Menu Zavrieť

Prievidza má ambíciu stať sa viac transparentným mestom

Mesto Prievidza v spolupráci s Transparency International Slovensko od septembra 2010 spolupracuje na tvorbe protikorupčnej stratégie v meste Prievidza. V slovenských podmienkach ide po meste Martin o druhú výraznejšiu snahu miestnej samosprávy systémovo obmedzovať korupciu a posilniť transparentnosť.

TIS tak v nasledujúcich mesiacoch uskutoční audit vybraných politík mesta, a následne pripraví a navrhne mestu Prievidza komplexný balík protikorupčných opatrení. Predpokladáme, že po príprave a návrhu balíčka protikorupčných opatrení zo strany TIS bude nasledovať jeho zavedenie do praxe samotným mestom Prievidza.

V súčasnosti prebieha vyššie uvedený audit, ktorého cieľom je diagnostikovať existujúci stav transparentnosti, otvorenosti a kvality protikorupčných mechanizmov v politikách mesta Prievidza. Audit sa týka 18 politík mesta, ktorého predmetom sú oblasti ako predaj a prenájom majetku, obsadzovanie voľných miest a postov, verejné obstarávanie, prístup k informáciám o fungovaní samosprávy, etika volených predstaviteľov a zamestnancov mesta, transparentné územné plánovanie, dotačná politika mesta, prideľovanie bytov a iné. TIS predpokladá ukončenie auditu v mesiaci november 2010, pričom Správa z auditu bude prezentovaná širokej verejnosti.

Obdobný projekt prebiehal od júla 2008 v meste Martin, ktorý sa tak stal  vlajkovou loďou medzi samosprávami v boji proti korupcii. Zavŕšením projektu v apríli 2009 bolo prijatie balíčka protikorupčných opatrení na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré mesto Martin postupne zaviedlo do praxe.

Zavedenie vyššie uvedených opatrení viedlo k ujasneniu a sprehľadneniu postupov a výsledkov rozhodovania mesta ako aj k výraznej úspore verejných financií mesta. Už len spustením elektronických aukcií ušetrilo mesto Martin 25-30% predpokladaných výdajov. Spomedzi ďalších opatrení, ktoré mesto zaviedlo, možno spomenúť zriadenie funkcie splnomocnenca pre etiku, zavedenie nových pravidiel pre prideľovanie dotácií, ďalej stransparentnenie procesu prideľovania bytov, zjednodušenie kontroly prijímania zamestnancov, mestského rozpočtu, investícií, faktúr či zmlúv verejnosťou.

Na základe výsledkov prieskumu verejnej mienky v meste Martin hodnotí viac ako polovica respondentov, ktorým je známy projekt Transparentné mesto, pozitívne a považuje ho za užitočnú vec.  Prieskum agentúry MVK pre TIS sa uskutočnil v auguste 2010 na vzorke 200 respondentov.

Balíček protikorupčných opatrení sa tak aj v meste Prievidza môže stať  liekom na korupciu, ako aj napomôcť zmierniť dopady hospodárskej krízy na rozpočet samosprávy.