Menu Close

Ponuka protikorupčnej stratégie pre samosprávy a verejné inštitúcie

Prečo protikorupčná stratégia?

Ako to prebieha?

Kde sa protikorupčná stratégia doteraz realizovala?

Aký zmysel má protikorupčná stratégia?

Zavedenie protikorupčných opatrení zameraných na zvýšenie transparentnosti a obmedzenie priestoru pre korupciu má pre mesto pozitívne politické ako aj ekonomické dopady.

Politické dopady zavedenia protikorupčných opatrení spočívajú najmä v budovaní dôvery medzi predstaviteľmi mesta a jeho občanmi. Dôvera sa buduje napríklad ujasnením a sprehľadnením postupov a výsledkov rozhodovania mesta. Prakticky to znamená vyvrátenie fám o „kšeftoch“ primátora a poslancov, odstránenie zbytočného napätia pri investičnej výstavbe a pod..

Zavedenie niektorých opatrení predstavuje výraznú úsporu verejných financií. Týka sa to najmä ekonomických oblastí ako je nakladanie s majetkom a verejné obstarávanie. V čase klesajúcich príjmov obcí a miest v dôsledku hospodárskej krízy možno preto navrhnutie a prijatie protikorupčných opatrení vnímať aj ako významné protikrízové opatrenie.

Ako to prebieha?

Projekt vypracovania protikorupčnej stratégie pozostáva z troch fáz. Použijúc medicínsku terminológiu jednotlivé fázy projektu možno označiť ako stanovenie diagnózy (rozsahu priestoru pre korupciu), naordinovanie liekov (protikorupčných opatrní) a pomoc pri samotnej liečbe (zavádzaní protikorupčných opatrení).

Prvá fáza, diagnostikovanie existujúceho stavu spočíva v audite kľúčových politík mesta z hľadiska priestoru pre korupčné praktiky. Jednotlivé kroky v rámci tejto fázy spočívajú v:

–         stretnutiach s predstaviteľmi a zamestnancami mesta s cieľom identifikovať citlivé oblasti z hľadiska priestoru pre korupciu

–         analýze dokumentov mesta (VZN, smernice a i.), procesov rozhodovania a výkonu jednotlivých politík prostredníctvom dotazníkov a osobných stretnutí

–         evalvácii miery transparentnosti a určení slabých miest, ktoré sú najnáchylnejšie pre vznik korupcie a výstup v podobe ratingu politík

–         vypracovania výsledkov auditu – hodnotiacej správy

Predmetom auditu sú nasledujúce kľúčové politiky mesta:

 1. politika predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
 2. politika prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 3. politika obsadzovania voľných miest a postov a v rámci organizácií v zriaďovacej pôsobnosti mesta (rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, mestské firmy)
 4. politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
 5. politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy: sprístupňovanie vs. zverejňovanie, interné smernice upravujúce poskytovanie informácií
 6. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta
 7. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov miestneho úradu
 8. politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov pracovníkov v organizáciách mesta
 9. mediálna politika
 10. politika územného plánovania a politika stavebného úradu
 11. dotačná politika
 12. politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených mestom
 13. politika verejného obstarávania
 14. politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev
 15. politika prideľovania bytov
 16. politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto
 17. politika rozpočtovania a informovania verejnosti o danej problematike

Okrem ponúkaných politík môže TIS, na základe vzájomnej dohody, pripraviť aj iné, špecifické politiky podľa záujmu či potrieb mesta.

Predpokladaná dĺžka trvania tejto fázy sú dva mesiace.

V druhej fáze projektu sa na základe výstupov z auditu pripravia protikorupčné odporučenia a opatrenia pre jednotlivé politiky.

Kroky v rámci tejto fázy navrhujeme nasledovne:

–         vypracovanie konkrétnych odporučení, resp. návrhov dokumentov (VZN, smerníc) na riešenie slabých miest z hľadiska korupcie pre jednotlivé vyššie uvedené politiky mesta

–         stretnutia s predstaviteľmi mesta a zamestnancami jednotlivých odborov (podľa vybraných politík) s cieľom priebežne konzultovať návrhy

–         prezentácia správy spolu s časovým harmonogramom implementácie jednotlivých návrhov.

Predpokladaná dĺžka trvania sú 3 mesiace.

Zavádzanie navrhovaných protikorupčných opatrení (tretia fáza) je už v kompetencii mesta, avšak aj v tejto fáze ponúka TIS pomoc. Tá spočíva najmä v konzultáciách v oblasti zavádzania odporučení a návrhov.

Kde sa protikorupčná stratégia doteraz realizovala?

TIS prvykrát realizovala komplexnú protikorupčnú stratégiu v meste Martin.

TIS podobný projekt realizovalo aj v iných samosprávach a verejných inštitúciách:

Projekt je zo strany TIS realizovaný dodávateľsky na základe dohody medzi objednávateľom (konkrétnym mestom) a TIS. TIS na jeho realizáciu nedisponuje vlastnými zdrojmi, financovanie je potrebné zabezpečiť zo strany záujemcu o realizáciu projektu.

Pozri aj:

Projekt Martin – transparentné mesto (stránka mesta Martin)

Transparent Town web page – www.transparenttown.eu