Menu Zavrieť

Whistleblowing predstavuje alternatívu oproti mlčaniu o nekalých praktikách, ktoré sa dejú v našom okolí. Oznámenia z vnútra organizácií predstavujú najefektívnejší spôsob odhaľovania podvodov – sú dokonca trikrát efektívnejšie ako vnútorný audit. Preto pomáhame whistleblowerom, ako Zuzana Hlávková, o nekalých praktikách prehovoriť a zasadzujeme sa za ich silnú ochranu.

[:sk]

Prečo je to problém?

Za posledné štyri roky počet ľudí ochotných nahlásiť korupciu stagnujedlhodobo by viac ako polovica ľudí na Slovensku korupciu na pracovisku nenahlásila. Kým v júni 2020 by tak určite alebo zrejme spravilo 36 % opýtaných, v decembri 2019 i na jeseň 2018 by korupciu na pracovisku ohlásilo 33 % respondentov. Najvyššia ochota ozvať sa proti nekalému konaniu v zamestnaní bola v roku 2017, kedy by tak určite alebo zrejme spravilo 37 % respondentov. Až 58 % občanov tvrdí, že by korupciu polícii určite alebo asi nenahlásili, aj keby o nej vedeli. Ľudí, ktorí o korupcii na pracovisku vedia, zvyknú odradiť obavy zo straty zamestnania, odvety zo strany zamestnávateľa či iných osobných dôvodov. Na ďalších miestach u občanov prevládajú pochybnosti o tom, či budú ich podnety dôsledne prešetrené. Práve zákon na ochranu whistleblowerov má pomôcť odstrániť tieto prekážky – chrániť zamestnanie oznamovateľa a zabezpečiť prešetrovanie podnetov vnútri organizácií. Nahlasovanie korupcie zamestnancami je všeobecne považované za jeden z najúčinnejších nástrojov odhaľovania nielen malej, ale aj veľkej korupcie. Hoci zákon na ochranu nahlasovateľov korupcie bol prijatý už v roku 2014, polovica občanov si myslí, že takýto zákon u nás neexistuje. Len 37 % bolo v júni 2020 presvedčených o opaku. Medziročný nárast znalosti o existencii legislatívnej ochrany je žiadny alebo nízky, v decembri 2019 o zákone vedelo 39 % Slovákov, na jeseň 2018 iba 29 %.

Naše riešenie

Pomáhame chrániť whistleblowerov, zabezpečujeme im odbornú pomoc a podporu, či radíme, ako bezpečne postupovať pri oznamovaní korupcie. V prípadoch, ktoré to umožňujú, pomáhame whistleblowerom investigatívou verejných výdavkov. Monitorujeme poskytovanie ochrany ľudom, ktorí spravili oznámenie o nekalej praktike. V roku 2019 bol status chráneného oznamovateľa poskytnutý 13-tim osobám, rok predtým bolo zaevidovaných 16 chránených oznamovateľov a oznamovateliek a v roku 2017 inšpektoráty práce poskytli ochranu 10-tim whistleblowerom. Školili sme inšpektorov a inšpektorky práce, aktuálne vzdelávame zodpovedné osoby v štátnej a verejnej správe a pomáhame tak zvyšovať efektívne poskytovanie ochrany oznamovateľov a oznamovateliek. Taktiež kontrolujeme zavádzanie a využívanie vnútorných kanálov na podávanie oznámení vo verejných inštitúciách. Pomáhame vytvárať bezpečné prostredie na vznesenie pochybností a ich efektívne prešetrenie vo vnútri organizácií (so zameraním na štátnu správu a súkromných zamestnávateľov). Okrem toho informujeme o prípadoch whistleblowingu zo Slovenska a zo zahraničia, čím budujeme pozitívny obraz o oznamovaní nekalých praktík v spoločnosti.

Naše výsledky

Spolupracovali sme pri príprave a implementácii zákona o whistleblowingu a jeho novele, ktorá vošla do platnosti 1. marca 2019. Zasadzujeme sa za prijatie spoločných štandardov na ochranu whistleblowerov v celej EÚ, spolupracovali sme na tvorbe celoeurópskej smernice. Zavádzanie zákona o ochrane whistleblowerov a jeho novely pravidelne sledujeme na viacerých úrovniach. Prvou sledovanou úrovňou je činnosť inšpektorátov práce, ktoré poskytujú ochranu ľudom nahlasujúcim protispoločenskú činnosť a zároveň činnosť Centra právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc súvisiacu s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Ďalšiu sledovanú úroveň predstavuje využívanie vnútorných kanálov na vybavovanie podnetov v ústredných orgánoch štátnej správy, v samosprávach, v nemocniciach. Žiarivým príkladom našich výsledkov je podpora Zuzany Hlávkovej, ktorá poukázala na prípady predražených kultúrnych akcií MZV pri príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Sme hrdí na sieť vyše 700 firiem, ktoré sa zapojili do iniciatívy#StojimeZaOdvaznymi. Zaviazali sa pomôcť pri hľadaní zamestnania prepusteným oznamovateľom nekalého konania. Firmy dali najavo nulovú toleranciu ku korupcii a práve jej nahlásenie si vážia ako prejav profesionality, morálneho kreditu a odvahy.

Najväčšie úspechy a kauzy

Iné odkazy

  • Transparency International v spolupráci s národnými pobočkami pôsobiacimi v EÚ vrátane slovenskej pripomienkovali počas roka 2018 tvorbu celoeurópskej smernice na ochranu whistlebowerov. V roku 2019 sa zasadili za znenie smernice, v ktorej ostáva zachovaná široká definícia oznamovateľa a tiež zaručené dôležité práva vrátane voľného výberu mechanizmu, ktorým oznamovateľ korupciu alebo nekalú činnosť nahlási.
  • Prieskum verejnej mienky (jeseň 2018) zisťoval povedomie a informovanosť o existencii právnej úpravy na ochranu oznamovateľov nekalých praktík ako aj ochotu nahlasovať korupciu.
  • Best Practice Guide for Whistleblowing Legislation – Transparency International, v spolupráci s národnými pobočkami, ktoré úspešne prispeli k prijatiu zákonov na ochranu whistleblowerov v krajinách, predstavuje ako zasadiť medzinárodné princípy dobrej legislatívnej praxe do právnych rámcov – marec 2018
  • Prieskum verejnej mienky o chránenom oznamovaní – máj 2016 – Prieskum zisťoval povedomie a informovanosť o dostupnosti právnej ochrany pri oznamovaní nekalej praktiky, ako aj vnímanie whistleblowerov verejnosťou.
  • Whistleblowing in Europe: Legal protections for whistleblowers in the EU – Publikácia z roku 2013 prináša prierezový pohľad do právnych, politických a sociálnych aspektov whistleblowingu v 27 členských štátoch Európskej únie.
 [:en]Whistleblowing is an alternative to keeping quiet about the malpractices happening around us. Reports from the inside of organizations are the most effective way to unravel deceptions/frauds. In reality, they are three times more effective than an internal audit. That is why we are help and protect the whistleblowers, such as Zuzana Hlávková, to speak out about such malpractices. Why is it a problem? 27% of citizens in Slovakia stated that the main reason why they would not report corruption is fear of the consequences. The fear of losing the job, revenge from the employer, or any other personal issues are usually the main reasons why people do not report corruption in their workplace. In other situations, citizens tend to worry whether their report will be thoroughly looked into. Such obstacles should be eliminated by the law to protect the whistleblowers. -It should protect the employment of the whistleblower and ensure the proper investigation of such reports within the organization. The access to legal protection and its effectivity allows the employees to speak up and point the finger at the malpractices inside the organization. On the other hand, the use of the internal systems for reporting allows organizations to reveal such malpractice, investigate and eliminate it. The protection of the employment, as well as the protection of a person, are available to all those who make a report, either to the police or inside of their organization. Our solution We help to protect the whistleblowers, ensure they get professional help and support and offer advice on how to proceed safely while reporting a corruption case/act. If the case allows, we help the whistleblowers by investigating the public expenses. We monitor the access to help of people who made a report about a malpractice. We educate labour inspectors to effectively increase the accessibility of help for the whistleblowers. We also control the implementation and use of internal channels for reporting in public institutions. We help create a safe environment for raising doubts and their proper investigation inside the organizations (focusing on public administrations and private employers). Furthermore, we inform about the cases of whistleblowing in Slovakia and abroad, thanks to which we build a positive image of reporting and whistleblowing. Our Achievements We collaborated on the preparation and implementation of the Whistleblowing Act. We stand for accepting common standards when it comes to protection of whistleblowers in the whole EU. We regularly monitor the implementation of the Whistleblowers Act on several levels. On one hand, we do so on the level of activities of the labour inspectorates, which provide protection to the people who filed a report. On the other hand, we monitor the use of internal channels for taking care of the motions inside of the central organs of the public administration, regions and hospitals. Perhaps the most shining example of our achievements is the support of Zuzana Hlávková, who reported the increased costs of cultural events of the Ministry of Foreign Affairs during the preparations for the Slovak presidency of the Council of the EU. [:]