Menu Close

Zvyšovanie transparentnosti a efektívnosti systému verejného obstarávania v Gruzínsku

Cieľom projektu je zlepšenie systému verejného obstarávania v Gruzínsku so zameraním sa na zvýšenie integrity tohto procesu, zefektívnenie obstarávania prostredníctvom odstránenia nedostatkov v legislatíve a na zvyšovanie záujmu o tento proces zo strany médií, verejnosti a podnikateľského sektora.

Tento cieľ by sme chceli dosiahnuť transferom slovenských skúseností z oblasti verejného obstarávania, ktoré v posledných rokoch prešlo viacerými zmenami, a ktorému sa TI Slovensko aktívne venuje už od svojho vzniku. TI Slovensko má záujem predávať najmä svoje know-how v analytickej oblasti partnerskej organizácii, čím by došlo k posilneniu jej analytických schopností, ktoré budú ďalej predávané gruzínskej spoločnosti  v podobe vopred určených výstupov.

Plánované aktivity (tréningy, semináre, príručky, analýzy, web-aplikácia a pod.) sa budú zameriavať na občiansku spoločnosť, vládny aj podnikateľský sektor, čo prispeje k posilňovaniu dialógu medzi týmito aktérmi. Zároveň by takýto dialóg mal viesť k efektívnejšej spolupráci medzi nimi. Tieto aktivity tiež majú prispieť k posilňovaniu kapacít občianskej spoločnosti či médií na hodnotenie verejného obstarávania a zároveň posúdenie efektívnosti vynakladaných verejných prostriedkov na tento proces. Len takéto kapacity môžu vytvárať tlak na zmenu v tejto oblasti.

Zároveň sa však spomínané aktivity budú diať priamo za účasti predstaviteľov vládneho sektora. Jednak je naplánovaný tréning pre úradníkov zaoberajúcimi sa verejným obstarávaním v Gruzínsku, ktorému budú predchádzať diskusie s nimi za účasti slovenských expertov na verejné obstarávanie, ale aj predstaviteľov slovenských inštitúcií zaoberajúcich sa verejným obstarávaním a jeho kontrolou u nás. Týmito aktivitami sa vyvinie úsilie na zlepšenie dobrej správy vecí verejných z hľadiska spravovania verejného obstarávania v cieľovej krajine.

Celkovo by sa týmto projektom malo dosiahnuť viditeľné posilnenie integrity verejného obstarávania v Gruzínsku, čo vedie k celkovému zefektívneniu systému a k zvýšeniu dôvery zo strany verejnosti a médií v tento proces, čo má vplyv na zlepšenie stavu demokracie v krajine. Rovnako sa predpokladá, že pri zlepšení podmienok vo verejnom obstarávaní dôjde aj k zvýšeniu záujmu o tento proces zo strany súkromného sektora, čím sa zvýši konkurencia v súťažení o zákazky. Zlepšenie takýchto podmienok môže prispieť k vylepšeniu umiestnenie Gruzínska v medzinárodných ekonomických rebríčkoch a prilákaní zahraničných investorov do tejto krajiny.

Aktivity:

Stretnutie expertov TI Slovensko s expertmi na verejné obstarávanie v Gruzínsku. 25.-29. november 2012, Tbilisi

Aktivity v rámci výstupu Transfer know-how na skúmanie stavu verejného obstarávania ako prvého kroku k identifikácii a následným návrhom na zlepšenie stavu VO sa uskutočnili počas návštevy trojčlenného tímu Transparency International Slovensko  v Gruzínsku v termíne 25.-29. novembra 2012. V dňoch 27. a 28. novembra sa uskutočnili aj stretnutia s predstaviteľmi gruzínskej štátnej obstarávacej agentúry (p. David Marghania), nemecko-gruzínskej obchodnej asociácie (p. Uta Beyer), a predstaviteľmi obstarávacieho orgánu gruzínskeho ministerstva poľnohospodárstva (p. Khatuna Chikovani).

Vzdelávací pobyt pre zástupcov TI Gruzínsko o verejnom obstarávaní na Slovensku. 14.-18. máj 2013, Bratislava

Pre našich gruzínskych hostí sme v máji pripravili sériu stretnutí s expertmi na verejné obstarávanie na Slovensku. Aby boli informácie o verejnom obstarávaní čo najobšírnejšie, sprostredkovali sme im stretnutia so zástupcami ministerstiev (ministerstvo zahraničných vecí a obrany), ktorí majú na starosti verejné obstarávanie v rámci svojich inštitúcií, s predstaviteľmi súkromného sektora, ktorí pracujú v oblasti poradenstva o verejnom obstarávaní a elektronických aukciách, s predstaviteľmi samospráv a s novinármi, ktorí často pracujú na témach, ktoré úzko súvisia s verejným obstarávaním.

Harmonogram stretnutí v Bratislave:

Day Time Person Topic
Tuesday: arrival in the afternoon
Wednesday: 9.30-10.30 Matej Kurian (TIS) Work with public procurement portal.
11.00-12.00 Gabriel Šípoš (TIS) Data from portal and how to use them, EU standards for PP, PP regulation agencies- how do they work from the transition countries perspectives
16.00-17.00 Jaroslav Lexa (APUeN.SK) Former director of PP department at the Ministry of Social Affairs (who now works in private sector), his experience with PP in state agencies, the new amendment of PP Act.
Thursday: 12.00-16.00 Jozef Mečiar, Šaľa PP in the local governments (in Šaľa-  the town that won our evaluation of transparency of local governments)
Friday: 9.00-10.00 Representatives of the Office for Public Procurement PP from the regulator’s point of view, dealing with formal objections, key features of successful PP regulator.
11.30-12.30 Representatives of Ministry of Foreign Affairs PP experience from the view of state agency.
13.00-14.00 Representatives of Ministry of Defense Public procurement at MoD, secret procurement vs. civil procurement, experience with procurement in the state agency
16.00-17.00 Adam Valček, Veronika Folentová (SME) Journalists that often work with the procurement portal to reveal untransparent practices in PP

Vytvorenie analytickej štúdie o gruzínskom verejnom obstarávaní

Štúdia v angličtine:

Obalka_procurement_georgia

Gruzínski analytici pracujúci na vytváraní štúdie o gruzínskom verejnom obstarávaní sa pozerali najmä na právny rámec problematiky, rôzne typy obstarávania a mechanizmy elektronického systému verejného obstarávania, pričom analyzovali ich silné a slabé stránky, možnosti pre zlepšenie ako aj riziká, ktoré hrozia tomuto systému v ďalšom vývoji. Experti na pracujúci na štúdiách uskutočnili niekoľko rozhovorov s predstaviteľmi štátnej obstarávacej agentúry a inými zainteresovanými stranami. Prvý návrh štúdie bol dokončený vo februári a následne prešiel  interným pripomienkovaním expertov v TI Gruzínsko. Následne bola preložená, vytlačená a odprezentovaná v rámci tlačovej konferencie spolu s portálom verejného obstarávania.

Vytvorenie portálu otvoreného verejného obstarávania

Webstránka je dostupná na adrese http://tendermonitor.ge/en a bola oficiálne odprezentovaná na tlačovej konferencii 14.06.2013.

Webstránka umožňuje používateľom vyhľadávať, analyzovať a lepšie porozumieť zmluvám a dokumentom verejného obstarávania. Pri vývoji webstránky tiež prebehla konzultácia so štátnou obstarávacou agentúrou. Programátori vyvinuli software, ktorý automaticky sťahuje dáta z oficiálnej štátnej webstránky pre verejné obstarávanie  procurement.gov.ge. Tieto dáta sú následne preformátované, aby v nich bolo možné plné vyhľadávanie.

Užívatelia webstránky môžu vyhľadávať podľa:

– spoločnosti/dodávateľa (meno/názov, identifikačné číslo, právna forma)

– obstarávateľa (meno/názov, identifikačné číslo agentúry, právna forma agentúry, ktorá obstaráva)

– tendra (typ tendra, CPV obstarávací kód, hodnota tendra, deň vyhlásenia tendra, štádium obstarávacieho procesu, identifikačné číslo tendra, počet súťažiacich v tendri, počet podaných ponúk, kľúčové slovo, rizikový faktor)

Na základe slovenských skúseností webstránka taktiež umožňuje označenie rizikových zákaziek a zákaziek s vyšším korupčným rizikom.

Stránka od jej oficiálnej prezentácie verejnosti (14.06.2013) zaznamenala k 31.08.2013 už 7 213 návštev.

Konferencia a workshopy pri príležitosti spustenia portálu a publikovania štúdie o verejnom obstarávaní

Pri príležitosti spustenia portálu a publikovania gruzínskej analýzy o verejnom obstarávaní TI Gruzínsko zorganizovala tlačovú konferenciu spojenú s detailnou prezentáciou zistení analýzy, v rámci ktorej bola publikovaná aj tlačová správa. Tlačová správa bola zverejnená aj na stránke na stránke štátnej obstarávacej agentúry (http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=10&info_id=1267).

Na konferencii vystúpili: Gerard De Boer (expert TI Gruzínsko, hlavný autor analýzy VO v Gruzínsku), Mathias Huter (oficiálny zástupca TI Gruzínsko), Derek Dohler (expert TI Gruzínsko na prácu s portálom verejného obstarávania), Gabriel Šípoš (expert TI Slovensko, autor slovenskej analýzy o VO) a Tato Urjumelashvili (predseda gruzínskej štátnej obstarávacej agentúry). Na konferencii a prezentácii analýzy a portálu sa zúčastnili zástupcovia štátnych inštitúcií, médií, mimovládnych organizácií i obchodných komôr.

DSCN0854 DSCN0861
DSCN0867 DSCN0880

Ďalší workshop o výsledkoch analýzy VO v Gruzínsku a o novom obstarávacom portáli, počas ktorých bolo prezentované ako tento portál a vôbec verejné obstarávanie funguje sa uskutočnil o deň neskôr, 15.06.2013, a bol zameraný najmä na to, ako dáta z portálu využiť na odhaľovanie pochybení vo verejnom obstarávaní. Cieľovou skupinou tohto workshopu boli novinári, ktorých sme učili ako portál efektívne využívať: čo môžu ukázať dáta, aké sú typické zistenia a odhalenia chýb v obstarávaní na základe slovenskej skúsenosti. Workshop viedli Gabriel Šípoš (expert TI Slovensko a autor slovenskej analýzy o verejnom obstarávaní) a Mathias Huter (zástupca TI Gruzínsko).

DSCN0900 DSCN0906
DSCN0914 DSCN0917