Menu Zavrieť
[:sk]

Prečo je to problém?

Nie je to len Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Slovenská pošta alebo SPP. O tom, aké kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a ceny súvisiace s mestskou hromadnou dopravou, kúrením, pitnou vodou alebo odvozom a likvidáciou odpadu, do veľkej miery rozhodujú práve verejné firmy. Tieto spoločnosti operujú na pomedzí verejného a súkromného sektora a o svojej činnosti zverejňujú výrazne menej informácií ako iné štátne či samosprávne organizácie. Ich manažéri, rozhodujúci o státisícoch eur z verejných zdrojov (výnosy 100 verejných firiem v našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 presahovali dovedna 10,5 miliardy eur), sú tak neraz pod menšou verejnou kontrolou ako starostovia malých dedín.

Naše riešenie

Aj pri verejných firmách sa snažíme o zvýšenie ich verejnej kontroly rôznymi stratégiami. Či už ide o rebríčky transparentnosti firiem, protikorupčné audity, konzultácie s ich manažérmi a politikmi či upozorňovanie na kauzy i dobré a zlé prípady z praxe. Dôležité sú v tejto oblasti aj naše aktivity súvisiace s precizovaním Infozákona, pretože práve ten predstavuje kľúčový nástroj vernej kontroly vo firmách. Dlhodobo presadzujeme napríklad jeho úpravu, ktorá by verejným firmám zamedzila možnosť zneužívať výnimky pri povinnom sprístupňovaní informácií. A ak to nejde inak, verejný záujem bránime aj žalobami. Zlepšiť situáciu by pomohli napríklad aj otvorené výberové konania na posty manažérov, ktoré by mali nahradiť stále rozšírené politické nominácie.

Naše výsledky

Slovenské verejné firmy sú v priemere stále veľmi málo otvorené voči verejnej kontrole. V našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 dosiahli priemerné skóre len 40 percent, v roku 2015 to bolo 38 percent. Ako ukázala analýza Transparency z roku 2017 naše mestské firmy stále výrazne zaostávajú v miere otvorenosti aj za českými a maďarskými kolegami. Aj na základe výsledkov našich analýz nás už však kontaktovala zhruba desiatka firiem, ktoré časť našich odporúčaní začali zavádzať do praxe. Najďalej naša spolupráca dospela v prípade Slovenskej pošty, v ktorej sme vykonali pilotný projekt protikorupčnej stratégie. Pošta v priebehu rokov 2015 a 2016 väčšinu našich odporúčaní zaviedla do praxe a dnes na stránke zverejňuje napríklad výsledky výberových konaní zamestnancov, profesionálne životopisy manažérov, subjekty, ktoré podporila dotáciou alebo darom či zápisnice z predaja a prenájmu majetku. Úspešné projekty merania transparentnosti firiem sme od roku 2018 pomáhali zavádzať aj v zahraničí.

Hlavné kauzy a úspechy

Odkazy

  • V roku 2013 sme spustili portál firmy.transparency.sk venovaný štátnym, mestským a župným firmám. Politici, novinári, občianski aktivisti či úradníci si tak môžu na jednom mieste vyhľadať a porovnať údaje o úrovni transparentnosti firiem so 100% verejným podielom, ako aj ich porovnanie so zahraničím. Ďalšie údaje o hospodárení verejných firiem, ich manažmente, verejných obstarávaniach či zmluvách týchto spoločností sú dostupné aj na staršej verzii stránky.
  • Naše zistenia a analýzy o verejných firmách sú dostupné v samostatnej sekcii na portáli firmy.transparency.sk, ako aj na našom blogu a Facebokoovom profile.
[:en]No one exactly knows how many state, regional or municipal-owned enterprises operate in Slovakia. What is certain is that they are annually handling billions of euros and these resources are under minimal public oversight because of the benevolent legislation.

Why Is It a Problem?

It is not only the General Health Insurance Company, the Radio and Television of Slovakia, the Slovak Post Office or the Slovak Gas Industry. The enterprises owned by public sector are in large extent deciding about quality of our railways, motorways, services and prices related with public transport, heating or waste disposal. These companies operate on the edge between the public and private sector and are publishing considerably less information compared to other state or self-governing organizations. Their managers deciding about hundreds of thousands of euros are often under lower public oversight than Mayors of small villages.

Our Solution

We try to increase public oversight of enterprises owned by public sector by different strategies. Whether we are using companies’ transparency rankings (available in english), consultations with their managers and politicians or raising awareness of both good and bad practices. In this area, our activities related with the Freedom of Information Act are also important because it is the main tool of public oversight in the companies. For a long time, we have been advocating for its changes which would prevent public companies from abusing exceptions in mandatory published information. If there is no other way, we are also trying to defend public interest by the legal actions. Open selection procedures for managers’ positions which should replace the still wide-spread political nominations, would also help with improving of the situation.

Our Results

In average, Slovak companies are still too little open to the public oversight. In our transparency ranking from 2019, they have reached only 40% of points in avarega (it was 38% in 2015). As the V4 analysis (available in english) from 2017 showed us, Slovak municipal-owned companies are significantly lagging in openness behind our Czech and Hungarian colleagues. Based on the results of our analysis, we have been already contacted by about dozen companies which started to apply part of our recommendations. Our cooperation was well-functioning in the case of the Slovak Post, where we have carried out a project base on an anti-corruption strategy. Throughout the years 2015 and 2016, the Slovak Post has put into practice most of our recommendations and today it is publishing for example the results of selection procedures, professional CVs of managers, subjects supported by grants or gifts, or minutes from sales or leases of the property on its website. We cooperate in implementation of our successful project also in Moldova and Ukraine.[:]