Menu Zavrieť

Hospodárenie nemocníc a poisťovní, lieková politika, vzťahy lekárov s farmafirmami sú meradlom nášho protikorupčného úsilia v zdravotníctve. Bojujeme za viac zdravotníckych informácií pre kvalifikovanejšie rozhodovanie pacientov ako i mocných.

[:sk]

Prečo je to problém?

V zdravotníctve ide naozaj o život. Korupcia spôsobuje neefektivitu systému, čo v najhoršom prípade vedie k tzv. odvrátiteľným úmrtiam. To znamená, že ročne zomrú zbytočne tisícky ľudí, na ktorých liečbu neboli peniaze aj preto, že sa klientelisticky a nehospodárne nakupuje či zazmluvňuje. Nemožnosť prístupu k účinnej liečbe znásobuje i úplatkárstvo či uprednostňovanie súkromných záujmov zdravotníka. Necitlivosť na dopady korupcie, na etický rozmer služieb a hlavne na beztrestnosť zodpovedných ochromuje funkčnosť slovenského zdravotníctvo.

Naše riešenie

Využívame a presadzujeme rôzne nástroje verejnej kontroly k zužovaniu priestoru na neetické konanie a korupciu v zdravotníctve. Analýzou tendrov nemocníc poukazujeme na slabiny a navrhujeme opatrenia pre efektívnejšie verejné súťaže. Porovnávaním otvorenosti nemocníc tlačíme na ich transparentné a hospodárne manažovanie. Vyhodnocujeme personálne politiky a navrhujeme kroky k otvoreným výberovým konaniam manažmentu nemocníc a štátnej poisťovne. Sledujeme uzatváranie zmlúv poisťovňami a bojujeme za uplatňovanie jasných pravidiel tohto procesu. Sledujeme spoluprácu lekárov a farmapriemyslom s dôrazom na rizika konfliktov záujmov. Do analytickej a investigatívnej činnosti zapájame i verejnosť organizáciou lokálnych školení. O prijatie systémových zmien sa snažíme i dialógmi s partnermi či priamou účasťou v rozhodovacích a poradných orgánov rezortu.

Naše výsledky

Poukazovaním na nehospodárnosť tendrov nemocníc sme napomohli naštartovať centrálne nakupy a benchmarkovanie zdravotníckej techniky. Odhalením nezákonného zvýhodňovania podnikateľov CT-ečiek a vytrvalým bojom za jasné kritéria zazmluvňovania sme prispeli k verejnému tlaku, ktorý primäl štátnu poisťovňu k manažérskym zmenám. Ocenením nášho úsilia je nominácia Transparency International Slovensko do dozornej rady poisťovne, a tým možnosť priamo ovplyvňovať jej fungovanie. Participovali sme na novele zákona o liekoch, vďaka ktorej môžeme odhaliť konflikty záujmov vo farmapriestore. Vydali sme niekoľko prípadových štúdií, publikácií a blogov s odporúčaniami ku kategorizácií, verejnému obstarávaniu, či dohľadovým orgánom v zdravotníctve a i.

Najväčšie úspechy a kauzy

 [:en]The financial management of hospitals and health insurance companies, drug policy and the interactions between health care professionals and pharmaceutical companies are a gauge of our anti-corruption efforts in healthcare services. We are fighting for more health-related information to ensure more qualified decisions of patients and officials as well.

Why Is It a Problem?

There are real lives at stake in the health care system. Corruption leads to an ineffective system which, in the worst cases, can result in so called avoidable deaths. This means that dozens of people are dying unnecessarily every year, because there wasn’t enough money for their medical treatment due to cronyistic and wasteful allocation of contracts or overpricing of purchases. Briberies and favouring of the private interests of health care professionals also multiply the inaccessibility of effective medical treatment. Ignorance of the impacts of corruption, of the ethical dimension of services and mainly of the impunity of those in responsibility paralyzes the functioning of the Slovak health care services.

Our Solution

To minimize the space for unethical behaviour and corruption in the health care system, we use various tools of public scrutiny. By analyzing the tenders of hospitals we point out the weaknesses of the system and suggest steps to make the public tenders more effective. We compare the transparency levels of hospitals in order to increase the economy and transparency of their management. We evaluate personnel policies and suggest actions for greater openness in selection procedures for the management of hospitals and the state-owned health insurance company (VšZP). We monitor the contracts made by health insurance companies and fight for clear rules for this process. We survey the transfer of values between pharmaceutical companies and doctors with an emphasis on the risk of conflicts of interest. By organizing local trainings, we try to involve the public in the analytical and investigative part of the process. We lead dialogues with stakeholders and take part in the decision-making processes of the regulatory and advisory bodies of the sector to achieve systemic changes.

Our achievements

By pointing out wasteful tenders of hospitals, we helped to start up centralized purchases and benchmarking of medical equipment. By uncovering unreasonably advantageous positions of some health care providers of computed tomography and by fighting persistently for clear criteria for the allocation of contracts, we helped induce the VšZP to make personnel changes in its management. The appointment of Transparency International to the new Supervisory Board of VšZP is an acknowledgement of our effort. This means we can directly influence the decision-making processes of VšZP. We participated in the drafting of the amendment to the act on drugs which will help uncover conflicts of interests in the pharmaceutical industry. We have released several case studies, publications and blogs with recommendations on the process of state reimbursement of drugs, procurement and oversight authorities in health care services. [:]