Menu Zavrieť

Pozorovali sme prideľovanie dotácii Ministerstvom obrany (aktualizované)

V priebehu februára 2011 sme boli pozvaní riaditeľom Služobného úradu Ministerstva obrany Petrom Plučinským pozorovať proces rozdeľovania dotácií MO SR podľa zákona 435/2010 Z.z. Ponuku sme akceptovali, keďže sme boli zvedaví ako funguje dotačný proces, v rámci ktorého tento rok prerozdelí MO SR na dotáciách viac ako 600 tisíc euro.

Naša účasť v komisii bola bezodplatná, nemohli sme hlasovať, ale mali sme prístup k všetkým relevantným materiálom.

V priebehu apríla sa uskutočnili zasadnutia všetkých troch dotačných komisií podľa §2 zákona. Pre kolidujúce termíny stretnutí komisií a iné povinnosti zástupca TIS, Matej Kurian, pozoroval iba činnosť komisie rozdeľujúce dotácie na vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity, ochranu kultúrneho dedičstva a podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa §2, článku 1, písmen a) až d).

Nami pozorované zasadnutie dotačnej komisie bolo v zmysle právneho rámca upravujúceho rozdeľovanie dotácií podľa nášho názoru korektné.

Nedokážeme sa vyjadriť k činnosti ostatných komisií, ako aj k procesom predchádzajúcim ich zvolaniu, ktoré sme nepozorovali. Zoznam podporených a nepodporených žiadostí je dostupný na tomto odkaze.

 

MO SR ma však stále, čo zlepšovať – naše postrehy sme spísali a vypracovali Hodnotenie dotačného systému MO SR, ktorého súčasťou je viac ako 20 odporúčaní na zlepšenie.

 

MO SR predovšetkým radíme:

  • Jasne definovať strategické ciele grantovej schémy a jednoznačne alokovať prostriedky pre jednotlivé ciele;
  • Rozšíriť okruh oprávnených žiadateľov o dotácie;
  • Prehodnotiť a explicitne stanoviť váhy kritérií pre posudzovanie predložených projektov;
  • Jasne definovať spôsob alokovania výšky dotácie pre podporené projekty;
  • Zverejňovať v čo najväčšom rozsahu informácie o dotačnom systéme na stránkach MO SR;
  • Zvážiť kontrahovanie administrácie dotačného systému na externý subjekt.


(aktualizácia 4. júla 2011):

Kedže Ministerstvo obrany po viac ako 2 mesiacoch od vydania našich odporúčaní nezverejnilo dokumenty z prideľovania dotácii, predovšetkým však hodnotiace archy, požiadali sme o ich sprístupnenie a zverejňujeme ich my.

Na nasledujúcich odkazoch zverejňujeme v plnom rozsahu celú dokumentáciu napr. kto ako hlasoval za jednotlivé projekty.

Dokumenty k prideľovaniu dotácií na šport, kultúru a historický dedičstvo (podľa §2, článku 1, písmen a) až d))
Dokumenty k prideľovaniu dotácií na poľnohospodárov a ekologickú stabilitu (§2, článku 1, písmen l) až m))
Dokumenty k prideľovaniu na dotácií vedu a výskum (§2, článku 1, písmen e) až k))