojená s funkciou generálneho riaditeľa podniku, čo hodnotíme pozitívne. Naopak zostávajúce miesta členov predstavenstiev budú nominovať z neposlancov politické kluby v zastupiteľstve. Výsledok je veľmi ťažké predvídať a zhodnotiť, či dokáže jedna osoba v pozícií predsedu predstavenstva účinne presadzovať svoj plán, ak až 6 miest bude obsadzovaných iným spôsobom.

Zhodnotenie: čiastočné splnenie

 

2.      Zverejnenie očakávaného profilu uchádzačov, vyžadovanie profesijných životopisov a Rozvojového plánu mestskej firmy, zabezpečiť dostatočnú otvorenosť

Hodnotíme, že oproti navrhovaným odporúčaniam sú zmeny v tejto oblasti iba okrajové bez významného vplyvu na samotný výberový proces. Uprednostnili by sme napríklad nelimitovanie Rozvojových plánov uchádzačov počtom štyroch strán. Na druhej strane zdôrazňujeme zachovanie záväzku zverejniť životopisy prihlásených uchádzačov a Rozvojových plánov mestských firiem s možnosťou pripomienkovať tieto dokumenty verejnosťou. Toto opatrenie považujeme za veľmi prínosné.

Zhodnotenie: takmer úplné splnenie

3.      Vytvorenie výberovej komisie

Kľúč na zloženie výberovej komisie je otázkou politických dohôd, ktorým zodpovedá aj jej výsledne zloženie. Prizvanie mimovládnych organizácií ako pozorovateľov procesu má význam iba pri zachovaní niektorých opravení v podobe práva vyjadrovať sa, klásť otázky, žiadať doplnenie informácií a podobne.

Zhodnotenie: čiastočné splnenie

4.      Verejná prezentácia, tzv. híring

Na základe vyhodnotenia životopisov, získaných informácií od verejnosti výberová komisia odporučí 3 -5 uchádzačov na jedno miesto predsedu predstavenstva mestskej firmy. Uvedené opatrenie je najvýraznejším prínosom daných výberových opatrení. Veríme, že poskytne dôkladný priestor pre preverenie odborných kapacít uchádzačov a ich Rozvojových plánov.

Zhodnotenie: úplné splnenie

5.      Vykonanie pre-employment screeningu a background check uchádzačov

Ide o postup, ktorý je štandardný v súkromnej sfére a naopak vzdialený verejnému sektoru. Jednoducho, údaje v životopisoch sa overujú a skúmajú sa „väzby“ uchádzačov na podnikateľov alebo rodinných príslušníkov. Existencia konfliktu záujmov neznamená okamžitú diskvalifikáciu kandidáta, je však dôvodom, aby sa nastavili opatrenia na predchádzanie zneužitia postavenia. Podobne ako v iných oblastiach, aj v tomto prípade je výsledok priamo závislý od kvality poskytnutej služby forénznou agentúrou.

Zhodnotenie: úplné splnenie

6.      Rozhodovanie výberovej komisie

Odporúčanie TIS smerovalo iba k nominovaniu užšieho počtu uchádzačov, ktorí mali byť vybraný na základe verejného híringu bezprostredne v zastupiteľstve. Vrátenie procesu späť do výberovej komisie proces odďaľuje, vytvára priestor pre dohody a prednastavuje rozhodnutie zastupiteľstva. Zastupiteľstvo bude následne vyberať iba z jedného kandidáta, ktorého odporučí výberová komisia.

Zhodnotenie: čiastočné splnenie

Ako je zrejmé z vyššie uvedeného porovnania, bola zachovaná veľká väčšina odporúčaní TIS pri obsadzovaní miest v predstavenstvách mestských firiem. Potrebné je tiež zdôrazniť a oceniť, že ide o ojedinelý prípad takéhoto postupu pri výberových konaniach do mestských firiem. Nepodarilo sa na druhej strane rozšíriť túto prax na všetkých členov štatutárnych orgánov. Samotný výberový proces si zachoval kľúčové atribúty transparentnosti a otvorenosti. Jeho úspešnosť však bude závisieť aj od získania si dôvery verejnosti v integritu tohto procesu a teda preukázanie skutočného záujmu obsadiť funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva uchádzačom s integritou a víziou.

Pavel Nechala 

pre Transparency International Slovensko

Publikované dňa 22.07.2015