Menu Zavrieť

Audit transparentnosti otvoril Poštu verejnej kontrole

Slovenská pošta odpredala 223 odpísaných vozidiel jedinému záujemcovi firme Todos Bratislava za 75-tisíc eur bez DPH. Odpredaj odhlasovalo na májovom zasadnutí Komisie pre odpredaj majetku pošty jej sedem členov a všetci prehlásili, že pritom neboli v konflikte záujmov. Tieto i ďalšie podrobnosti o jeho priebehu si môžete preveriť v zápisnici zverejnenej na stránke pošty. V pozvánke na ďalšie zasadnutie nájdete aj to, že „v rámci princípu transparentnosti sa môže zúčastniť aj verejnosť alebo zástupcovia médií.“

Zverejňovanie zápisníc z predaja majetku, ako aj zoznamu prebytočných nehnuteľností na webe patrí k viacerým antikorupčným opatreniam, ktoré na odporúčanie Transparency International Slovensko prijala v uplynulých mesiacoch Slovenská pošta. Odporúčania vyplynuli z Auditu transparentnosti, ktorý vlani v spoločnosti vykonávali experti Transparency a podrobne v ňom popísali aj nedostatky pošty v oblasti verejnej kontroly.

Ako k transparentnosti pristupuje táto štátna spoločnosť nám nie je jedno, keďže ide o jedného z najväčších zamestnávateľov na Slovensku (cez 13 500 pracovníkov) s ročnými tržbami takmer 300 miliónov eur. Pošte sa pritom nevyhýbali ani kauzy, od zlatých padákov pre manažment, cez sponzoring pre schránkami ovládaný hokejový klub Slovan Bratislava až po utajovanie exkluzívnej zmluvy s Poštovou bankou ovládanou skupinou J&T.

Desiatky protransparentných opatrení, ktoré pošta zavádza, samozrejme automaticky nezabezpečia odolnosť voči všetkým korupčným či klientelistickým praktikám. Výrazne sa však vďaka ním zvýši šanca na ich odhalenie a väčšia otvorenosť môže voči takýmto pokušeniam pôsobiť aj preventívne.  Mimochodom, aj zverejnenie spomínanej zmluvy s Poštovou bankou patrilo k jedným z našich odporúčaní, ktoré manažment pošty čiastočne vypočul a dnes do nej môže nahliadnuť každý.

Tu je prehľad niekoľkých ďalších novozavedených opatrení, ktoré v tejto štátnej akciovke zvyšujú verejnú kontrolu:

*Pošta na svojej stránke zverejňuje výsledky výberových konaní zamestnancov a to s informáciami o víťazovi konania, počte uchádzačov i spôsobe zverejnenia výberového konania.

*Obsadzovanie voľných pozícii vyššieho a stredného manažmentu sa väčšmi otvorilo aj pre externých uchádzačov, pošta zrovnoprávnila externých a interných uchádzačov aj pri predaji nepotrebného majetku (automatické zvýhodnenie zamestnanca pošty pri rovnakej ponuke sa nahradilo žrebovaním).

*V sekcii o manažmente spoločnosti sú prístupné profesionálne životopisy vedenia, vrátane riaditeľov sekcií či regionálnych centier.

*Pošta sa zaviazala zverejňovať v elektronickej forme súťažné podklady k verejným obstarávaniam, pripravuje aj prepojenie objednávok s príslušnými zmluvami a súťažami, aby tak bolo ľahšie možné posúdiť ich efektivitu.

*Dostupné sú už na stránke všetky stále platné i ukončené zmluvy z obdobia pred ich povinným zverejňovaním (od roku 2006).

*Online je aj zoznam všetkých subjektov, ktoré sa uchádzali o dar či dotáciu, výška podpory, kritéria, ako aj hodnotiaca tabuľka s bodmi pre jednotlivých žiadateľov. Pribudla aj čierna listina podporených subjektov, ktoré nedodržia pravidlá. Zverejnený je aj zoznam subjektov podporených z 2 percent z daní.

*Pošta začala na stránke zverejňovať časopis, ktorý vydáva pre zamestnancov. Zaviazala sa, že po schválení materiálu v dozornej rade v sekcii pribudne aj podrobná správa o nákladoch na mediálnu politiku, vrátane nákupu externej inzercie či periodík.

*Na webe sú dostupné smernice s presným popisom postupu, podľa ktorého pošta predáva a prenajíma majetok, prijíma zamestnancov či poskytuje dary a dotácie

Samozrejme, stále je čo zlepšovať. Viaceré z našich odporúčaní sú zatiaľ iba vo forme prísľubov, alebo si ich pošta osvojila iba čiastočne či vôbec. Napríklad hospodárske ukazovatele ako obrat, hospodársky výsledok, návratnosť investície, výška prípadných štátnych dotácií, počet zamestnancov, počet klientov, objem vybraných tovarov či rozsah služieb zatiaľ nezverejňuje prehľadne a pravidelne na jednom mieste a verejnosť ich stále musí dolovať z výročných správ, účtovných závierok spoločnosti či z prípadných tlačových správ.

Na stránke pošty nenájdete ani informácie o odmeňovaní a benefitoch manažmentu alebo evidenciu o počte prepustených a pokutovaných zamestnancov a ich etických prešľapoch.

Celkovo sa však otvorenosť Slovenskej pošty voči verejnej kontrole v priebehu posledného roka výrazne zlepšila. Budeme sledovať, či v tomto prístupe vytrvajú a dúfame, že sa stane inšpiráciou aj pre ďalšie štátne, mestské či župné spoločnosti. Ako totiž ukázal náš vlaňajší rebríček transparentnosti verejných firiem v tejto oblasti ešte majú značené rezervy. Celkové skóre transparentnosti verejných firiem dosiahlo iba 38 percent. Ide pritom o veľa, iba 81 verejných firiem z nášho rebríčka hospodári ročne dovedna s 9,5 miliardami eur, čo je suma prevyšujúca polovicu výdavkov štátneho rozpočtu.

Správy z auditu:

Správa z auditu politík Slovenskej pošty, a.s.
Správa z auditu politík Slovenskej pošty, a.s. – II. fáza: Odporúčania

Audit transparentnosti v Slovenskej pošte bol podporený z projektu Zvyšovanie transparentnosti v štátnom vlastnených spoločnostiach financovanom Open Society Institute ako aj sumou 3000 eur z rozpočtu Slovenskej pošty.