Menu Zavrieť

European National Integrity Systems Project

[:sk]

Výskum Systému integrity spravovania v Európe[1] používa metodiku Transparency International zameranú na hodnotenie integrity vybraných inštitúcií v jednotlivých krajinách (National Integrity System Assessment – ďalej len „metodika NIS“). Metodika NIS vychádza z presvedčenia, že etické výzvy vo verejnom sektore a jeho pripravenosť na potieranie korupcie je potrebné skúmať celistvo a v súvislostiach. Podľa tohto prístupu je potrebné zamerať sa pri skúmaní korupcie a možností jej obmedzovania vo verejnom sektore na všetky relevantné piliere, tak ako to naznačuje obrázok nižšie. Výsledky hodnotenia NIS boli zverejnené 23.2.2012, od kedy je zároveň dostupná hodnotiaca správa NIS a jej zhrnutie. Prehľadne spracované výsledky hodnotenia a jednotlivé výskumné správy nájdete na nasledujúcom odkaze:

Medzi relevantné piliere na Slovensku patria:

 1. Parlament (legislatívna moc – NR SR)
 2. Vláda
 3. Prezident
 4. Súdy, Ústavný súd, Najvyšší súd (súdna moc)
 5. Miestna štátna správa
 6. Polícia
 7. Prokuratúra vrátane Špeciálnej prokuratúry
 8. Inštitúcie regulujúce politické strany, ich financovanie a kampane (volebné orgány)
 9. Politické strany
 10. Ombudsman
 11. Občianska spoločnosť
 12. Najvyšší kontrolný úrad
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Kontrola a regulácia poskytovateľov služieb (PMÚ, TÚSR, ÚRSO)
 15. Špecializovaný trestný súd
 16. Médiá
 17. Súkromný podnikateľský sektor (biznis)
 18. Záujmové združenia vykonávajúce kompetencie verejnej moci (advokátska, notárska, exekútorská komora)*
 19. Eurofondy*

*Tieto piliere budú hodnotené nad rámec metodiky NIS.

Cieľom projektu bolo porovnať odolnosť týchto inštitúcií, identifikovať ich nástroje na boj proti korupcii a v nasledujúcom období ich presadzovať.

Vybraný výskumník[2] za pomoci metodiky NIS skúmal integritu a pripravenosť obmedzovať korupčné praktiky vo vybraných slovenských inštitúciách po prvý raz. Slovenský verejný sektor doteraz metodikou NIS nebol skúmaný. Výskum prebiehal od januára do októbra 2011. Hodnotiaca správa NIS bola zverejnená 23.2.2012.

Výsledky výskumu budú pre TIS podkladom pre definovanie ďalších aktivít v rámci projektu (rok 2012) a v rámci ďalšej práce TIS. Pôjde predovšetkým o presadzovanie nevyhnutných zmien smerujúcich k obmedzeniu korupcie na Slovensku.

Poradná skupina NIS

Úlohou poradnje skupiny NIS je poskytnúť spätnú väzbu k výskumu, a to počas dvoch stretnutí. Prvé stretnutie uskutočnilo v marci a druhé je naplánované na mesiac jún. Zloženie poradnej skupiny: Lukáš Fila, Andrej Findor, Milan Galanda, Ján Hrivnák, Jaroslav Ivor, Marek Kalavský, Robert Kičina, Emil Kočiš, Zuzana Mistríková, Pavel Nechala, Pavel Sibyla, Nora Slišková, Daniela Zemanovičová.

Uskutočnené aktivity:

 • 2.3.2011 1. stretnutie poradnej skupiny NIS
 • 6.7.2011 2. stretnutie poradnej skupiny NIS

[:en]

This project[1] uses the methodology of Transparency International focused on assessment of the chosen institutions and their integrity in particular countries which is called National Integrity System Assessment (NIS methodology). This methodology is based on a TI’s holistic approach which believes that the ethical challenges in public sector and its readiness to fight corruption have to be examined complexly and coherently. The NIS methodology does not seek to offer an in-depth evaluation of each pillar, but rather puts an emphasis on covering all relevant pillars and at assessing their inter-linkages. Therefore, when examining the means to combat corruption in public sector, there is a need to focus on all relevant pillars as is shown in the Picture.

Figure: Pillars of National Integrity System

Source: Transparency International

The relevant pillars in Slovakia are:

 1. Parliament (legislature)
 2. Cabinet (executive)
 3. President
 4. Courts, The Constitutional Court, The Supreme Court (judiciary)
 5. Public sector
 6. Law enforcement (police)
 7. Prosecution (including General and Special Prosecution)
 8. Institution regulating political parties, their financing and campaigns (electoral management body)
 9. Political parties
 10. Ombudsman
 11. Civil society
 12. Audit and regulatory institutions
 13. Control and regulation of service providers
 14. Anti-corruption agency (Specialised Criminal Court)
 15. Media
 16. Business sector
 17. Interest groups securing public services*
 18. EU funds

∗ These pillars will be assessed beyond the NIS methodology framework

The aim of the NIS project is to compare resistance of these institutions and identify their tools to fight corruption.

The chosen researcher (SGI – Slovak Governance Instiute) will examine, using the NIS methodology, the integrity and readiness of chosen Slovak institutions to curb the corruption practises for the first time. Slovak public sector has never been examined by employing the NIS methodology. The time schedule of the project assumes the research duration since January 2011 until October of the same year.

The results of the research will serve as the basis for the definition of further activities within the project (2011-2012) and within the further work of TIS. Predominantly, they will be focused on enforcement of the inevitable changes leading to prevent corruption in Slovakia.

NIS Advisory group

The duty of the NIS advisory group is to provide feedback to the research during the two meetings. First meeting took place in March and the second one June. The constellation of the advisory group is: Juraj Draxler, Lukáš Fila, Andrej Findor, Milan Galanda, Ján Hrivnák, Jaroslav Ivor, Marek Kalavský, Robert Kičina, Emil Kočiš, Zuzana Mistríková, Pavel Nechala, Pavel Sibyla, Nora Slišková, Michal Vašečka, Daniela Zemanovičová.

Activities:

 • 2.3.2011 I. Advisory Group meeting
 • 6.7.2011 II. Advisory Group meeting

 

[:][:sk]

Prevencia a boj proti kriminalite

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov International Visegrad Fund a programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite.

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs[:en]

Prevention of and Fight Against Crime Programme

With financial support from the International Visegrad Fund and Prevention of and Fight Against Crime Programme

European Commission – Directorate-General Justice, Freedom and Security

[:][:sk]


[1] Evidence-Based Action against Corruption: The European Integrity Systems Project.

[2] Vybraným výskumníkom sa stal Slovak Governance Institute (SGI) – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.[:en]


[1] Evidence-Based Action against Corruption: The European Integrity Systems Project.

[2] Vybraným výskumníkom sa stal Slovak Governance Institute (SGI) – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

[:]

[:]