Menu Zavrieť

Primátor Nesrovnal odhalil o plytvaní až príliš

Vlaňajší audit v Dopravnom podniku a firme Odvoz a likvidácia odpadu odhalil podľa bratislavského primátora Iva Nesrovnala miliónové plytvania. Na detaily však podľa neho verejnosť nemá právo, lebo by mohli poškodiť meno firmy. 

Keď sa súčasný bratislavský primátor Ivo Nesrovnal (nezávislý) pred necelými dvomi rokmi ujal funkcie, medzi jeho najhlasnejšie oznamované priority patrili aj vyššia otvorenosť a transparentnejšie fungovanie mestských podnikov. Firmy kritizoval, že sa správajú akoby s mestom „nemali nič spoločné“, v Dopravnom podniku a v OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) ohlásil vlani v marci hĺbkový audit a v júni presadil Zásady spolupráce hlavného mesta s obchodnými spoločnosťami, ktoré zavádzajú v podnikoch výberové konania a hlásajú aj celkové „zvýšenie transparentnosti a povinnosti zverejňovania informácií“.

Jeho zámery možno len pochváliť, viaceré bratislavské mestské podniky boli dlhodobo kritizované pre škandály, neefektívne nákupy, zatĺkanie či politické a neodborné nominácie. Tieto firmy pritom hospodária s obrovskými sumami z verejných zdrojov, len tržby a výnosy troch najväčších (DPB, OLO a Bratislavská vodárenská spoločnosť) dosiahli v roku 2015 vyše 227 miliónov eur. Pre porovnanie, celý rozpočet hlavného mesta na tento rok predstavuje 280 miliónov eur.

V praxi to však s primátorovými zámermi zrejme nebude také horúce. Nesrovnal síce vlani oslovil aj Transparency International Slovensko, aby magistrátu pomohla navrhnúť čo najotvorenejšie a najdôveryhodnejšie pravidlá pre výberové konania manažmentu podnikov, primátor ani poslanci sa však nimi dôsledne neriadili a celý proces bol spochybnený.

Hoci vlaňajší výber riaditeľov štyroch mestských firiem (DPB, OLO, BVS a Metro) mal oproti dovtedy zaužívaným politickým nomináciám aj výrazné pozitíva (napríklad verejné vypočutie kandidátov), Transparency poslancov vyzvala, aby podporu pre sporne vybratých víťazov zvážili.

Hra na tajomstvá

Pochybný prístup k transparentnosti prejavuje bratislavský magistrát aj pri spomínanom audite zmluvných vzťahov DPB a OLO, ktorý si vlani objednal od spoločnosti Deloitte za vyše 51-tisíc eur. Hoci audit odhalil podľa Nesrovnala „obrovské plytvanie peňazí“, o konkrétne zistenia sa s verejnosťou podelil len stroho a plné znenie samotného auditu odmieta zverejniť.

Podľa vyjadrení primátora spred roka pritom nejde o žiadnu suchú analýzu, ale o konkrétne zistenia, prečo bývalí riaditelia podnikov Ľubomír Belfi (DPB) a Roman Achimský (OLO) nemohli vo funkciách pokračovať ďalej.

Na základe auditu magistrát len v prípade Dopravného podniku vyčíslil ročné straty na takmer 5 miliónov eur. Tie mal podnik vyrobiť napríklad neefektívnym vymáhaním pokút, premrštenými cenami za čistenie vozidiel, predraženými nákupmi elektriny a pohonných hmôt, nezmyselným poistením manažérov, akceptovaním nevýhodných úrokov z úverov či prispôsobením podmienok súťaže pre víťaza tendra na strážnu službu.

Transparency preto o sprístupnenie auditu požiadala už vlani v októbri, k jeho celému zneniu sme sa však nedostali ani po vyše 11 mesiacoch. Magistrát nám najprv odpovedal iba emailom, že audit nesprístupní, bez toho, aby o tom vydal riadne zákonom vyžadované rozhodnutie.

Neskôr našu žiadosť štyrikrát zamietol z najrôznejších dôvodov. Skúšal ochranu autorského diela aj obchodného tajomstva, takéto utajenie celého auditu však v tomto prípade nepripadá do úvahy, keďže bol vypracovaný za verejné prostriedky. Potrebu takejto ochrany navyše zdôvodňoval absolútne nedostatočne len tým, že audítorská spoločnosť ani samotné mestské firmy si zverejnenie auditu neželajú.

Ochranca dobrej povesti

Po sérií odvolaní nám napokon magistrát v máji časti auditu sprístupnil, vypustil však pasáž s odporúčaniami audítorov pre Dopravný podnik a v časti týkajúcej sa OLO vybielil takmer všetky konkrétne sumy. Pri zdôvodnení týchto obmedzení vyrukoval vskutku s originálnymi dôvodmi.

V prípade Dopravného podniku by vraj kompletným sprístupnení auditu mohlo dôjsť „k subjektívnemu výkladu o hospodárení spoločnosti, čím by došlo k narušeniu ochrany dobrej povesti právnickej osoby.“ Zverejnenie súm z verejných obstarávaní a zmlúv OLO by zas „mohlo deformovať súťaž a znamenať budúce navýšenie cien“.

Tieto argumenty pritom nemajú žiadnu oporu v zákone. Úlohou magistrátu nie je pôsobiť ako cenzor zverejňovaných dokumentov za účelom preventívnej ochrany povesti DPB. Inak povedané, magistrát nemôže odmietnuť sprístupnenie informácie len z obavy, že niekto možno niečo nejak pochopí. Ak by k poškodeniu povesti predsa len došlo, zodpovedať musí niesť ten, kto ju spôsobil.

Utajovanie súm pri nákupoch v OLO je zas v príkrom rozpore s celým systémom obstarávania. Nie nadarmo sa už roky vo Vestníku verejného obstarávania zverejňujú aj ponuky všetkých uchádzačov. Ak by bolo utajovanie cien v štýle OLO prijateľné, akceptovali by sme stav, pri ktorom by verejnosť výhodnosť zákaziek z verejných zdrojov nemala šancu posúdiť.  Jasné nie je ani to, prečo by zverejnené sumy museli viesť k navýšeniu a nie aj k zníženiu cien.

Znefunkčnený infozákon

Znepokojujúca na celom prístupe magistrátu je aj jeho snaha o znefunkčnenie infozákona. Magistrát totiž už štyrikrát rozhodol o nesprístupnení informácií a po našom odvolaní primátor vec vždy znovu vrátil na nové prejednanie. Dnes čakáme na piate obdobné rozhodnutie. Mesto tak môže pokračovať donekonečna, čím znemožňuje podanie žaloby na súd, ktorý jediný by mu mohol sprístupnenie auditu nariadiť.

Hoci na Slovensku nie je isté ani to. V podobnom prípade Najvyšší súd vlani na jeseň rozhodol, že Mesto Trenčín musí občianskym aktivistom poskytnúť právny audit posudzujúci nevýhodné zmluvy radnice z minulosti. Vynaliezavosť niektorých samospráv však nemá hranice a Trenčín po verdikte oznámil, že správu aj tak sprístupniť nemôže, lebo ju predal naspäť advokátskej kancelári a teda ju už nevlastní.

V prípade chýbajúcich častí bratislavského auditu sa môžeme len domnievať, čo také audítori Deloitte za verejné peniaze konštatovali, že sa magistrát obáva poškodenia dobrej povesti mestskej firmy.

Zarážajúce je aj to, že kým vlani pred výberom nových šéfov mestských podnikov Nesrovnal  na základe výsledkov auditu rozprával o obrovskom plytvaní, o tom, ako sa so šafárením porátalo nové vedenie firiem, už mlčí.

Transparency si preto na základe sprístupnených častí auditu vyžiadala od DPB a OLO odpovede o prijatých opatreniach. Niektoré z nich vám prinášame v tabuľkách na konci článku.

Primátora Nesrovnala hnevá, ak opozícia, ale aj Transparency kritizujú prevedenie jedného z jeho kľúčových sľubov, ktorým mali byť férové výberové konania na šéfov mestských firiem. Pri prístupe, aký magistrát, ale i samotné firmy predvádzajú s utajovaním auditu sa ale nemôže diviť, ak jeho sľuby o väčšej transparentnosti mestských firiem budú mnohí z nás považovať iba za rečičky.

Dopravný podnik Bratislava

Výhrada Deloitte (jún 2015) Odpoveď DPB (september 2016)
1. DPB nakupuje pohonné hmoty draho. Ceny sa zatiaľ nezmenili, sú výsledkom vtedajšieho verejného obstarávania, DPB však pripravuje nové obstarávanie.
2. Náklady na čistenie jedného vozidla v DPB sú takmer 3-násobne vyššie ako v iných dopravných podnikoch. Cena je výsledkom verejného obstarávania a v danom čase predstavovala pre DPB ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Do úvahy treba vziať aj odlišnú cenu práce v Bratislave.
3. Štvorročné zmluvné obdobie pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb so spoločnosťou Orange je príliš dlhé a ceny tak nereflektujú tendenciu poklesu cien na telekomunikačnom trhu. Dodatkom z augusta 2016 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb došlo k významnému zníženiu cien za telekomunikačné služby. Úspory DPB nekonkretizoval.
4. Ak by DPB zrealizoval výberové konanie na celý balík poistných produktov za poistné vozidiel, majetku či zodpovednosti za škodu, mohol by získať výhodnejšie podmienky. Výberové konanie nebolo realizované, pretože na základe prieskumu trhu poisťovne DPB nedokázali poskytnúť výhodnejšie podmienky poistenia.
5. DPB platí manažérom poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú by mohli spôsobiť pri eurofondových projektoch zbytočne, pretože na manažovanie týchto projektov využíva externú firmu. Po vypršaní zmluvy ju už DPB neobnovil.
6. Vymáhanie pohľadávok z cestovného prostredníctvom advokátskych kancelárií a súdnych exekútorov je neefektívne, výhodnejšie by bolo aspoň nové pohľadávky odpredávať. Od 01.07.2016 si novo vzniknuté pohľadávky z cestovného vymáha DPB interne s tým, že v dohľadnej dobe DPB hodlá tieto pohľadávky vymáhať prostredníctvom inkasných spoločností a následne ich v balíkoch odpredávať.
7. Výška úrokov splácaná za leasing autobusov nereflektuje výrazný pokles úrokových sadzieb na trhu. DPB refinancoval staré úvery novým úverom od inej banky pri výhodnejšej úrokovej sadzbe.

Odvoz a likvidácia odpadu

Výhrada Deloitte (jún 2015) Odpoveď OLO (september 2016)
1. Spoločnosť OLO v procese verejného obstarávania nerešpektuje vlastnú záväznú normu a zhruba v polovici prípadov obišla povinnosť uskutočniť verejné obstarávanie a nezverejnila ani súťažné podklady. OLO prijalo novú záväznú normu o obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, ktorá stanovuje podrobné postupy obstarávateľa. Bez dodržania príslušného postupu už nie je možné uzatvoriť žiadnu novú zmluvu.
2. Na odber, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov OLO nevypísalo verejné obstarávanie, hoci malo a ceny tak nemusia byť trhové. Spoločnosť vyhlásila nové obstarávanie, no výhodnejšie ponuky sa zatiaľ nepodarilo získať. OLO pripraví ďalšie obstarávacie konanie.
3. OLO platilo neziskovej organizácii Domov sv. Jána z Boha za zabezpečenie dobrovoľníkov na triedenie odpadu a odstraňovanie znečistenia viac, ako by stáli bežní brigádnici. Zmluva bola ukončená dňom vlani v júni, ešte za bývalého vedenia spoločnosti. V súčasnosti triedenie odpadu zabezpečujú kmeňoví zamestnanci OLO.
4. Zmluvné ceny za telefonické poradenstvo v oblasti personálneho a právneho poradenstva od spoločnosti SolidGroup, s.r.o. sa javia ako nehospodárne. OLO platí aj za vypracovanie inertných smerníc a poskytnutie firemných tréningov, ktoré nie sú v zmluve  nijako definované. Po nástupe nového generálneho riaditeľa bola zmluva so spoločnosťou SolidGroup, s.r.o. vypovedaná a ukončená dňom 31.03.2016.
5. Ak by OLO kupovalo energie pre všetky odberné miesta a oba typy energií od jedného dodávateľa mohlo by dôjsť k úspore. Plyn pre rok 2016 nakúpila OLO na „komoditnej burze“ za cenu o 58,31% nižšiu ako malo zazmluvnené predchádzajúce vedenie spoločnosti v roku 2015. Od roku 2017 sa OLO zapojí do centrálneho verejného obstarávania pod gesciou Hlavného mesta SR Bratislavy.
6. Výška úrokov splácaných Dexia banke za poskytnutý úver sú aktuálne významne nad úrovňou trhu. Nakoľko nie je pri refinancovaní úveru možné obísť zmluvnú pokutu, nie je ekonomicky efektívne uskutočniť predčasné splatenie skôr, než je deň splatnosti dohodnutý v úverovej zmluve (01.01.20017).
7. Klauzula o zmluvnej pokute za neodobraté pohonné hmoty v zmluve na dodanie minerálnych olejov so spoločnosťou OMV Slovensko zhoršuje výhodnosť tejto zmluvy. Deloitte odporúča zvážiť pristúpenie k výhodnejšej zmluve DPB, ako aj zavedenie klauzuly o tom, že zmluva by mohla byť vypovedaná, ak by iný dodávateľ ponúkol výhodnejšie cenové podmienky. Možnosť zabezpečenia spoločného postupu s DPB pri obstarávaní pohonných hmôt sa pripravuje.
8. Úrokovú sadzbu pri leasingu na nákladné vozidlá a nadstavby od spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. sa javí nevýhodná. Spoločnosti sa podarilo dosiahnuť zníženie pôvodného leasingového úroku z 3,15% na úroveň 2,75%.

Michal Piško

Ak chcete, aby sme hospodárenie samospráv a ich firiem mohli účinne kontrolovať aj naďalej,podporte nás prosím aj finančne. Ďakujeme!