Menu Close

Transparency: E-aukcie zachovať, nestrannosť ÚVO posilniť

Transparency International Slovensko (TIS) odporúča, aby poslanci pri prerokúvaní vládou schválenej novely zákona o verejnom obstarávaní neoslabili úlohu elektronických aukcií a naopak posilnili transparentnosť, nestrannosť i pôsobenie Úradu pre verejné obstarávanie, hlavného kontrolóra tendrov na Slovensku. Podľa TIS navyše dostávajú obstarávatelia do rúk priveľké právomoci. Podľa novely môžu vylučovať uchádzačov príliš prísnou definíciou mimoriadne nízkej ponuky, môžu sa vyhnúť nakupovaniu cez e-trhovisko ak sú obce či ich firmy, a taktiež môžu  vyhodnocovať tendre pomocou ľahko manipulovateľného kritéria novovytvorených miest.

Novela zužuje povinnosť robiť elektronické aukcie na len bežné tovary, nie na všetky tovary, ako to platí dnes. Pritom nová štúdia TIS ukazuje, že aukcie prinášajú v priemere o 1,5 firmy viac súťažiacich a o 5% nižšie ceny ako neaukčné postupy. V roku 2012 sa 41% počtu a 19% objemu všetkých tendrov konal  práve e-aukciou, čo prinieslo úspory vo výške 37 miliónov eur.

TIS tiež navrhuje zrušiť utajenie zápisníc a hlasovania členov Rady ÚVO, ktorý majú rozhodovať o námietkach i možnosti dodatkov. Nestrannosť ÚVO by sa posilnila aj zadefinovaním výberového konania pri výbere vedenia úradu ale aj členov Rady. TIS odporúča neschváliť ani navrhovanú stratu možnosti úradu kontrolovať vecnú správnosť rozhodnutí obstarávateľov.

Systém verejného obstarávania na Slovensku vykázal v roku 2012 známky zlepšenia. V priemere sa viac používajú transparentné metódy ako verejná súťaž a elektronické aukcie. Až dve tretiny objemu tendrov boli uskutočnené najotvorenejším postupom verejnej súťaže, čo je dvojnásobný podiel oproti roku 2010. Dosiahli sa aj vyššie úspory a stúpol aj priemerný počet uchádzačov (hoci nie pri prepočte na objem tendrov).  V priemere v tendri súťažilo minulý rok 3,5 firmy. Celkovo sa minulý rok uskutočnilo 6800 verejných obstarávaní v sume 3,9 mld eur.

Varovným signálom je rast počtu menej transparentných rokovacích rokovaní i pokles uchádzačov v druhej polovici roka. Stále až tretina objemu obstarávania bola pridelená len jedinému uchádzačovi.

Spolu s plánovaným oslabením povinnosti používať elektronické aukcie hrozí, že pozitívny vývoj z roku 2012 sa v ďalšom roku zastaví.

Gabriel Šípoš, Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová, Pavel Nechala

 

Kontakt:

(+421-2) 5341 7207, sipos@transparency.sk, ema@transparency.sk

 

Text štúdie Kvalita verejného obstarávania na Slovensku v roku 2012


Príloha.

Odporúčania TIS k novele zákona o verejnom obstarávaní:

–          Ponechať povinnosť vykonávať elektronické aukcie tak, ako je to definované v súčasnom znení zákona (teda povinne na všetky tovary, nielen na bežné tovary, ako to navrhuje novela).

–          Zrušiť možnosť, aby kritériom hodnotenia ponúk bol aj počet novovytvorených miest, resp. ich počet spomedzi nezamestnaných.

–          Jasne v zákone uviesť, že pri centrálnom obstarávaní je odber nepovinný, ak sa preukáže nižšia cena.

–          Zrušiť výnimku pre obce a obecné firmy z nakupovania cez elektronické trhovisko

–          Zmäkčiť definíciu mimoriadne nízkych ponúk na aspoň 50% menej ako priemer ostatných ponúk a 20% menej ako druhá najnižšia ponuka a zrušiť pomer k predpokladanej cene, tak ako to definuje návrh novej smernice EÚ (v slovenskej novele sú percentá 30, 15 a 15)

–          Zaviesť otvorený výberový proces pre výber predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  a upraviť jeho postup. Odporúčania viď nižšie.

–          Zúžiť dôvody odvolania predsedu, v súčasnosti sú široko definované. Konkrétne navrhujeme vypustiť nasledujúci dôvod: „§ 111 ods. 2 ZVO písm. e) úrad neplní úlohy podľa tohto zákona.“ Zníži to politický tlak na vedenie ÚVO.

–          Zaviesť povinnosť zverejňovať všetky rozhodnutia ÚVO (navrhovaná novela plánuje utajiť zápisnice z rokovania Rady, teda aj hlasovanie jej členov).

–          Zadefinovať prieskum trhu  a poveriť ÚVO definovaním podrobnejšej metodiky jeho vykonávania.

–          Definovať postup výberu členov Rady. Odporúčania viď nižšie.

–          Upraviť dôvody odvolania člena Rady priamo v zákone.

–          Vypustiť členstvo vedúceho úradu ÚVO v  Rade.

–          Neobmedzovať riešenie námietok len na  zákonnosť  postupov, ale aj na vecnú správnosť rozhodnutí. Ponechať v existujúcom znení.

–          V kompetenčnom zákone stanoviť ústredný orgán štátnej správy, ktorý bude mať zodpovednosť za problematiku verejného obstarávania.

–          Odporúčaný postup pri výbere členov Rady:

–          1. Navrhujeme 9 člennú Radu obsadzovať nasledovne:

–          – predseda a podpredseda ÚVO

–          – 3 parlament

–          – 2 organizácie reprezentujúce podnikateľov

–          – 1 ZMOS

–          – 1 zástupca MVO

–          2. CV nominovaných budú zverejnené počas 30 dní

–          3. Výberové konanie bude vždy verejné

–          4. Menovanie – buď vláda iba nominácie potvrdí, ak nebudú vznesené výhrady voči kandidátom, alebo ak bude môcť vyberať, potom vláda musí zverejniť správu o výberovom konaní, kde bude uvedené:

–          – kandidáti a kto ich nominoval

–          – kritéria výberu

–          – odôvodnenie výberu členov Rady

–          Odporúčaný postup pri výbere predsedu:

–          výberové konanie má byť verejné

–          uchádzač predloží plán rozvoja verejného obstarávania

–          uchádzači sa podrobia verejnému hearingu

–          zverejnené budú na minimálne 30 dní životopisy uchádzačov

–          ktokoľvek (aj anonymne) bude možné vznieť voči uchádzačovi o funkciu akúkoľvek výhradu, ktorá bude predložená vláde

–          uchádzač má povinnosť vyjadriť sa k vzneseným výhradám