Menu Close

Slovensko si z hodnotenia transparentnosti ministerstiev obrany odnieslo C-čko

Britská pobočka Transparency International uskutočnila minulý rok v rámci programu zameraného na obranu a bezpečnosť prvé hodnotenie transparentnosti a korupčných rizík ministerstiev obrany v 82 krajinách. Túto oblasť hodnotili najmä preto, že korupcia v obrane je zásadnou otázkou národnej i globálnej bezpečnosti. 82 krajín bolo hodnotených v 77 otázkach položených v piatich základných oblastiach, v ktorých je možné očakávať korupčné riziká: politická oblasť, finančná oblasť, personálna oblasť, oblasť riadenia operácií a obstarávanie.

Celkovo sa Slovensko v hodnotení umiestnilo v skupine krajín s miernym rizikom korupcie (známka C). Pri krajinách s týmto hodnotením môžeme pozorovať isté negatívne trendy, napríklad slabé zapojenie občianskej spoločnosti, nedostatočné mechanizmy na podporu nahlasovateľov korupcie (whistleblowing), alebo chýbajúci adekvátny dohľad nad personálom pracujúcim na citlivých pozíciách náchylných na zneužitie. V tejto skupine sa spolu so Slovenskom umiestnila aj väčšina hodnotených krajín EÚ, napríklad Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko či Španielsko.

Slovenské ministerstvo obrany dosiahlo najvyššie skóre v oblasti financií (78%) a naopak najnižšie skóre v oblasti  riadenia operácií (25%) (priemerné skóre v tejto oblasti bolo 28%) , kde sa ako problematické ukázali všetky hodnotené indikátory – neprihliadanie na korupciu v bezpečnostných štruktúrach, chýbajúci protikorupčný tréning pre vojakov v misiách, chýbajúce inštrukcie ako postupovať pri nakupovaní počas misií, ako aj nejasné zapojenie a postavenie súkromných dodávateľov. V ostatných oblastiach získala slovenská obrana nasledujúce skóre: politická oblasť 63%, personálna oblasť 60%, obstarávanie 54%.

11% krajín sa v hodnotení britskej Transparency International umiestnilo lepšie ako Slovensko. Iba 2% všetkých hodnotených krajín získali známku A (Austrália a Nemecko) a ďalších 9% krajín získalo hodnotenie B (z EÚ napr. Rakúsko, Švédsko a Veľká Británia).

Keďže až 69% krajín sa umiestnilo v skupinách, v ktorých je riziko korupcie v obrane vysoké (D), veľmi vysoké (E), až kritické (F) – britská Transparency International vydala spolu s hodnotením aj tieto odporúčania:

Odporúčania pre ministrov obrany a bezpečnosti:

 • analyzovať riziká korupcie v sektore, vypracovať a implementovať akčný plán, ktorý tieto riziká rieši
 • z utajovania informácií urobiť výnimku, nie pravidlo
 • viac spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti
 • prijať etické kódexy a realizovať pravidelné hĺbkové protikorupčné tréningy
 • adresovať korupčné riziká v obstarávaní
 • posilniť mechanizmy personálneho manažmentu (vytvorenie kanálov whistle-blowingu a ochrany nahlasovateľov korupcie)
 • uchopiť korupciu ako strategickú otázku v operáciách
 • vyžadovať vysoké protikorupčné štandardy od spolupracujúcich štátnych aj súkromných organizácií pri exporte vybavenia a materiálu

Odporúčania pre tvorcov legislatívy:

 • používať tento index ako nástroj na monitorovanie korupčných rizík v tomto sektore
 • vytvoriť alebo posilniť komisie dohliadajúce na rezort obrany a bezpečnosti
 • otvoriť témy, ktoré v súčasnosti nespadajú do kompetencie zákonodarcov v mene lepšej prístupnosti k informáciám
 • zaistiť dobrý a funkčný spôsob tvorenia rozpočtu pre obranu
 • dať organizáciám zodpovedným za dohľad nad obstarávaním kapacitu na vykonávanie efektívneho monitorovania

Odporúčania pre občiansku spoločnosť:

 • vyžadovať, aby sa bezpečnostné organizácie  správali otvorene a zodpovedali sa za svoje konanie. Zaujať aktívny prístup pri monitorovaní politík, rozpočtu a aktivít.
 • hľadať možnosti spolupráce s organizáciami obrany a bezpečnosti
 • presadzovať transparentné tvorenie rozpočtu na obranu a otvorený proces obstarávania
 • tlačiť vládu k tomu, aby odstránila zbytočné utajovanie niektorých dokumentov v mene národnej bezpečnosti uskutočniť ďalší výskum v tejto oblasti s použitím tohto indexu

 

Podniky pracujúce v obrane (dodávatelia, zbrojársky priemysel)

 • iniciovať komunikáciu s vládou na posilnenie integrity a znižovania korupčných rizík v sektore obrany
 • vytvoriť funkčné pochopenie toho, kde ležia riziká korupcie (aj za pomoci dát tohto indexu)
 • nechať vypracovať nezávislé hodnotenie etiky vlastnej spoločnosti a zverejniť tieto zistenia
 • zverejňovať vlastných zástupcov, sprostredkovateľov a subdodávateľov
 • zverejniť povinnosti vyplývajúce z kompenzačných transakcií pri nákupe techniky, materiálu a služieb na obranné a bezpečnostné účely (offsety) a ich množstvo ročne


Rebríček hodnotených krajín:

zdroj: Transparency International UK

Transparency International Slovensko sa na tomto hodnotení nepodieľala.

Viac informácií môžete nájsť v kompletnej správe Transparency International UK, v ich tlačovej správe, alebo na oficiálnej stránke indexu www.defenceindex.org/government

alebo u kontaktov pre médiá:

Maria Gili, +44 (0)20 7922 7975; maria.gili@transparency.org.uk
Rachel Davies, +44(0)20 7922 7967; rachel.davies@transparency.org.uk

Viac dát za Slovensko môžete nájsť v tejto správe.

Ľuba Riapošová, Transparency International Slovensko

02/5341 7207, tis@transparency.sk