Menu Zavrieť

Ďalšia nominácia na najhorší tender roka?

Pri sledovaní tendrov na Slovensku sme už zažili všeličo; od pochybného zverejňovania (nástenkový tender), vylučovania lepších ponúk (mýto), po diskriminačné nastavenie podmienok účasti (policajné merače alkoholu). Ale dostať 18 rôznych ponúk na zateplenie školy, no následne podpísať zmluvu za sumu vyššiu ako ponúkala väčšina uchádzačov, vyráža dych. Posúďte sami.

Stredná odborná škola veterinárna v Nitre v decembri minulého roku vypísala súťaž na Zlepšenie energetickej hospodárnosti na budove školy a internátu. Ako kritériá si stanovila cenu (70 percent) a časovú dĺžku rekonštrukcie internátu (20 percent) a školy (10 percent). Vyhrala firma JUMA Nitra, s.r.o. s najnižšou cenou 320 835 EUR s DPH, čo bolo takmer o tretinu menej ako vedením školy odhadovaná suma. Zateplenie sľúbil víťaz dokončiť za približne tri mesiace.

V apríli tohto roku ale riaditeľka školy, Edita Križanová, podpísala zmluvu s Jumou za 466 tisíc, teda o 145 tisíc EUR viac, ako bola víťazná ponuka tejto spoločnosti z tendra. Podľa zápisnice z otvárania ponúk, ktorú máme k dispozícii od viacerých neúspešných uchádzačov, bolo predložených až 10 cenových ponúk nižších od sumy nakoniec uvedenej na zmluve.

Problém s nevysúťaženou cenou v zmluve však v tomto prípade nie je zďaleka posledným. Necelý týždeň po uzatvorení zmluvy sa prijatím Dodatku č.1 zásadne zmenili aj platobné podmienky za vykonanú prácu, a to v neprospech školy. Zatiaľ čo podľa pôvodnej zmluvy mala byť cena za prácu fakturovaná a uhradená až po úspešnej kolaudácii, prijatím dodatku bude objednávateľ platiť spoločnosti JUMA na základe čiastkových faktúr vystavovaných raz mesačne.

O mesiac a pol neskôr nasledovalo prijatie Dodatku č.2, ktorý, aj keď sa kvôli technickej chybe na stránke školy otvoriť nedá, podľa samotného popisu dodatku predlžuje platnosť zmluvy o 6 mesiacov. Tu teda dochádza aj k zmene druhého kritéria, lehoty zateplenia, v neprospech školy – pôvodná lehota sa predĺžila na trojnásobok oproti pôvodnej ponuke. Viaceré z firiem, ktoré sa o túto zákazku uchádzali, nám na margo vylučovaných ponúk povedali, že práve JUMA mala byť vylúčená ako prvá, a to z dôvodu nerealizovateľnosti zákazky v rámci cenovej ponuky a časovej lehoty. Tieto tvrdenia sa zvýšením ceny a predlžením časového rámca na dokončenie stavby aj potvrdili.

Zákon o obstarávaní výslovne uvádza, že “je zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom…dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku.”

Cieľom verejného obstarávania má byť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, ako aj zabezpečenie etického a transparentného priebehu súťaže. Paradoxne sa tieto princípy neuplatňujú ani pokiaľ ide o slovenské podvyživené školstvo, kde efektívnosť využívania zdrojov, ako vyplynulo aj z prípadu SOŠ veterinárnej, nepatrí medzi priority.

Hoci škola na svojom webe zverejnila zmluvu s víťazom, výsledok tendra a celú dokumentáciu stále nepublikovala na portáli Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako im to káže zákon. Na relevantnú dokumentáciu sme sa pýtali aj ÚVO. Ten ňou nedisponuje, lebo mu nebola obstarávateľom zaslaná. Na otázku, či má obstarávateľ povinnosť sprístupniť dokumentáciu do istej lehoty, resp. akým spôsobom to ÚVO kontroluje a či vyvodzuje dôsledky v prípade nesplnenia si povinnosti, sme odpoveď nedostali. Úrad nám odporučil kontaktovať priamo školu a vyžiadať si dokumentáciu. Škola našej žiadosti o informácie nevyhovela, keďže medzičasom prípad začala vyšetrovať aj prokuratúra. Zriaďovateľom Strednej odbornej školy veterinárnej je Nitriansky samosprávny kraj, ktorý už s kauzou zmanipulovaných stavebných tendrov problémy mal. Ako bude prebiehať skúmanie prokuratúry a či sa za tento pochybný tender vyvodí zodpovednosť, budeme sledovať.

Júlia Bodnárová

 P.S. Ďakujeme oznamovateľovi, ktorý nás na tento prípad netransparentného verejného obstarávania upozornil a tiež niekoľkým neúspešným uchádzačom v tendri, ktorí nám ochotne poskytli informácie.

Ak Vás problém manipulácie tendrov trápi, podporte nás aj finančne – pomôže nám to sledovať viac tendrov. Pridajte sa k nám na  facebooku, kde zverejňujeme naše priebežné zistenia, často aj z oblasti  verejného obstarávania. Ďakujeme.