Menu Zavrieť

Dohľad nad verejným obstarávaním v ČR a SR

Konferencia o dohľade nad verejnými zákazkami v ČR a SR:
v oboch krajinách sú potrebné systémové zmeny
Tlačová správa Oživení, o.s. a Transparency International Slovensko, 10. september 2013, Brno

Oživení, o.s. a Transparency International Slovensko (TIS) dnes v Brne usporiadajú česko-slovenskú konferenciu o systémoch dohľadu a regulácie verejných zákaziek v oboch krajinách. Na konferencií zaznejú výsledky porovnania systémov v Česku a na Slovensku, názory zainteresovaných strán i zahraničných expertov. Cieľom konferencie je nastolenie širšej odbornej diskusie o žiaducich systémových zmenách, ktoré by zaistili vyššiu efektivitu, objektivitu a odbornosť v rozhodovaní dohľadových a regulačných inštitúcii.

ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) a ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) predstavujú v oboch krajinách vplyvné štátne kontrolné inštitúcie, ktoré dohliadajú na regulárnosť verejných súťaží o zákazky v hodnote stoviek miliárd českých korún, či miliónov eur ročne. Vzhľadom na ich význam a postavenie, je prirodzené, že musia čeliť rôznym vplyvom záujmových skupín zo súkromného, ale aj verejného sektora, ktoré systematicky ťažia z porušovania pravidiel. Preto je žiadúce aplikovať dostatočné množstvo poistiek, ktoré by zaistili, že ich výkon dohľadu bude účinný, nestranný a profesionálny.

Našou spoločnou analýzou, založenou na odporúčaniach OECD, sme identifikovali niekoľko hlavných medzier v postavení a činnosti dohľadových a regulačných inštitúcií.

  • nízke záruky nestrannosti a profesionality vedenia ÚVO a ÚOHS: Vedenie nebýva nominované na základe otvoreného výberového konania s jasnými požiadavkami na odbornosť, nestrannosť a integritu kandidátov. V ČR je problém prehĺbený monokratickým spôsobom riadenia ÚOHS v osobe predsedu, ktorý dostatočne negarantuje nezávislosť pri riadení ÚOHS.
  • prílišná dĺžka správneho konania: ÚVO ani ÚOHS tak nemôžu zaručiť, že práva poškodených budú včas vymožiteľné, aby sa čo najrýchlejšie eliminovali škody spôsobené porušovaním súťažných pravidiel. Podľa nášho prieskumu je situácia horšia v ČR, kde u väčšiny respondentov presiahla dĺžka konania 60 pracovných dní.
  • nesystematická vlastná kontrolná činnosť orgánov dohľadu: nie sú spracované plány vlastnej kontrolnej činnosti, vlastná kontrola taktiež nie je žiadnym spôsobom vyhodnocovaná. V ČR vlastná kontrolná iniciatíva ÚOHS v posledných rokoch neprebieha vôbec. Taktiež nedochádza k vyhodnocovaniu účinnosti kontrolných postupov. Rezervy sme identifikovali tiež v transparentnosti kontroly.
  • nedostatočná metodická podpora zadávateľov zákaziek: Metodické pokyny a stanoviská k verejným zákazkám sa veľmi úzko orientujú iba na problematiku výkladu zákona o verejných zákazkách. Neposkytujú tak zadávateľom širšie nákupné zručnosti, ktoré by zaručovali efektivitu, účelnosť a hospodárnosť verejných výdajov alokovaných na verené zákazky.
  • Nedostatočné vyhodnocovanie systémov verejných zákaziek a výkonnosti orgánov dohľadu: Verejne sú k dispozícii iba základné údaje o trhu verejných zákaziek, chýbajú ale komplexnejšie vyhodnocovania účinnosti jednotlivých súťažných procedúr, vrátane ich dopadu na realizáciu verejných zákaziek a ich konečné parametre. Taktiež chýba pravidelné vyhodnocovanie efektivity práce orgánov dohľadu. Zvlášť v SR chýbajú ucelenejšie analytické hodnotenia trhu s verejnými zákazkami.

Oživení a TIS sa budú usilovať o systémovú reformu oboch orgánov dohľadu, najmä v kontexte plánovaných zmien v národných legislatívach členských štátov EÚ daných transpozíciou chystanej smernice EÚ k zavádzaniu verejných zákaziek. Všetky informácie k uvedenej problematike sú dostupné na:

Za Oživení, o. s.: Martin Kameník, martin.kamenik@oziveni.cz, tel: + 420 776 230 779
Za Transparency International Slovensko: Gabriel Šípoš, sipos@transparency.sk,

Projekt vznikol vďaka podpore Siemens Integrity Initiative