Menu Zavrieť

Transparency: Infozákon treba posilniť, nie oslabiť

Transparency International Slovensko (TIS) sa pripája ku sklamaniu združenia VIA IURIS z pripomienok viacerých štátnych úradov, ktoré môžu výrazne znefunkčniť zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Desaťročná skúsenosť platnosti zákona ukazuje, že občania stále nemajú adekvátny prístup k informáciám o práci štátnych úradov či o prideľovaní verejných prostriedkov. Namiesto oslabenia treba zákon práveže posilniť.

TIS oceňuje prácu samotného predkladateľa Ministerstva spravodlivosti na zlepšení účinnosti infozákona v návrhu novely, ktorá nedávno prešla pripomienkovým konaním. Jeho prijatím by sa zúžil priestor na odmietnutie poskytovania informácií kvôli obchodnému tajomstvu, keďže už by nestačilo ho tak jednoducho nazvať zmluvnými stranami, ale aj preukázať jeho podstatné znaky. Úrady by už nemohli odmietnuť infožiadosť poukázaním na nutnosť vytvárať novú informáciu, ak by požadované dáta boli súčasťou ich databáz, čo mnohé úrady aj zneužívali. A v návrhu je použitá aj extenzívna definícia pojmu informácia.

Navrhnuté znenie sa však podľa názoru TIS dá ďalej vylepšiť. Transparency preto predložila do pripomienkového konania 17 konkrétnych návrhov. Medzi štyri kľúčové oblasti patria:

1. Rozšíriť okruh osôb povinných poskytovať informácie aj na akciové spoločnosti vlastnené štátom. Tieto firmy narábajú s miliardami, ale po sprísňovaní kontroly štátnych úradov sa korupčné tlaky presúvajú práve na ne. Tiež neuplatňovať ochranu osobných údajov na poberateľov nenárokovateľných dotácií od štátu. Mnohé mestá napríklad nesprístupňujú zoznamy držiteľov mestských sociálnych bytov, prenajímateľov obecných pozemkov či prijímateľov selektívnej sociálnej podpory.

2.  Kreovať dozorný orgán nad dodržiavaním zákona. Dlhé, pre občana ťažko dostupné a drahé súdne konanie je vždy víťazstvom toho, kto má informácie poskytnúť. Dĺžka súdneho konania zabezpečuje neaktuálnosť požadovanej informácie. Režim sprístupňovania informácii potrebuje rýchlejší a zjednocujúci prístup tak pre úrady ako aj pre občanov. Slovenska republika je v Európe skôr výnimkou, ak nemá zriadený dozorný orgán nad infozákonom.

3. Rozšíriť okruh osôb povinne zverejňujúcich zmluvy v centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj na mestá a obce a nimi zriadené právnické osoby. Tie momentálne nemusia zmluvy centrálne zverejňovať, čo výrazne oslabuje možnosť zmluvy porovnávať a zužovať priestor pre nevýhodné či nevypovedateľné zmluvy. Zároveň pre obce zaviesť povinnosť mať webovú stránku. Máme za to, že uvedená povinnosť je v záujme širokej verejnosti, nakoľko „skladanie účtov“ držiteľmi verejnej moci je základným prvkom výkonu demokracie. Zriadenie webového sídla je predpokladom pre efektívnu komunikáciu s občanmi.

4. Zaviesť sprístupnenie informácií v elektronickej forme ako minimum. Mnohé štátne úrady zneužívajú klauzulu infozákona, že v prípade nedohode so žiadateľom o forme sprístupnenia informácie ju môžu ponúknuť „k nahliadnutiu.“ To výrazne sťažuje a praxi aj eliminuje prístup k informáciám žiadateľom mimo Bratislavy.

Kompletný zoznam pripomienok TIS je zverejnený na stránke www.transparency.sk

 

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency International Slovensko

Pavel Nechala, právnik spolupracujúci s TIS