Menu Zavrieť

Naše otázky pre kandidátov na ústavných sudcov

Vypočúvanie kandidátov na ústavných sudcov v parlamentnom ústavnoprávnom výbore sa po prvýkrát nebude diať za zavretými dverami. Z trojdňového maratónu, ktorý sa začne už v stredu, 23. januára 2019 o 9.00 h, prinesie kancelária parlamentu živý prenos. Buďte aj vy pri tom a spolu s nami sledujte, kto chce na 12 rokov obsadiť jednu z najdôležitejších inštitúcií v štáte. Zapojili sme sa do projektu viacerých mimovládnych organizácií a denníka Sme s názvom Prečo je dôležitý Ústavný súd. Z celkom štyridsiatich zverejnených profilov sme pripravili deväť. Poslancom výboru ponúkame otázky, ktoré smerujú na ich slabiny. Sme zvedaví, či si ich trúfnu kandidátom položiť.

Miloš Maďar

1. Vyjadrite sa k rigoróznej práci predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, ktorú obhájil v roku 2000 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Preskúmala ju účelová komisia akademického senátu tejto univerzity, ktorého ste najnovšie členom. Je rigorózna práca Andreja Danka plagiát?

2. Medzi svoje publikácie ste v životopise zaradili článok z webu denníka Sme Vodič verzus policajt, obaja majú svoje práva z roku 2011. Pripísali ste si autorstvo k nemu, aj keď ide o text redaktora Rastislava Chválu a vy ste iba jedným z dvoch ním oslovených respondentov. Prečo ste to urobili?

Michal Ďuriš

1. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Tomáša Druckera vás v roku 2016 nominovalo do predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Nakoľko vás táto nominácia spája so súčasnou vládnou mocou? Ste neoficiálne nominantom niektorej vládnej strany?

2. Zo štyridsiatich kandidátov na ústavného sudcu nevykonáva v súčasnosti profesiu spojenú s právom len Robert Fico a vy. Na post ústavného sudcu kandidujete ako manažér štátnej zdravotnej poisťovne, ktorý má na starosti  jej strategické smerovanie. Nepovažujete to za nevýhodu pri vašej kandidatúre?

Martina Jánošíková

1. Pri získaní prestížnej praxe na Súdnom dvore EÚ hrala úlohu Vaša známosť s Jánom Mazákom, ktorému ste robili poradkyňu na ústavnom súde, a potom sa na vás obrátil ako generálny advokát tohto európskeho súdneho dvora. Boli ste v tomto prípade zvýhodnená oproti iným záujemcom?

2. Minister spravodlivosti Gábor Gál sa snažil zvýšiť vekový cenzus na 45 rokov, ktorý by v prípade schválenia neumožnil vašu kandidatúru na ústavný súd. Argumentoval potrebou vyššej miery skúseností kandidátov. Prečo by podľa vás mali mať možnosť kandidovať aj mladší právnici?

Peter Molnár

1. Vo svojom motivačnom liste uvádzate, že časť odbornej verejnosti vníma činnosť exekútorov značne zúžene, no v skutočnosti aj podľa Vašich vyjadrení uplatňujete širokú škálu právnych predpisov, judikatúru a právne princípy ochrany práv účastníkov konania. V prípade úspešného zvolenia by ste sa stali prvým exekútorom, ktorý sa obliekol do sudcovského talára v Košiciach. V čom konkrétnom by bola vaša exekútorská prax prínosná pre rozhodovaciu činnosť sudcu ústavného súdu a v čom môže byť naopak limitujúcou?

2. Počas výkonu svojej exekútorskej praxe ste prichádzali do osobného kontaktu s mnohými veriteľmi a dlžníkmi. Najmä pri výkone exekúcie pri kontakte s dlžníkom ide o psychicky náročné situácie, mnohí dlžníci reagujú agresívne, ale môžu zvoliť aj opačný prístup. Ponúkli Vám niekedy v súvislosti s vašou exekútorskou praxou úplatok? Ak áno, ako ste reagovali?

Martin Vernarský

1. V rokoch 2014-2015 ste boli dekanom Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach. V roku 2016 rezonovala na Lekárskej fakulte UPJŠ korupčná kauza prijímania úplatkov v súvislosti s prijímaním študentov na fakultu, kde bol obžalovaný aj bývalý dekan fakulty Leonard Siegfried. Stretli ste počas svojho pôsobenia vo funkcii dekana alebo ako pedagóg s tým, že Vám študenti, rodičia, prípadne tretie osoby ponúkali úplatok za prijatie na štúdium, prípadne za absolvovanie skúšky počas semestra alebo záverečných skúšok? Ak áno, ako ste reagovali? A ako vo všeobecnosti vnímate problém úplatkov vo vysokom školstve?“

2. Dlhodobo pôsobíte ako externý poradca na ústavnom súde. Podieľali ste sa na vypracovaní mnohých konceptov súdnych rozhodnutí a teda poznáte aj vnútorný chod súdu. Vo všeobecnosti, nejedno rozhodnutie slovenského ústavného súdu vyvolalo v spoločnosti kontroverzie. V Českej republike sa mnohokrát sudcovia Ústavního soudu vyjadrujú a komentujú jednotlivé prípady, čo má širší dopad aj pre zvyšovanie dôvery v túto inštitúciu. Myslíte si, že sudcovia ústavného súdu by mali svoje rozhodnutia aj verejne komentovať? A či je vhodné, aby sa k rozhodovacej činnosti súdu vyjadroval iba predseda, prípadne podpredseda súdu?

Ján Štiavnický

1. Predstavme si modelovú situáciu. V prípade Vášho úspešného zvolenia sa ako ústavný sudca budete zúčastňovať rokovania pléna súdu. Ako by ste reagovali v prípade, ak by niektorý z kolegov presadzoval zjavne neodôvodnený a neopodstatnený postup v prípade, kedy by bol navrhovateľom/sťažovateľom vysokopostavený/í politik/politici?

2. Vyše 14 rokov pôsobíte ako súdny poradca na ústavnom súde. Poznáte teda dobre aj jeho vnútorný chod. Myslíte si, že sa táto dlhá doba môže odzrkadliť aj na tom, že stratíte vo vzťahu k svojej práci a teda rozhodovacej činnosti súdu nadhľad (a prípadne človek upadne do prílišného formalizmu), ktorý môže mať človek, ktorý príde na súd z externého prostredia napríklad ako sudca či advokát? A myslíte si, že Ústavný súd má právo pretvárať alebo aj vytvárať?

Karol Kovács

1. Svoju kariéru ste spojili výlučne s pozíciou notára, ktorého aplikačná prax je oproti sudcovskému povolaniu alebo advokácii značne zúžená. Nepovažujete túto skutočnosť za negatívum svojej kandidatúry?

2. V nedávnej minulosti sa objavil prípad (známy ako nová kauza Technopol), keď notár osvedčil platnosť valného zhromaždenia, pričom bolo zrejmé, že osoby vystupujúce v pozícii členov valného zhromaždenia nimi neboli. Predmetný notár zaujal postoj, že nie je jeho povinnosťou zisťovať skutočný stav veci ale iba osvedčiť pravosť udalosti, ktorá sa pred ním deje. Aké stanovisko by ste zaujali pri takejto situácii Vy? 

Ľuboš Szigeti

1. Vaša kariéra je až na krátke obdobia spätá s Okresným súdom  Galanta, z ktorého kandidujete na ústavný súd. Mali ste v minulosti príležitosť posunúť sa na inštančne nadriadený krajský alebo najvyšší súd? Ak áno, prečo ste ju nevyužili a ak nie, čo je príčinou, ktorá vás diskvalifikovala?

2. V minulosti ste sa zúčastnili na plese primátora Galanty, s ktorým ste sedeli za jedným stolom, hoci bol obžalovaný, pričom konanie bolo vedené na galantskom súde, na ktorom ste v tom čase pôsobili. Nepovažujete túto skutočnosť za okolnosť, ktorá môže v ľuďoch dôvodne spochybniť nestranný výkon vášho sudcovského povolania?

Anton Dulak

1. V minulosti ste pôsobili na vysokej škole v Sládkovičove, s ktorou sa spája viacero káuz a verejnej kritiky, najmä v súvislosti s neštandardnými získaniami akademických titulov. Nemyslíte si, že pôsobenie na takejto inštitúcii vás z morálneho hľadiska diskvalifikuje pri kandidatúre na post ústavného sudcu?

2. Vo svojej kariére ste sa sústredili takmer výlučne na akademickú sféru, pričom vaša aplikačná prax je minimálna. V súčasnosti si v životopise uvádzate ako zamestnanie post „projektového manažéra“. Nepovažujete svoju aplikačnú prax za nedostatočnú pre výkon jednej z najvyšších sudcovských pozícii?