Menu Zavrieť

European National Integrity Systems Project

Výskum Systému integrity spravovania v Európe[1] používa metodiku Transparency International zameranú na hodnotenie integrity vybraných inštitúcií v jednotlivých krajinách (National Integrity System Assessment – ďalej len „metodika NIS“). Metodika NIS vychádza z presvedčenia, že etické výzvy vo verejnom sektore a jeho pripravenosť na potieranie korupcie je potrebné skúmať celistvo a v súvislostiach. Podľa tohto prístupu je potrebné zamerať sa pri skúmaní korupcie a možností jej obmedzovania vo verejnom sektore na všetky relevantné piliere, tak ako to naznačuje obrázok nižšie. Výsledky hodnotenia NIS boli zverejnené 23.2.2012, od kedy je zároveň dostupná hodnotiaca správa NIS a jej zhrnutie. Prehľadne spracované výsledky hodnotenia a jednotlivé výskumné správy nájdete na nasledujúcom odkaze:

Medzi relevantné piliere na Slovensku patria:

 1. Parlament (legislatívna moc – NR SR)
 2. Vláda
 3. Prezident
 4. Súdy, Ústavný súd, Najvyšší súd (súdna moc)
 5. Miestna štátna správa
 6. Polícia
 7. Prokuratúra vrátane Špeciálnej prokuratúry
 8. Inštitúcie regulujúce politické strany, ich financovanie a kampane (volebné orgány)
 9. Politické strany
 10. Ombudsman
 11. Občianska spoločnosť
 12. Najvyšší kontrolný úrad
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Kontrola a regulácia poskytovateľov služieb (PMÚ, TÚSR, ÚRSO)
 15. Špecializovaný trestný súd
 16. Médiá
 17. Súkromný podnikateľský sektor (biznis)
 18. Záujmové združenia vykonávajúce kompetencie verejnej moci (advokátska, notárska, exekútorská komora)*
 19. Eurofondy*

*Tieto piliere budú hodnotené nad rámec metodiky NIS.

Cieľom projektu bolo porovnať odolnosť týchto inštitúcií, identifikovať ich nástroje na boj proti korupcii a v nasledujúcom období ich presadzovať.

Vybraný výskumník[2] za pomoci metodiky NIS skúmal integritu a pripravenosť obmedzovať korupčné praktiky vo vybraných slovenských inštitúciách po prvý raz. Slovenský verejný sektor doteraz metodikou NIS nebol skúmaný. Výskum prebiehal od januára do októbra 2011. Hodnotiaca správa NIS bola zverejnená 23.2.2012.

Výsledky výskumu budú pre TIS podkladom pre definovanie ďalších aktivít v rámci projektu (rok 2012) a v rámci ďalšej práce TIS. Pôjde predovšetkým o presadzovanie nevyhnutných zmien smerujúcich k obmedzeniu korupcie na Slovensku.

Poradná skupina NIS

Úlohou poradnje skupiny NIS je poskytnúť spätnú väzbu k výskumu, a to počas dvoch stretnutí. Prvé stretnutie uskutočnilo v marci a druhé je naplánované na mesiac jún. Zloženie poradnej skupiny: Lukáš Fila, Andrej Findor, Milan Galanda, Ján Hrivnák, Jaroslav Ivor, Marek Kalavský, Robert Kičina, Emil Kočiš, Zuzana Mistríková, Pavel Nechala, Pavel Sibyla, Nora Slišková, Daniela Zemanovičová.

Uskutočnené aktivity:

 • 2.3.2011 1. stretnutie poradnej skupiny NIS
 • 6.7.2011 2. stretnutie poradnej skupiny NIS

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs


[1] Evidence-Based Action against Corruption: The European Integrity Systems Project.

[2] Vybraným výskumníkom sa stal Slovak Governance Institute (SGI) – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.