Menu Close

Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti transparentných miestnych samospráv na Slovensku a v Maďarsku

AKTIVITA 1: Budovanie protikorupčnej kapacity miestnych samospráv a spoločnej siete protikorupčných inštitúcií na Slovensku a v Maďarsku

  • Audity a s nimi súvisiace workshopy v miestnych samosprávach

Cieľom auditov je posilniť protikorupčnú kapacitu miestnych samospráv a vytvárať tak protikorupčnú sieť inštitúcii na Slovensku aj v Maďarsku. Úspešné zrealizovanie auditov v miestnych samosprávach, resp. príprady, keď predstavitelia samospráv implementujú navrhované protikorupčné opatrenia, dáva do rúk verejnosti nástroje na monitorovanie, posudzovanie či zapájanie sa do samotného fungovania samosprávy. Z pohľadu zamestnancov a predstaviteľov samospráv, implementácia protikorupčných opatrení stanovuje jasné pravidlá rozhodovacích procesov, čo v konečnom dôsledku napomáha samospráve získať naspäť dôveru občanov v jej rozhodovanie a v konečnom dôsledku prispieva k zvyšovaniu občianskej participácie vo veciach verejných. Audit sa sústreďuje na 17 základných politík v rámci samospráv a realizuje v troch fázach: 1. identifikácia stavu politík v samospráve; 2. vytvorenie protikorupčných opatrení pre daný stav politík a podmienky samosprávy; 3. implementácia protikorupčných odporúčaní a protikorupčné tréningy.

  • seminár “Príležitosti na postavenie sa proti korupcii a možnosti vyššej transparentnosti v meniacom sa systéme miestnych samospráv”, 14.12.2011 v Budapešti

AKTIVITA 2: Protikorupčné tréningy

  • seminár “Verejná kontrola miestnej samosprávy” (22.-24.7.2011)

Seminár sa uskutočnil od 22. do 24. júla 2011 v Lúčkach pri Kremnici. Stred Slovenska je tradičným miestom konaní našich seminárov, pretože je dostupný pre účastníkov zo všetkých častí krajiny. Bol určený najmä pre miestnych aktivistov, zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov obecných  a mestských zastupiteľstiev, nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni často rovnocenné. Pre účastníkov boli pripravené odborné prezentácie z jednotlivých oblastí fungovania obcí a miest (stavebné konanie, zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci, novely zákonov o majetku obcí a o slobodnom prístupe k informáciám) a dva bloky venované využívaniu informačných technológií pri verejnej kontrole moci. Dôležitou súčasťou seminára bola aj diskusia s poslancom NR SR Ondrejom Dostálom o protikorupčnej legislatíve a výmena skúseností účastníkov s verejnou kontrolou moci na úrovni miestnej samosprávy.

Program nájdete tu

Prezentácie lektorov: Vladimír Dulla: Priestor na korupciu v stavebnom konaní; Vladimír Pirošík: Zodpovednosť za škodu samosprávy a nová protikorupčná legislatíva; Matej Kurian: Dátové inšpirácie pre samosprávy; Marián Kišďurka: Odkaz pre starostu – 16 mesiacov projektu

  • seminár “Protikorupční lídri v samospráve” (14.-16.10.2011)

Seminár bol určení najmä poslancom obecných a mestských zastupiteľstiev.  V Lúčkach pri Kremnici sa ich od 14. do 16. októbra 2011 stretli takmer tri desiatky. Boli pre nich pripravené odborné prednášky na témy zabezpečovania verejných komunálnych služieb, možností poslanca pri presadzovaní protikorupčnej agendy a tvorby a plánovania verejných priestorov. Okrem toho mali účastníci seminára možnosť diskutovať s vládnym splnomocnencom pre územnú samosprávu a integrovaný manažment povodí a krajiny M. Kováčom a po troch krátkych prezentáciách vedenia volebnej kampane v novembrových komunálnych voľbách a komunikácie s verejnosťou medzi voľbami si vymeniť skúsenosti na tieto témy.

Program nájdete tu

Prezentácie lektorov: Eva Balážová: Zabezpečovanie verejných komunálnych služieb v samospráve; Martina Paulíková: Verejné priestory

Mediálne výstupy:

Zverejňovanie zmlúv: Zmluva o dielo medzi Transparency International Slovensko a EDEA PARTNERS, a.s.: 1.cast, 2.cast (Pozn.: Zmluva rozdelena z dovodu obmedzenia serveru, dakujeme za pochopenie)

Program cezhraničnej spolupráce MR-SR
slogan programu: Budujeme partnerstva
Europska Unia - Europsky Fond Regionalneho rozvoja