Menu Close

Posvieťme si na lobing v Európe


Projekt o lobingu je priamym pokračovaním európskeho projektu Systému integrity spravovania v Európe (European NIS project), ktorý bol priekopnícky pri zbere dôkazov o korupcii v celej Európe. Európska správa NIS “Peniaze, politika, moc: riziká korupcie v Európe” poukazuje na neprehľadné lobistické praktiky a slabé alebo žiadne kontrolné právne predpisy pre lobing, ktoré by mali byť prioritnými oblasťami v boji proti korupcii v Európe. Na novom projekte sa budú podieľať národné pobočky Transparency International z Rakúska, Bulharska, Českej republiky, Cypru, Estónska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Írska, Talianska, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Slovinska, Španielska, Portugalska, Veľkej Británie a tiež pobočka Transparency International pôsobiaca pri Európskej únii. Doba trvania projektu je 2 roky so začiatkom 1. novembra 2013.

Základné údaje

Základnou podmienkou, aby lobing bol legitímnou a pozitívnou silou, je zabezpečenie rovnaké prístupu všetkých záujmových skupín k politickým aktérom. Napriek tomu, rozsiahle finančné prostriedky a blízke vzťahy rôznych záujmových skupín z privátneho sektora so zákonodarcami môžu viesť k nadmernému a nekalému vplyvu na politické dianie v danej krajine a tak môžu vytvárať riziká politickej korupcie. Dôvera verejnosti v to, ako sú jednotlivé politiky formulované a v koho prospech je nová legislatíva formovaná, je negatívne ovplyvnená opakovaným výskytom neprehľadných lobistických praktík a káuz.

Cieľom tohto projektu je dosiahnutie väčšej transparentnosti a možnosti sledovať lobing v Európe.

1. Výskum/ základné poznatky

 • Identifikácia hlavných problémov a osvedčených postupov v 17 členských štátoch Európskej únie
 • Základný výskum: prehľad o kľúčových otázkach, osvedčených postupoch a inovatívnych prístupoch po celom svete  (zodpovedné TI-S)
 • Paralelný výskum vplyvov pôsobiacich na konkrétne riešenia pre verejný a súkromný sektor a občanov
 • Iniciatívy pre väčšiu transparentnosť (zodpovedné TI Írsko, TI Lotyšsko a TI Litva)
 • Analýza zainteresovaných aktérov a zúčastnených strán, vrátane politickej analýzy

2. Východiská

 • Dosiahnutie naplánovaných cieľov projektovými partnermi
 • Publikácie na národnej úrovni
 • Regionálne správy o kľúčových zisteniach, trendoch, prekážkach a osvedčených praktikách v Európe
 • Propagovanie riešení a praktík zaručujúcich transparentnosť verejných činiteľov (úradníkov, poslancov, atď.)
 • Propagovanie riešení smerom k súkromnému sektoru (obchodné spoločnosti, lobisti, atď.)
 • Budovanie aliancií s hlavnými zainteresovanými aktérmi a aktívne zapojenie občanov

3. Hodnotenie

 • Vyhodnotenie výsledkov a dopadu projektu
 • Plánovanie dlhodobých výstupov v oblasti lobingu aj po skončení projektu

Očakávané výsledky

 • Dôkazy o korupčných rizikách a výskytu korupcie súvisiacej s lobovaním
 • Hodnotenie existujúcich zákonov, predpisov a praktík v 17 členských EÚ štátoch
 • Špecifické odporúčania a riešenia pre zákonodarcov pre riešenie lobingu v súkromnom a verejnom sektore na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni
 • Vytvorenie aliancií medzi kľúčovými predstaviteľmi občianskej spoločnosti a inými zainteresovanými aktérmi
 • Verejná podpora kľúčových odporúčaní a  väčšie zapojenie občanov Európskej únie
 • Transparentnosť a zodpovednosť lobistických praktík

Očakávané výstupy

 • 1 regionálna správa, 3 výskumné práce
 • 17 národných správ, 8 národných a 1 EU odporúčaní
 • 19 internetových stránok
 • 3 projektové stretnutia, vrátane 1 medzinárodnej konferencie
 • 72 národných podujatí (okrúhle stoly, workshopy, semináre, tlačové konferencie, atď.)
 • 10 videí, audio nahrávok, podcastov, desiatky článkov a blogov
 • 9 iných aktivít (napr. lobingová prehliadka mesta, ocenenia, karikatúry, atď.)

Cieľová skupina

1. Verejný sektor (predstavitelia vlád, členovia parlamentov a iní verejní predstavitelia) – šírenie efektívnych regulačných a politických pravidiel.

2. Súkromný sektor (obchodné spoločnosti, finančné skupiny a lobisti) – šírenie dobrovoľných opatrení a osvedčených postupov v lobingu.

3. Podpora vplyvu občianskych organizácií a občanov v legislatívnych procesoch a verejných veciach.

Očakávaný vplyv

Projekt by mal v krátkej časovej dobe zvýšiť povedomie o účinných opatreniach, ktoré by zvýšili transparentnosť a integritu súvisiacu s lobovaním u aktérov s rozhodovacou právomocou v súkromnom ako aj verejnom sektore ako aj s činnosťou občianskych aktivistov v Európskej únii. Projekt identifikuje prostriedky pre zmenu a naštartovanie spojenia medzi hlavnými zainteresovanými stranami v každej zúčastnenej krajine.

V strednodobom časovom horizonte by projekt mal iniciovať a následne informovať o procesoch, ktoré by viedli k efektívnym regulačným opatreniam v oblasti lobingu.

V dlhodobom časovom horizonte by projekt mal podnietiť zmeny politických praktík, ktoré by zabránili korupcii a ustanovili by transparentné a zodpovedné praktiky v oblasti lobingu v Európskej únii.

Výstupy projektu:

Publikácie:

Lobing v politike picture Názov: Lobing v politike: Málo transparentnosti, veľa neznámych
Dátum: apríl 2015

Autori:  Ľuboslava Riapošová, Katarína Klingová

Anotácia: Táto správa skúma praktiky lobingu a pokusy o jeho reguláciu v 19 krajinách EÚ a v rámci troch hlavných inštitúcií EÚ. Komparatívna štúdia sa zameriava na posúdenie troch hlavných zložiek legislatívnej regulácie lobingu: transparentnosť, integritu a rovnosť prístupu.

Donor: Európska komisia, FIPRA Slovakia

 Lobing v politike picture Názov: Mapping the Lobbying Landscape in Slovakia
Dátum: April 2015

Autori:  Ľuboslava Riapošová, Katarína Klingová

Anotácia: Táto správa skúma praktiky lobingu a pokusy o jeho reguláciu na Slovensku. Štúdia sa zameriava na posúdenie troch hlavných zložiek legislatívnej regulácie lobingu: transparentnosť, integritu a rovnosť prístupu k informáciám na Slovensku.

Donor: Európska komisia, FIPRA Slovakia

 Lobbying in Europe picture Name: Lobbying in Europe: Hidden Influence, Privileged Access
Published: April 2015

Author: Suzanne Mulcahy Ph.D

Content: This report examines the practice of lobbying and the attempts to regulate it in 19 European countries and within the three core EU institutions. The report compiles the results of national level studies examining how lobbying manifests itself across Europe and the quality of responses by both governments and the EU institutions to the risks and realities of undue influence in public decision-making. It is the first time that such a holistic and comparable assessment has been carried out.

Donors: European Commission

Blogy a štúdia: 

 Otvorme zákony verejnosti (26.11.2014, TIS blog)

Ako účinne regulovať lobing? (26.5.2015, Dennik N)

Verejné pripomienkovanie zákonov: Dominuje biznis, občania sú na chvoste (2.11.2015, TIS blog)

Kto najviac ovplyvňuje Slovenskú legislatívu? – štúdia o verejnom pripomienkovaní v legislatívnom procese

Internetové portály:

Zmeny zákonov, ktorý vizualizuje zmeny zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona o verejnom obstarávaní.

otvorme zakony obrazok 3

Tvorba zákonov, ktorý analyzuje a vizualizuje medzirezortné pripomienkové konanie k zákonom.

portal tvorba zakonov