Menu Zavrieť

Prokuratúra Bajanov úrad porušuje zákon

V predchádzajúcich troch blogoch sme informovali o snahe spoločnosti F arch, s.r.o. postaviť v tesnom kontakte so Sadom Janka Kráľa 25-poschodový mrakodrap. Tiež sme upozornili na personálne prepojenie danej spoločnosti s vedením mestskej časti Petržalka. Projektantom objektu Bajo je brat starostu Petržalky Vladimíra Bajana. Viac informácií je možné nájsť v prvom blogu, v druhom blogu a treťom blogu. Predovšetkým sme upozorňovali, že viaceré kroky príslušného stavebného úradu a mestskej časti Petržalka pod vedením Vladimíra Bajana sú v prospech výstavby mrakodrapu v tesnej blízkosti Sadu Janka Kráľa.  Konkrétne možno spomenúť nulovú informovanosť na webovej stránke www.petrzalka.sk, nedodržanie lehoty na doplnenie podania a povinnosti zastaviť územné konanie a  neakceptovanie nesúhlasného záväzného stanoviska magistrátu Hlavného mesta Bratislava.

Na uvedené skutočnosti sme v ostatnom období upozorňovali jednak verejne a jednak z pozície účastníkov územného konania, a to v nasledovných podaniach:

1.   Žiadosť o zastavenie územného konania stavby „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“ adresovaná Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 04.07.2012,  v  žiadosti argumentujeme nasledovnými skutočnosťami:

–       Rozpor investičného zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou,

–       Nesúhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti.

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka sa nevyjadril a nerozhodol.

2.   Opätovná žiadosť o zastavenie územného konania adresovaná Mestskej časti Bratislava – Petržalka zo dňa 26.11.2012. Upozorňovali sme, že Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka má povinnosť zastaviť územné konanie pre investičný zámer „Polyfunkčný objekt BAJO“, nakoľko tento investičný zámer v súčasnosti nemá kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti.

Stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Petržalka sa ani k tejto žiadosti nevyjadril.

Po neúspešných pokusoch na stavebnom úrade Mestskej časti Bratislava – Petržalka sme sa obrátili na prokuratúru. Prostredníctvom Podnetu na preskúmanie zákonnosti postupu Oddelenia územného konania a stavebného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka vo veci investičného zámeru „Polyfunkčný objekt BAJO – Krasovského ulica, Bratislava – Petržalka“, adresovaný Okresnej prokuratúre Bratislava V. zo dňa 19.06.2013.

Argumentovali sme nasledujúcimi skutočnosťami:

–          Nedodržanie lehoty na doplnenie podania a porušenie povinnosti zastaviť konanie,

–          Neplatné záväzné stanovisko k investičnej činnosti,

–          Prerušené a zastavené konania na Miestnom úrade Mestskej Časti Bratislava – Petržalka v rokoch 2011 – 2012.

–          Začatie územného konania na základe neúplného podania.

Okresná prokuratúra Bratislava V. na základe nášho podnetu vydala dňa 20.9.2013 Upozornenie prokurátora adresované Stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka v ktorom konštatuje viacnásobné porušenie zákona vo veci vydania územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Polyfunkčný objekt – BAJO“. Predovšetkým ide o nečinnosť stavebného úradu viac ako jeden rok, nezastavenie územného konania pre nedoplnenie návrhu, nedôsledne vyžadovanie plnenia povinností dotknutých fyzických osôb a právnických osôb, nadštandardné poskytnutie polročnej lehoty stavebníkovi na doplnenie podkladov.

Povinnosťou  Stavebnému úradu Mestskej časti Bratislava – Petržalka je do 30 dní odstrániť protiprávny stav. Inými slovami, územné konanie  pre „Polyfunkčný objekt – BAJO“ zastaviť.

Orgány verejnej moci nie vždy dostatočne hája záujmy verejnosti, táto skutočnosť nie je však dôvodom pre skepsu a nečinnosť. Naopak právny poriadok obsahuje viacero nástrojov, ktoré umožňujú účinne bojovať napríklad aj s treťou najväčšou samosprávou na Slovensku. Dôležité je preto svoje práva poznať a predovšetkým ich uplatňovať.

Na stránke Mestskej časti Bratislava –  Petržalka sa o projekte BAJO stále veľa nedozviete, preto si môžete kompletnú dokumentáciu pozrieť na stránke www.sadvohrozeni.sk a rovnako získate informácie, ak sa pripojte k skupine na www.facebook.com/SadVOhrozeni.

Pavel Nechala

právnik

Transparency International Slovensko

P.S. autor je vlastníkom bytu, ktorý bude  dotknutý predmetnou stavbou