Menu Zavrieť

Pokles verejných súťaží a nárast používania užších súťaží bráni transparentnosti a efektívnosti verejného obstarávania na Slovensku

Verejný sektor dal v roku 2009 5,151 mld. EURO (155,2 mld. Sk) na nákup tovarov, služieb a stavebných prác. Časť z uvedených prostriedkov sa použila v režime zákona o verejnom obstarávaní, časť mimo neho (ide hlavne o zákazky s nízkou hodnotou a zákazky súvisiace s armádou a utajovanými skutočnosťami). V  roku 2009 tak došlo k nárastu objemu verejných zdrojov  používaných v režime zákona o verejnom obstarávaní, kedy medziročný nárast je približne 20% v bežných cenách. Poukazuje to na značnú fiškálnu expanziu. Domnievame sa, že primárnym dôvodom danej expanzie je volebný cyklus, a teda fakt, že išlo o obdobie pred parlamentnými voľbami.

Keďže ide o pomerne veľkú časť verejných financií a verejné obstarávanie je podľa prieskumov verejnej mienky citlivé na korupčné praktiky, TIS sa pozrela na to, ako transparentne sa v danom roku postupovalo pri alokácii verejných zákaziek a analyzovala transparentnosť trhu nákupov tovarov, služieb a stavebných prác vo verejnom sektore. Vychádzali sme zo štatistík, ktoré pripravuje Úrad pre verejné obstarávanie, a to predovšetkým z Informácie o celkovom štatistickom vyhodnotení procesu verejného obstarávania za jednotlivé roky (www.uvo.gov.sk).

 

Hlavné zistenia sú nasledovné:

1. V porovnaní s rokom 2008 došlo k poklesu používania verejných súťaží

V roku 2008 sa uvedeným postupom alokovalo 52% všetkých prostriedkov používaných na daný účel, v roku 2009 len 38%. Tento výrazný pokles sa dá interpretovať predovšetkým podstatne väčším používaním užších súťaží.  Z hľadiska používaných postupov ide o posun negatívnym smerom a vytvára sa tak znova väčší priestor pre korupčné praktiky vo verejnom obstarávaní a nižšiu efektívnosť. Výskumy  realizované v tejto oblasti[1] totiž naznačujú, že len otvorená súťaž dokáže prilákať väčší počet záujemcov o príslušnú zákazku a nepriamo aj tlak na vyššiu transparentnosť. Užšia súťaž totiž  prináša v dôsledku svojej dvojkolovosti obmedzenia týkajúce sa voľného prístupu konkurencie do súťaže. Jej použitie má zmysel len v situáciách, keď je ponuková strana veľmi početná. To však určite nie je prípad Slovenska, kde sa priemerný počet predložených ponúk do súťaže pohybuje okolo dvoch.

2. Pri nadlimitných obstarávaniach sa využívajú rokovacie konania bez zverejnenia

Pri nadlimitných zákazkách sa použili rôzne postupy, pričom z hľadiska transparentnosti je problematické hlavne použitie rokovacieho konania bez zverejnenia, ktoré bolo  realizované celkovo 164 krát. Vzhľadom k tomu, že ide o typ postupu, ktorý má byť používaný vo výnimočných situáciách, ide o relatívne vysoké číslo a to aj v porovnaní s verejnými súťažami (357 prípadov) a užšími súťažami (49 prípadov). Uvedený stav hodnotíme negatívne.

 

Vzhľadom na uvedené TIS odporúča, aby:

–                každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinne zaviedol elektronické aukcie na obstarávanie tovarov a služieb, pričom pri stanovovaní maximálnej ceny by mal vychádzať z referenčných cien definovaných ako trhové ceny zistené na základe trhového prieskumu. Zároveň je potrebný podporný centrálny web portál informujúci o realizovaní elektronických aukcii vo verejnom sektore na Slovensku.

–                pre uzatváranie koncesii na služby a koncesie na práce platili tie isté finančné limity ako pri uzatváraní verejných zákaziek, s čím súvisí aj používanie stanovených postupov podľa finančných limitov.

–                sa zrušila kategória neprioritných služieb a teda pre obstarávanie všetkých služieb budú platiť jednotné pravidlá.

–                do zákona o verejnom obstarávaní a zákonov súvisiacich s kontrolou sa zaviedla povinnosť posudzovať výsledok verejného obstarávania podľa zákonnosti v kombinácii s dosiahnutým výsledkom.

–                sa zákonom o verejnom obstarávaní posilnili súťažné aspekty rokovacieho konania bez zverejnenia a so zverejnením.

–             sa umožnilo obstarávať autorské práva tak, aby sa zabezpečilo dodržanie princípu transparentnosti, súťaživosti a efektívnosti verejného obstarávania

–             sa zlepšila kontrola verejného obstarávania sledujúca princípy transparentnosti, efektívnosti a hospodárnosti zo strany Finančnej správy MF SR, NKÚ SR a ÚVO.

 

Emília Sičáková-Beblavá

Jan Pavel

 

Celé znenie  analýzy Hodnotenie miery transparentnosti na trhu verejného obstarávania v roku 2009 a trendy v danej oblasti[1] Pozri napríklad  https://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/Ako-ovplyvnuje-pocet-uchadzacov-o-verejnu-zakazku-cenu-verejnej-zakazky.pdf.