Menu Zavrieť

Transparency vypracovala protikorupčnú stratégiu pre Správu štátnych hmotných rezerv

Tlačová správa, Bratislava, 30.septembra 2021

Transparency hodnotila procesy v Správe štátnych hmotných rezerv

Transparency International Slovensko (TIS) vypracovala analýzu protikorupčného prostredia Správy štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) vo vybraných oblastiach s popisom rizikových miest a odporúčaniami pre zlepšenie procesov. Analýza je výsledkom diskusií analytikov TIS s novým vedením organizácie, ktoré po nástupe deklarovalo snahu o väčšiu otvorenosť voči verejnej kontrole.

Impulzom, ktorý viedol TIS k uskutočneniu analýzy v SŠHR, boli predovšetkým zlyhania jej bývalého vedenia v počiatkoch pandémie COVID-19 v prvej polovici roku 2020. Podcenenie situácie a viaceré problematické nákupy, ktoré kritizovala aj Transparency, vyústili až do zadržania a obvinenia bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru z korupcie v apríli 2020.

Podobné stratégie TIS doteraz realizovala v rôznom rozsahu najmä v prostredí miest, samosprávnych krajov, ale napríklad aj v štátnej akciovej spoločnosti Slovenská pošta. Predmetom skúmania analytikov boli predovšetkým procesy v oblastiach prístupu k informáciám, prijímania zamestnancov, verejného obstarávania, predaja a prenájmu majetku a etickej infraštruktúry. Hodnotenie sa uskutočnilo v druhom a treťom štvrťroku 2021. Opisuje prax nastavenú tak ešte bývalým vedením organizácie, ako aj kroky a opatrenia uskutočnené už pod novým predsedom.

„Detailná analýza kľúčových oblastí v organizácii odhalila aj viacero nedostatkov závažnejšieho charakteru, tak z hľadiska transparentnosti, ako aj nastavenia a efektivity procesov. V niektorých prípadoch sa už novému vedeniu podarilo problémy proaktívne odstrániť, čo sme zohľadnili aj v záverečnom hodnotení. Správa obsahuje aj desiatky ďalších odporúčaní, ktoré by z nášho pohľadu mohli organizácii pomôcť aj pri opätovnom uchádzaní sa o dôveru verejnosti,“ hodnotí výsledky spolupráce riaditeľ TIS Michal Piško.

„Týmto projektom sa Správa štátnych hmotných rezerv SR ako prvá štátna inštitúcia otvorila spolupráci s TISvítame navrhované odporúčania a príklady dobrej praxe. Považujem sa dôležité uviesť, že v rámci hodnotenia neboli zistené žiadne porušenia právnych predpisov, teda s výnimkou verejného obstarávania realizovaného počas éry bývalého vedenia. Som rád, že aj touto spoluprácou sme preukázali, že nemáme čo skrývať, plníme verejný sľub o očiste mena organizácie a zavádzame do praxe základné body z programového vyhlásenia vlády o otvorenej a transparentnej verejnej správe,“ hovorí aktuálny predseda SŠHR Ján Rudolf.

Výslednou známkou protikorupčnej analýzy, ktorá je priemerom hodnotení jednotlivých oblastí, je rating C, udelený na hodnotiacej škále od A po E. Značný vplyv na výsledný verdikt mala najmä nevyhovujúca prax v oblasti verejného obstarávania nastavená ešte v období bývalého vedenia, kde bolo udelené najhoršie možné hodnotenie – známka E. Prax v organizácii za ucelené nepandemické roky 2017 až 2019 bola veľmi neuspokojivá. Zákon o verejnom obstarávaní sa nedodržiaval v kľúčových ustanoveniach, a to najmä tých, ktoré sa týkajú férovej súťaže a nediskriminácie pri udeľovaní zákaziek. TIS preto SŠHR odporučila pokračovať v zavádzaní praxe súťaží cez elektronické aukčné platformy, pozývanie externých expertov do komisií  či posilňovanie systému nahlasovania nekalých praktík.

Nedostatky závažnejšieho charakteru, a to aj z hľadiska transparentnosti (známka C), boli identifikované v oblasti prístupu k informáciám, kde organizácia zaostáva vo viacerých aspektoch za najaktuálnejšími štandardami dobrej praxe vo verejnej správe. Rovnaké hodnotenie získala aj oblasť etickej infraštruktúry, kde sa organizácia až donedávna obmedzovala iba na zákonné minimum, pričom prevládal formalizmus, v dôsledku čoho doposiaľ nezaznamenala žiadne hmatateľné výsledky v tejto oblasti. Medzi odporúčania v týchto oblastiach patrí napríklad úprava spôsobu zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v prospech jednoduchšej verejnej kontroly či prijatie etického kódexu záväzného aj pre zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme.

Personálne výmeny (udelená známka B) sa uskutočňujú v súlade s platnou legislatívou, avšak menej transparentným spôsobom, pričom v niektorých prípadoch absentuje súťaž vo forme viacerých kvalifikovaných účastníkov. Aj v prípade predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku (udelená známka B) nie je vylúčená zvýšená miera transparentnosti nad rámec požadovaný zákonom, a to najmä pri využívaní rôznych informačných kanálov na zvýšenie povedomia verejnosti o plánovanom nakladaní so štátnym majetkom.

Podrobné hodnotenie jednotlivých oblastí aj všetky odporúčania nájdete spracované v samotnej správe nazvanej Protikorupčná stratégia vybraných politík Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Kontakt:

SŠHR: natalia.petrikova@reserves.gov.sk ;

TIS: Ľuboš Kostelanský, lubos.kostelansky@transparency.sk