Menu Zavrieť

Zlatá „mýtna“ brána

O tom, že pri výbere operátora elektronického mýta na Slovensku nezískali daňoví poplatníci bezproblémové a najlacnejšie riešenie, pochybuje už málokto. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR však stále obhajuje svoje rozhodnutia a nekonania vo veci. Európska komisia zaslala predmetnému ministerstvu list, v ktorom vyjadrila výhrady k spôsobu výberu prevádzkovateľa. Výhrady a otázky sa týkajú, mimo iného, vylúčenia konkurenčnej ponuky z dôvodu neobvykle nízkej ceny.


Príklad z minulosti

Obstarávateľ sa rozhodol postaviť obrovský most vo veľmi sťažených podmienkach. Tieto podmienky boli natoľko zlé, že stavba bola považovaná za nerealizovateľnú. Vplyv na to mal silný vietor, silné vodné prúdy a pretrvávajúca hmla. V súťaži obstarávateľ vybral ponuku, ktorá bola asi desatinou ponuky konkurencie. Za štyri a pol roka vďaka použitiu nových patentov a dobrej organizácii a bezpečnosti práce bola stavba hotová. Rozpočet nebol prekročený napriek tomu, že obdobie stavby zasiahla Veľká hospodárska kríza.

Toto všetko sa podarilo hlavnému architektovi Josephovi Straussovi pri stavbe snáď najslávnejšieho mosta na svete, Golden Gate Bridge, ktorý bol otvorený  v roku 1937.

So slovenskými „zlatými“ mýtni bránami má Golden Gate Bridge ešte jednu spoločnú vec. Tou je hmla, ktorá sa vznáša pravidelne nad mostom v San Franciscu a hmla, ktorá bráni overiť a spoznať dôvody nehospodárneho rozhodovania Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Neobvykle nízka cena sa vyskytla ako dôvod na vylúčenie zo súťaže aj v ďalších obstarávaniach. Zákon o verejnom obstarávaní takýto postup umožňuje za predpokladu splnenia viacerých podmienok.


Zákonná úprava

Súčasná právna úprava konkrétne hovorí, že ak ponuka obsahuje neobvykle nízku cenu, výberová komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka má smerovať k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré komisia považuje za dôležité a týkajú sa najmä

a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,

b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,

d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných prác alebo v mieste poskytnutia služby,

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak

a) uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo

b) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa predchádzajúcich kritérií.


Prečo sa chráni obstarávateľ pred nízkou cenou?

Cieľ takejto úpravy je ochrániť obstarávateľa pred dodávateľom, ktorý nebude schopný zachovať podmienky uvedené v ponuke. Mohlo by sa totiž stať, že víťaz súťaže predraží samotnú realizáciu, napríklad nedodržaním termínov, nezvládnutím technologických postupov a podobne.

Aj  z tohto dôvodu sa tento dôvod nachádza v právnych úpravách ďalších európskych štátov.   Napríklad česká úprava výslovne požaduje predloženie objavnosti technických riešení a aj týmto spôsobom usmerňuje aplikáciu predmetného ustanovenia. Obe právne úpravy plne rešpektujú Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, ktorá upravuje túto problematiku identicky. Teda obstarávateľ vždy overí tieto základné parametre konzultáciou s uchádzačom, pričom zohľadní predložené dôkazy.


Dá sa urobiť viac?

Ak by sa skutočne na Slovensku raz našiel uchádzač, ktorý by chcel zarobiť, no súčasne priniesť inovatívne a lacné riešenia, ako by mu mohol obstarávateľ s rovnakým cieľom vyjsť v ústrety? V zásade riziko, ktoré kryje možnosť vylúčenia zo súťaže pre neobvykle nízku cenu, by nemalo byť problém vždy finančne kvantifikovať. Uchádzač  by potom mohol v rámci predkladaných dôkazov predložiť dostatočnú bankovú záruku alebo sa zaviazať k prísnym sankciám za nedodržanie termínov. Hľadať iné riešenia ako vylúčenie ponuky má zmysel, nakoľko vylúčenie lepšej a lacnejšej ponuky je pre obstarávateľa drahé.


Pavel Nechala