Menu Close

Prieskumy

Transparency International Slovensko si dáva pravidelne vypracovať prieskumy verejnej mienky, vďaka ktorým sleduje spoločenské vnímanie korupcie na Slovensku. Prieskumy TIS sa podobne ako prieskumy barometra korupcie a Eurobarometrua zadávajú externým poskytovateľom, ktorí následne vykonávajú prieskumy na reprezentatívnej vzorke (zvyčajne viac než 1000 respondentov).

Aktuálne prieskumy TIS

V máji 2016 vyšiel zatiaľ posledný národný prieskum TIS zameraný na ochotu nahlasovať korupciu a znalosť o zákone na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. V porovnaní s minulými obdobiami výsledky prieskumu poukazujú na výrazný nárast v deklarovanej ochote nahlásiť korupciu – viac ako tretina respondentov uviedla, že je pravdepodobné že by čin úplatkárstva nahlásili polícií. Až 37% respondentov uviedlo, že by určite alebo pravdepodobne nahlásili korupciu – v porovnaní s prieskumom z februára 2015 sledujeme nárast o 17 percentuálnych bodov. Prieskum tiež poukázal na slabú informovanosť verejnosti o možnosti a postupe získania právnej ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti – podľa prieskumu vedela o existencií zákona len jedna štvrtina respondentov. Prieskum tiež poukázal na pozitívne vnímanie whistleblowerov prevažnou časťou verejnosti (72%).

Vo februári 2015 vyšiel národný prieskum TIS: Percepcia korupcie na Slovensku. V porovnaní s minulými obdobiami (2002, 2005, 2009) je problém korupcie považovaný za tretí najzávažnejších problémov na Slovensku hneď po nezamestnanosti a životnej úrovni. V intenzita vnímania problémovosti korupcie v našom živote oproti ostatnému meraniu v r. 2012 badať zvýšenie rozšírenej korupcie takmer vo všetkých oblastiach. Najväčší nárast z 52% na 62% – čo je nárast o 10 percentuálnych bodov nastal v oblasti  súdy a prokuratúra.  Tento prieskum tiež ukázal, že za oblasť s najviac rozšíreným úplatkárstvom na Slovensku je považované zdravotníctvo. V tejto oblasti rovnako ako na súdoch a prokuratúre a colných úradoch bolo mierne badať zvýšenie vnímania rozšírenej korupcie.

Korupcia na Slovensku feb.2015

Pozri aj:

Barometer korupcie

Globálny barometer korupcie organizovaný Transparency International je jediný celosvetový prieskum názorov a skúseností verejnosti s korupciou. V roku 2013 sa uskutočnil ôsmy ročník Globálneho barometra korupcie, ktorý zahŕňa odpovede viac než 114 tisíc ľudí zo 107 krajín a je najväčším z doposiaľ uverejnených prieskumov s takýmto zameraním. Na Slovensku sa tento prieskum uskutočnil po druhý krát (prvýkrát to bolo v roku 2010) a vykonala ho agentúra Mareco.

Svetové zistenia ukazujú, že korupcia je celosvetovo rozšíreným fenoménom, keď viac než štvrtina respondentov uviedla, že zaplatila nejaký úplatok počas posledných dvanástich mesiacov. Obzvlášť závažným zistením je, že za skorumpované ľudia považujú inštitúcie ležiace v samotných základoch demokratického zriadenia, či už politické strany, parlamenty, súdy, či políciu, čo následne môže oslabovať ich legitimitu a viesť ku kríze demokratických režimov. Je však potrebné uviesť, že agregátne výsledky sú do značnej miery ovplyvnené aj vzorkou krajín zahrnutých  prieskume, pričom mnohé z nich (napr. Rusko, Ukrajina, Zimbabwe,..) možno len ťažko nazvať demokratickými.

Politické strany považujú ľudia za najskorumpovanejšie v 51 (!!!) krajinách sveta, súdnictvo v 20 (medzi nimi aj na Slovensku) a políciu v 36. [1] Na druhej strane, pozitívom je, že ľudia sami seba vnímajú ako súčasť potenciálneho riešenia korupcie, keď dve tretiny opýtaných súhlasia s názorom, že obyčajní ľudia môžu svojim dielom prispieť k zníženiu korupcie (na Slovensku to bolo 66% respondentov, globálny priemer je 67%).

(Obrázok: % ľudí verí, že môžu prispieť k boju proti korupcii)

map_people can do something in the fight against corruption

Zo slovenských zistení je najalarmujúcejším, že každý piaty Slovák za posledných 12 mesiacov dal aspoň raz niekde úplatok v akejkoľvek forme. Najčastejšie sa tento jav vyskytoval pri stretnutí so zdravotníctvom, kde tak učinilo až 28% z tých, ktorí mali za posledný rok so zdravotníctvom nejakú skúsenosť.

Až 56% opýtaných si myslí, že korupcia sa na Slovensku za posledné dva roky zvýšila a až 63% považuje vládne protikorupčné aktivity za neefektívne. Pozoruhodným je tiež fakt, že tri pätiny respondentov majú pocit, že vláda slúži najmä záujmom pár veľkých hráčov, ktorí sledujú svoje ciele.

(Graf: Kde platili Slováci úplatky najčastejšie)

NEW_kde platili Slovaci uplatky

Pozri aj:

Eurobarometer

Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré sú zadávané Európskou komisiou. TIS sa zaujíma predovšetkým o eurobarometer zameraný na tému korupcie a názorov Európanov na ňu. Od vstupu Slovenska do EÚ sa uskutočnili 3 barometre venujúce sa korupcii (2005, 2007, 2009). Metodika zbierania a zdroje dát eurobarometra sú iné ako pri Indexe vnímania korupcie (pozri vyššie). Eurobarometer vychádza z údajov reprezentatívnej vzorky širokej verejnosti. Je preto viac pravdepodobné, že výsledky Eurobarometra zohľadňujú predovšetkým malú korupciu (napr. úplatky u občanov). Index vnímania korupcie (CPI) naopak vníma viac veľkú korupciu (napr. tendre). Aktuálny Index a Eurobarometer si napriek rozdielnym výsledkom navzájom neodporujú, keďže zohľadňujú iné formy korupcie a dáta pochádzajú od iných zdrojov a respondentov.

Aktuálny Eurobarometer poskytuje niekoľko zaujímavých výsledkov o Slovensku:

Zdroj: Eurobarometer

Pozri aj:

Ďalšie prieskumy

30.07.2009 – IVO – Prieskum o korupcii 2009 2009-07-30
Hodnotenie poskytovania informácií týkajúcich sa rozhodovania o dotáciách miestnym samosprávam 2009-04-24
Mestské komisie na ochranu verejného záujmu sú pasívne (správa z monitoringu) 2009-02-05
Glogal Corruption Report 2006 2009-02-01
29.12.2008 – Prieskum Inštitútu pre verejné otázky 2008-12-29
Index vnímania poskytovania úplatkov – BPI 2008 2008-12-09
Index vnímania korupcie 2008 (Corruption Perceptions Index – CPI) 2008-09-23
25.6.2008 – Global Corruption Report 2008 2008-06-25
26.3.2008 – INFOZÁKON 2008-03-26
26.3.2008 – Tlačová správa 2008-03-26
Index vnímania korupcie 2007 (Corruption Perceptions Index – CPI) 2007-09-26
Global Corruption Report 2007 2007-05-24
Global Corruption Barometer 2006 – report 2006-12-07
Corruption Perception Index (CPI) 2006: Index vnímania korupcie 2006-11-06
Bribe Payers Index (BPI) 2006 – Analysis Report 2006-10-04
Percepcia korupcie na Slovensku: Prieskum verejnej mienky 2006-04-24
World Bank report on Slovakia: World Bank Business Environment and Enterprise Performance Survey 2006-01-17
Globálny barometer korupcie 2005: Transparency International 2005-12-09
Report on the Transparency International Global Corruption Barometer: Transparency International 2005-12-09
Prípady súvisiace s korupciou: Špeciálny súd 2005-12-06
CPI: Index vnímania korupcie 2005 2005-10-18
Transparency International Corruption Perceptions Index – CPI 2005: English version 2005-10-18
Prejavy korupcie v SR: INFOSTAT 2005-07-06
Prieskum názorov na kontrolu hospodárenia obcí a miest s finančnými prostriedkami: Splnomocnenec vlády SR pre decentralizáciu verejnej správy 2005-06-22
Global Corruption Report 2005 2005-03-16
Slabiny a šance slovenského futbalu: INEKO: Výsledky prieskumu medzi 228 futbalovými klubmi z celého Slovenska 2005-02-09
Prieskum: Na úplatky ide ročne 6 miliárd: Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR 2005-02-05
Globálny barometer korupcie 2004 – tlačová správa: Transparency International 2004-12-09
Transparency International Corruption perception index – CPI 2004: english version 2004-11-02
CPI: Index vnímania korupcie 2004 2004-10-25
Vnímanie korupcie na Slovensku: Prieskum verejnej mienky pre Transparency International Slovensko, máj 2004 2004-06-23
Názory ekonomických elít na trendy a problémy slovenskej ekonomiky: Hospodárske noviny 2004-04-30
Najpálčivejšie spoločenské problémy rok po parlamentných voľbách: Inštitút pre verejné otázky (IVO), Bratislava 2003-10-14
CPI: Index vnímania korupcie  – 2003 2003-10-07
Vnímanie korupcie na úrovni miestnej samosprávy: záverečná správa prieskumu verejnej mienky pre Transparency International Slovensko, júl 2003 2003-09-04
Podnikatelia: korupcia,verejné obstarávanie, licencie: záverečná správa prieskumu verejnej mienky pre Transparency International Slovensko, marec 2003 2003-04-25
Konflikt záujmov v SR: záverečná správa z prieskumu vrejnej mienky pre Transparency International, január 2002 2003-04-20
Stav korupcie v SR: záverečná správa z prieskumu verejnej mienky pre Transparency International, marec 2002 2003-04-15
Vnímanie korupcie v súdnictve :záverečná správa z prieskumu verejnej mienky pre Transparency International, august 2002 2003-04-01
BPI: Index vnímania poskytovania úplatkov 2003-01-01
Index vnímania korupcie 2007 (Corruption Perceptions Index – CPI) 0000-00-00