Menu Close

Biznis a verejný sektor v Európe sú nebezpečne blízko

Správa o protikorupčných systémoch v 25 európskych krajinách zdôrazňuje riziká v oblasti financovania politických strán ako aj lobingu

Brusel/Bratislava, 6. jún 2012 – Podľa najnovšieho výskumu medzinárodnej mimovládnej organizácie Transparency International môžu mať firmy neprimeraný vplyv na verejný sektor, čo umožňuje aby korupcia ohrozovala ekonomickú stabilitu v Európe.

Výskum upozorňuje na nedostatky v systéme vládnutia, ktoré prispeli k finančným a politickým škandálom. Tie sa vyskytli takmer v každej z 25 európskych krajín v minulom roku, a preto ostáva výzvou pre zákonodarcov, aby sa sústredili na zvýšenie transparentosti lobingu a financovania volebných kampaní.

Z výsledkov správy Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europe [Peniaze, politika a moc: Korupčné riziká v Európe – na stiahnutie: http://www.transparency.org/enis] vyplýva, že polovica skúmaných krajín povoľuje finančné dary pre politikov a politické strany v neobmedzenej výške od kohokoľvek. Navyše, až tri štvrtiny daných krajín nerobí nič pre zamedzenie vplyvu mocenských a silných finančných záujmov na politiku – chýba regulácia lobingu.

„Mnohé zo štátnych inštitúcií, ktoré sú vytvárané na ochranu demokracie a umožňujú krajinám obmedziť korupciu, sú naprieč Európou slabšie, ako sa často predpokladá. Táto správa vyvoláva znepokojujúce otázky v čase, keď čisté a transparentné vládnutie musí zohrávať rozhodujúcu úlohu – aj s ohľadom nato, že EÚ sa snaží riešiť svoju ekonomickú krízu, “povedal Cobus de Swardt, výkonný riaditeľ Transparency International.

Podľa európskych prieskumov až tri štvrtiny Európanov vníma korupciu ako rastúci problém vo svojej krajine. Rok 2011 zaznamenal súdne procesy vysokopostavených politikov vo Francúzsku a Taliansku a odstúpenie prezidenta Nemecka. Politické korupčné škandály sa nevyhli oblasti poslaneckých výdavkov (Veľká Británia), penzijným podvodom (Nórsko), obchodovaniu s politickými pozíciami (Česká republika, Rumunsko) a konfliktom záujmov medzi politikmi a podnikateľským sektorom (Slovinsko, Bulharsko).

Predkladaná správa je prvým komplexným posúdením schopností európskych krajín bojovať proti korupcii. Viac než 300 národných inštitúcií z 25 štátov Európy bolo pre tento účel podrobených skúmaniu. Z nich v boji proti korupcii vyšli najhoršie politické strany, súkromný sektor a štátna správa (ministerstvá). Naopak, medzi najúspešnejšími skončili štátne kontrolné orgány, ombudsmani a volebné orgány.

Vlády v mnohých skúmaných krajinách sa nedostatočne zodpovedajú občanom za výber daní, verejné financie a obstarávanie. Len na verejné obstarávanie sa v krajinách EÚ minie 1,8 biliónov eur. Ešte väčším nedostatkom je fakt, že iba dve krajiny v dostatočnej miere chránia whistleblowerov (oznamovateľov nekalých praktík a trestných činov) pred odplatou, v prípade že sa rozhodnú informovať o podozreniach z krádeže, korupcie či iného neetického správania.

Vďaka silnej občianskej spoločnosti, kontrolným orgánom, súdom a polícii sú Dánsko, Nórsko a Švédsko najlepšie chránené proti korupcii. V opačnej situácii sa nachádzajú inštitúcie v Bulharsku a Rumunsku. Žiadna z 25 skúmaných krajín nemala zavedené v plnej miere kompletné protikorupčné mechanizmy.

Správa ponúka niekoľko oblastí s možným priestorom pre korupciu, medzi inými:

  • 19 z 25 skúmaných krajín chýba regulácia lobingu.*
  • 12 krajín nemá finančný strop na politické dary, a anonymné príspevky je stále možné prijať v 13 štátoch.
  • V 11 krajinách je potrebné odstrániť obmedzenia pri zverejňovaní záujmov a majetku poslancov.
  • Kódexy správania poslancov chýbajú v 17 krajinách.*
  • 14 krajín potrebuje posilniť alebo zaviesť obmedzenia týkajúce sa zamestnania poslancov v súkromnom sektore po tom, ako opustia parlament.*
  • V 20 krajinách existujú bariéry pre ľudí, ktorí chcú získať prístup k informáciám

*Platí aj pre SR

Transparency International vyzvala vlády jednotlivých európskych krajín a inštitúcie EÚ bojovať proti korupcii razantnejšie a odstrániť tieto nedostatky. EÚ by mala ísť príkladom a prijať rázne pravidlá posilňujúce integritu vo svojich inštitúciách.

Slovenská hodnotiaca správa Národný systém integrity spravovania na Slovensku bola predstavená verejnosti vo februári 2012. Slovenská republika má na európske pomery štandardne nastavený protikorupčný právny rámec, nedostatkom je však implementácia pravidiel v praxi a slabé používanie nástrojov integrity. Medzi najslabšie inštitúcie vo verejnom sektore na Slovensku patria polícia, súdy, úrad prezidenta a zo špecializovaných inštitúcií Úrad pre verejné obstarávanie. Naopak, medzi úspešnejšie oblasti z hľadiska protikorupčných aktivít patria médiá a občianska spoločnosť, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vykonávaní kontrolných aktivít. K hlavným odporúčaniam správy patrí odpolitizovanie štátnej správy, posilnenie ochrany nahlasovateľov korupčných praktík z prostredia zamestnancov a zriadenie stálej volebnej komisie pre kontrolu financovania straníckych aktivít i majetkových priznaní politikov. Kompletná správa a odporúčania sú dostupné na webe TIS: https://www.transparency.sk/narodny-system-integrity-spravovania-na-slovensku/.

Transparency International is the global civil society organisation leading the fight against corruption

Transparency International je medzinárodná mimovládna organizácia so sídlom v Berlíne, ktorá sa zaoberá bojom proti korupcii.

Poznámka pre médiá: Národný systém integrity spravovania

Správa Korupčné riziká v Európe sumarizuje hodnotenie národných systémov integrity spravovania  (tie hodnotia účinnosť a nedostatky inštitúcií, vďaka ktorým môže dôjsť ku korupcii) v 25 európskych krajinách za rok 2011: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, a Veľká Británia. Výskum je súčasťou celoeurópskej protikorupčnej iniciatívy a je podporený Generálnym sekretariátom pre vnútorné záležitosti Európskej komisie. Kompletná správa je dostupná v anglickom jazyku na webe TI: http://www.transparency.org/enis .

Kontakt pre médiá

Thomas Coombes

+49 30 34 38 20 662

Email: press@transparency.org

Emília Sičáková-Beblavá

+421 2 5341 7207

Email: ema@transparency.sk