Menu Close

Kategorizácii liekov chýbajú stanoviská odborníkov, nedodržiavajú sa lehoty a konflikty záujmov ostávajú skryté

Analýza Transparency odporúča zaviesť videozáznamy zo zasadnutí komisie i odmeny pre ich členov

Pri kategorizácii liekov sa často rozhoduje neskoro a bez odborníkov. Celá polovica žiadostí o nové liečivá v minulom roku nebola vybavená v zákonnej lehote pol roka. Posudky pracovných skupín, zložených z odborníkov na dané typy liekov, ministerstvu chýbali v 65 % prípadov. Ani raz sa neposudzovala efektívnosť nákladov. Taktiež ani raz neboli posudzované dopady na verejné financie, hoci takéto hodnotenie je zo zákona povinné. Pri každom ôsmom rozhodnutí o lieku s novým liečivom ministerstvo zdravotníctva rozhodlo bez stanoviska kategorizačnej komisie.

Vyplýva to z Analýzy etiky a kvality kategorizácie liekov, vypracovanej Transparency International Slovensko v spolupráci s Angelikou Szalayovou, analytičkou Health Policy Institute. Analýza skúmala kategorizáciu liekov, teda rozhodovania o ich hradení z verejného poistenia, za prvý rok od účinnosti novely zákona (obdobie december 2011 – november 2012). Kategorizácia si zaslúži veľkú pozornosť, keďže zdravotné poisťovne ročne uhradia za lieky viac ako 850 miliónov EUR, čo predstavuje približne tretinu všetkých nákladov na zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov.

Kvalita a etika kategorizácie liekov sa od legislatívnych zmien v roku 2011, keď bola po prvýkrát uzákonená povinnosť zverejňovať celý priebeh kategorizácie od žiadostí po rozhodnutia komisií online, zvýšila. No podľa analýzy naďalej existuje priestor pre vyššiu transparentnosť .

Dvanásť percent liekov s novým liečivom bolo zaradených medzi lieky hradené z verejného zdravotného poistenia napriek nedostatočnej kvalite žiadostí o kategorizáciu. Nemali dostatočne preukázanú účinnosť či vhodne vykonanú farmakoekonomickú analýzu. V priemere zaradí kategorizačná komisia do úhrady z verejného poistenia každú druhú žiadosť s novým liečivom.

K hlavným nedostatkom patria i chýbajúce stanoviská kategorizačnej komisie a odborných pracovných skupín ministerstva, čo zrejme súvisí s chýbajúcimi členmi poradných orgánov. Pracovnú skupinu pre ekonomiku lieku ministerstvo vymenovalo až k 1.12.2012, čiže rok po účinnosti zákona. Členovia chýbali i v kategorizačnej komisii. V plnom počte 11 členov komisia rozhodovala iba o každom piatom lieku s novým liečivom. Najčastejšie v komisii chýbali zástupcovia ministerstva, ktorých úlohou je hájiť záujmy štátu.

Problematickým je aj nastavenie elektronického portálu, ktoré umožňuje dopĺňať alebo vymieňať časti žiadostí o kategorizáciu po oficiálnom začatí konania. Žiadateľom o kategorizáciu (napr. farmaceutické firmy) to umožňuje začať konanie skôr, než majú k dispozícii všetky potrebné podklady a tým získať výhodu oproti ostatným žiadateľom.

Odporúčania Transparency

V záujme vyššej transparentnosti a kontroly rozhodnutí ministerky by mali byť na stránkach ministerstva automaticky zverejňované informácie o konfliktoch záujmov členov poradných orgánov. Dnes sa o nich verejnosť dozvie len vtedy, ak o vylúčení člena rozhodne ministerka zdravotníctva.

K posilneniu obsadenosti a nezávislosti poradných orgánov by tiež prispelo ich finančné ohodnotenie. Momentálne o využití stoviek miliónov EUR rozhodujú odborníci bez nároku na finančnú odmenu. K vyššej transparentnosti kategorizácie by prispelo i sprístupnenie videozáznamov zo zasadnutí kategorizačnej komisie. Komisia dnes rozhoduje za zavretými dvermi.

Ďalšie informácie a odporúčania nájdete v analýze.

Analýza bola realizovaná v rámci projektu Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva s podporou spoločností Bayer, Novartis, GlaxoSmithKline, sanofi – aventis Pharma Slovakia a poisťovne Dôvera.

Transparency International Slovensko

Zuzana Dančíková, Angelika Szalayová

Kontakt:

02 5341 7207, dancikova@transparency.sk

0903 817 857, szalayova@hpi.sk